Xem mẫu

  1. KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG HOÏC KYØ I Hoï vaø teân : Lôùp : Moân : Hoaù hoïc – Thôøi gian : 45  phuùt  1 A B C D 9 A B C D 17 A B C D 25 A B C D 2 A B C D 10 A B C D 18 A B C D 26 A B C D 3 A B C D 11 A B C D 19 A B C D 27 A B C D 4 A B C D 12 A B C D 20 A B C D 28 A B C D 5 A B C D 13 A B C D 21 A B C D 29 A B C D 6 A B C D 14 A B C D 22 A B C D 30 A B C D 7 A B C D 15 A B C D 23 A B C D 8 A B C D 16 A B C D 24 A B C D Caâu 1  Hoaø tan 10,8 g FeO vaøo dd HNO3 thì thu ñöôïc V lít khí duy nhaát NO (ñktc). Giaù trò    : cuûa V ñöôïc xaùc ñònh laø: A. 2 lít B. 1,12 lít C. 1 lít D. 22,4 lít Caâu 2 : Toång soá haït trong nguyeân töû X laø 40 .Bieát soá haït mang ñieän nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän laø 12 haït. Soá khoái cuûa X laø: A.28 B.26 C.13 D.27 Caâu 3  Cation R+ coù caáu hình ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 2p6 .Caáu hình electron cuûa    : nguyeân töû R laø: A.1s2 2s2 2p5 ; B. 1s2 2s2 2p4; C. 1s2 2s2 2p6 3s1 ; D. 1s2 2s2 2p6 Caâu 4  Hôïp chaát naøo sau ñaây chæ coù lieân keát coäng hoùa trò:    : A. Na2SO4 B. HClO C. KNO3 D. CaO 4 Caâu 5  Nguyeân töû X coù phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 3p . Ñieàu naøo sau ñaây sai khi noùi    : veà X ? A. Lôùp ngoaøi cuøng cuûa nguyeân töû X coù 6e B. Haït nhaân cuûa nguyeân töû X coù 16 haït p C. Trong baûng tuaàn hoaøn X thuoäc chu kì 3 D. Trong baûng tuaàn hoaøn X thuoäc nhoùm IVA Caâu 6  Daõy naøo trong caùc daõy sau ñaây goàm caùc phaân möùc naêng löôïng ñaõ baõo    : hoaø ? A. s1; p3; d7 ; f12 B.s1; p3; d5 ; f7 C.s2; p6; d10 ; f14 D.s2; p6; d8 ; f10 Caâu 7  Cho X, Y, Z laø nhöõng nguyeân toá coù soá hieäu laàn löôït 9; 19; 16. Khi nguyeân töû    : cuûa caùc nguyeân toá treân lieân keát vôùi nhau töøng ñoâi moät thì coù theå coù bao nhieâu caëp taïo thaønh lieân keát coäng hoaù trò? A. 1 caëp B.2 caëp C.3 caëp D.Khoâng coù tröôøng hôïp naøo Caâu 8 :Chæ ra ñieàu sai khi noùi veà lieân keát ion: A. Laø lieân keát hình thaønh do haït nhaân nguyeân töû naøy huùt electron ngoaøi cuøng cuûa ng töû kia. B. Laø lieân keát hình thaønh do löïc huùt tónh ñieän giöõa caùc ion traùi daáu. C. Laø lieân keát hình thaønh trong hôïp chaát giöõa moät kim loaïi ñieån hình vôùi moät phi kim ñieån hình. D. Laø moät lieân keát ñöôïc hình thaønh do löïc huùt tónh ñòeân giöõa caùc ion kim loaïi vaø caùc electron töï do Caâu 9  Cho phaûn öùng oxi hoaù khöû sau:    : R + HNO3  R(NO3)n + NH4NO3 + H2O Heä soá caân baèng cuûa phaûn öùng laàn löôït laø: A. 6; 4n; 1; 4n; 7n B. 4; 5n; 4; n; 3n C. 5; 7n; 6; 3n; 6n D. 8;10n; 8; n; 3n Caâu 10  Ñieàu gì laø sai khi so saùnh caáu taïo nguyeân töû Mg vôùi ion Mg2+ :    : A. Haït nhaân cuûa chuùng ñeàu chöùa 12 proton. B. Nguyeân töû Mg coù 3 lôùp electron, coøn ion Mg2+ coù 2 lôùp electron. C. Soá electron cuûa nguyeân töû Mg baèng soá electron cuûa ion Mg2+ D. Soá nôtron cuûa nguyeân töû Mg baèng soá nôtron cuûa ion Mg2+ Caâu 11  Cho caùc nguyeân toá X1, X2 , X3 , X4 , X5 , X6 laàn löôït coù caáu hình electron nhö sau :    : X1 : 1s2 2s2 2p6 3s2 ; X2 : 1s2 2s 2 2p6 3s2 3p6 4s1.
