Xem mẫu

 1. PHAÀN 3 CHIEÁN LÖÔÏC VAØ TOÅ CHÖÙC TRONG KINH DOANH QUOÁC TEÁ CHÖÔNG 5 CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH QUOÁC TEÁ Noäi dung chöông 5 I. XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH QUOÁC TEÁ II. CHIEÁN LÖÔÏC THAÂM NHAÄP THÒ TRÖÔØNG III. QUAÛN LYÙ LIEÂN MINH CHIEÁN LÖÔÏC 3 1
 2. I. XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC KINH 5 DOANH QUOÁC TEÁ 1.1. Vai troø chieán löôïc trong toå chöùc kinh doanh 1.2. Lôïi ích cuûa môû roäng hoaït ñoäng toaøn caàu 1.3. Theá tieán thoaùi löôõng nan trong xaây döïng chieán löôïc kinh doanh quoác teá: Aùp löïc giaûm chi phí vaø aùp löïc ñaùp öùng yeâu caàu ñòa phöông 1.4. Caùc chieán löôïc kinh doanh quoác teá 4 1.1. Vai troø chieán löôïc trong toå chöùc 5 kinh doanh Chieán löôïc laø moät chuoãi caùc haønh ñoäng caàn thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu toå chöùc Muïc tieâu thoâng thöôøng cuûa caùc doanh nghieäp laø toái ña hoùa lôïi nhuaän daøi haïn Lôïi nhuaän ñöôïc xaùc ñònh laø khoaûn cheânh leäch giöõa giaù trò tieâu duøng cuûa saûn phaåm vaø chi phí taïo saûn phaåm, hay giaù trò gia taêng. 5 2
 3. 1.1. Vai troø chieán löôïc trong toå chöùc 5 kinh doanh (tt) Giaù trò gia taêng ñöôïc xaùc ñònh bôûi V - P V - P V - C V P - C P - C P V-P = Thaëng dö tieâu duøng P-C = Lôïi nhuaän bieân teá C V-C = Giaù trò gia taêng V = Giaù trò tieâu duøng P = Giaù caû thò tröôøng C = Chi phí saûn xuaát 6 1.1. Vai troø chieán löôïc trong toå chöùc 5 kinh doanh (tt) Hai chieán löôïc cô baûn ñeå taïo giaù trò vaø duy trì lôïi theá caïnh tranh – Chieán löôïc chi phí thaáp (Low cost strategy) – Chieán löôïc khaùc bieät hoùa (Differentiation strategy) Chieán löôïc kinh doanh taäp trung vaøo thieát keá vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng nhaèm giaûm chi phí taïo giaù trò vaø/hoaëc khaùc bieät hoùa saûn phaåm cuûa doanh nghieäp qua kieåu daùng, maãu maõ, chaát löôïng, chöùc naêng 7 3
 4. 1.2. Lôïi ích cuûa môû roäng hoaït ñoäng 5 toaøn caàu 1. Khai thaùc lôïi ích kinh teá vuøng (location economy) – Chuyeån hoaït ñoäng taïo giaù trò ñeán nhöõng khu vöïc coù chi phí hoaït ñoäng thaáp nhaát do söï khaùc bieät veà yeáu toá saûn xuaát giöõa caùc nöôùc – Lieân maïng toaøn caàu (global web) söï phoái hôïp hoaït ñoäng saûn xuaát taïi nhieàu nôi treân theá giôùi ñeå ñaït hieäu quaû toái öu cho hoaït ñoäng taïo giaù trò 8 5 Creating a Global Web Assembly Parts Sales Advertising Design Parts Pontiac LeMans Parts 9 4
 5. 1.2. Lôïi ích cuûa môû roäng hoaït ñoäng 5 toaøn caàu (tt) 2. Tieát kieäm chi phí do taùc ñoäng kinh nghieäm – Söï giaûm coù heä thoáng chi phí saûn xuaát dieãn ra trong quaù trình saûn xuaát · Ñöôïc ghi nhaän laàn ñaàu tieân trong ngaønh coâng nghieäp maùy bay khi chi phí ñôn vò giaûm 80% moãi khi saûn löôïng taêng gaáp ñoâi – Giaûm phí do taùc ñoäng kinh nghieäm thu ñöôïc nhôø · Taùc ñoäng hoïc taäp · Lôïi theá kinh teá nhôø qui moâ 10 1.2. Lôïi ích cuûa môû roäng hoaït ñoäng 5 toaøn caàu (tt) 2. Tieát kieäm chi phí do taùc ñoäng kinh nghieäm a. Taùc ñoäng hoïc taäp: laø vieäc tieát kieäm chi phí do kinh nghieäm saûn xuaát – Thu ñöôïc khi taêng naêng suaát lao ñoäng vaø hieäu quaû quaûn lyù – Ñöôïc nhaän bieát roõ reät ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng söû duïng nhieàu böôùc coâng ngheä phöùc taïp – Dieãn ra trong giai ñoaïn ñaàu khi baét ñaàu moät qui trình môùi, thöôøng keùo daøi 2-3 naêm. Sau ñoù chi phí tieát kieäm laø nhôø lôïi theá kinh teá nhôø qui moâ 11 5
 6. 1.2. Lôïi ích cuûa môû roäng hoaït ñoäng 5 toaøn caàu (tt) 2. Tieát kieäm chi phí do taùc ñoäng kinh nghieäm b. Lôïi theá kinh teá nhôø qui moâ: vieäc giaûm chi phí ñôn vò nhôø saûn xuaát vôùi qui moâ lôùn – Do giaûm chi phí coá ñònh trung bình khi saûn xuaát vôùi soá löôïng lôùn – Khaû naêng mua maùy moùc chuyeân bieät cuûa caùc coâng ty saûn xuaát vôùi qui moâ lôùn 12 1.2. Lôïi ích cuûa môû roäng hoaït ñoäng 5 toaøn caàu (tt) 3. Ñaåy maïnh lôïi theá caïnh tranh coát loõi – Tìm kieám lôïi nhuaän baèng vieäc dòch chuyeån lôïi theá caïnh tranh treân caùc thò tröôøng chöa xaây döïng ñöôïc nhöõng khaû naêng caïnh tranh ñoù · Core competencies: lôïi theá caïnh tranh mang tính öu vieät maø ñoái thuû caïnh tranh khoù hoaëc khoâng theå baét chöôùc 13 6
 7. 1.2. Lôïi ích cuûa môû roäng hoaït ñoäng 5 toaøn caàu (tt) 4. Phaùt huy kyõ naêng cuûa chi nhaùnh – Xaùc ñònh nhöõng kyõ naêng ñoäc ñaùo, coù giaù trò cuûa caùc chi nhaùnh vaø vaän duïng cho hoaït ñoäng chung cuûa coâng ty – Thaùch thöùc: · Caàn taïo moâi tröôøng ñeå nhaän bieát nhöõng kyõ naêng ñaëc bieät · Caàn quaù trình ñeå phaùt trieån caùc kyõ naêng ñoäc ñaùo · Caàn taïo cô cheá chuyeån dòch caùc kyõ naêng ñeán nhöõng cô sôû khaùc trong maïng löôùi coâng ty 14 1.3. Theá tieán thoaùi löôõng nan trong xaây 5 döïng chieán löôïc kinh doanh quoác teá Aùp löïc giaûm chi phí maïnh khi: – Caùc ngaønh coâng nghieäp coù saûn phaåm tieâu chuaån hoùa baùn treân thò tröôøng toaøn caàu – Khoù coù khaû naêng caïnh tranh döïa treân söï khaùc bieät hoùa caùc yeáu toá phi giaù caû (non-price factors) – Ñoái thuû caïnh tranh khai thaùc lôïi theá kinh teá vuøng – Chi phí chuyeån ñoåi thaáp ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng ·Vd: Daàu khí, theùp, ñöôøng, maùy tính, maøn hình tinh theå loûng Töï do thöông maïi vaø ñaàu tö laøm taêng aùp löïc giaûm chi phí 15 7
 8. 1.3. Theá tieán thoaùi löôõng nan trong xaây 5 döïng chieán löôïc kinh doanh quoác teá (tt) Aùp löïc ñaùp öùng yeâu caàu ñòa phöông maïnh khi – Söï khaùc bieät veà thò hieáu tieâu duøng – Söï khaùc bieät veà cô sôû haï taàng vaø taäp quaùn kinh doanh – Söï khaùc bieät veà keânh phaân phoái – Yeâu caàu cuûa Chính phuû sôû taïi 16 1.3. Theá tieán thoaùi löôõng nan trong xaây 5 döïng chieán löôïc kinh doanh quoác teá (tt) Vò tr í gaëp thöôøng cuûa doan c h ng aùc hieäp 17 8
