Xem mẫu

  1. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân TPHCM. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND quận, huyện có công trình. Cách thức thực hiện: Kiểm tra tại công trường. Thời hạn giải quyết: Không có quy định. Đối tượng thực hiện:
  2. Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Biên bản kiểm tra + Báo cáo tổng hợp gởi UBND TPHCM. Các bước Tên bước Mô tả bước Căn cứ các giấy phép xây dựng và Quyết định phê duyệt dự án của Sở Xây dựng cũng như các báo cáo định kỳ về chất lượng công trình của chủ đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư 1. Bước 1 báo cáo tình hình thi công và chất lượng công trình. Sau đó, Sở Xây dựng lập kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình. Chủ đầu tư phải tập hợp đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng công trình tại công trường vào thời điểm kiểm tra. Hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo. Số bộ hồ sơ: 1 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng xây thông tư số 27/2009/TT- 1. dựng công trình. BXD ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn