Xem mẫu

 1. PHAÀN 4 ÑIEÀU HAØNH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH QUOÁC TEÁ CHÖÔNG 10 QUAÛN TRÒ TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ Noäi dung chöông 10 I. GIÔÙI THIEÄU II. ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN QUOÁC TEÁ III. TAØI TRÔÏ TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ IV. QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH V. QUAÛN LYÙ DOØNG TIEÀN MAËT TOAØN CAÀU 3 1
 2. I. GIÔÙI THIEÄU 10 1.1. Muïc tieâu cuûa quaûn trò taøi chính quoác teá 1.2. Caùc quyeát ñònh quaûn trò taøi chính quoác teá 4 1.1. Muïc tieâu cuûa quaûn trò taøi chính 10 quoác teá Toái ña hoùa lôïi nhuaän hôïp nhaát sau thueá Toái thieåu hoùa caùc khoaûn thueá phaûi noäp Ñieàu chænh thu nhaäp, caùc doøng tieàn, vaø caùc quyõ taøi chính cuûa caùc chi nhaùnh – Lôïi nhuaän hôïp nhaát sau thueá (consolidated profits, after-tax): Lôïi nhuaän cuûa taát caû caùc chi nhaùnh ñöôïc bieåu hieän baèng ñoàng tieàn cuûa coâng ty meï 5 2
 3. 1.2. Caùc quyeát ñònh quaûn trò taøi 10 chính quoác teá 3 nhoùm quyeát ñònh cô baûn Caùc quyeát ñònh ñaàu tö – Neân ñaàu tö vaøo hoaït ñoäng naøo Caùc quyeát ñònh taøi trôï – Laøm sao ñeå tìm nguoàn taøi trôï cho caùc hoaït ñoäng Caùc quyeát ñònh quaûn lyù doøng tieàn maët – Laøm theá naøo quaûn lyù nguoàn löïc taøi chính hieäu quaû nhaát 6 II. ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN QUOÁC TEÁ 10 2.1. Ñaàu tö quoác teá 2.2. Laäp ngaân saùch voán quoác teá 7 3
 4. 2.1. Ñaàu tö quoác teá 10 Ñaàu tö ngaén haïn: cho vay caùc khoaûn tieàn nhaøn roãi – Ñaàu tö tieàn maët thaëng dö: cho vay treân thò tröôøng ngaân haøng hoaëc ñaàu tö vaøo caùc loaïi traùi phieáu ngaén haïn – Ñaùp öùng nhu caàu taøi trôï cuûa caùc chi nhaùnh baèng nguoàn tieàn thaëng dö noäi boä. 8 2.1. Ñaàu tö quoác teá 10 (tt) Ñaàu tö cho caùc döï aùn ôû nöôùc ngoaøi: – Quyeát ñònh ñaàu tö döïa treân cô sôû hoaïch ñònh ngaân saùch voán ñaàu tö quoác teá (capital budgeting) – Hoaïch ñònh ngaân saùch voán quoác teá laø vieäc thaåm ñònh lôïi nhuaän, chi phí, vaø möùc ñoä ruûi ro cuûa döï aùn – Nhaø quaûn trò coù theå xem xeùt so saùnh caùc phöông aùn trong cuøng moät quoác gia hoaëc ôû caùc quoác gia khaùc nhau 9 4
 5. 2.1. Ñaàu tö quoác teá 10 (tt) Ñaàu tö cho caùc döï aùn ôû nöôùc ngoaøi (tt) – Vieäc hoaïch ñònh ngaân saùch voán quoác teá phöùc taïp do: ·Caàn xaùc ñònh doøng tieàn döï aùn vaø doøng tieàn coâng ty meï ·Giaù trò cuûa döï aùn coù theå thay ñoåi vì caùc ruûi ro kinh teá vaø chính trò ·Caàn nhaän bieát moái lieân heä giöõa doøng tieàn veà coâng ty meï vaø nguoàn taøi trôï cho döï aùn 10 2.2. Laäp ngaân saùch voán quoác teá 10 2.2.1. Thaønh phaàn cuûa ngaân saùch voán quoác teá 2.2.2. Quan ñieåm ñaùnh giaù doøng tieàn döï aùn 2.2.3. Ñieàu chænh vôùi ruûi ro kinh teá vaø ruûi ro chính trò 11 5