 9. 1.4. Caùc chieán löôïc kinh doanh quoác teá 5 4 chieán löôïc kinh doanh quoác teá cô baûn ñeå thaâm nhaäp vaø caïnh tranh treân thò tröôøng toaøn caàu – Chieán löôïc quoác teá (International strategy) – Chieán löôïc ña ñòa phöông (Multidomestic strategy) – Chieán löôïc toaøn caàu (Global strategy) – Chieán löôïc xuyeân quoác gia (Transnational strategy) 18 1.4.1. Chieán löôïc quoác teá 5 Taïo giaù trò qua vieäc chuyeån dòch lôïi theá caïnh tranh coát loõi ñeán nhöõng thò tröôøng nôi ñoái thuû baûn xöù chöa xaây döïng ñöôïc nhöõng lôïi theá töông ñöông Taäp trung phaùt trieån saûn phaåm taïi chính quoác Tuy ñöôïc thieát laäp taïi ñòa phöông, hoaït ñoäng saûn xuaát vaø marketing vaãn chòu kieåm soaùt chaët cheõ cuûa coâng ty meï Haïn cheá thích öùng saûn phaåm vaø chieán löôïc khai thaùc thò tröôøng ñòa phöông 19 9
 10. 1.4.2. Chieán löôïc ña noäi ñòa 5 Ñaùp öùng toái ña nhöõng nhu caàu dò bieät cuûa thò tröôøng Thay ñoåi saûn phaåm, saûn xuaát, R&D theo nhöõng yeáu toá cuûa thò tröôøng ñòa phöông Thöôøng khoâng nhaän bieát ñöôïc kinh teá vuøng vaø khai thaùc taùc ñoäng ñöôøng cong kinh nghieäm Cô caáu chi phí töông ñoái cao 20 1.4.3. Chieán löôïc toaøn caàu 5 Taäp trung theo ñuoåi chieán löôïc chi phí thaáp qua khai thaùc kinh teá vuøng vaø taùc ñoäng ñöôøng cong kinh nghieäm Hoaït ñoäng saûn xuaát, marketing, vaø R&D taäp trung taïi moät soá khu vöïc coù chi phí thaáp Saûn phaåm ñöôïc tieâu chuaån hoùa ñeå giöõ chi phí thaáp 21 10
 11. 1.4.4. Chieán löôïc xuyeân quoác gia 5 Taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh treân caû 3 khía caïnh giaûm chi phí, dòch chuyeån lôïi theá caïnh tranh, trong khi vaãn löu yù tôùi vieäc ñaùp öùng nhöõng khaùc bieät cuûa thò tröôøng Chuù troïng khaû naêng chia seû kieán thöùc toaøn caàu – Nhöõng kyõ naêng coù giaù trò ñöôïc phaùt trieån vaø söû duïng treân phaïm vi toaøn caàu – Dòch chuyeån kieán thöùc vaø kinh nghieäm giöõa truï sôû chính vaø khaép caùc chi nhaùnh Chieán löôïc khoù xaây döïng nhaát 22 4 chieán löôïc KDQT cô baûn 5 23 11
 12. 1.4.5. Löïa choïn chieán löôïc 5 Löïa choïn ñònh höôùng chieán löôïc KDQT caàn xem xeùt möùc ñoä toaøn caàu hoùa cuûa ngaønh coâng nghieäp – Thò tröôøng – Chi phí – Chính phuû – Caïnh tranh 25 1.4.5. Löïa choïn chieán löôïc 5 (tt) Coù toàn taïi nhu caàu chung cuûa khaùch haøng treân thò tröôøng? Hoaït ñoäng marketing coù theå ñöôïc taäp trung ôû moät khu vöïc hay khoâng? Coù toàn taïi lôïi theá kinh teá nhôø qui moâ, nguoàn nguyeân vaät lieäu giaù thaáp, nguoàn lao ñoäng chi phí thaáp hay khoâng? Chi phí nghieân cöùu, phaùt trieån coù cao khoâng? Luaät quoác gia ñòa phöông coù haïn cheá hoaït ñoäng hay khoâng? Chieán löôïc caïnh tranh cuûa ñoái thuû baûn xöù laø gì? Khoái löôïng xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa cuûa ngaønh coâng nghieäp laø bao nhieâu? 26 12
