Xem mẫu

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c s¶n phÈm ®éng vËt C¸c An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 6 Hãa sinh häc thÞt gia sóc Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ +2$v 6,1+ +2& 7+r7 *,$ 68v& , 1+mu1* 7q1+ &+h7 9$s +n1+ 7+$v, &8t$ 7+r7 7KW ODŽ ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P „ˆ‡œF K‰QK WKDŽQK E‚“QJ FD‘FK JLD F†QJ WKŒFK ˆ‘QJ FD‘F VX‘F WKW QJX\…Q YH›Q KR‚›F ODŽ P†œW E†œ SKƒ›Q VX‘F WKW FXD FD‘F ORDŽL JLD VX‘F JLD Fƒ—P 9…— SKˆ‡QJ GL…›Q VLQK O\‘ YDŽ P† KRœF QJˆ‡ŽL WD FKLD WKW P† F‡ YDŽ FD‘F EL…šQ WK…˜ FXD QR‘ P† PD‘X YDŽ ED›FK KX\…šW P† WKƒ—Q NLQK P† OL…Q N…šW 1KˆQJ Y…— SKˆ‡QJ GL…›Q WKˆ›F SKƒ˜P QJˆ‡ŽL WD FKLD WKHR JLD‘ WU Vˆ GX›QJ P† F‡ P† P‡ P† OL…Q N…šW P† [ˆ‡QJ VX›Q P† PD‘X 7KDŽQK SKƒ—Q FXD FD‘F P† WU…Q FD‘F ORDŽL JLD VX‘F NKD‘F QKDX SKX› WKX†œF YDŽR JL†šQJ FK…š „†œ QX†L Gˆ‡QJ YDŽ PX›F „ŒFK Vˆ GX›QJ 7U…Q WˆŽQJ E†œ SKƒ›Q VX‘F WKW WK‰ WŠ O…› FD‘F P† QDŽ\ FXQJ NKD‘F QKDX %DQJ 7Š O…› JLˆD FD‘F P† WURQJ WKW JLD VX‘F NK†šL Oˆ‡œQJ WKW [H /RD›L JLD VX‘F %RŽ +HR &ˆŽX /RD›L P† &‡     0‡     /L…Q N…šW    ;ˆ‡QJ VX›Q     0D‘X      7ŒQK FKƒšW YDŽ WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD WKW D 1ˆ‡‘F FKL…šP  EL…šQ „†˜L WX\Ž WKHR JL†šQJ ORDŽL FD‘FK FK‚Q QX†L E 3URWLG   79
 3. 3URWLG „‡Q JLDQ DOEXPLQ JOREXOLQ ILEULQRJHQ VHURDOEXPLQ 3Kˆ‘F WD›S FURPRSURWHLF JOXFRSURWHLF QXFOHRSURWHLF SKRVSKRSURWHLF OLSRSURWHLF 3URWLG WKW FR‘ „ƒ—\ „X WKDŽQK SKƒ—Q DFLG DPLQ QJD\ FD QKˆQJ DFLG DPLQ NK†QJ WKD\ WK…š „ˆ‡œF QKˆ $UJLQLQ 9DOLQ +LVWLGLQ /L]LQ /HXFLQ ,]ROHXFLQ 0HWKLRQLQ 7ULSWRSKDQ 7UHRQLQ 3KHQLODODQLQ 3URWLG WKX\ SKƒQ DFLG DPLQ 5&+&22+ 1+ 3URWHLQ FR‘ FƒšX WUX‘F KR‘D KRœF SKˆ‘F WD›S %ƒ›F Q†šL SHSWLG & 1+ %ƒ›F Q†šL +\GURJHQ ++ %ƒ›F Q†šL GLVXOIXU 66 %ƒ›F J†—P FD‘F Q†šL WU…Q YDŽ Q†šL HVWHU 3URWHLQ „R‘QJ YDL WURŽ UƒšW TXDQ WURœQJ WURQJ GLQK Gˆ‡QJ FXD F‡ WK…˜ WKL…šX QR‘ F‡ WK…˜ VH E WL…X GL…›W GXŽ WKˆ‘F ‚Q „X JOXFLG OLSLG 3URWLG WD›R UD FD‘F W†˜ FKˆ‘F FXD F‡ WK…˜ QJX\…Q VLQK FKƒšW FXD W…š EDŽR WŒQK FKƒšW PDŽX Kˆ‡QJ Y FXD WKW GR FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q SURWLG P† F‡ WD›R Q…Q 7KŒ GX› 0LRJORELQ à PDŽX WKW Wˆ‡L YDŽ WKW FK…š EL…šQ $FLG DPLQ FR‘ QKˆQJ FKˆ‘F Q‚QJ UƒšW TXDQ WURœQJ B /L]LQ UƒšW Fƒ—Q WKL…šW FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD F‡ WK…˜ QRQ WKL…šX VH JLDP K†—QJ Fƒ—X +E WURQJ PD‘X JDQ SK†˜L E W†˜Q WKˆ‡QJ &R‘ QKL…—X WURQJ WKW VˆD „ƒ›X FD‘ B +LVWLGLQ WKL…šX VH ODŽP JLDP WURœQJ Oˆ‡œQJ +LVWLGLQ FR‘ WURQJ WKW PD‘X „ƒ›X 80
 4. B /HXFLQ ,]ROHXFLQ WKL…šX VH ODŽP W†˜Q WKˆ‡QJ WKƒ›Q WX\…šQ JLD‘S WUD›QJ Vˆ‘F NKRH JLDP WUƒ—P WURœQJ &R‘ WURQJ WKW WUˆ‘QJ VˆD B 7UHRQLQ WKL…šX ODŽP NL…›W Vˆ‘F QKDQK FKR‘QJ &R‘ QKL…—X WURQJ WKW WUˆ‘QJ VˆD B 7U\SWRSKDQ WKL…šX VH ODŽP PƒšW Vˆ› FƒQ E‚“QJ „D›P F‡ WK…˜ NH‘P SKD‘W WUL…˜Q &R‘ WURQJ WKW VˆD WUˆ‘QJ &D‘F DFLG DPLQ FR‘ WŒQK D‘L Qˆ‡‘F FKX‘QJ KX‘W Qˆ‡‘F WD›R 5&+&22+ > &22 + @ WKDŽQK O‡‘S YR +2 EDR TXDQK SKƒQ Wˆ SURWHLQ 7URQJ [H‘W QJKL…›P QJˆ‡ŽL WD 1+ > 1+  2+ @ GXŽQJ FD‘F FKƒšW WUXQJ KRŽD FD‘F „L…›Q WŒFK TXDQK O‡‘S YR +2 FXD SURWHLQ ODŽP FKR FKX‘QJ E N…šW WXD QKˆ F†—Q HVWHU KR‚›F &X62 „…˜ WD›R UD SKˆ‘F FKƒšW N…šW WXD SURWHLQ 6ˆ›› EL…šQ WŒQK SURWHLQ GR QKL…›W „†œ „XQ QƒšX S+ NK†QJ WKŒFK K‡œS 'R WD‘F QKƒQ Yƒ›W O\‘ QDŽR „R‘ ODŽP F‚–W „ˆ‘W Fƒ—X Q†šL + FD‘F FKƒšW Wƒ˜\ 6ˆ› EL…šQ WŒQK FR‘ WK…˜ KRDŽQ WRDŽQ KD\ NK†QJ KRDŽQ WRDŽQ F /LSLG &KL…šP  WKD\ „†˜L WX\Ž WKX†œF YDŽR WK…˜ WUD›QJ Pƒ›S †šP FXD FRQ Yƒ›W 1R‘ ODŽ QJX†—Q FXQJ FƒšS Q‚QJ Oˆ‡œQJ FKR F‡ WK…˜ JLD VX‘F 7X\Ž QJX†—Q FXQJ FƒšS QR‘ Wƒ›S WUXQJ ‡ QKˆQJ Y WUŒ NKD‘F QKDX +HR  OD‘ P‡ ‡ WKDŽQK EX›QJ %R Ž FˆŽX NKƒšX „X†L [HQ JLˆD WK‡‘ WKW 1K‡Ž P‡ PDŽ „†œ FDOR FXD WKW W‚QJ WK…P 0‡ ODŽ K†˜Q K‡œS WULJO\FHULW 81
