Xem mẫu

  1. i H c C n Thơ Khoa Khoa H c B Môn Hóa H c H tên sinh viên: MSSV: Ngày sinh: KI M TRA MÔN H C HÓA I CƯƠNG (MSMH: TN019) Th i gian làm bài: 45 phút T : 13gi 20, ngày 08 tháng 6 năm 2009 (H c kỳ III năm h c 08-09) G m 30 câu, m i câu 0,1 i m (t ng s i m: 3 i m) Sinh viên ư c tham kh o m i tài li u làm bài, không ư c trao i v i ngư i khác Câu 1: So sánh gi a hai ch t l ng ICl và Br2: A. ICl khó ông c và khó sôi hơn Br2. B. ICl d ông c và khó sôi hơn Br2. C. ICl d ông c và d sôi hơn Br2. D. ICl khó ông c và d sôi hơn Br2. Câu 2: S i n t t i a ng v i ký hi u Ψ9 , 2 , −2 là: A. 2 B. 20 C. 0 D. 162 Câu 3: Có gì khác nhau hay gi ng nhau gi a hai phân t SF6 và OF6? A. C hai ch t trên u có cơ c u bát di n. B. Có SF6, không có OF6. C. SF6 là m t ch t l ng còn OF6 là m t ch t khí i u ki n thư ng. D. C S và O u tr ng thái lai hóa sp d . 3 2 Câu 4: Xem các ch t: (I): CO2; (II): SO2; (III): SiCl4 ; (IV): NH3. Tr s góc các ch t tăng d n như sau: A. (IV) = (III) < (II) < (I). B. (IV) < (III) < (I) < (II). C. (IV) < (III) < (II) < (I). D. (III) < (IV) < (II) < (I). Câu 5: Tr s b n s lư ng t c a i n t cu i c a ion Mn2+ là: A. n = 4, l = 0, m = 0, ms = -1/2. B. n = 4, l = 2, m = +2, ms = +1/2. C. n = 3, l = 2, m = 0, ms = +1/2. D. n = 3, l = 2, m = +2, ms = +1/2. Câu 6: Xét các phân l p c a nguyên t a i n t : 6g; 7d; 7p; 7f; 8s. Th t gi m d n năng lư ng c a các phân l p là: A. 7f, 6g, 7d, 8s, 7p. B. 7p, 8s, 7d, 6g, 7f. C. 7f, 6g, 8s, 7d, 7p. D. 6g, 7f, 7d, 8s, 7p. Câu 7: Xem b n ch t: OH OH OH OH O CH2 CH3 OH HO OH (II) (III) (IV) (I) Nhi t sôi tăng d n: A. (I) < (II) < (III) < (IV) B. (IV) < (I) < (II) < (III) C. (IV) < (III) < (II) < (I) D. (I) < (II) < (IV) < (III) Câu 8: V i các h p ch t ion: KF, NaCl, LiBr, LiI, các h p ch t có tính c ng hóa tr tăng d n theo th t là: A. KF, LiBr, NaCl, LiI B. LiI, LiBr, NaCl, KF C. NaCl, KF, LiBr, LiI D. KF, NaCl, LiBr, LiI Câu 9: Ch n k t lu n úng gi a hai ion NO2 và NO2- (Trong hai ion này, N u là nguyên t trung tâm) + A. C hai ion u có cơ c u góc. B. C hai ion này u có cơ c u th ng. C. Nguyên t trung tâm N c a c hai ion này u tr ng thái lai hóa sp2. Trang 1/3 - Mã thi 743
  2. D. M t ion có cơ c u th ng, m t ion có cơ c u góc. Câu 10: S orbital nhi u nh t ng v i ký hi u 5f là: A. 50 B. 14 C. 25 D. 7 Câu 11: Ch n phát bi u không úng v PCl3: A. Nguyên t trung tâm P tr ng thái lai hóa sp3. B. Góc liên k t ClPCl kho ng 109o. C. Theo thuy t y các ôi i n t l p hóa tr , b n nh liên quanh nguyên t trung tâm P c a PCl3 hư ng t tâm t di n ra b n nh c a nó mà P là tâm c a t di n. D. PCl3 có cơ c u t di n. Câu 12: V i các ký hi u: (I): n = 3; (II): 2p; (III): Ψ4, 2 , −1 ; (IV): 4f; (V): 4s; (VI): 3dxy Ký hi u nào cho bi t ó là 1 orbital? A. (III), (VI). B. (I), (III), (IV), (VI). C. (III), (V), (VI). D. (II), (III), (IV), (V). Câu 13: Ion nào không t n t i (không hi n di n)? A. F3- B. I3- C. Cl3- D. Br3- Câu 14: Tr ng thái lai hóa c a nguyên t trung tâm Br trong ion BrF4+ là: A. sp3d B. sp2 C. sp3d2 D. sp3 Câu 15: So sánh gi a hai ion NO+ v i NO-: A. Năng lư ng liên k t c a NO+ nh hơn so v i NO-. B. C hai ch t u có tính thu n t . C. phá v liên k t NO+ khó hơn so v i NO-. D. dài liên k t c a NO+ l n hơn so v i NO-. Câu 16: Xem các ion và nguyên t : (I): O2-; (II): Ne; (III): Na+; (IV): Al3+ ; (V): Mg2+; (VI): F − . Th t gi m d n bán kính các ion và nguyên t trên là: A. (I), (VI), (II), (III), (V), (IV). B. (I), (II), (VI), (III), (V), (IV). C. (IV), (V), (III), (II), (VI), (I). D. (I), (II), (III), (V), (VI), (IV). Câu 17: Phân t