 13. II. CHIEÁN LÖÔÏC THAÂM NHAÄP THÒ 5 TRÖÔØNG 2.1. Caùc quyeát ñònh thaâm nhaäp cô baûn 2.2. Choïn löïa caùch thöùc thaâm nhaäp 27 2.1. Caùc quyeát ñònh thaâm nhaäp cô baûn 5 a. Thò tröôøng naøo? caàn tính toaùn lôïi ích - chi phí - ruûi ro cuûa caùc thò tröôøng quoác teá Ñaëc ñieåm moät thò tröôøng thuaän lôïi – Oån ñònh chính trò – Thò tröôøng töï do – Khoâng coù ñoät bieán veà laïm phaùt – Nôï cuûa khu vöïc tö nhaân thaáp Ñaëc ñieåm moät thò tröôøng nhieàu ruûi ro – Baát oån chính trò – Neàn kinh teá taäp trung – Vay möôïn nôï cao 28 13
 14. 2.1. Caùc quyeát ñònh thaâm nhaäp cô baûn 5 (tt) b. Thôøi haïn thaâm nhaäp? Sôùm: thaâm nhaäp tröôùc caùc coâng ty nöôùc ngoaøi khaùc – Thieát laäp thöông hieäu maïnh tröôùc – Taïo chi phí chuyeån ñoåi cao ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng – Khai thaùc lôïi theá ñöôøng cong kinh nghieäm Muoän: thaâm nhaäp sau khi caùc cô sôû cuûa caùc coâng ty nöôùc ngoaøi ñaõ thieát laäp treân thò tröôøng – Traùnh chi phí thaâm nhaäp tröôùc cuûa ngöôøi ñi ñaàu: thôøi gian vaø chi phí hoïc taäp cung caùch kinh doanh 29 2.1. Caùc quyeát ñònh thaâm nhaäp cô baûn 5 (tt) c. Qui moâ thaâm nhaäp? Qui moâ lôùn: – Moät söï cam keát chieán löôïc lôùn – Deã daøng loâi keùo khaùch haøng, taïo söï tin töôûng – Baùo hieäu caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp khaùc Qui moâ nhoû: – Thu thaäp thoâng tin vaø tích luõy kinh nghieäm – Giaûm ruûi ro ñoái vôùi thaâm nhaäp qui moâ lôùn – Khoù taïo döïng thò phaàn 30 14
 15. 2.2. Choïn löïa caùch thöùc thaâm nhaäp 5 Caùc caùch thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng quoác teá Xuaát khaåu Chìa khoùa trao tay Caáp pheùp Nhöôïng quyeàn Lieân doanh Coâng ty con sôû höõu toaøn boä 31 Phöông thöùc Lôïi theá Baát lôïi Xuaát khaåu Coù khaû naêng thöïc hieän lôïi theá kinh teá vuøng -Chi phí vaän chuyeån cao vaø ñöôøng cong kinh nghieäm -Caùc raøo caûn thöông maïi -Caùc vaán ñeà ñaïi lyù marketing ñòa phöông Chìa khoùa trao Khaû naêng thu lôïi töø vieäc söû duïng kyõ naêng, -Taïo ñoái thuû caïnh tranh tieàm taøng tay kinh nghieäm ôû nhöõng quoác gia haïn cheá FDI -Thieáu söï hieän dieän daøi haïn ôû thò tröôøng ñòa phöông Caáp pheùp Chi phí phaùt trieån vaø ruûi ro thaáp -Thieáu khaû naêng kieåm soaùt coâng ngheä -Khoâng coù khaû naêng thöïc hieän lôïi theá kinh teá vuøng vaø ñöôøng cong kinh nghieäm -Khoâng coù khaû naêng thöïc hieän söï phoái hôïp chieán löôïc toaøn caàu Nhöôïng quyeàn Chi phí phaùt trieån vaø ruûi ro thaáp -Thieáu khaû naêng kieåm soaùt chaát löôïng -Khoâng coù khaû naêng thöïc hieän söï phoái hôïp chieán löôïc toaøn caàu Lieân doanh Tieáp caän hieåu bieát cuûa ñoái taùc -Thieáu khaû naêng kieåm soaùt coâng ngheä Chia seû chi phí vaø ruûi ro -Khoâng coù khaû naêng thöïc hieän söï phoái hôïp chieán Deã chaáp nhaän hôn veà maët chính trò löôïc toaøn caàu -Khoâng coù khaû naêng thöïc hieän lôïi theá kinh teá vuøng vaø ñöôøng cong kinh nghieäm Coâng ty con sôû -Baûo veä coâng ngheä Chi phí vaø ruûi ro cao höõu toaøn boä -Coù khaû naêng thöïc hieän söï phoái hôïp chieán löôïc 32 -Coù khaû naêng thöïc hieän lôïi theá kinh teá vuøng vaø ñöôøng cong kinh nghieäm 15
