Xem mẫu

 1. Sách i n t mi n phí – Free eBook Thương m i i n t & Kinh doanh qua m ng (ph n cơ b n) Tác gi : Th c sĩ DƯƠNG T DUNG, Giám c Công ty Thương m i i n t Vĩ Tân (VITANCO) B n quy n ebook này thu c v Công ty Thương m i i n t Vĩ Tân (VITANCO) B n có quy n g i t ng ebook này cho ngư i khác ho c ăng t i mi n phí ebook này trên website c a b n v i i u ki n không thay i b t kỳ chi ti t nào c a ebook này. M i trích d n n i dung t ebook này ph i ghi “Theo www.vitanco.com” Nghiêm c m m i hình th c bán l i ebook này mà không ư c s cho phép b ng văn b n c a VITANCO ho c c a tác gi Dương T Dung. L p h c “Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n, cơ b n” c a tháng 5 ư c t ch c trong 02 ngày 26+27/05/2007. S lư ng ch còn l i có gi i h n. M i b n nhanh tay ăng ký! Hãy phone s (08) 9626730 ho c 0918.245688. -- 1 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 2. M CL C 1. Ki n th c chung v Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n 2. Các mô hình Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n 3. Bí quy t thành công trong Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n 4. Th c tr ng Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n trên Th gi i 5. Th c tr ng Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n Vi t Nam 6. Website và nh ng ki n th c c n có v Website 7. Nh ng i u thi t y u có m t website mang l i hi u qu cao 8. K năng marketing tr c tuy n hi u qu v i chi phí ít nh t 9. Chi n lư c marketing lan truy n v i chi phí c c nh 10. Marketing tr c tuy n dành cho doanh nghi p B2B th trư ng xu t kh u 11. K năng t i ưu hóa website x p h ng Top 10 trên Google 12. Thanh toán tr c tuy n 13. An toàn m ng trong Thương m i i n t & Kinh doanh tr c tuy n, cách phòng ng a và kh c ph c s c 14. Gi i thi u VITANCO và các d ch v v Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n 15. H i – áp, nghiên c u phân tích tình hu ng th c t và gi i pháp 1. Ki n th c chung v Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n - nh nghĩa Thương m i i n t Thương m i i n t (ti ng Anh là e-commerce hay electronic commerce) ư c nh nghĩa ng n g n như sau “TM T là vi c th c hi n các ho t ng thương m i d a trên các công c i n t , c bi t là Internet và WWW.” - nh nghĩa Kinh doanh tr c tuy n Kinh doanh tr c tuy n (ti ng Anh là e-business). Bên dư i là m t s nh nghĩa t e-business t các website khác nhau: o E-business (electronic business), derived from such terms as "e-mail" and "e-commerce," is the conduct of business on the Internet, not only buying and selling but also servicing customers and collaborating with business partners. -- 2 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 3. o eBusiness (electronic business) is, in its simplest form, the conduct of business on the Internet. It is a more generic term than eCommerce because it refers to not only buying and selling but also servicing customers and collaborating with business partners. o eBusiness (e-Business), or Electronic Business, is the administration of conducting business via the Internet. This would include the buying and selling of goods and services, along with providing technical or customer support through the Internet. e-Business is a term often used in conjunction with e-commerce, but includes services in addition to the sale of goods. Tóm l i, e-business có th ư c hi u theo hai ý nghĩa: o eBusiness là vi c kinh doanh tr c tuy n, thư ng áp d ng cho m t website kinh doanh tr c tuy n, ví d eBay, Alibaba. o eBusiness ch các doanh nghi p áp d ng h th ng thông tin ERP (Enterprise Resource Planning) giao ti p n i b và bên ngoài (v i các i tác) thông qua Internet (collaborating with business partners) Trong chương trình này ta nói v khái ni m th 1: kinh doanh tr c tuy n – thành l p và v n hành m t mô hình tr c tuy n nào ó, ki m ti n và làm giàu. - L ch s phát tri n Thương m i i n t T khi Tim Berners-Lee phát minh ra WWW vào năm 1990, các t ch c, cá nhân ã tích c c khai thác, phát tri n thêm WWW, trong ó có các doanh nghi p M . Các doanh nghi p nh n th y WWW giúp h r t nhi u trong vi c trưng bày, cung c p, chia s thông tin, liên l c v i i tác... m t cách nhanh chóng, ti n l i, kinh t . T ó, doanh nghi p, cá nhân trên toàn c u ã tích c c khai thác th m nh c a Internet, WWW ph c v vi c kinh doanh, hình thành nên khái ni m TM T - Các c p phát tri n c a Thương m i i n t TM T ư c chia ra thành nhi u c p phát tri n. Xin gi i thi u 02 cách phân chia sau: Cách phân chia th nh t: 6 c p phát tri n TM T • C p 1 - hi n di n trên m ng: doanh nghi p có website trên m ng. m c này, website r t ơn gi n, ch là cung c p m t thông tin v doanh nghi p và s n ph m mà không có các ch c năng ph c t p khác. • C p 2 – có website chuyên nghi p: website c a doanh nghi p có c u trúc ph c t p hơn, có nhi u ch c năng tương tác v i ngư i xem, h tr ngư i xem, ngư i xem có th liên l c v i doanh nghi p m t cách thu n ti n. -- 3 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 4. • C p 3 - chu n b TM T: doanh nghi p b t u tri n khai bán hàng hay d ch v qua m ng. Tuy nhiên, doanh nghi p chưa có h th ng cơ s d li u n i b ph c v các giao d ch trên m ng. Các giao d ch còn ch m và không an toàn. • C p 4 – áp d ng TM T: website c a DN liên k t tr c ti p v i d li u trong m ng n i b c a DN, m i ho t ng truy n d li u ư c t ng hóa, h n ch s can thi p c a con ngư i và vì th làm gi m áng k chi phí ho t ng và tăng hi u qu . • C p 5 - TM T không dây: doanh nghi p áp d ng TM T trên các thi t b không dây như i n tho i di ng, Palm (máy tính b túi) v.v… s d ng giao th c truy n không dây WAP (Wireless Application Protocal). • C p 6 - c th gi i trong m t