Xem mẫu

 1. PHAÀN 4 ÑIEÀU HAØNH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH QUOÁC TEÁ CHÖÔNG 7 QUAÛN TRÒ SAÛN XUAÁT QUOÁC TEÁ Noäi dung chöông 7 I. MUÏC TIEÂU CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT VAØ QUAÛN TRÒ CHUOÃI CUNG ÖÙNG QUOÁC TEÁ II. ÑÒNH VÒ SAÛN XUAÁT III. QUYEÁT ÑÒNH SAÛN XUAÁT HAY THUEÂ NGOAØI IV. QUAÛN TRÒ CHUOÃI CUNG ÖÙNG TOAØN CAÀU 3 1
 2. I. MUÏC TIEÂU CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT VAØ QUAÛN TRÒ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU 7 QUOÁC TEÁ Saûn xuaát laø nhöõng Quaûn trò nguyeân vaät hoaït ñoäng lieân quan lieäu laø hoaït ñoäng ñeán vieäc taïo ra moät kieåm soaùt söï luaân saûn phaåm chuyeån nguyeân vaät lieäu thoâng qua chuoãi giaù trò 4 I. MUÏC TIEÂU CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT VAØ QUAÛN TRÒ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU 7 QUOÁC TEÁ (tt) Giaûm chi phí – Phaân taùn hoaït ñoäng cheá taïo tôùi nhöõng khu vöïc treân theá giôùi nhaèm khai thaùc lôïi ích kinh teá vuøng Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm – Taêng naêng suaát – Giaûm chi phí laøm laïi vaø vöùt boû pheá phaåm – Giaûm chi phí baûo haønh 5 2
 3. I. MUÏC TIEÂU CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT VAØ QUAÛN TRÒ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU 7 QUOÁC TEÁ (tt) Ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng ñòa phöông – Phaân taùn hoaït ñoäng saûn xuaát Ñaùp öùng nhanh choùng nhöõng nhu caàu bieán ñoåi cuûa ngöôøi tieâu duøng – Baûo ñaûm saûn phaåm ñöôïc ñöa tôùi ngöôøi tieâu duøng khi hoï caàn, khoâng quaù treã hoaëc quaù sôùm 6 II. ÑÒNH VÒ SAÛN XUAÁT 7 2.1. Nhöõng yeáu toá quoác gia 2.2. Nhöõng yeáu toá coâng ngheä 2.3. Nhöõng yeáu toá saûn phaåm 2.4. Ñònh vò saûn xuaát 7 3
 4. 2.1. Nhöõng yeáu toá quoác gia 7 Nhöõng ñieàu kieän cuûa moâi tröôøng kinh teá, chính trò, vaø vaên hoùa Trình ñoä cuûa ñoäi nguõ lao ñoäng Tính hieäu quaû cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï Caùc raøo caûn thöông maïi Chi phí vaän chuyeån Luaät leä ñieàu chænh hoaït ñoäng ñaàu tö nöôùc ngoaøi Xu höôùng thay ñoåi cuûa tyû giaù hoái ñoaùi 8 2.2. Nhöõng yeáu toá coâng ngheä 7 Chi phí coá ñònh Qui moâ hieäu quaû kinh teá toái thieåu Tính linh hoaït cuûa coâng ngheä saûn xuaát – Giaûm thôøi gian khôûi ñoäng caùc maùy moùc phöùc taïp Chi phí thaáp – Gia taêng söï tieän duïng cuûa caùc maùy moùc Saûn xuaát theo – Caûi thieän kieåm soaùt chaát löôïng taïi nhu caàu khaùch taát caû caùc coâng ñoaïn saûn xuaát haøng 9 4
 5. 2.3. Nhöõng yeáu toá saûn phaåm 7 Hai yeáu toá saûn phaåm aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh ñònh vò saûn xuaát – Tæ leä giaù trò treân troïng löôïng – Saûn phaåm phuïc vuï nhu caàu toaøn caàu 10 2.4. Chieán löôïc ñònh vò saûn xuaát 7 Chieán löôïc taäp trung: taäp trung hoaït ñoäng saûn xuaát taïi moät hoaëc moät vaøi ñòa ñieåm thuaän lôùi nhaát vaø baét ñaàu töø ñaây phuïc vuï toaøn boä thò tröôøng theá giôùi – Chi phí hoaït ñoäng aûnh höôûng lôùn – Raøo caûn thöông maïi thaáp – Ñieàu kieän thuaän lôïi cuûa ñoäi nguõ lao ñoäng vaø caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï coù aûnh höôûng lôùn – Tæ giaù trao ñoåi oån ñònh – Chi phí coá ñònh lôùn, qui moâ kinh teá toái thieåu cao – Coù coâng ngheä saûn xuaát linh hoaït – Tæ leä giaù trò treân troïng löôïng cao – Saûn phaåm ñaùp öùng nhu caàu toaøn caàu 12 5