 16. 2.2. Choïn löïa caùch thöùc thaâm nhaäp 5 (tt) Khi coâng ty sôû höõu khaû naêng gaây khaùc bieät baèng bí quyeát coâng ngheä – Neân söû duïng coâng ty con sôû höõu toaøn boä, ngoaïi tröø 2 tröôøng hôïp coù theå duøng caáp pheùp hoaëc lieân doanh ·Lieân doanh ñöôïc caáu truùc ñeå giaûm ruûi ro maát bí quyeát coâng ngheä ·Bí quyeát coâng ngheä khoâng toàn taïi laâu daøi 33 2.2. Choïn löïa caùch thöùc thaâm nhaäp 5 (tt) Khi coâng ty sôû höõu khaû naêng gaây khaùc bieät baèng vieäc quaûn lyù bí quyeát coâng ngheä – Nhöôïng quyeàn – Lieân doanh hoaëc 100% voán Söùc eùp giaûm chi phí – Phoái hôïp giöõa xuaát khaåu vaø ñaàu tö 100% 34 16
 17. 5 III. QUAÛN LYÙ LIEÂN MINH CHIEÁN LÖÔÏC 3.1. Lôïi ích vaø baát lôïi cuûa lieân minh chieán löôïc 3.2. Quaûn lyù lieân minh chieán löôïc 35 3.1. Lôïi ích vaø baát lôïi cuûa lieân minh 5 chieán löôïc Lieân minh chieán löôïc laø söï hôïp taùc giöõa caùc coâng ty vaø cuõng coù theå giöõa caùc ñoái thuû caïnh tranh. Lôïi ích – Caùch thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng nöôùc ngoaøi deã daøng – Chia seû chi phí coá ñònh trong vieäc phaùt trieån saûn phaåm hay qui trình môùi – Boå trôï taøi saûn vaø kyõ naêng cho nhau – Laäp caùc tieâu chuaån kyõ thuaät cho ngaønh coâng nghieäp Baát lôïi – Giuùp ñoái thuû caïnh tranh tieáp caän thò tröôøng vaø coâng ngheä môùi vôùi chi phí thaáp 36 17
 18. 3.2. Quaûn lyù lieân minh chieán löôïc 5 1. Löïa choïn ñoái taùc: 37 3.2. Quaûn lyù lieân minh chieán löôïc 5 1. Löïa choïn ñoái taùc: Ñaëc ñieåm cuûa moät ñoái taùc tieàm naêng: – Ñoái taùc coù khaû naêng: giuùp coâng ty ñaït muïc tieâu hoaït ñoäng – Chia seû quan ñieåm veà muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa lieân minh – Khoâng coù daáu hieäu lôïi duïng lieân minh, chuû nghóa cô hoäi 38 18
 19. 3.2. Quaûn lyù lieân minh chieán löôïc 5 (tt) 1. Löïa choïn ñoái taùc: Thu thaäp thoâng tin cuûa ñoái taùc tieàm naêng Döõ lieäu thu thaäp töø caùc nguoàn nhö – Ñoái taùc cuõ – Ngaân haøng ñaàu tö – Nhaân vieân cuõ Tìm hieåu ñoái taùc tieàm naêng tröôùc khi cam keát 39 3.2. Quaûn lyù lieân minh chieán löôïc 5 (tt) 2. Caáu truùc lieân minh nhaèm giaûm thieåu khaû naêng ñoái taùc lôïi duïng lieân minh Taïo böùc töôøng coâng ngheä Ñöa nhöõng ñieàu khoaûn baûo veä vaøo hôïp ñoàng Thoûa thuaän hoaùn ñoåi kyõ naêng vaø coâng ngheä coù giaù trò Tìm kieám söï cam keát tin caäy 40 19
 20. 3.2. Quaûn lyù lieân minh chieán löôïc 5 (tt) 3. Vaän haønh lieân minh Xaây döïng söï tin caäy giöõa caùc ñoái taùc Hoïc hoûi töø ñoái taùc 41 20
nguon tai.lieu . vn