máy tính: ch v i m t thi t b i n t , ngư i ta có th truy c p vào m t ngu n thông tin kh ng l , m i lúc, m i nơi và m i lo i thông tin (hình nh, âm thanh, phim, v.v…) và th c hi n các lo i giao d ch. Cách phân chia th hai: 3 c p phát tri n TM T • C p 1 – thương m i thông tin (i-commerce, i=information: thông tin): doanh nghi p có website trên m ng cung c p thông tin v s n ph m, d ch v ... Các ho t ng mua bán v n th c hi n theo cách truy n th ng. • C p 2 – thương m i giao d ch (t-commerce, t=transaction: giao d ch): doanh nghi p cho phép th c hi n giao d ch t hàng, mua hàng qua website trên m ng, có th bao g m c thanh toán tr c tuy n. • C p 3 – thương m i tích h p (c-business, c=colaborating, connecting: tích h p, k t n i): website c a doanh nghi p liên k t tr c ti p v i d li u trong m ng n i b c a doanh nghi p, m i ho t ng truy n d li u ư c t ng hóa, h n ch s can thi p c a con ngư i và vì th làm gi m áng k chi phí ho t ng và tăng hi u qu . - Thương m i i n t làm thay i vi c kinh doanh trên th gi i như th nào? V i Internet và TM T, vi c kinh doanh trên th gi i theo cách th c truy n th ng bao i nay ã ít nhi u b thay i, c th như: o Ngư i mua nay có th mua d dàng, ti n l i hơn, v i giá th p hơn, có th so sánh giá c m t cách nhanh chóng, và mua t b t kỳ nhà cung c p nào trên kh p th gi i, c bi t là khi mua s n ph m i n t download ư c (downloadable electronic products) hay d ch v cung c p qua m ng. o Internet t o i u ki n cho doanh nghi p duy trì m i quan h m t- n-m t (one-to-one) v i s lư ng khách hàng r t l n mà không ph i t n nhi u nhân l c và chi phí. o Ngư i mua có th tìm hi u, nghiên c u các thông s v s n ph m, d ch v kèm theo... qua m ng trư c khi quy t nh mua. -- 4 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 5. o Ngư i mua có th d dàng ưa ra nh ng yêu c u c bi t c a riêng mình nhà cung c p áp ng, ví d như mua CD ch n các bài hát ưa thích, mua n trang t thi t k ki u, mua máy tính theo c u hình riêng... o Ngư i mua có th ư c hư ng l i t vi c doanh nghi p c t chi phí dành cho qu ng cáo trên các phương ti n truy n thông, thay vào ó, gi m giá hay khuy n mãi tr c ti p cho ngư i mua qua m ng Internet. o Ngư i mua có th tham gia u giá trên ph m vi toàn c u. o Ngư i mua có th cùng nhau tham gia mua m t món hàng nào ó v i s lư ng l n ư c hư ng ưu ãi gi m giá khi mua nhi u. o Doanh nghi p có th tương tác, tìm khách hàng nhanh chóng hơn, ti n l i hơn, v i chi phí r t th p hơn trong thương m i truy n th ng. o Nh ng trung gian trên Internet cung c p thông tin h u ích, l i ích kinh t (gi m giá, ch n l a giá t t nh t...) cho ngư i mua hơn là nh ng trung gian trong thương m i truy n th ng. o C nh tranh toàn c u và s ti n l i trong vi c so sánh giá c khi n cho nh ng ngư i bán l ph i hư ng chênh l ch giá ít hơn. o TM T t o i u ki n cho doanh nghi p nh , doanh nghi p các nư c ang phát tri n có th c nh tranh v i các doanh nghi p l n. o Nhà cung c p hàng hóa trên m ng có th dùng chương trình gi i thi u t ng nh ng m t hàng khác hay m t hàng liên quan cho khách hàng c a mình, d a trên nh ng thông tin ã thu th p ư c v thói quen mua s m, món hàng ã mua... c a khách hàng. o Ngành ngân hàng, giáo d c, tư v n, thi t k , marketing và nh ng d ch v tương t ã, ang và s thay i r t nhi u v ch t lư ng d ch v , cách th c ph c v khách hàng d a vào Internet và TM T. o Internet giúp gi m chi phí cho các ho t ng thương m i như thông tin liên l c, marketing, tài li u, nhân s , m t b ng... o Liên l c gi a i tác các qu c gia khác nhau s nhanh chóng, kinh t hơn nhi u. o Mô hình c ng tác (affiliate) tương t vi c hư ng hoa h ng khi gi i thi u khách hàng ang bùng n . Ví d Amazon.com có chương trình hoa h ng cho các website nào d n ư c khách hàng n website Amazon.com và mua hàng, m c hoa h ng t 5% n 15% giá tr ơn hàng. Tóm l i: V i Internet, TM T, quy n c a ngư i mua ư c gia tăng áng k : ch n l a hàng hóa, tham kh o thông tin, kh o sát giá, mua t b t kỳ nhà cung c p nào trên m ng Internet, yêu c u c bi t theo s thích cá nhân, mua r hơn, chính sách tr l i hàng n u không hài lòng... V i Internet, TM T, doanh nghi p (ngư i bán) ph i c nh tranh nhi u hơn, n l c ph c v khách hàng t t hơn, l i nhu n trên món hàng ít hơn, song, ph c v th trư ng l n hơn, ti t ki m ư c nhi u chi phí kinh doanh hơn -- 5 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 6. - Thương m i i n t phân chia theo nhóm i tư ng TM T ư c phân chia thành m t s lo i như B2B, B2C, C2C d a trên thành ph n tham gia ho t ng thương m i, c th : o B2B (Business-to-Business): thành ph n tham gia ho t ng thương m i là các doanh nghi p, t c ngư i mua và ngư i bán u là doanh nghi p. o B2C (Business-to-Consumer): thành ph n tham gia ho t ng thương m i g m ngư i bán là doanh nghi p và ngư i mua là ngư i tiêu dùng. o C2C (Consumer-to-Consumer): thành ph n tham gia ho t ng thương m i là các cá nhân, t c ngư i mua và ngư i bán u là cá nhân. o G2C (Government-to-Citizen) o G2B (Government-to-Business) o … - L i ích Thương m i i n t mang l i cho Doanh nghi p TM T nên ư c xem là m t công c h tr thương m i truy n th ng trong b i c nh Vi t Nam hi n nay. Bên dư i là nh ng l i ích TM T mang l i cho doanh nghi p: o Qu ng bá thông tin và ti p th cho th trư ng toàn c u v i chi phí c c th p o D ch v t t hơn cho khách hàng: v i TM T, doanh nghi p có th cung c p catalogue, brochure, thông tin, b ng báo giá cho i tư ng khách hàng m t cách c c kỳ nhanh chóng, doanh nghi p có th t o i u ki n cho khách hàng ch n mua hàng tr c ti p t trên m ng v.v… TM T mang l i cho doanh nghi p các công c làm hài lòng khách hàng, b i trong th i i ngày nay, ch t lư ng d ch v , thái và t c ph c v là nh ng y u