  2. X3 :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ; X4 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 6 2 6 6 2 X5 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ; X6 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3 nguyeân toá taïo ra 3 ion töï do caáu hình electron gioáng nhau laø : A. X1, X2, X6 B. X2, X3, X5 C. X2 , X3 , X4 D. X2, X3, X6 Caâu 12  Caáu hình e ôû lôùp ngoaøi cuøng cuûa caùc nguyeân toá laø ns2np5. Lieân keát cuûa    : chuùng vôùi nguyeân töû H laø lieân keát gì ? A. Lieân keát coäng hoaù trò coù cöïc B. Lieân keát coäng hoaù trò khoâng coù cöïc C. Lieân keát cho – nhaän D. Lieân keát ion Caâu 13  Choïn meänh ñeà ñuùng vôùi nhaän xeùt : Ñieän hoùa trò cuûa caùc nguyeân toá O, S    : cuûa nhoùm VI A trong caùc hôïp chaát vôùi caùc nguyeân toá nhoùm I A : A. Ñeàu laø -2; B. Ñeàu laø +2; C. Ñeàu laø +6; D. Ñeàu laø -6. Caâu 14  Nguyeân toá X coù soá hieäu laø 26 . Vò trí cuûa X trong baûng tuaàn hoaøn laø :    : A. Chu kì 3 nhoùm VIIIB B. Chu kì 4 nhoùm VIIIB C. Chu kì 3 nhoùm VIIIA D. Chu kì 4 nhoùm VIIIA Caâu 15  Caâu 34. Cho phaûn öùng :2 NH3 +3 Cl2 = N2 +6 HCl . NH3 ñoùng vai troø gì?    : A. chaát khöû B. chaát oxi hoaù C. axit D. bazơ Caâu 16  Xeùt phaûn öùng sau ñaây : Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+ . Phaùt bieåu naøo ñuùng khi    : noùiveà phaûn öùng treân ? A. Cu2+ laø chaát oxi hoaù B. Fe laø chaát khöû C. Ñoù laø moät phaûn öùng oxi hoaù – khöû D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 17  Cho phaûn öùng: Cl2 + 2NaOH= NaCl+NaClO +H2O. Clo ñoùng vai troø gì?    : A. chaát khöû B. chaát oxi hoaù C. vöøa khöû, vöøa oxi hoaù D. taát caû sai Caâu 18 : Tìm caâu sai trong caùc caâu sau : A. Kim cöông thuoäc loaïi tinh theå nguyeân töû B. Iot thuoäc tinh theå nguyeân töû B. Than chì thuoäc loaïi tinh theå nguyeân töû D. Nöôùc ñaù thuoäc loaïi tinh theå phaân töû Caâu 19 : Coù bao nhieâu electron trong ion NH4+ ? A. 9 B.10 C. 11 D. Keát quaû khaùc Caâu 20 : Trong phaûn öùng : Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O . Nguyeân toá clo : A. chæ bò oxi hoaù C.chæ bò khöû C. khoâng bò oxi hoaù , khoâng bò khöû D. vöøa bò oxi hoaù , vöøa bò khöû Caâu 21  Caùc phaûn öùng hoaù hôïp coù theå ø :    : A. Ñeàu laø caùc phaûn öùng oxi hoaù – khöû B.Khoâng phaûi phaûn öùng oxi hoaù – khöû C.Coù theå laø phaûn öùng oxi hoaù – khöû , coù theå khoâng phaûi phaûn öùng oxi hoaù – khöû D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc Caâu 22 : Ngöôøi ta coù theå ñieàu cheá MgCl2 töø : A. Moät phaûn öùng hoaù hôïp B. Moät phaûn öùng theá C. Moät phaûn öùng trao ñoåi D. Caû 3 caùch treân Caâu 23.Chaát oxi hoaù laø chaát: A. nhaän electron B.nhöôøng electron C.coù soá oxi hoaù taêng sau phaûn öùng D. A vaø C Caâu 25. Cho phaûn öùng sau: C + HNO3 = CO2 + NO2 + H 2O .Heä soá caùc chaát laàn löôït laø: A. 4,2,4,1,1 B. 1,4,1,4,2 C. 2,4,2,2 2 D. 1,4,2,4, 2   Caâu 26:    Cho phaûn öùng: 4X+3Y = 2Z. Giaû thieát X,Y vöøa ñuû. Nhö vaäy: A. 1mol Y phaûn öùng vôùi 3/4 mol X B.1mol Ytaïo thaønh 2/3 mol Z C. 1mol Z taïo thaønh töø 3 mol Y D.1mol Z taïo thaønh töø 1/2 mo X Caâu 27. Cho pt Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O Tæ leä soá mol giöõa N2O vaø N2 laàn löôït laø: A. 1 : 1 B. 2 : 5 C. 3:7 D. 1:2 Caâu 28  Toång soá haït trong nguyeân töû Y laø 18, trong ñoù soá haït mang ñieän döông baèng soá    .
  3. haït khoâng mang ñieän. Soá ñieän tích haït nhaân cuûa Y laø: A.6 B.12 C.18 D.ta caû ñeàu sai Caâu 29 : X,Y,Z laø 3 kim loaïi lieân tieáp nhau trong moät chu kì. Toång soá khoái cuûa chuùng laø 74. X,Y,Z laàn löôït laø : A. K; Ca;Sr B. Li; Be; B C. Na;Mg;Al D. Cs;Ba;La Caâu 30 : Nguyeân toá X coù theå taïo thaønh vôùi Al hôïp sau : AlaXb, moãi phaân töû coù 5 nguyeân töû , phaân töû khoái laø150. X laø : A. Cl B. O C. N D. S
  4. KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG HOÏC KYØ I Hoï vaø teân : Lôùp : Moân : Hoaù hoïc – Thôøi gian : 45  phuùt  1 A B C D 9 A B C D 17 A B C D 25 A B C D 2 A B C D 10 A B C D 18 A B C D 26 A B C D 3 A B C D 11 A B C D 19 A B C D 27 A B C D 4 A B C D 12 A B C D 20 A B C D 28 A B C D 5 A B C D 13 A B C D 21 A B C D 29 A B C D 6 A B C D 14 A B C D 22 A B C D 30 A B C D 7 A B C D 15 A B C D 23 A B C D 8 A B C D 16 A B C D 24 A B C D Caâu 1. Cho phaûn öùng sau: C + HNO3 = CO2 + NO2 + H 2O .Heä soá caùc chaát laàn löôït laø: A. 4,2,4,1,1 B. 1,4,1,4,2 C. 2,4,2,2 2 D. 1,4,2,4, 2 Caâu 2. Cho phaûn öùng :2 NH3 +3 Cl2 = N2 +6 HCl . NH3 ñoùng vai troø gì? A. chaát khöû B. chaát oxi hoaù C. axit D bazơ Caâu 3. Hoaø tan 10,8 g FeO vaøo dd HNO3 thì thu ñöôïc V lít khí duy nhaát NO (ñktc). Giaù trò cuûa V ñöôïc xaùc ñònh laø: A. 1 lít B. 22,4 lít C. 2 lít D. 1,12 lít Caâu 4. Cho pt Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O Tæ leä soá mol giöõa N2O vaø N2 laàn löôït laø: A. 1:2 B. 3:7 C. 2 : 5 D. 1 : 1 Caâu 5. Toång soá haït trong nguyeân töû Y laø 18, trong ñoù soá haït mang ñieän döông baèng soá ha khoâng mang ñieän.Soá ñieän tích haït nhaân cuûa Y laø: A. 6 B. 12 C. 18 D. taát caû ñeàu sai Caâu 6. Ñoàng coù 2 ñoàng vò :63Cu vaø 65Cu .Bieát ngueân töû löôïng trung bình cuûa ñoàng laø 63,54 .% cuûa moãi ñoàng vò laø: A. 73% vaø 27% B. 27% vaø73% C. 75% vaø 25% D. keát quaû khaùc Caâu 7. Nguyeân töû coù Z= 19 laø nguyeân toá gì? A. kim loaïi B. phi kim C. khí hieám D. coù theå kim loaïi hoaëc phi kim Caâu 8. Nguyeân töû X coù caáu hình :1s2 2s2 2p6 3s2 .Vò trí cuûa X trong baûng tuaàn hoaøn laø: A. chu kì 3, nhoùm IIIA B. chu kì 3, nhoùm IIIB C. chu kì 3 ,nhoùm IIA D. chukì 2, nhoùm IIIA Caâu 9. Cho nguyeân töû A coù caáu hình: 1s22s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 .Choïn caâu sai: A. A coù 2 e ngoaøi cuøng B. A coù 7e ngoaøi cuøng C. A laø kim loaïi D. A coù 25e Caâu 10: Cho phaûn öùng oxi hoaù khöû sau: R + HNO3  R(NO3)n + NH4NO3 + H2O Heä soá caân baèng cuûa phaûn öùng laàn löôït laø: A. 4; 5n; 4; n; 3n B. 5; 7n; 6; 3n; 6n C. 6; 4n; 1; 4n; 7n D. 8;10n; 8; n; 3n Caâu 11. Trong moät nhoùm A ,töø treân xuoáng thì: A. baùn kính nguyeân töû taêng daàn B. tính phi kim taêng daàn C. tính kim loaïi giaûm daàn D. caû A,B,C. Caâu 