Xem mẫu

  1. Kính áp tròng giúp gì cho s c kh e? Kính áp tròng không ch ti n d ng, th m m mà còn có th h tr trong i u tr các b nh như au u, ti u ư ng, glôcôm… au n a u Kính áp tròng có s c ư c phát tri n làm gi m s au n do ch ng au n a u gây ra. Chúng l c các bư c sóng dài trong ánh sáng mà có th kích th c quá m c cơ quan th c m - v n nh y v i ánh sáng trên b m t m t - và gây ra au u. BS Richard Garrison, b nh vi n San Jacinto Methodist (Texas, M ) ã kh o sát 33 b nh nhân b au u có ti n s s ánh sáng - quá nh y c m v i ánh sáng. Nh ng ngư i này ư c eo kính áp tròng
  2. có s c trong su t th i gian ti p xúc v i ánh sáng, k t qu là ch ng au u gi m ngay l p t c as b nh nhân. Các v n ng viên cũng có th eo kính áp tròng có s c vì kính này s gi ng như kính râm, giúp h nhìn qu bóng t t hơn trong i u ki n n ng chói chang. Chúng ho t ng b ng cách l c sáng trong khi giúp m t thư giãn. Không như kính râm, kính áp tròng không gi i h n t m nhìn. Chúng cũng không b làm m b i m hôi hay b i b m….
  3. Kính sát tròng có s c ư c phát tri n gi m s au n c a ch ng au n a u gây ra. Ti u ư ng M t ti n b m i trong công ngh kính áp tròng là có th th y liên t c ki m tra ư ng huy t thay vì dùng test trên da. Các nhà nghiên c u H Western Ontario (Canada), ã t o ra các kính áp tròng mà có th ph n ng hóa h c v i ư ng glucose trong nư c m t. Kính áp tròng
  4. s ki m soát m c ư ng huy t và báo cho ngư i eo b t kỳ s thay i nào b ng s thay i màu s c, i u này s giúp nh ng ngư i m c b nh luôn ki m soát ư c ư ng huy t c a mình. Glucose s xu t hi n 30 phút trong nư c m t sau khi m c ư ng huy t này xu t hi n trong máu. Còn n u dùng test chích trên da thì c n cách nhau vài gi m i l n test. Vì th kính áp tròng v n là phương pháp hi u qu và ít nh hư ng t i cơ th hơn. c khó GS John Stein, H Oxford, ư c tính r ng c 3 ngư i khó c thì có 1 ngư i có th ư c h tr b i kính áp tròng l c màu. R t nhi u ngư i ã c d hơn khi văn b n xu t hi n màu s c ch không ch là n n tr ng như thông thư ng. Nhưng m t s ngư i khác l i th y c khó khăn hơn khi eo kính áp tròng do não r i lo n thông
  5. tin. Nhi u ngư i b khó c cũng b mù màu và kính áp tròng cũng có th giúp h . Th l c không b thay i nhưng kh năng phân bi t màu s c s ư cc i thi n. Ch ng mù màu nh hư ng t i 1/10 nam gi i và 1/200 ph n . B nh màng s ng M t nhóm nghiên c u c a H New South Wales (Sydney, Australia) ã dùng các t bào g c t o ra kính áp tròng i u tr ch ng màng s ng. H ã ghép các m u t bào g c t m t c a 3 b nh nhân b màng s ng và nuôi chúng trong kính áp tròng. Và các kính áp tròng có ch a t bào g c s ư c t vào m t trong 3 tu n. Trong th i gian ó, các t bào g c s r i kh i kính áp tròng và b t u hàn g n nh ng t n thương do màng s ng.
  6. B nh Glôcôm và c nhân m t Kính áp tròng có th cung c p các lo i thu c m t cách u n cho m t trong quá trình i u tr các b nh thư ng g p v m t, thay vì nh hay u ng thu c nh kỳ. Nh ng b nh này bao g m khô m t, khi m t không nư c m t, làm chúng b khô; b nh glôcôm, m t b nh mãn tính v i áp l c gia tăng lên c u m t, gây t n thương cho dây th n kinh m t và h u qu là b mù m t; b nh c nhân m t, m t b nh gây m m t. Các nhà khoa h c trư ng H Florida ã phát tri n m t lo i kính áp tròng mà có th phân ph i thu c chính xác trong 1 kho ng th i gian nào ó (trên 1 tu n). Nhà nghiên c u hóa ch t Anuj Chauhan cho bi t, ch kho ng 1-5% ch t thu c vào ư c m t qua ư ng nh và n u thu c thâm nh p vào m ch máu hay
  7. tuy n nư c m t thì có th gây ra nh ng tác d ng ph nghiêm tr ng. Trong khi ó, nh thu c qua kính áp tròng s giúp chuy n ch n li u thu c trong vòng 5-30 ngày liên t c, làm tăng t i 40% hi u qu dùng thu c
nguon tai.lieu . vn