t r t quan tr ng trong vi c tìm và gi khách hàng. o Tăng doanh thu: v i TM T, i tư ng khách hàng c a doanh nghi p gi ây không còn b gi i h n v m t a lý. Doanh nghi p không ch có th bán hàng cho cư dân trong a phương, mà còn có th bán hàng trong toàn b Vi t Nam ho c bán ra toàn c u. Doanh nghi p không ng i ch khách hàng t tìm n mà tích c c và ch ng i tìm khách hàng cho mình. Vì th , s lư ng khách hàng c a doanh nghi p s tăng lên áng k d n n tăng doanh thu. Tuy nhiên, lưu ý r ng ch t lư ng và giá c s n ph m hay d ch v c a doanh nghi p ph i t t, c nh tranh, n u không, TM T không giúp ư c cho doanh nghi p. o Gi m chi phí ho t ng: v i TM T, DN không ph i chi nhi u cho vi c thuê m t b ng, ông o nhân viên ph c v , kho ch a... Ch c n kho ng 10 tri u ng xây d ng m t website bán hàng qua m ng, sau ó chi phí v n hành và marketing website m i tháng không quá m t tri u ng, DN ã có th bán hàng qua m ng. N u website c a doanh nghi p ch trưng bày thông tin, hình nh s n ph m, DN ti t ki m ư c chi phí in n brochure, catalogue và c chi phí g i bưu i n nh ng n ph m này. N u DN s n xu t hàng xu t kh u, doanh nhân có th ng i nhà tìm ki m khách hàng qu c t qua m ng. Doanh nghi p còn ti t ki m ư c chi phí trong vi c -- 6 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 7. qu n lý d li u, qu n lý m i quan h khách hàng (CRM – Customer Relationship Management) v.v... o L i th c nh tranh: kinh doanh trên m ng là “sân chơi” cho s sáng t o, nơi ây, doanh nhân tha h áp d ng nh ng ý tư ng hay nh t, m i nh t v d ch v h tr , chi n lư c ti p th v.v… Khi các i th c nh tranh c a doanh nghi p u áp d ng TM T, thì ph n th ng s thu c v ai sáng t o hay nh t t o ra nét c trưng riêng (differentiation) cho doanh nghi p, s n ph m, d ch v c a mình có th thu hút và gi ư c khách hàng - Nh ng quan i m sai l m trong Thương m i i n t Khi doanh nhân còn nh n nh chưa úng n v TM T thì TM T còn chưa ư c ng d ng hi u qu ph c v vi c kinh doanh c a doanh nghi p. Các nh n nh sai ó g m: o Tin r ng xây d ng website xong là s có khách hàng m t cách d dàng và nhanh chóng: th c t doanh nghi p ph i u tư r t nhi u cho marketing, c p nh t thông tin cho website, h tr khách hàng... có th tìm ư c khách hàng qua website. o Tin r ng doanh nghi p có th dùng website qu ng bá s n ph m, thông tin n v i m i ngư i trên kh p th gi i m t cách d dàng: th c t có hơn 8 t trang web v i hơn 40 tri u website trên Internet, n u doanh nghi p không u tư marketing website t t thì xác su t ngư i xem t tìm ra website c a doanh nghi p s r t th p. o Tin r ng website s thay th các công c , phương ti n marketing khác: th c t website và TM T ch là công c h tr cho các công c s n có trong thương m i truy n th ng. o Không chú tr ng và hi u bi t úng n v thi t k , giao di n, ch c năng... c a website: th c t website hi u qu ph i là website d s d ng, có các ch c năng c n thi t h tr cho ngư i xem, t c t i v nhanh, không quá nhi u màu s c, hi u ng... o Không chú tr ng nh ng thông tin thuy t ph c ngư i xem ra quy t nh mua hàng. Hãy tr l i câu h i “T i sao b n nên mua hàng c a chúng tôi?” nêu ra ư c nh ng l i th c a s n ph m hay d ch v c a doanh nghi p so v i c a i th c nh tranh. o Không c p nh t thông tin thư ng xuyên. o Tin r ng website p v m thu t s mang l i nhi u khách hàng. Th c t nh ng website n i ti ng trên th gi i v doanh s bán u là nh ng website ư c thi t k r t ơn gi n v m thu t, quan tr ng là b trí thông tin sao cho ngư i xem d dàng tìm ư c i u h mu n m t cách nhanh nh t và cung c p ch c năng áp ng nhu c u c a ngư i xem. o Không có thói quen tr l i ngay nh ng email h i thông tin c a ngư i xem. Như th s làm khách hàng ti m năng có n tư ng không t t v tính chuyên nghi p c a doanh nghi p và s yh n v i nhà cung c p khác. Lu t “b t thành văn” trong TM T là doanh nghi p nên tr l i m i email c a ngư i xem trong vòng 48 gi . o Không quan tâm n r i ro trong thanh toán qua m ng. Th c t , theo lu t chung c a TM T th gi i, n u có r i ro trong thanh toán qua m ng, ngư i bán s là ngư i ch u m i thi t h i. -- 7 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 8. o Áp d ng r p khuôn nh ng mô hình TM T ã có: th c t không có cách t t nh t áp d ng TM T cho t t c các doanh nghi p. Doanh nghi p ph i d a trên c tính riêng mình t o ra m t mô hình TM T phù h p cho riêng doanh nghi p. Lưu ý: chìa khóa thành công trong TM T n m c m t “t o nét c trưng riêng” (differentiation). o Không quan tâm úng m c v c nh tranh trong TM T: doanh nghi p có th áp d ng TM T thì i th c nh tranh cũng có th áp d ng TM T. Chi phí tri n khai TM T là r t th p nên h u như ai cũng có th áp d ng TM T, d n n c nh tranh gay g t trong lĩnh v c này. Vì th , thành công, doanh nghi p ph i bi t cách u tư: r t quan tâm n ti p th qua m ng (Internet Marketing hay e-marketing), ti n ích và ch t lư ng ph c v khách hàng, t o nét c trưng cho riêng mình. o Không quan tâm n công ngh m i: công ngh thông tin là lĩnh v c mà s l c h u công ngh di n ra r t nhanh. TM T là m t lo i hình kinh doanh d a trên s phát tri n c a công ngh thông tin, do ó, t c i m i cũng di n ra nhanh, òi h i doanh nghi p tham gia TM T ph i luôn i m i: i m i công ngh , i m i phương th c kinh doanh, i m i tư duy, i m i cung cách qu n lý v.v… 2. Các mô hình Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n - Buy/Sell Fulfillment – Mua/Bán tr n gói Nh ng ngư i tham gia ph i t mua ho c bán và ngư i môi gi i thu l phí c a ngư i bán ho c ngư i mua cho m i giao d ch. - Marketing Exchange – Th trư ng trao i ây là m t mô hình ngày càng ph bi n trong m i quan h doanh nghi p – doanh nghi p (B2B). Trong mô hình này, ngư i môi gi i thư ng thu ti n c a ngư i bán m t kho n l phí tính