 6. 2.2.1. Thaønh phaàn cuûa ngaân saùch voán 10 quoác teá Chi phí ban ñaàu – thöôøng laø doøng tieàn chi lôùn nhaát trong suoát quaù trình thöïc hieän döï aùn, taùc ñoäng thieát thöïc ñeán hieän giaù thuaàn cuûa döï aùn. Doøng tieàn ñieàu haønh – laø doøng tieàn thuaàn maø döï aùn döï kieán seõ thu ñöôïc khi saûn xuaát thöïc söï tieán haønh. Doøng tieàn hoaït ñoäng roøng cuûa döï aùn seõ quyeát ñònh söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa vieäc ñaàu tö döï kieán. Doøng tieàn keát thuùc – bao goàm giaù trò coøn laïi cuûa döï aùn taïi thôøi ñieåm cuoái, laø baát keå söï vaät gì coù theå thu hoài ñöôïc moät khi döï aùn khoâng coøn hoaït ñoäng nöõa 12 2.2.2. Quan ñieåm ñaùnh giaù doøng tieàn 10 döï aùn Doøng tieàn döï aùn vaø doøng tieàn cuûa coâng ty meï laø khaùc nhau Doøng tieàn döï aùn coù theå khoâng töông ñöông doøng tieàn veà coâng ty meï: ·Caùc qui ñònh haïn cheá vieäc chuyeån lôïi nhuaän veà nöôùc ·Ñaùnh thueá treân caùc doøng tieàn ·Qui ñònh tæ leä taùi ñaàu tö 14 6
 7. 2.2.2. Quan ñieåm ñaùnh giaù doøng tieàn 10 döï aùn (tt) Neân ñaùnh giaù döï aùn treân doøng tieàn veà coâng ty meï: – Taïo giaù trò cho toaøn coâng ty – Taêng khaû naêng taøi trôï cho caùc döï aùn quoác teá khaùc – Taêng khaû naêng traû nôï – Coå ñoâng vaø ngaân haøng khoâng ghi nhaän caùc khoaûn lôïi nhuaän quoác teá bò “giam” ôû nöôùc ngoaøi 15 2.2.3. Ñieàu chænh vôùi ruûi ro kinh teá vaø 10 ruûi ro chính trò Ruûi ro chính trò: khaû naêng caùc aùp löïc chính trò laøm thay ñoåi moâi tröôøng kinh doanh moät nöôùc vaø theo ñoù aûnh höôûng maïnh leân lôïi nhuaän cuûa coâng ty – Tröng duïng, tòch thu, quoác höõu hoùa taøi saûn – Chieán tranh, khuûng boá, baïo loaïn – Luaät baûo veä vieäc thöïc thi hôïp ñoàng hoaëc baûo veä sôû höõu trí tueä keùm hieäu löïc Ruûi ro kinh teá – Laïm phaùt, thay ñoåi tæ giaù 16 7
 8. 2.2.3. Ñieàu chænh vôùi ruûi ro kinh teá vaø 10 ruûi ro chính trò (tt) Phöông phaùp ñieàu chænh vôùi ruûi ro kinh teá – chính trò – Taêng laõi suaát chieát khaáu cuûa döï aùn ·Giaûi quyeát ruûi ro chính trò vaø ruûi ro kinh teá cuøng luùc ·Doøng tieàn thuaàn cuûa döï aùn phaûi cao ñeå thoûa maõn NPV döông ·Ñöôïc duøng phoå bieán trong caùc coâng ty ña quoác gia 17 2.2.3. Ñieàu chænh vôùi ruûi ro kinh teá vaø 10 ruûi ro chính trò (tt) Phöông phaùp ñieàu chænh vôùi ruûi ro kinh teá – chính trò (tt) – Giaûm doøng tieàn hoaït ñoäng döï kieán trong nhöõng naêm cuoái cuûa quaù trình hoaït ñoäng döï aùn ·Ruûi ro ít coù khaû naêng phaùt sinh trong töông lai gaàn 18 8
 9. III. TAØI TRÔÏ TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 10 3.1. Caùc nguoàn taøi trôï 3.2. Cô caáu voán quoác teá 19 3.1. Caùc nguoàn taøi trôï 10 Thò tröôøng voán quoác teá: chi phí söû duïng voán thaáp Thò tröôøng voán ñòa phöông: – Chính phuû haïn cheá vieäc ñi vay treân thò tröôøng voán quoác teá vaø khuyeán khích caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi söû duïng thò tröôøng voán ñòa phöông – Ñoàng tieàn ñòa phöông ñöôïc döï ñoaùn giaûm giaù trò trong töông lai 20 9