12. Ñoä aâm ñieän cuûa nguyeân töû phuï thuoäc vaøo: A. soá e ngoaøi cuøng B. soá lôùp e C. baùn kính nguyeân töû D nguyeân töû khoái Caâu 13. Hôïp chaát khí cuûa moät nguyeân toá coù daïng RH3 .Coâng thöùc oxit cao nhaát coù daïng: A. RO2 B. RO C. R2O3 D. R2 O5. Caâu 14. Hôïp chaát oxit cao nhaát cuûa nguyeân toá X laø XO3 .Hôïp chaát khí cuûa X vôùi hidroâ laø: A. HX B. H2X C. XH3 D. XH4 Caâu 15. Cho 4 kim loaïi :Na,K,Mg,Al. Tính kim loaïi taêng daàn theo thöù töï:
  5. A. Al,Mg,Na,K B. Mg,Al,Na,K C. Na,K,Mg,Al D. K,Na,Mg,Al Caâu 16. Cho 3 phi kim:C,Si,N. Tính phi kim taêng daàn theo thöù töï: A. C,Si,N B. Si,N,C C. N,C,Si D. Si,C,N Caâu 17.Cho 3 axit :H2SiO3(A) , H3PO4(B) , H2SO4(C).Tính axit giaûm daàn theo thöù töï: A. A,B,C B. C,B,A C. B,C,A D. C,A,B Caâu 18. Trong baûng tuaàn hoaøn , nguyeân toá chieám soá löôïng nhieàu nhaát laø nguyeân toá : A. kim loaïi B. phi kim C. khí hieám D. taát caû sai Caâu 19. Caùc nguyeân töû nguyeân toá kim loaïi coù xu höôùng gì? A. Nhaän electron B. Nhöôøng electron C. vöøa nhöôøng vöøa nhaän D. khoâng nhöôøng ,khoâng nhaän Caâu 20. Ñeå ñaït caáu hình beàn vöõng ,caùc nguyeân töû coù xu höôùng gì? A. nhöôøng bôùt electron B. nhaän theâm electron C. goùp chung electron D. caû A,B,C Caâu 21. Nguyeân töû A coù caáu hình: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 . A coù xu höôùng gì? A. nhaän 5e B. nhöôøng 3e C. nhaän 7e D. nhöôøng1e Caâu 22. Nguyeân töû B coù caáu hình: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. B coù xu höôùng gì? A. nhaän 3e B. nhöôøng 7e C. nhaän 1e D. nhöôøng 5e Caâu 23. Ion R+ coù caáu hình: 1s2 2s2 2p6 .nguyeân töû R thuoäc nguyeân toá: A. kim loaïi B. phi kim C. khí hieám D. caû a,b,c Caâu 24. Ion A- coù caáu hình: 1s2 2s2 2p6 .Nguyeân töû A coù maáy electron ngoaøi cuøng: A. 8e B. 6e C. 7 D. 9 Caâu 25. Lieân keát ion hình thaønh khi: A. kim loaïi maïnh lieân keát vôùi phi kim maïnh B. kim loaïi yeáu lieân keát vôùi phi kim yeá C. phi kim vôùi phi kim D. kim loaïi vôùi kim loaïi Caâu 26. Lieân keát coäng hoaù trò hình thaønh khi: A. kim loaïi lieân keát vôùi phi kim B. phi kim vôùi phi kim C. kim loaïi vôùi kim loaïi D. taát caû sai Caâu 27.Cho caùc hôïp chaát sau: NaCl, HCl, Cl2 ,NH3 . Hôïp chaát naøo coù lieân keát ion: A. HCl B. NaCl C. Cl2 D. NH3 Caâu 28.Phaûn öùng oxi hoaù khöû laøphaûn öùng trong ñoù coù : A. söï cho –nhaän proton B. söï cho-nhaän notron C. söï cho-nhaän electron D. taát caû ñeàu ñuùng Caâu 29.Chaát khöû laø chaát: A. nhaän electron B. nhöôøng electron C. coù soá oxi hoaù taêng sau phaûn öùng D. caû b,c Caâu 30. Cho phaûn öùng sau:2 Na + Cl2 = 2NaCl. Choïn caâu sai: A. ñaây laø phaûn öùng oxi hoaù –khöû B. clo laø chaát khöû C. natri laø chaát khöû D. clo laø chaát oxi hoaù
nguon tai.lieu . vn