theo giá tr doanh thu. Cơ ch tính giá có th ch ơn gi n là chào hàng/mua, chào hàng/mua sau khi thương lư ng ho c m t cu c u giá chào hàng/ t giá. - Business Trading Community – C ng ng thương m i c a các doanh nghi p M t ý tư ng do VerticalNet.com (M ) kh i xư ng. ây là m t trang web óng vai trò c a m t ngu n thông tin quan tr ng và y cho các th trư ng cao c p. Các c ng ng c a VerticalNet có các thông tin v s n ph m trong ph n hư ng d n mua hàng, s a ch s n ph m và các nhà cung c p, các tin và bài vi t hàng ngày, rao mua rao bán và tuy n lao ng... Thêm n a, các site c a VerticalNet cho phép các doanh nghi p trao i thông tin theo ki u B2B, h tr các chương trình thương m i và các ho t ng thương m i theo ki u hi p h i. - Buyer Aggregator – Nhi u ngư i mua k t h p Hình th c này là m t quá trình k t h p cho nh ng ngư i mua riêng l thành t ng nhóm mua các lô hàng t Internet. Cho phép các cá nhân có l i như là các doanh nghi p khi mua s n ph m theo lô l n. Ngư i bán ch ph i tr m t kho n phí nh cho m i l n bán theo hình th c tr phí theo s l n giao d ch. -- 8 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 9. - Distributor – Nhà phân ph i Lo i i u hành theo ki u catalog, nơi mà website liên k t m t s lư ng l n các nhà s n xu t v i nh ng ngư i mua buôn v i s lư ng l n. Nhà phân ph i gi m ư c chi phí bán hàng do gi m nhân công trong các quá trình ki m tra ơn hàng, báo giá và x lýý ơn hàng. Ngư i môi gi i thu phí t các giao d ch mua bán gi a các nhà phân ph i và các i tác thương m i c a h . Ngư i mua s thâm nh p th trư ng nhanh hơn và gi m chi phí. Ngư i mua có các phương ti n nh n ư c các báo giá t các nhà phân ph i mà h quan tâm như ch ra các giá c c th , th i gian và các kh năng thay th ... nên các giao d ch tr nên có hi u qu . Các nhà phân ph i gi m ư c các chi phí bán hàng nh vi c chào giá, x lýý ơn hàng, theo dõi tình tr ng ơn hàng và thay i nhanh chóng hơn v i nhân công ít hơn. - Virtual Mall – Ch o ơn gi n Là m t website tr thành nơi h i t c a nhi u ngư i bán hàng. Doanh thu la các phí hàng tháng cho các giao d ch, tên c a hàng và cài t. Thành công c a m t ch o s nhi u hơn n a khi k t h p ch t ch v i m t site thông tin ho c các d ch v x lý giao d ch t ng ho c các cơ h i ti p th . - Metamediary – Ch o có x lý giao d ch Gi ng như ch o, nhưng ngư i t ch c còn có thêm vi c x lý các giao d ch và cung c p thêm các d ch v b o v khách hàng. Trong mô hình này, ngư i ta thu phí thi t l p h th ng và phí trên m i giao d ch. Ví d : HotDispatch.com, Amazon.com. - Auction Broker – Môi gi i u giá M t website t ch c bán u giá cho các cá nhân ho c nhà cung c p mu n bán hàng. Ngư i môi gi i th ti n l phí theo t l c a giá tr giao d ch. Ngư i bán s ch p nh n t giá cao nh t c a nh ng ngư i mua trên m c t i thi u. Các cu c u giá có th thay i tuỳ theo lu t chào hàng và t giá. Ví d : eBay.com, AuctionNet.com. - Reverse Auction – Mua u giá Mô hình kinh doanh “t t giá”, còn g i là “thu th p nhu c u”. M t ngư i mua xu t ra giá cho s n ph m/d ch v và ngư i môi gi i tìm ki m ngu n hàng b ng cách liên h v i các nhà cung c p. Ví d : Priceline.com, Respond.com, eWanted.com. - Classifieds – Rao mua bán M t nơi y t các hàng hoá c n bán ho c c n mua, gi ng như nhà cung c p n i dung tin a phương. Giá c c a hàng hoá có th ư c ăng ho c không. L phí ph i tr khi niêm y t cho dù có mua/bán ư c hay không. Như ColumbiaToday.com. - Search Agent – D ch v tìm ki m M t chương trình thông minh dùng tìm ki m các ơn giá th p nh t cho m t s n ph m/d ch v do ngư i mua ch nh ho c tìm ki m các thông tin khó tìm. Ví d : MySimon.com, DealTime.com, RoboShopper.com, ShopFind.com. M t nhân viên i lí có th óng vai trò m t -- 9 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 10. ngư i môi gi i tìm ki m vi c cho nh ng ngư i tìm vi c ho c tìm nh ng ngư i có th phù h p v i các v trí c n tìm ngư i (CareerCentral.com). - Bounty Broker – Môi gi i t ng quà M t món quà như là m t ph n thư ng ư c t ng tìm nh ng th khó tìm như ngư i, ý tư ng ho c v t. Phí môi gi i có th là ng h ng ho c tuỳ theo t l c a ph n thư ng. - Advertising Model – Các mô hình qu ng cáo Mô hình qu ng cáo trên web là m t hình th c nâng cao c a mô hình truy n th ng. Các nhà truy n thông, trong trư ng h p này, là các website, cung c p các n i dung (thư ng là mi n phí) và các d ch v (như thư i n t , di n àn...) ph i h p v i các thông i p qu ng cáo d ng các băng rôn qu ng cáo. Các băng rôn qu ng cáo này có th là ngu n thu chính ho c duy nh t c a website. - Generalized Portal – Site thông tin t ng h p Các site có s ngư i truy c p nhi u thư ng có hư ng cung c p các d ch v và thông tin chung ho c a d ng. Nhi u ngư i m t n chính là i m thu hút qu ng cáo và cho phép các site t ng h p tính ti n qu ng cáo t hơn. C nh tranh có s lư ng ngư i truy c p nhi u hơn d n n các phương th c cung c p mi n phí n i dung thông tin và các d chv như email, thông tin th trư ng ch ng khoán, b ng tin, tin t c hay các thông tin a phương. Ví d : Yahoo.com. - Personalised Portal – Site thông tin t ng h p cá nhân M t site t ng h p cho phép tuỳ bi n giao di n và các n i dung nh m thu hút các thành viên trung thành. Thành công chính là lư ng truy c p nhi u và các giá tr thông tin thu ư c t các l a ch n c a thành viên. Ví d : MyYahoo.com. - Specialised Portal – Site thông tin t ng h p c bi t Lo i site này còn g i là vortal (vertical portal). S lư ng truy c p không quan tr ng b ng thành ph n c a thành viên. Các d ch v và thông tin r t c trưng chính là i m khác bi t c a m t site lo i này. - Attention/Incentive Marketing – Marketing có thư ng Mô hình mà khách hàng ư c tr ti n cho vi c xem thông tin, i n các m u... Phương