 10. 3.2. Cô caáu voán quoác teá 10 Cô caáu voán laø tæ leä nôï – voán chuû sôû höõu trong toång voán cuûa coâng ty Chi nhaùnh coù theå taêng voán: Chi nhaùnh coù theå vay nôï: – Töø coâng ty meï – Töø coâng ty me. – Töø phía ñoái taùc lieân doanh ôû – Töø ngaân haøng phaùt chính quoác, ñoái taùc lieân haønh traùi phieáu ôû nöôùc doanh ôû nöôùc sôû taïi, hoaëc sôû taïi hoaëc chính quoác. phaùt haønh coå phieáu ôû nöôùc sôû – Töø ngaân haøng nöôùc thöù taïi. ba – Töø thò tröôøng thöù ba 21 3.2. Cô caáu voán quoác teá 10 (tt) Cô caáu voán trung bình laø khaùc nhau giöõa caùc nöôùc – D/E Singapore 0,34 USA 0,55 Italy 0,76 Ñöùc 0,62 Neân theo cô caáu voán trung bình ôû ñòa phöông hay cô caáu voán cuûa coâng ty meï? Theo cô caáu trung bình ôû ñòa phöông – Deã daøng so saùnh khaû naêng sinh lôïi vôùi ñoái thuû – Taïo hình aûnh toát cho chi nhaùnh 22 10
 11. IV. QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH 10 4.1. Khaùi nieäm ruûi ro taøi chính 4.2. Caùc loaïi ruûi ro taøi chính quoác teá 4.3. Quaûn trò ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi 23 4.1. Khaùi nieäm ruûi ro taøi chính 10 Ruûi ro – laø khaû naêng chòu thieät haïi, maát maùt, nguy hieåm, khoù khaên, hoaëc ñieàu khoâng chaéc chaén. Ruûi ro taøi chính – laø giaù trò hoaëc keát quaû maø hieän taïi chöa bieát ñeán, coù theå thay ñoåi – ruûi ro coù taùc ñoäng tích cöïc hoaëc tieâu cöïc. 24 11
 12. 4.2. Caùc loaïi ruûi ro taøi chính quoác teá 10 Ruûi ro laõi suaát – laõi suaát taêng, chi phí laõi suaát vay voán taêng, lôïi nhuaän coâng ty giaûm. Ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi – tyû giaù hoái ñoaùi thay ñoåi aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán giaù caû saûn phaåm, ñeán lôïi nhuaän coâng ty. Ruûi ro giaù caû haøng hoùa – giaù caû ñaàu vaøo, naêng löôïng taêng laøm giaûm lôïi nhuaän coâng ty. 25 4.3. Quaûn trò ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi 10 4.3.1. Caùc loaïi nhaïy caûm ñoái vôùi ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi 4.3.2. Quaûn trò ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi 26 12
 13. 4.3.1. Caùc loaïi nhaïy caûm ñoái vôùi ruûi ro 10 tyû giaù hoái ñoaùi Ñoä nhaïy caûm giao dòch (Transaction Exposure) Nhöõng gì thu ñöôïc hoaëc loã laõ phaùt sinh töø vieäc thanh toaùn nhöõng hoaït ñoäng taøi chính maø nhöõng khoaûn naøy ñöôïc bieåu thò baèng ngoaïi teä. 27 4.3.1. Caùc loaïi nhaïy caûm ñoái vôùi ruûi ro 10 tyû giaù hoái ñoaùi (tt) Ñoä nhaïy caûm giao dòch (Transaction Exposure) (tt) Ñoä nhaïy caûm giao dòch naûy sinh töø: – Vieäc mua/baùn haøng hoùa, dòch vuï maø giaù cuûa nhöõng thöù naøy ñöôïc tính baèng ngoaïi teä – Quyõ ñi möôïn hoaëc cho vay khi thanh toaùn laïi baèng ngoaïi teä – Coâng ty coù khoaûn phaûi thu hoaëc khoaûn phaûi traû tính baèng ngoaïi teä 28 13
