Xem mẫu

  1. Hoï   vaø   teân: Ñieå m: ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … L ô ù p: … … … … … … … … … … … . 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D 1). Cho phaûn öùng: SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + 2 X. X laø chaát naøo sau: A). HBrO3 B). HBrO C). HBr D). H2O 2). Chaát naøo sau chæ coù tính oxi hoaù: A). Cl2 B). I2 C). F2 D). Br2 3). Phaûn öùng naøo sau chöùng toû HCl coù tính khöû: A). 2 HCl + CuO →CuCl2 + H2O B). HCl + NaOH →NaCl + H2O C). 4 HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + H2O D). 2 HCl + Zn →ZnCl2 + H2 4). Nöôùc Javen laø hoãn hôïp cuûa chaát naøo sau: A). HCl, HClO, H2O B). NaCl, NaClO, H2O C). NaCl, NaClO3, H2O D). NaCl, NaOH, H2O 5). Keát luaän naøo sau khoâng ñuùng: A). F2 laø chaát khí ñoäc B). F2 chaùy trong hôi nöôùc noùng C). F2 oxi hoaù taát caû caùc kim loaïi D). F2 coù tính oxi hoaù maïnh nhaát trong caùc phi kim 6). Daêy naøo sau saép xeáp ñuùng theo thöù töï tính axit giaûm daàn: A). HCl > HBr > HI > HF B). HCl > HBr > HF > HI C). HI > HCl > HBr > HF D). HF > HCl > HBr > HI 7). Cho phaûn öùng: I2 + 2 KClO3→ 2 KIO3 + Cl2. Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng: A). Chöùng toû tính khöû cuûa I2 > Cl2 B). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa I2 lôùn hôn Cl2 C). Chöùng toû I2 laø chaát oxi hoaù maïnh D). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa Cl2 lôùn hôn I2 8). Cho khí Clo töø töø ñeán dö vaøo dung dòch chöùa ñoàng thôøi caùc muoái: NaCl, NaBr, NaI. Clo seõ phaûn öùng vôùi laàn löôït caùc muoái theo thöù töï sau: A). NaI, NaBr. B). NaCl, NaBr C). NaI.NaBr, NaI. D). NaI, NaBr, NaCl. 9). Keát luaän naøo sau ñaây khoâng ñuùng: Theo chieàu taêng daàn ñieän tích haït nhaân töø Flo ñeán Ioât thì: A). Baùn kính nguyeân töû taêng daàn. B). Tính oxi hoaù cuûa caùc ñôn chaát giaûm daàn. C). Ñoä aâm ñieän taêng daàn. D). Tính phi kim giaûm daàn. 10). Nhoùm caùc chaát naøo sau ñaây ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch HCl: A). Quì tím, FeO, Ag, CaCO3 B). Quì tím, SiO2, Zn, CaCO3 C). Quì tím, CaO, Cu, CaCO3. D). Quì tím, CuO, Al, CaCO3. 11). Dung dòch HF khoâng ñöïng ñöôïc trong loaïi bình naøo sau: A). Baèng söù B). Baèng saønh C). Baèng thuyû tinh D). Baèng nhöïa 12). Ñeå ñieàu cheá nöôùc Javen trong coâng nghieäp, ngöôøi ta duøng phöông phaùp naøo sau ñaây: A). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên. B). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, khoâng coù maøng ngaên. C). Cho Cl2 taùc duïng vôùi nöôùc. D). Cho Cl2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH ôû 100oC. 13). Halogen laø caùc phi kim maïnh vì: A). Phaân töû coù kieân keát coäng hoaù trò B). Naêng löôïng lieân keát phaân töû nhoû C). Chuùng coù ñoä aâm ñieän lôùn D). Baùn kính nguyeân töû töông ñoái nhoû 14). CaOCl2 thuoäc muoái naøo trong caùc loaïi sau: A). Muoái keùp B). Muoái axit C). Muoái hoãn taïp D). Muoái bazô 15). Suïc khí Clo vaøo dung dòch NaBr vaø NaI ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn ñöôïc 1,17 gam NaCl. Soá mol hoãn hôïp NaBr vaø NaI trong dung dòch ñaàu laø: A). 0,25 mol B). 0,02 mol C). 0,15 mol D). 0,1 mol 16). Cho 0,54 gam kim loaïi B coù hoaù trò khoâng ñoåi taùc duïng heát vôùi HCl ñöôïc 672 cm3 H2 (ñktc). B laø: A). Mg B). Fe C). Zn D). Al 17). Laáy 2 lit khí hiñro cho taùc duïng vôùi 3 lit khí Clo . Hieäu suaát ohaûn öùng laø 90%. Theå tích hoãn hôïp thu ñöôïc sau phaûn öùng laø: A). 5,5 lit B). 4 lit C). 4,5 lit D). 5 lit
  2. 18). Cho hoãn hôïp NaCl vaø NaBr taùc duïng vôùi dung dòch AgNO3 dö ñöôïc keát tuûa coù khoái löôïng baèng khoái löôïng baèng khoái löôïng cuûa AgNO3 ñaõ phaûn öùng. % khoái löôïng NaCl trong hoãn hôïp ñaàu laø: A). 27,88% B). 15,22% C). 13,44% D). 14,55% TỰ LUẬN : Bài 1: Cho 0,3 mol SO2 vaøo 200 ml dd Ca(OH)2 1M . Dung dòch sau phaûn öùng taêng hay giaûm bao nhieâu gam? Bài 2: Nung 2,4 gam Mg vaø 5,6 gam Fe vôùi moät löôïng löu huyønh dö. Saûn phaåm cuûa phaûn öùng cho tan hoaøn toaøn vaøo dung dòch HCl. Khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dung dòch CuSO4. Theå tích dung dòch CuSO4 15% (d = 1,1g/ml) caân phaûi laáy ñeå haáp thuï heát khí sinh ra ?
  3. Hoï vaø t eân: Ñ eåm i : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………L ô ùp: ……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D 1). Cho phaûn öùng: SO2 + Br2 + H2O →H2SO4 + 2 X. X laø chaát naøo sau: A). HBr B). HBrO3 C). HBrO D). H2O 2). Ñeå ñieàu cheá nöôùc Javen trong coâng nghieäp, ngöôøi ta duøng phöông phaùp naøo sau ñaây: A). Cho Cl2 taùc duïng vôùi nöôùc. B). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, khoâng coù maøng ngaên. C). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên. D). Cho Cl2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH ôû 100oC. 3). Nöôùc Javen laø hoãn hôïp cuûa chaát naøo sau: A). NaCl, NaClO, H2O B). NaCl, NaOH, H2O C). NaCl, NaClO3, H2O D). HCl, HClO, H2O 4). Keát luaän naøo sau ñaây khoâng ñuùng: Theo chieàu taêng daàn ñieän tích haït nhaân töø Flo ñeán Ioât thì: A). Tính oxi hoaù cuûa caùc ñôn chaát giaûm daàn. B). Tính phi kim giaûm daàn. C). Baùn kính nguyeân töû taêng daàn. D). Ñoä aâm ñieän taêng daàn. 5). Dung dòch HF khoâng ñöïng ñöôïc trong loaïi bình naøo sau: A). Baèng thuyû tinh B). Baèng nhöïa C). Baèng söù D). Baèng saønh 6). Chaát naøo sau chæ coù tính oxi hoaù: A). I2 B). Br2 C). Cl2 D). F2 7). Keát luaän naøo sau khoâng ñuùng: A). F2 chaùy trong hôi nöôùc noùng B). F2 oxi hoaù taát caû caùc kim loaïi C). F2 laø chaát khí ñoäc D). F2 coù tính oxi hoaù maïnh nhaát trong caùc phi kim 8). Cho khí Clo töø töø ñeán dö vaøo dung dòch chöùa ñoàng thôøi caùc muoái: NaCl, NaBr, NaI. Clo seõ phaûn öùng vôùi laàn löôït caùc muoái theo thöù töï sau: A). NaI, NaBr, NaCl. B). NaI, NaBr. C). NaCl, NaBr D). NaI.NaBr, NaI. 9). Cho phaûn öùng: I2 + 2 KClO3→ 2 KIO3 + Cl2. Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng: A). Chöùng toû tính khöû cuûa I2 > Cl2 B). Chöùng toû I2 laø chaát oxi hoaù maïnh C). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa Cl2 lôùn hôn I2 D). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa I2 lôùn hôn Cl2 10). Phaûn öùng naøo sau chöùng toû HCl coù tính khöû: A). 4 HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + H2O B). 2 HCl + Zn →ZnCl2 + H2 C). HCl + NaOH →NaCl + H2O D). 2 HCl + CuO →CuCl2 + H2O 11). Halogen laø caùc phi kim maïnh vì: A). Chuùng coù ñoä aâm ñieän lôùn B). Phaân töû coù kieân keát coäng hoaù trò C). Baùn kính nguyeân töû töông ñoái nhoû D). Naêng löôïng lieân keát phaân töû nhoû 12). Nhoùm caùc chaát naøo sau ñaây ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch HCl: A). Quì tím, CuO, Al, CaCO3. B). Quì tím, SiO2, Zn, CaCO3 C). Quì tím, CaO, Cu, CaCO3. D). Quì tím, FeO, Ag, CaCO3 13). Daêy naøo sau saép xeáp ñuùng theo thöù töï tính axit giaûm daàn: A). HF > HCl > HBr > HI B). HCl > HBr > HI > HF C). HI > HCl > HBr > HF D). HCl > HBr > HF > HI 14). CaOCl2 thuoäc muoái naøo trong caùc loaïi sau: A). Muoái keùp B). Muoái axit C). Muoái bazô D). Muoái hoãn taïp 15). Suïc khí Clo vaøo dung dòch NaBr vaø NaI ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn ñöôïc 1,17 gam NaCl. Soá mol hoãn hôïp NaBr vaø NaI trong dung dòch ñaàu laø: A). 0,1 mol B). 0,15 mol C). 0,02 mol D). 0,25 mol 16). Hoaø tan 11,2 lit (ñktc) khí HCl vaøo m(g) dung dòch axit clohiñric 16% ñöôïc dung dòch axit clohiñric 21,11%. Giaù trò m laø: A). 218,75g B). 281,57g C). 281,75g D). 218,57g 17). Laáy 2 lit khí hiñro cho taùc duïng vôùi 3 lit khí Clo . Hieäu suaát ohaûn öùng laø 90%. Theå tích hoãn hôïp thu ñöôïc sau phaûn öùng laø: A). 5,5 lit B). 4 lit C). 4,5 lit D). 5 lit
  4. 18). Cho 1,12 lit khí Clo (ñktc) vaøo dung dòch NaOH 1M. Sau phaûn öùng keát thuùc, theå tích dung dòch NaOH caàn duøng laø: A). 0.3 lit B). 0,1 lit C). 0,12 lit D). 0,15 lit TỰ LUẬN : Bài 1: Cho 0,2 mol SO2 vaøo 150 ml dd Ca(OH)2 1M . Dung dòch sau phaûn öùng taêng hay giaûm bao nhieâu gam? Bài 2: Nung 6,5 gam Zn vaø 2,7 gam Al vôùi moät löôïng löu huyønh dö. Saûn phaåm cuûa phaûn öùng cho tan hoaøn toaøn vaøo dung dòch HCl. Khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dung dòch CuSO4. Theå tích dung dòch CuSO4 20% (d = 1,1g/ml) caân phaûi laáy ñeå haáp thuï heát khí sinh ra ?