th c này thu hút các công ty có các thông i p v s n ph m ph c t p làm cho khó có th gi ư c m i quan tâm c a khách hàng. Ý tư ng này do CyberGold phát minh, v i “c ng ng ki m ti n và tiêu ti n” c a mình ã kéo theo nh ng công ty qu ng cáo quan tâm n phương pháp ti p th theo ki u khuy n khích và nh ng ngư i tiêu dùng mong mu n ti t ki m ti n thư ng. Ví d như: Netcentives.com. - Free Model – Mô hình mi n phí Trong mô hình này, thành viên s d ng mi n phí m t s d ch v , ví d như hosting (FreeMerchant.com) ho c d ch v web, truy c p Internet, ph n c ng mi n phí, ho c ecards. - Bargain Discounter – Mô hình bán gi m giá Bán các s n ph m b ng ho c dư i giá v n nh m thu hút các khách hàng và sau ó mong mu n thu ư c l i nhu n t doanh thu qu ng cáo. Ví d như Buy.com. -- 10 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 11. - Infomediary Model – Các mô hình khai thác thông tin Nh ng thông tin v ngư i tiêu dùng và thói quen mua hàng c a h có giá tr c bi t khi s d ng trong m t chi n d ch ti p th . M t s hãng ho t ng theo hình th c th c thu th p các thông tin này có th bán cho các hãng khác. M t công ty khai thác thông tin có th cung c p mi n phí truy c p Internet [NetZero.com] i l i các thông tin chi ti t v thói quen s d ng Internet và mua hàng. Mô hình này cũng có th ho t ng theo các hư ng khác: cung c p cho ngư i tiêu dùng các thông tin h u ích v các website trong m t khu v c th trư ng thu l phí. - Recommender Svstem – H th ng gi i thi u Các site lo i này cho phép ngư i s d ng chia s thông tin v i ngư i khác v ch t lư ng s n ph m và d ch v ho c kinh nghi m mua hàng. M t s i lý cũng có kh năng theo dõi thói quen c a ngư i s d ng và sau ó ưa ra thêm nh ng l i gi i thi u thích h p. Ví d : ClickTehButton.com ã s d ng ý tư ng này và tích h p h th ng gi i thi u này vào trang web. - Registration Model – Mô hình ăng ký ây là nh ng site cung c p thông tin cho phép ngư i s d ng khai thác mi n phí n u i n vào m u ăng ký. Sau ó, site có th theo dõi vi c s d ng và t ng h p d li u có ích cho các chi n d ch qu ng cáp nh hư ng. ây là m t hình thái cơ b n nh t c a mô hình khai thác thông tin. - Merchant Model – Các mô hình bán hàng ây là nh ng ngư i bán hàng và bán buôn kinh doanh các hàng hoá và d ch v trên Internet. ôi khi các s n ch có trên web. - Virtual Merchant – Bán hàng o ây là mô hình ch i u hành qua Internet và cung c p ho c là các s n ph m truy n th ng ho c các s n ph m trên web. Cách th c bán có th là niêm y t giá bán ho c u giá. M t ví d khác là Faccitme.net ư c coi là “nhà cung c p d ch v chương trình ng d ng” cung c p cho các khách hàng tr c tuy n các website thương m i i n t . Ví d : Amazon.com, OnSale.com. - Catalog Merchant – Bán hàng theo catalog Chính là mô hình c a m t doanh nghi p chuy n t t hàng qua thư thành vi c kinh doanh trên web. - Click and Mortar – Bán hàng tr c ti p Là mô hình brick-and-mortar truy n th ng v i c a hàng trên web. - Bit Vendor – Nhà cung c p s n ph m s hoá Là mô hình mà m t công ty có th ho t ng ch v i các s n ph m và d ch v s hoá qua bán hàng và phân ph i trên Internet (Evewire.com). - Manufacturer Model – Các mô hình c a nhà s n xu t Mô hình này ư c thi t k khai thác các l i th c a Internet và cho phép các nhà s n xu t ti p c n ư c v i khách hàng tr c ti p b ng cách ép lên kênh phân ph i. K t qu là nh ng chi phí ti t -- 11 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 12. ki m ư c có th d n t i vi c gi m giá, c i thi n d ch v khách hàng ho c hi u t t hơn nh ng s thích c a khách hàng. Ví d như FlowerBud.com. - Brand Integrated Content – N i dung và Nhãn hi u tích h p Theo truy n th ng, các nhà s n xu t v n tr ng i vào vi c qu ng cáo xây d ng uy tín i v i khách hàng. Thư ng m i thông qua các phương ti n truy n thông thu ài vô tuy n và các t p chí, báo... ã tr nên ch d a chính cho các doanh nghi p hi n nay. Web cho phép các nhà s n xu t tích h p thương hi u c a h sâu s c hơn v i các s n ph m. Ngư i t o ra cu c cách m ng theo xu hư ng này là nhà s n xu t ô tô cao c p BMW. Website bmwfilms.com c a công ty là m t s sáng t o trong vi c pha tr n qu ng cáp v i gi i trí mang l i m t xu hư ng m i g i là qu ng cáo-gi i trí v i ý ý tư ng ưa qu ng cáo s n ph m lên v trí cao nh t. - Affiliate Model – Các mô hình liên k t Khác v i mô hình site thông tin t ng h p chung v i m c ích tăng s lư ng ngư i truy c p cho m t site, mô hình t p oàn cung c p các cơ h i mua hàng b t c site nào h có th truy c p. Làm ư c vi c này là do trích t l doanh thu cho các site c a i tác trong t p oàn. Các site ki u này có kh năng ưa ra các cơ h i mua hàng cho nh ng ngư i mua khi h lư t trên Internet. - Community Model – Các mô hình c ng ng S thành công c a mô hình này ph thu c vào s trung thành c a ngư i dùng. Ngư i dùng c n ph i u tư c th i gian và tâm trí vào site này. Trong m t s trư ng h p, ngư i dùng còn óng góp n i dung ho c ti n cho site. có nhi u ngư i truy c p thư ng xuyên, site này thư ng cung c p các cơ h i cho qu ng cáo, khai thác thông tin ho c thông tin t ng h p c bi t. Mô hình c ng ng cũng có th ho t ng trên cơ s thu l phí cho các d ch v cao c p. - Voluntary Contributor Model – Mô hình óng góp t nguy n Cũng tương t như mô hình truy n thông i chúng c i n. Mô hình này t n t i trên cơ s t o ư c m t c ng ng ngư i s d ng h tr site b ng các óng góp t nguy n. Các t ch c phi l i nhu n cũng có th tìm n các qu t thi n ho c tài tr c a các hãng. - Knowledge Networks – M ng tri th c M t m ng chuyên gia cung c p các thông tin v chuyên môn c a m t lĩnh v c nào ó. Site này s như là m t di n àn mà ó, ngư i ta có th ưa ra các câu h i và nh n ư c tr l i c a chuyên gia c a site. Các chuyên gia có th