 14. 4.3.1. Caùc loaïi nhaïy caûm ñoái vôùi ruûi ro 10 tyû giaù hoái ñoaùi (tt) Ñoä nhaïy caûm kinh teá (Economic / Operating / Competitive / Strategic Exposure) Ñoä nhaïy caûm kinh teá laø söï thay ñoåi trong giaù trò cuûa coâng ty do nhöõng bieán ñoäng khoâng löôøng tröôùc ñöôïc cuûa tyû giaù hoái ñoaùi. Ñoä nhaïy caûm kinh teá nhaán maïnh khaû naêng haïn cheá cuûa coâng ty trong vieäc döï ñoaùn söï thay ñoåi doøng tieàn hoaëc tyû giaù ngoaïi teä töø trung ñeán daøi haïn 29 4.3.1. Caùc loaïi nhaïy caûm ñoái vôùi ruûi ro 10 tyû giaù hoái ñoaùi (tt) Ñoä nhaïy caûm chuyeån ñoåi (Translation / Accounting Exposure) – Chuyeån ñoåi laø quaù trình trình baøy laïi baûng keâ taøi chính nöôùc ngoaøi theo ñoàng tieàn chính quoác. – Ñoä nhaïy caûm chuyeån ñoåi xuaát hieän khi coâng ty chuaån bò caùc baûng baùo caùo taøi chính hôïp nhaát (Consolidated Financial Statements) vôùi vieäc chuyeån ñoåi caùc ñoàng ngoaïi teä thaønh ñoàng chính quoác 30 14
 15. 4.3.2. Quaûn trò ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi 10 Caùch thöùc phoå bieán – Trung taâm kieåm soaùt ruûi ro tyû giaù – Phaân bieät caùc ñoä nhaïy caûm giao dòch, ñoä nhaïy caûm kinh teá, vaø ñoä nhaïy caûm chuyeån ñoåi – Döï baùo xu höôùng thay ñoåi tyû giaù trong töông lai – Thieát laäp heä thoáng baùo caùo ñeå theo doõi caùc ñoä nhaïy caûm vôùi söï thay ñoåi tyû giaù – Baùo caùo ñònh kyø ruûi ro tyû giaù 31 4.3.2. Quaûn trò ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi 10 (tt) Giaûm ruûi ro do ñoä nhaïy caûm giao dòch vaø ñoä nhaïy caûm chuyeån ñoåi – Hedging: hôïp ñoàng giao sau, töông lai, quyeàn choïn – Lead: - thu sôùm caùc khoaûn phaûi thu khi ñoàng tieàn ñöôïc döï baùo giaûm giaù - hoaëc traû sôùm caùc khoaûn phaûi traû khi ñoàng tieàn ñöôïc döï baùo taêng giaù – Lag: - trì hoaõn caùc khoaûn phaûi thu khi ñoàng tieàn ñöôïc döï baùo taêng giaù - trì hoaõn caùc khoaûn phaûi traû khi ñoàng tieàn ñöôïc döï baùo giaûm giaù 32 15
 16. 4.3.2. Quaûn trò ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi 10 (tt) Giaûm ruûi ro do ñoä nhaïy caûm kinh teá – Ña daïng hoùa caùc hoaït ñoäng ñaàu tö treân nhieàu thò tröôøng, – Ña daïng hoùa caùc nguoàn taøi trôï 33 V. QUAÛN LYÙ DOØNG TIEÀN MAËT TOAØN CAÀU 10 5.1. Muïc tieâu quaûn lyù doøng tieàn maët 5.2. Kyõ thuaät löu chuyeån tieàn maët quoác teá 5.3. Caùch thöùc quaûn lyù doøng tieàn maët toaøn caàu 34 16
 17. 5.1. Muïc tieâu quaûn lyù doøng tieàn maët 10 Muïc tieâu söû duïng voán hieäu quaû Toái thieåu hoùa löôïng tieàn maët döï tröõ – Ñaàu tö löôïng tieàn maët nhaøn roãi treân thò tröôøng tieàn teä – laõi suaát thaáp, thanh khoaûn cao – Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn – laõi suaát cao hôn, thanh khoaûn thaáp hôn Giaûm thieåu caùc chi phí chuyeån ñoåi – Chi phí giao dòch: phaùt sinh khi chuyeån ñoåi ñoàng tieàn – Chi phí chuyeån tieàn: phaùt sinh khi chuyeån tieàn töø ñòa ñieåm naøy sang ñòa ñieåm khaùc 35 5.1. Muïc tieâu quaûn lyù doøng tieàn maët 10 Muïc tieâu toái thieåu hoùa thueá phaûi noäp Nhieàu quoác gia ñaùnh thueá treân khoaûn lôïi nhuaän do phaùp nhaân trong nöôùc laøm ra nhôø hoaït ñoäng kinh doanh ôû quoác gia khaùc Ñaùnh thueá truøng xaûy ra khi khoaûn lôïi nhuaän cuûa chi nhaùnh bò ñaùnh thueá bôûi chính phuû chính quoác vaø chính phuû sôû taïi 36 17