  5. Hoï vaø t eân: Ñ eåm i : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………L ô ùp: ……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D 1). Cho phaûn öùng: I2 + 2 KClO3→ 2 KIO3 + Cl2. Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng: A). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa Cl2 lôùn hôn I2 B). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa I2 lôùn hôn Cl2 C). Chöùng toû tính khöû cuûa I2 > Cl2 D). Chöùng toû I2 laø chaát oxi hoaù maïnh 2). Nhoùm caùc chaát naøo sau ñaây ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch HCl: A). Quì tím, CaO, Cu, CaCO3. B). Quì tím, CuO, Al, CaCO3. C). Quì tím, FeO, Ag, CaCO3 D). Quì tím, SiO2, Zn, CaCO3 3). Ñeå ñieàu cheá nöôùc Javen trong coâng nghieäp, ngöôøi ta duøng phöông phaùp naøo sau ñaây: A). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên. B). Cho Cl2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH ôû 100oC. C). Cho Cl2 taùc duïng vôùi nöôùc. D). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, khoâng coù maøng ngaên. 4). Keát luaän naøo sau khoâng ñuùng: A). F2 coù tính oxi hoaù maïnh nhaát trong caùc phi kim B). F2 laø chaát khí ñoäc C). F2 chaùy trong hôi nöôùc noùng D). F2 oxi hoaù taát caû caùc kim loaïi 5). CaOCl2 thuoäc muoái naøo trong caùc loaïi sau: A). Muoái keùp B). Muoái axit C). Muoái bazô D). Muoái hoãn taïp 6). Phaûn öùng naøo sau chöùng toû HCl coù tính khöû: A). 4 HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + H2O B). 2 HCl + CuO →CuCl2 + H2O C). HCl + NaOH →NaCl + H2O D). 2 HCl + Zn →ZnCl2 + H2 7). Nöôùc Javen laø hoãn hôïp cuûa chaát naøo sau: A). NaCl, NaOH, H2O B). NaCl, NaClO3, H2O C). HCl, HClO, H2O D). NaCl, NaClO, H2O 8). Dung dòch HF khoâng ñöïng ñöôïc trong loaïi bình naøo sau: A). Baèng thuyû tinh B). Baèng nhöïa C). Baèng söù D). Baèng saønh 9). Cho phaûn öùng: SO2 + Br2 + H2O→ H2SO4 + 2 X. X laø chaát naøo sau: A). HBrO3 B). HBrO C). HBr D). H2O 10). Ñeå thu ñöôïc dung dòch chæ chöùa axit clohiñric, ta thöïc hieän quaù trình naøo sau: A). Cho khí Clo qua dung dòch NaBr ñeán dö. B). Cho khí Clo qua dung dòch HI ñeán dö. C). Hoaø tan khí hiñroclorua vaøo nöôùc caát D). Cho NaCl tinh theå taùc duïng vôùi dung dòch H2 SO4 ñaäm ñaëc. 11). Halogen laø caùc phi kim maïnh vì: A). Naêng löôïng lieân keát phaân töû nhoû B). Baùn kính nguyeân töû töông ñoái nhoû C). Chuùng coù ñoä aâm ñieän lôùn D). Phaân töû coù kieân keát coäng hoaù trò 12). Daêy naøo sau saép xeáp ñuùng theo thöù töï tính axit giaûm daàn: A). HI > HCl > HBr > HF B). HF > HCl > HBr > HI C). HCl > HBr > HI > HF D). HCl > HBr > HF > HI 13). Keát luaän naøo sau ñaây khoâng ñuùng: Theo chieàu taêng daàn ñieän tích haït nhaân töø Flo ñeán Ioât thì: A). Baùn kính nguyeân töû taêng daàn. B). Tính phi kim giaûm daàn. C). Ñoä aâm ñieän taêng daàn. D). Tính oxi hoaù cuûa caùc ñôn chaát giaûm daàn. 14). Cho khí Clo töø töø ñeán dö vaøo dung dòch chöùa ñoàng thôøi caùc muoái: NaCl, NaBr, NaI. Clo seõ phaûn öùng vôùi laàn löôït caùc muoái theo thöù töï sau: A). NaI.NaBr, NaI. B). NaI, NaBr. C). NaI, NaBr, NaCl. D). NaCl, NaBr 15). Cho 0,54 gam kim loaïi B coù hoaù trò khoâng ñoåi taùc duïng heát vôùi HCl ñöôïc 672 cm3 H2 (ñktc). B laø: A). Mg B). Al C). Zn D). Fe 16). Chaát X laø muoái Canxi halognua. Cho dung dòch chöùa 0,2 gam X taùc duïng vöùi dung dòch AgNO3 thì thu ñöôïc 0,376 gam keát tuûa. X coù coâng thöùc phaân töû naøo sau ñaây: A). CaBr2 B). CaF2 C). CaCl2 D). CaI2
  6. 17). Cho hoãn hôïp NaCl vaø NaBr taùc duïng vôùi dung dòch AgNO3 dö ñöôïc keát tuûa coù khoái löôïng baèng khoái löôïng baèng khoái löôïng cuûa AgNO3 ñaõ phaûn öùng. % khoái löôïng NaCl trong hoãn hôïp ñaàu laø: A). 14,55% B). 15,22% C). 27,88% D). 13,44% 18). Suïc khí Clo vaøo dung dòch NaBr vaø NaI ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn ñöôïc 1,17 gam NaCl. Soá mol hoãn hôïp NaBr vaø NaI trong dung dòch ñaàu laø: A). 0,15 mol B). 0,25 mol C). 0,02 mol D). 0,1 mol TỰ LUẬN : Bài 1: Cho 0,3 mol SO2 vaøo 200 ml dd Ca(OH)2 1M . Dung dòch sau phaûn öùng taêng hay giaûm bao nhieâu gam? Bài 2: Nung 2,4 gam Mg vaø 5,6 gam Fe vôùi moät löôïng löu huyønh dö. Saûn phaåm cuûa phaûn öùng cho tan hoaøn toaøn vaøo dung dòch HCl. Khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dung dòch CuSO4. Theå tích dung dòch CuSO4 15% (d = 1,1g/ml) caân phaûi laáy ñeå haáp thuï heát khí sinh ra ?
  7. Hoï vaø t eân: Ñ eåm i : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………L ô ùp: ……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D 1). Daêy naøo sau saép xeáp ñuùng theo thöù töï tính axit giaûm daàn: A). HCl > HBr > HI > HF B). HF > HCl > HBr > HI C). HI > HCl > HBr > HF D). HCl > HBr > HF > HI 2). Cho phaûn öùng: SO2 + Br2 + H2O →H2SO4 + 2 X. X laø chaát naøo sau: A). HBrO B). HBr C). HBrO3 D). H2O 3). Halogen laø caùc phi kim maïnh vì: A). Phaân töû coù kieân keát coäng hoaù trò B). Baùn kính nguyeân töû töông ñoái nhoû C). Naêng löôïng lieân keát phaân töû nhoû D). Chuùng coù ñoä aâm ñieän lôùn 4). CaOCl2 thuoäc muoái naøo trong caùc loaïi sau: A). Muoái axit B). Muoái hoãn taïp C). Muoái keùp D). Muoái bazô 5). Nöôùc Javen laø hoãn hôïp cuûa chaát naøo sau: A). NaCl, NaClO, H2O B). NaCl, NaClO3, H2O C). NaCl, NaOH, H2O D). HCl, HClO, H2O 6). Cho khí Clo töø töø ñeán dö vaøo dung dòch chöùa ñoàng thôøi caùc muoái: NaCl, NaBr, NaI. Clo seõ phaûn öùng vôùi laàn löôït caùc muoái theo thöù töï sau: A). NaCl, NaBr B). NaI, NaBr, NaCl. C). NaI.NaBr, NaI. D). NaI, NaBr. 7). Dung dòch HF khoâng ñöïng ñöôïc trong loaïi bình naøo sau: A). Baèng saønh B). Baèng söù C). Baèng nhöïa D). Baèng thuyû tinh 8). Phaûn öùng naøo sau chöùng toû HCl coù tính khöû: A). 2 HCl + CuO →CuCl2 + H2O B). 2 HCl + Zn →ZnCl2 + H2 C). 4 HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + H2O D). HCl + NaOH →NaCl + H2O 9). Keát luaän naøo sau khoâng ñuùng: A). F2 oxi hoaù taát caû caùc kim loaïi B). F2 chaùy trong hôi nöôùc noùng C). F2 laø chaát khí ñoäc D). F2 coù tính oxi hoaù maïnh nhaát trong caùc phi kim 10). Ñeå ñieàu cheá nöôùc Javen trong coâng nghieäp, ngöôøi ta duøng phöông phaùp naøo sau ñaây: A). Cho Cl2 taùc duïng vôùi nöôùc. B). Cho Cl2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH ôû 100oC. C). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, khoâng coù maøng ngaên. D). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên. 11). Nhoùm caùc chaát naøo sau ñaây ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch HCl: A). Quì tím, SiO2, Zn, CaCO3 B). Quì tím, FeO, Ag, CaCO3 C). Quì tím, CuO, Al, CaCO3. D). Quì tím, CaO, Cu, CaCO3. 12). Ñeå thu ñöôïc dung dòch chæ chöùa axit clohiñric, ta thöïc hieän quaù trình naøo sau: A). Hoaø tan khí hiñroclorua vaøo nöôùc caát B). Cho khí Clo qua dung dòch NaBr ñeán dö. C). Cho NaCl tinh theå taùc duïng vôùi dung dòch H2 SO4 ñaäm ñaëc. D). Cho khí Clo qua dung dòch HI ñeán dö. 13). Keát luaän naøo sau ñaây khoâng ñuùng: Theo chieàu taêng daàn ñieän tích haït nhaân töø Flo ñeán Ioât thì: A). Tính phi kim giaûm daàn. B). Baùn kính nguyeân töû taêng daàn. ` C). Ñoä aâm ñieän taêng daàn. D). Tính oxi hoaù cuûa caùc ñôn chaát giaûm daàn. 14). Cho phaûn öùng: I2 + 2 KClO3→ 2 KIO3 + Cl2. Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng: A). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa Cl2 lôùn hôn I2 B). Chöùng toû tính khöû cuûa I2 > Cl2 C). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa I2 lôùn hôn Cl2 D). Chöùng toû I2 laø chaát oxi hoaù maïnh 15). Laáy 2 lit khí hiñro cho taùc duïng vôùi 3 lit khí Clo . Hieäu suaát ohaûn öùng laø 90%. Theå tích hoãn hôïp thu ñöôïc sau phaûn öùng laø: A). 4,5 lit B). 5,5 lit C). 4 lit D). 5 lit 16). Cho 1,12 lit khí Clo (ñktc) vaøo dung dòch NaOH 1M. Sau phaûn öùng keát thuùc, theå tích dung dòch NaOH caàn duøng laø: A). 0,12 lit B). 0,15 lit C). 0.3 lit D). 0,1 lit
  8. 17). Hoaø tan 11,2 lit (ñktc) khí HCl vaøo m(g) dung dòch axit clohiñric 16% ñöôïc dung dòch axit clohiñric 21,11%. Giaù trò m laø: A). 218,75g B). 218,57g C). 281,57g D). 281,75g 18). Cho hoãn hôïp NaCl vaø NaBr taùc duïng vôùi dung dòch AgNO3 dö ñöôïc keát tuûa coù khoái löôïng baèng khoái löôïng baèng khoái löôïng cuûa AgNO3 ñaõ phaûn öùng. % khoái löôïng NaCl trong hoãn hôïp ñaàu laø: A). 13,44% B). 14,55% C). 15,22% D). 27,88% TỰ LUẬN : Bài 1: Cho 0,2 mol SO2 vaøo 150 ml dd Ca(OH)2 1M . Dung dòch sau phaûn öùng taêng hay giaûm bao nhieâu gam? Bài 2: Nung 6,5 gam Zn vaø 2,7 gam Al vôùi moät löôïng löu huyønh dö. Saûn phaåm cuûa phaûn öùng cho tan hoaøn toaøn vaøo dung dòch HCl. Khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dung dòch CuSO4. Theå tích dung dòch CuSO4 20% (d = 1,1g/ml) caân phaûi laáy ñeå haáp thuï heát khí sinh ra ?
  9. Hoï vaø t eân: Ñ eåm i : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………L ô ùp: ……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Hoï vaø teân: Ñieåm: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………Lôùp:……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Hoï vaø teân: Ñieåm: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………Lôùp:……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Hoï vaø teân: Ñieåm: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………Lôùp:……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Hoï vaø teân: Ñieåm: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………Lôùp:……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D
nguon tai.lieu . vn