là nhân viên ho c c a m t ngư i t nguy n, ho c ôi khi ch ơn gi n là c a m t ngư i nào ó vào site và mu n tr l i câu h i ó. Ví d như: Deja.com, ExpertCentral.com, Abuzz.com ho c các mô hình tr ti n l phí: Guru.com, Exp.com. - Subscription Model – Các mô hình ăng ký và tr l phí Ngư i dùng tr ti n có quy n truy c p vào m t website xem các thông tin có giá tr . Các thông tin chung có th tìm th y các hi u sách không phù h p v i mô hình này. M t cu c thăm dò vào năm 1999 c a Jupiter Communications cho th y 46% ngư i dùng Internet không mu n tr ti n xem các trang web. M t s hãng ã k t h p n i dung mi n phí v i các n i dung c s c -- 12 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 13. ho c d ch v ch cho các thành viên ã ăng ký ư c s d ng.Ví d : Wall Street Journal (wsj.com). - Utility Model – Các mô hình d ch v công c ng Mô hình d ch v công c ng là m t mô hình v i phương th c thanh toán ti n theo lư ng s d ng. Nh ng website này g i hoá ơn thanh toán n ngư i dùng theo ch s ng h o ho c theo hư ng dùng bao nhiêu tr ti n b y nhiêu. Mô hình này s tr nên hi u qu hơn khi công ngh tính ti n theo byte d li u tr nên hi u qu hơn. Ví d : FatBrain.com, Authentica.com. M t s ngành công nghi p tr c tuy n i n hình: o Bán l tr c tuy n o D ch v y t / chăm sóc s c kh e tr c tuy n o L hành tr c tuy n o V n t i tr c tuy n o Bán s n ph m trí tu tr c tuy n (selling brainpower online) o T p hóa tr c tuy n o B t ng s n tr c tuy n o D ch v pháp lý tr c tuy n o D ch v dành cho tr em o Ngân hàng và u tư tr c tuy n o H c t p tr c tuy n o Xu t b n tr c tuy n o Gi i trí tr c tuy n o Nhân s tr c tuy n (Nh ng chi ti t, gi i thích, minh h a v các ngành công nghi p tr c tuy n này s ư c gi i áp trong l p h c “Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n – cơ b n” do VITANCO t ch c hàng tháng, thông tin v l p h c có th ư c tìm th y cu i ebook này ho c website www.vitanco.com) 3. Bí quy t thành công trong Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n Nguyên t c 7C o Context: giao di n, ch c năng, thi t k d nhìn, d s d ng, ng nh t o Content: n i dung phong phú, c p nh t, h u ích cho ngư i xem, áp ng nhu c u, mong mu n c a ngư i xem o Community: t o i u ki n cho ngư i xem tương tác, giao lưu v i nhau có c m giác thu c v m t c ng ng chia s chung s thích, i u quan tâm -- 13 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 14. o Customization: kh năng bi n i website sao cho phù h p v i t ng ngư i xem, áp ng yêu c u, s thích riêng bi t c a t ng ngư i xem, làm cho ngư i xem có c m giác thân quen i v i “website c a riêng mình” o Communication: cho phép s tương tác hai chi u gi a ngư i xem và website o Connection: bao g m hai ý. Th nh t: có ư ng ch d n nơi ngư i xem ang “ ng” trong website. Th 2: có nh ng ư ng link n các website liên quan ho c h u ích, ti n l i cho ngư i xem trong trư ng h p mu n tìm thêm thông tin. o Commerce: có ch c năng h tr giao d ch thương m i, ví d như gi mua hàng, ư c tính chi phí, t hàng… Nguyên t c thành công rút ra t th c ti n: A. Dành cho doanh nghi p t n d ng TM T như m t kênh marketing, bán hàng, h tr khách hàng b sung B. Dành cho kinh doanh tr c tuy n (e-business) – mô hình kinh doanh ki m ti n tr c tuy n M t s gương thành công - Google, Yahoo, Hotmail, YouTube, Amazon, eBay, Alibaba - Audio4fun.com M t s câu chuy n th t b i - Kozmo.com: - Furniture.com - Go.com Bài h c rút ra t nh ng th t b i này? (Nh ng chi ti t, gi i thích, minh h a v trong ph n Bí quy t thành công trong Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n này s ư c gi i áp trong l p h c “Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n – cơ b n” do VITANCO t ch c hàng tháng, thông tin v l p h c có th ư c tìm th y cu i ebook này ho c website www.vitanco.com) 4. Th c tr ng Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n trên Th gi i (Xem các hình s li u minh h a trong Powerpoint bài gi ng l p Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n – cơ b n” do VITANCO t ch c hàng tháng, thông tin v l p h c có th ư c tìm th y cu i ebook này ho c website www.vitanco.com) -- 14 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 15. 5. Th c tr ng Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n Vi t Nam (Trích t Báo cáo Thương m i i n t năm 2006, V Thương m i i n t - quý v có th download file pdf này t i www.vitanco.com m c Download) Năm 2006 có ý nghĩa c bi t i v i Thương m i i n t Vi t Nam, là năm u tiên Thương m i i n t ư c pháp lu t th a nh n chính th c khi Lu t Giao d ch i n t , Lu t Thương m i (s a i), B lu t Dân s (s a i) và Ngh nh Thương m i i n t có hi u l c. Năm 2006 cũng là năm u tiên tri n khai K ho ch t ng th phát tri n Thương m i i n t giai o n 2006-2010 theo Quy t nh s 222/2005/Q -TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . S phát tri n khá ngo n m c c a Thương m i i n t trong năm 2006 g n ch t v i thành t u phát tri n kinh t nhanh và n nh. Thương m i ti p t c tăng trư ng m nh m và là m t nhân t quan tr ng thúc y tăng trư ng kinh t . Năm 2006 ánh d u s h i nh p kinh t qu c t sâu s c và toàn di n c a Vi t Nam. Vi t Nam ã tr thành thành viên chính th c th 150 c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO). Vi t Nam cũng ã th c hi n t t vai trò nư c ch nhà c a Di n àn H p tác kinh t Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), th hi n cam k t ti p t c m c a n n kinh t v i th gi i. Ti n trình h i nh p kinh t qu c t òi h i các doanh nghi p ph i quan tâm th c s n vi c nâng cao kh năng c nh tranh. Trong b i c nh ó, Thương m i i n t là m t công c quan tr ng ư c nhi u doanh nghi p quan tâm ng d ng. S quan tâm c a doanh nghi p i v i Thương m i i n t trư c h t ư