 6. 2.4. Chieán löôïc ñònh vò saûn xuaát 7 (tt) Chieán löôïc phaân taùn: phaân taùn hoaït ñoäng saûn xuaát ôû nhieàu khu vöïc, nhieàu quoác gia khaùc nhau vaø gaàn nhöõng thò tröôøng chuû yeáu – Chi phí hoaït ñoäng khoâng aûnh höôûng lôùn – Raøo caûn thöông maïi cao – Ñieàu kieän veà ñoäi nguõ lao ñoäng vaø caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï khoâng aûnh höôûng lôùn – Tæ giaù trao ñoåi baát oån – Chi phí coá ñònh thaáp, qui moâ kinh teá toái thieåu nhoû – Khoâng toàn taïi coâng ngheä saûn xuaát linh hoaït – Tæ leä giaù trò treân troïng löôïng thaáp – Saûn phaåm khoâng ñaùp öùng nhu caàu toaøn caàu 13 2.4. Chieán löôïc ñònh vò saûn xuaát 7 (tt) Vai troø cuûa cô sôû saûn xuaát nöôùc ngoaøi Ban ñaàu ñöôïc thieát laäp taïi khu vöïc coù chi phí lao ñoäng thaáp Veà sau, trôû thaønh caùc trung taâm thieát keá vaø laép raùp coù vai troø quan troïng, do – Caûi thieän caáu truùc chi phí – Cheá taïo theo yeâu caàu ñeå thích nghi saûn phaåm ñaùp öùng nhu caàu ñòa phöông – Söï gia taêng caùc yeáu toá saûn xuaát cao caáp Xu höôùng naøy phuø hôïp vôùi caùc coâng ty xuyeân quoác gia 14 6
 7. 2.4. Chieán löôïc ñònh vò saûn xuaát 7 (tt) 15 III. QUYEÁT ÑÒNH SAÛN XUAÁT HAY 7 THUEÂ NGOAØI Saûn xuaát Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm – Chi phí thaáp – Cô caáu toå chöùc lôùn, khoù – Ñaàu tö maùy moùc, kyõ ñieàu haønh, kieåm soaùt thuaät taïo lôïi theá caïnh hieäu quaû tranh – Nhaø cung caáp noäi boä yû – Baûo veä quyeàn sôû höõu laïi vì luoân coù khaùch – Phoái hôïp lòch laøm vieäc haøng baét buoäc 16 7
 8. III. QUYEÁT ÑÒNH SAÛN XUAÁT HAY 7 THUEÂ NGOAØI (tt) Thueâ ngoaøi Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm – Söï linh ñoäng mang tính – Nhaø cung caáp khoâng ñaàu chieán löôïc trong vieäc tìm tö vaøo coâng ngheä chuyeân nguoàn cung caáp moân cao – Giaûm cô caáu chi phí cuûa – Khi thay ñoåi nguoàn cung doanh nghieäp caáp khoù thay theá laøm toán – Coù theå lieân minh vôùi nhaø chi phí vaø thôøi gian cung caáp theo daïng hoäi – Nhaø cung caáp coù theå nhaäp doïc ngöôïc chieàu maø chieám ñoaït bí quyeát hoaëc ít gaëp caùc vaán ñeà veà toå baùn cho caïnh tranh chöùc – Khoù khaên khi phoái hôïp lòch 17 laøm vieäc IV. QUAÛN TRÒ CHUOÃI CUNG ÖÙNG TOAØN CAÀU 7 4.1. Khaùi nieäm vaø muïc tieâu 4.2. Xu höôùng thieát keá toå chöùc 4.3. Vai troø cuûa trieát lyù “Vöøa kòp luùc”, coâng ngheä thoâng tin, vaø Internet 18 8
 9. 4.1. Khaùi nieäm vaø muïc tieâu 7 Quaûn trò cung öùng bao goàm caùc hoaït ñoäng caàn thieát ñeå cung caáp nguyeân vaät lieäu phuïc vuï saûn xuaát vaø caùc hoaït ñoäng phaân phoái saûn phaåm ñeán ngöôøi tieâu duøng Muïc tieâu cuûa quaûn trò cung öùng – Vaän haønh caùc hoaït ñoäng cung öùng vôùi chi phí thaáp nhaát – Vaø theo caùch thöùc ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi tieâu duøng toát nhaát 19 Moâ hình quaûn trò cung öùng quoác teá 7 20 9
 10. 4.2. Xu höôùng thieát keá toå chöùc 7 Moâ hình toå chöùc truyeàn thoáng 21 4.2. Xu höôùng thieát keá toå chöùc 7 (tt) Moâ hình toå chöùc vôùi boä phaän phuï traùch quaûn trò cung öùng Strategic manager/CEO Materials Manufacturing Marketing Finance Management Production Purchasing planning Distribution and control 22 10
 11. 4.3. Vai troø cuûa trieát lyù “Vöøa-kòp-luùc”, 7 coâng ngheä thoâng tin vaø Internet Trieát lyù JIT: kinh teá hoùa trong döï tröõ vaø kieåm soaùt chi phí toàn kho baèng caùch ñöa nguyeân vaät lieäu, linh kieän, boä phaän ñeán nôi saûn xuaát ñuùng luùc ñeå ñi vaøo tieán trình saûn xuaát ngay vaø giao haøng lieàn cho khaùch haøng Öu ñieåm: – Taêng toác ñoä quay voøng haøng döï tröõ, giaûm chi phí löu kho – Caûi thieän chaát löôïng saûn phaåm Nhöôïc ñieåm: – Khoâng coù haøng döï tröõ ñeäm 23 4.3. Vai troø cuûa trieát lyù “Vöøa-kòp-luùc”, 7 coâng ngheä thoâng tin vaø Internet Coâng ngheä thoâng tin vaø Internet: Theo doõi vieäc vaän chuyeån caùc boä phaän tôùi cô sôû laép raùp · Toái öu hoùa vaø ñieàu chænh lòch laøm vieäc Trao ñoåi döõ lieäu thoâng tin ñieän töû – Ñöôïc duøng ñeå phoái hôïp vieäc vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu töø nhaø cung caáp, nhaø maùy, ngöôøi vaän taûi, ñeán khaùch haøng – Truyeàn ñaït thoâng tin nhanh choùng, kòp thôøi · Gia taêng tính linh hoaït vaø khaû naêng ñaùp öùng thò tröôøng cuûa toaøn boä heä thoáng – Giaûm bôùt caùc coâng vieäc giaáy tôø · Tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí 24 11
nguon tai.lieu . vn