CS2 và anion I 3 có gì gi ng nhau? − A. u có tr s góc liên k t b ng nhau. B. Nguyên t trung tâm u tr ng thái lai hóa sp. C. u có cơ c u góc. D. Nguyên t trung tâm u tr ng thái lai hóa sp3d. Câu 18: Xét các b s lư ng t sau c a các nguyên t a i n t : (1): n = 1; l = 0; m = -1; ms = +1/2 (2): n = 3; l = 2; m = -1; ms = -1/2 (3) n = 10; l = 8; m = -8; ms = +1/2 (4): n = 7; l = 7; m = +6; ms = +1/2 (5): n = 0; l = 0; m = 0; ms = -1/2 (6) n = 5; l = 4; m = -1 Các b s lư ng t nào phù h p? A. (1); (2); (3); (5). B. (2); (4); (6). C. (2); (3). D. (2); (3); (6). Câu 19: Xem hai phân t : (I): aceton (CH3COCH3) và (II): alcol isopropylic (CH3CHOHCH3). Ch n phát bi u úng: A. (I) có nhi t sôi th p hơn và góc liên k t CCO nh hơn so v i (II). B. (I) có nhi t sôi cao hơn và có góc liên k t CCO nh hơn so v i (II). C. (I) có nhi t sôi th p hơn và góc liên k t CCO l n hơn so v i (II). D. (I) có nhi t sôi cao hơn và góc liên k t CCO l n hơn so v i (II). Câu 20: Các ch t: (I): CH3CH2CH2NH2; (II): CH3CH2NH2; (III): (CH3)3N; (IV): CH3NH3Cl Nhi t sôi các ch t tăng d n là: A. (III) < (IV) < (II) < (I) B. (II) < (I) < (III) < (IV) C. (II) < (III) < (I) < (IV) D. (III) < (II) < (I) < (IV) Câu 21: V i các ch t: (I): KCl, (II): KF, (III): NaBr Nhi t nóng ch y tăng d n c a các ch t trên là: A. (II) < (I) < (III). B. (III) < (I) < (II). C. (I) < (III) < (II). D. (III) < (II) < (I). Câu 22: Xét các ch t: CH4, CF4, CCl4, CBr4 Nhi t sôi gi m d n các ch t theo th t là: Trang 2/3 - Mã thi 743
  3. A. CH4, CBr4, CCl4, CF4. B. CH4, CF4, CCl4, CBr4. C. CBr4, CCl4, CF4, CH4. D. CF4, CBr4, CCl4, CH4. Câu 23: Xem các phân t và ion: (I): NO; (II): NO-, (III): NO+, (IV): B2, (V): CO, (VI): F2 Phân t hay ion nào có tính thu n t ? A. (I), (II). B. (I), (II), (III). C. (I), (II), (IV). D. (II), (IV), (VI). Câu 24: Trong các phân t và ion sau ây: (I): ICl2-, (II): SiO2, (III): HCN, (IV): CS2, (V): SO2, (VI): NO2+ Phân t hay ion nào có nguyên t trung tâm tr ng thái lai hóa sp? A. (I), (II), (IV), (VI). B. (II), (III), (IV), (VI). C. (II), (IV), (V), (VI). D. (II), (III), (IV). Câu 25: V i ion He , th t m c năng lư ng c a các phân l p là: + A. 1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s B. 1s < 2s = 2p < 4s < 3d = 3p C. 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d < 4s D. 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d Câu 26: Orbital nguyên t là: A. Vùng không gian hình c u hay hình s tám cân i. B. Vùng không gian bao quanh nhân nguyên t trong ó tìm th y i n t 100%. C. M t hàm s toán h c. D. M t hàm s toán h c ph thu c vào các s lư ng t n, l, m, ms. Câu 27: B n s lư ng t c a i n t cu i c a nguyên t X là: n = 4; l = 1; m = +1; ms = +1/2 X v trí nào trong b ng phân lo i tu n hoàn? A. X chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm V. B. X chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm III. C. X ô th 33, chu kỳ 4, phân nhóm ph nhóm V. D. X ô th 31, chu kỳ 4, nhóm VA. Câu 28: V i phân t CH2=CH-CH2-OH Các tr s góc liên k t HCC, CCC, CCO, COH theo chi u t trái sang ph i c a phân t trên là: A. 120º, 120º, 109º, 180º B. 120º, 120º, 109º, 109º C. 109º, 109º, 120º, 120º D. 180º, 180º, 120º, 180º Câu 29: S i n t t i a trong phân l p i (l = 6) là: A. 32 B. 26 C. 18 D. 36 Câu 30: Tr s góc liên k t trong phân t IF3 là: A. 120º. B. 90º, 120º, 180º. C. 90o, 120o. D. 90º, 180º. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- ÁP ÁN Mã : 743 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B C D Biên so n: Võ H ng Thái Trang 3/3 - Mã thi 743
nguon tai.lieu . vn