c th hi n qua ho t ng giao d ch mua bán t i các sàn Thương m i i n t (e-Marketplace) sôi ng hơn, d ch v kinh doanh tr c tuy n phong phú và doanh thu tăng m nh. ng th i, s lư ng các website doanh nghi p, c bi t là website mang tên mi n Vi t Nam (.vn) tăng nhanh, s lư ng cán b t các doanh nghi p tham gia các khóa ào t o k năng Thương m i i n t l n hơn so v i năm trư c. ông o doanh nghi p ã nh n th y nh ng l i ích thi t th c c a Thương m i i n t thông qua vi c c t gi m ư c chi phí giao d ch, tìm ư c nhi u b n hàng m i t th trư ng trong nư c và nư c ngoài, s lư ng khách hàng giao d ch qua thư i n t nhi u hơn. Nhi u doanh nghi p ã ký ư c h p ng v i các i tác thông qua sàn giao d ch Thương m i i n t . Có th nh n th y năm nét n i b t c a Thương m i i n t năm 2006 t i Vi t Nam như sau. * Thương m i i n t ã tr nên khá ph bi n Nh ng hình th c kinh doanh m i trên các phương ti n i n t liên t c xu t hi n, c bi t là d ch v kinh doanh n i dung s . M c dù m i hình thành, nhưng các ho t ng trong lĩnh v c này ã ư c -- 15 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 16. tri n khai r ng kh p và em l i doanh thu áng k . Kinh doanh các d ch v giá tr gia tăng qua thi t b di ng tăng nhanh, như d ch v cung c p nh c chuông, hình n n, tra c u thông tin. Kinh doanh trong các lĩnh v c ào t o tr c tuy n, báo i n t , cơ s d li u tr c tuy n, trò chơi tr c tuy n, trò chơi tương tác qua truy n hình, bình ch n k t qu th thao, xem phim, nghe nh c tr c tuy n cũng tăng trư ng m nh. Cùng v i lư ng ngư i s d ng Internet và th tín d ng tăng nhanh, s lư ng ngư i tiêu dùng mua s m qua m ng tăng lên nhanh chóng, c bi t trong gi i tr khu v c ô th . Tâm lý và thói quen mua bán b t u thay i t phương th c truy n th ng sang phương th c m i c a Thương m i i n t . * Lo i hình giao d ch Thương m i i n t B2B phát tri n khá nhanh Vi c ti p c n Internet qua k t n i băng thông r ng, c bi t là ADSL, ngày càng d dàng v i chi phí h p lý và yêu c u c p bách ph i nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p khi Vi t Nam th c s bư c vào sân chơi toàn c u là hai y u t quan tr ng thúc y các doanh nghi p quan tâm t i Thương m i i n t . K t qu i u tra cho th y có t i 92% doanh nghi p ã k t n i Internet, trong ó t l k t n i băng thông r ng ADSL lên t i 81%. S doanh nghi p tham gia các sàn Thương m i i n t B2B c a Vi t Nam cũng như c a nư c ngoài tăng r t nhanh. Nhi u doanh nghi p ã tìm ư c i tác m i, h p ng m i qua các ch “ o” này. Vi c s d ng thư i n t (email) trong giao d ch kinh doanh ã tr nên ph bi n. Hơn n a, nhi u doanh nghi p ã s d ng Internet cho m c ích mua bán hàng hóa và d ch v . Trong năm 2006 hình th c giao d ch Thương m i i n t B2B phát tri n nhanh. ây là tín hi u r t l c quan so v i b c tranh thương m i i n t Vi t Nam năm 2005 và các năm trư c ó. * Cung c p tr c tuy n d ch v công ã kh i s c Nhà nư c cũng ph i thay i nâng cao năng l c c nh tranh qu c gia thông qua quy t tâm hi n i hóa n n hành chính, xây d ng chính ph i n t . Các cơ quan nhà nư c trong th i gian qua ã y m nh ng d ng công ngh thông tin trong giao ti p v i doanh nghi p và công dân. H u h t các B ngành và a phương ã có website, trên ó cung c p nhi u thông tin a d ng và c n thi t cho doanh nghi p. M t s cơ quan nhà nư c Trung ương và a phương ã b t u cung c p tr c tuy n d ch v công m c ơn gi n như c p ăng ký kinh doanh i n t , khai h i quan i n t , u th u mua s m công, c p ch ng nh n xu t x i n t . * Vi c ban hành các văn b n thi hành lu t giao d ch i n t di n ra ch m Vi c Chính ph ban hành Ngh nh s 57/2006/N -CP v Thương m i i n t ngày 9 tháng 6 năm 2006 ánh d u m t bư c ti n l n trong vi c ti p t c hoàn thi n khung pháp lý v Thương m i i n t . -- 16 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 17. Ngh nh này th a nh n giá tr pháp lý c a ch ng t i n t trong các ho t ng liên quan t i thương m i. ây là cơ s các doanh nghi p và ngư i tiêu dùng yên tâm ti n hành giao d ch Thương m i i n t , khuy n khích Thương m i i n t phát tri n, b o v quy n và l i ích c a các bên tham gia, ng th i cũng là căn c pháp lý xét x khi có tranh ch p liên quan n ho t ng Thương m i i n t . Ngh nh v thương m i i n t là ngh nh u tiên hư ng d n Lu t Giao d ch i n t và là ngh nh th sáu hư ng d n Lu t Thương m i (s a i) ư c ban hành. Nhi u B ngành ã r t c g ng trong vi c xây d ng các ngh nh khác hư ng d n thi hành Lu t Giao d ch i n t như Ngh nh v ch ký s và d ch v ch ng th c ch ký s , Ngh nh v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính, Ngh nh v giao d ch i n t trong ho t ng ngân hàng. Tuy nhiên, n cu i năm 2006 chưa có ngh nh nào trong s nh ng ngh nh này ư c ban hành. * Nhi u v n c n tr s phát tri n Thương m i i n t còn t n t i Vi c rà soát các văn b n pháp lu t liên quan t i Thương m i i n t chưa ư c ti n hành. M t s quy nh b t h p lý cho Thương m i i n t ã ư c doanh nghi p nh c t i t nh ng năm trư c v n chưa ư c kh c ph c. Nh ng quy nh v c p phép thành l p website hay mua bán tên mi n chưa phù h p v i th c ti n. Cùng v i ti n b công ngh , s phát tri n phong phú, a d ng c a Thương m i i n t luôn t ra nh ng v n m i cho h th ng pháp lu t v Thương m i i n t . S bùng n c a trò chơi tr c tuy n d n n nhu c u xác nh tính h p pháp c a tài s n o, các v tranh ch p v tên mi n cho th y c n có tư duy qu n lý thích h p v i lo i tài nguyên c bi t này, vi c g i thư i n t qu ng cáo thương m i v i s lư ng l n òi h i ph i có bi n pháp b o v ngư i tiêu dùng. V n an toàn, an ninh m ng, t i ph m liên quan n Thương m i i n t cũng là m t v n áng chú ý trong năm 2006. Nh ng hành vi l i d ng công ngh ph m t i tăng lên, i n hình là nh ng v t n công các website Thương m i i n t