 18. 5.1. Muïc tieâu quaûn lyù doøng tieàn maët 10 Muïc tieâu toái thieåu hoùa thueá phaûi noäp (tt) Vieäc ñaùnh thueá truøng ñöôïc giaûm nhôø caùc hieäp ñònh thueá giöõa caùc quoác gia – Hieäp ñònh thueá (tax treaty): thoûa thuaän lôïi nhuaän phaùt sinh ôû quoác gia naøo seõ chòu thueá taïi quoác gia ñoù – Tín duïng thueá (tax credit): cho pheùp khaáu tröø khoaûn thueá noäp ôû chi nhaùnh nöôùc ngoaøi vaøo khoaûn thueá phaûi noäp ôû chính quoác – Nguyeân taéc trì hoaõn (Deferral principle): coâng ty meï chæ noäp thueá sau khi nhaän coå töùc töø chi nhaùnh 37 5.2. Kyõ thuaät löu chuyeån tieàn maët quoác teá 10 Caùc kyõ thuaät chuyeån tieàn giöõa chi nhaùnh vaø coâng ty meï – Hoài chuyeån lôïi nhuaän (Dividend remittances) – Taùc quyeàn vaø phí hoã trôï (Royalty payments and fees) – Ñònh giaù noäi boä (Transfer price) – Che chaén nôï (Fronting loans) – Laøm hoùa ñôn laïi (Reinvoicing) Caùc kyõ thuaät treân ñöôïc duøng phoái hôïp nhaèm – Söû duïng tieàn maët hieäu quaû, toái thieåu hoùa thueá lôïi töùc – Vöôït qua caùc haøng raøo luaät phaùp ñòa phöông Vieäc löïa choïn kyõ thuaät chuyeån tieàn bò haïn cheá neáu chi nhaùnh ñöôïc thaønh laäp döôùi daïng lieân doanh 38 18
 19. 5.2.1. Hoài chuyeån lôïi nhuaän 10 Kyõ thuaät phoå bieán nhaát ñeå chuyeån tieàn töø chi nhaùnh veà coâng ty meï Chính saùch hoài chuyeån lôïi nhuaän töø caùc chi nhaùnh laø khaùc nhau do söï khaùc bieät veà – Luaät thueá lôïi töùc – Ruûi ro tæ giaù – Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa chi nhaùnh – Möùc ñoä sôû höõu cuûa coâng ty ñoái vôùi chi nhaùnh 39 5.2.2. Taùc quyeàn vaø phí hoã trôï 10 Taùc quyeàn: chi nhaùnh traû cho coâng ty meï do söû duïng kyõ thuaät, baèng phaùt minh saùng cheá, nhaõn hieäu – Ñöôïc duøng phoå bieán, tính baèng tæ leä % doanh thu hoaëc moät khoaûn coá ñònh trong ñôn giaù baùn Phí hoã trôï: chi nhaùnh traû cho coâng ty meï vì ñöôïc trôï giuùp trong quaù trình hoaït ñoäng – Ñöôïc tính trong phí quaûn lyù hoaëc phí hoã trôï kyõ thuaät, thöôøng tính theo moät möùc coá ñònh Öu theá traùnh thueá cuûa taùc quyeàn vaø phí hoã trôï – Ñöôïc xem laø chi phí hoaït ñoäng – Giaûm thueá phaûi noäp taïi nöôùc sôû taïi 40 19
 20. 5.2.3. Ñònh giaù noäi boä 10 Giaù baùn haøng hoùa, dòch vuï trong noäi boä coâng ty Phoå bieán trong caùc coâng ty theo chieán löôïc xuyeân quoác gia hay toaøn caàu do vieäc raûi raùc caùc hoaït ñoäng trong chuoãi giaù trò Chuyeån dòch tieàn maët baèng caùch – Chuyeån tieàn ra khoûi chi nhaùnh ·Ñònh giaù cao cho haøng hoùa baùn cho chi nhaùnh ·Ñònh giaù thaáp cho haøng hoùa baùn töø chi nhaùnh – Giöõ tieàn / Chuyeån tieàn vaøo moät chi nhaùnh ·Ñònh giaù thaáp cho haøng hoùa baùn cho chi nhaùnh ·Ñònh giaù cao cho haøng hoùa baùn töø chi nhaùnh 41 5.2.3. Ñònh giaù noäi boä 10 (tt) Lôïi ích cuûa vaän duïng ñònh giaù noäi boä – Giaûm nghóa vuï thueá baèng caùch chuyeån tieàn maët töø quoác gia ñaùnh thueá cao sang quoác gia ñaùnh thueá thaáp – Giaûm ruûi ro tyû giaù khi ñoàng tieàn baûn xöù ñöôïc döï baùo giaûm giaù baèng caùch chuyeån tieàn ra khoûi chi nhaùnh ñòa phöông – Duøng ñeå chuyeån tieàn ra khoûi quoác gia khi vieäc hoài chuyeån lôïi nhuaän bò haïn cheá – Giaûm thueá quan baèng ñònh giaù nhaäp khaåu thaáp 42 20
nguon tai.lieu . vn