www.vietco.com, www.chodientu.com. Bên c nh ó, tình tr ng t nh p tài kho n, tr m thông tin th thanh toán cũng ã gây nh hư ng không nh n các ho t ng Thương m i i n t lành m nh. Cu c thi bình ch n năm s ki n Thương m i i n t n i b t năm 2006 do ài Truy n hình Vi t Nam th c hi n cho k t qu là: 1) Vi t Nam ăng cai và ch trì thành công các h i ngh v Thương m i i n t trong khuôn kh APEC; 2) Lu t Giao d ch i n t có hi u l c; 3) C ng Thương m i i n t qu c gia (ECVN) vươn ra t m qu c t ; 4) Ban hành Ngh nh v Thương m i i n t ; và 5) Sàn Thương m i i n t hàng u c a Vi t Nam b t n công. i u này cho th y s c p thi t ph i xây d ng h th ng văn b n pháp quy và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng t i ph m công ngh cao nh m t o môi trư ng n nh cho thương m i i n t phát tri n. -- 17 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 18. Trong năm 2006, ho t ng ph bi n, tuyên truy n và ào t o v Thương m i i n t ã có chuy n bi n m nh c v s lư ng và ch t lư ng nhưng chưa áp ng nhu c u xã h i. Ho t ng nghiên c u v thương m i i n t h u như chưa ư c tri n khai. Năm 2005 là năm cu i cùng c a giai o n Thương m i i n t hình thành và ư c pháp lu t chính th c th a nh n t i Vi t Nam. Trong năm 2006, Thương m i i n t Vi t Nam ã bư c sang giai o n m i và phát tri n trên t t c m i khía c nh t chính sách, lu t pháp, giao d ch kinh doanh c a doanh nghi p và ngư i tiêu dùng cũng như s h tr a d ng c a các cơ quan nhà nư c. i u này h a h n trong nh ng năm t i, thương m i i n t Vi t Nam có th có nh ng bư c ti n nh y v t, góp ph n thúc y phát tri n kinh t thương m i chung c a c nư c. (Xem thêm các hình s li u minh h a trong Powerpoint bài gi ng l p Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n – cơ b n” do VITANCO t ch c hàng tháng, thông tin v l p h c có th ư c tìm th y cu i ebook này ho c website www.vitanco.com) 6. Website và nh ng ki n th c c n có v Website - nh nghĩa Website - Website và trang web khác nhau như th nào - Các khái ni m k thu t: domain, host, v n hành - Hai xu hư ng k thu t: mã ngu n m , và trên n n Windows. So sánh ưu khuy t i m. Khi nào nên i theo xu hư ng nào? - Các bư c xây d ng website - Các r i ro có th x y ra cho website, thi t h i t i a, cách phòng ng a và kh c ph c s c - M t s ch c năng thư ng g p các website, m c ích s d ng - Nh ng lưu ý khi ch n nhà cung c p d ch v tên mi n, thi t k website và duy trì website - Minh h a cách qu n lý n i dung website (Nh ng chi ti t c a ph n này s ư c gi i áp trong l p h c “Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n – cơ b n” do VITANCO t ch c hàng tháng, thông tin v l p h c có th ư c tìm th y cu i ebook này ho c website www.vitanco.com) -- 18 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 19. 7. Nh ng i u thi t y u có m t website mang l i hi u qu cao - Giao di n: s hài hòa, ng nh t v font, màu, hình nh - N i dung: h u ích, thú v , c p nh t, áp ng nhu c u ngư i xem - Tính năng, ti n ích - S tham gia, óng góp c a ngư i xem - Marketing website - H tr ngư i xem (Nh ng chi ti t c a ph n này s ư c gi i áp trong l p h c “Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n – cơ b n” do VITANCO t ch c hàng tháng, thông tin v l p h c có th ư c tìm th y cu i ebook này ho c website www.vitanco.com) 8. K năng marketing tr c tuy n hi u qu v i chi phí ít nh t - Thông s Alexa, PageRanking là gì, s d ng chúng như th nào, ngư i ta ánh giá ư c gì qua chúng? - Cách qu ng cáo tr ti n cho Google - ăng ký website v i các danh b website - ăng ký website mi n phí v i các b tìm ki m Google, Yahoo - Qu ng cáo b ng Banner: ưu khuy t i m? Nh ng i u c n lưu ý n chi phí và hi u qu c a qu ng cáo b ng banner. - Email marketing: ưu khuy t i m? Nh ng i u c n lưu ý n chi phí và hi u qu c a qu ng cáo b ng email. - ăng rao v t - Tham gia vào các c ng ng, di n àn - Trao i liên k t, trao i banner (Nh ng chi ti t c a ph n này s ư c gi i áp trong l p h c “Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n – cơ b n” do VITANCO t ch c hàng tháng, thông tin v l p h c có th ư c tìm th y cu i ebook này ho c website www.vitanco.com) -- 19 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 20. 9. Chi n lư c marketing lan truy n v i chi phí c c nh - Freebies: ebooks, download mi n phí, e-card - Bài vi t ăng trên các website tin t c - Blog (Nh ng chi ti t c a ph n này s ư c gi i áp trong l p h c “Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n – cơ b n” do VITANCO t ch c hàng tháng, thông tin v l p h c có th ư c tìm th y cu i ebook này ho c website www.vitanco.com) 10. Marketing tr c tuy n dành cho doanh nghi p B2B th trư ng xu t kh u - Các website sàn giao d ch (emarketplaces) - Tham gia các sàn giao d ch - T gi i thi u mình - Tìm ki m i tác - G i email marketing sao cho hi u qu ? (Nh ng chi ti t c a ph n này s ư c gi i áp trong l p h c “Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n – cơ b n” do VITANCO t ch c hàng tháng, thông tin v l p h c có th ư c tìm th y cu i ebook này ho c website www.vitanco.com) 11. K năng t i ưu hóa website x p h ng Top 10 trên Google D a vào b ng bên c nh, ta th y có 46% website ư c tìm th y thông qua B tìm ki m. Vi t Nam, g n 100% ngư i tìm ki m qua Google.com trong khi nư c ngoài t l tìm ki m qua Google.com chi m g n 50% s lư ng tìm ki m. Do ó, vi c làm sao website c a b n ư c li t kê trong Top 10, Top 20 k t qu tìm ki m c a Google.com v i m t s t khóa ch n trư c là i u b t kỳ ngư i ch website nào cũng mơ ư c. -- 20 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t – Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Website: www.vitanco.com – Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
nguon tai.lieu . vn