 5. FR‘ FKˆ‘D DFLG EH‘R QR DFLG SDQPLWLF &+2 DFLG VWHDULF &+2 YDŽ FD‘F DFLG EH‘R NK†QJ QR DFLG ROHLF &+2 7\ O…› JLˆD DFLG EH‘R QR YDŽ DFLG EH‘R NK†QJ QR ‡ KHR ODŽ  ERŽ  'R „R‘ WD WKƒš\ P‡ KHR P…—P G…™ ORQJ K‡Q P‡ ERŽ YDŽ FXQJ G…™ WL…X KR‘D K‡Q !  J OLSLG NFDO G &KL…šW FKƒšW FKˆ‘D „D›P &KL…šP G…™ KRŽD WDQ WURQJ Qˆ‡‘F 1R‘ ODŽ VDQ SKƒ˜P WUXQJ JLDQ FXQJ ODŽ VDQ SKƒ˜P FX†šL FXŽQJ FXD TXD‘ WU‰QK WUDR „†˜L SURWLG OLSLG YDŽ FD‘F TXD‘ WU‰QK NKD‘F 1R‘ NŒFK WKŒFK WL…X KR‘D WD›R UD PXŽL WK‡P Y QJRœW FXD WKW 1R‘ FR‘ WK…˜ ODŽ FD‘F DPLQR DFLG JO\FLQ DODQLQ DUJLQLQ OL]LQ DFLG JOXWDPLF FD‘F DFLG QXFOHLF YDŽ Gƒ™Q FKƒšW FUHDWLQ SKRVSKDW DFLG K\SR[DQWR]LQLF DGHQR]LQ SKRVSKDW K\SR[DQWLQ XUH PHW\OJXDQLGLQ 0†œW V†š FKƒšW NKD‘F FDUQR]LQ FDUQLQ FKROLQ EHWDLQ QHXVLQ YY H &KL…šW FKƒšW NK†QJ „D›P &KL…šP Gˆ› WUˆ Q‚QJ Oˆ‡œQJ SKƒ—Q O‡‘Q FD‘F FKƒšW WKX\ SKƒQ JO\FR]LQ GH[WULQ JOXFRVH PDOWRVH LQR]LW FD‘F DFLG Gƒ™Q FKƒšW QKˆ DFLG ODFWLF DFLG S\UXYLF DFLG VXFFLQLF &KX‘QJ FR‘ QKL…—X ‡ JLD VX‘F JLDŽ ŒW ‡ JLD VX‘F QRQ I &D‘F FKƒšW NKRD‘QJ   82
 6. 'D›QJ Wˆ› GR 1D . FD 0J )H 3 6 &O 'D›QJ N…šW K‡œS 0J62 1D&O N&O 0J&O +ƒ—X K…šW FD‘F QJX\…Q W†š YL Oˆ‡œQJ „…—X FR‘ QKˆ $V %U =Q ) 1L %H 0R %L 7H J 9LWDPLQH &R‘ UƒšW QKL…—X ORD›L KDŽP Oˆ‡œQJ WKD\ „†˜L WX\Ž WKX†œF YDŽR PXŽD WX†˜L Pˆ‘F „†œ EH‘R % % % . ( 33 + DFLG SDQWRWHQLF DFLG IROLF FKROLQ DFLG SDUDDPLQREHQ]RLF K 0HQ /LSD] SKRVSKDWD]D PDOWD]D DPLOD]D SURWHD]D SHWLGD]D SHUR[\GD]D  /\‘ KR‘D WŒQK FXD WKW 7KW ODŽ P†œW K…› WK†šQJ „D SKƒQ WD‘Q Gˆ‡‘L WD‘F GX›QJ FXD QKL…—X \…šX W†š QKˆ QKL…›W „†œ S+ WRDQ KRD‘ NL…—P KR‘D D‘S VXƒšW WKƒ™P WKƒšX WKD\ „†˜L ˆ‡‘S 1D&O ODŽP K…› WK†šQJ NHR Wˆ‘F WK…˜ SURWLG E‰QK WKˆ‡ŽQJ FXD WKW E VD O‚–QJ FR YR‘Q OD›L ‡ QKˆQJ Pˆ‘F „†œ NKD‘F QKDX .KL „R‘ P†œW SKƒ—Q Qˆ‡‘F VH E WKRD‘W UD QJRDŽL „R‘ ODŽ F‡ V‡ FXD QJX\…Q W‚–F ˆ‡‘S WKW ODŽP „†— K†œS KR‚›F FD‘F FK…š SKƒ˜P NKD‘F +‰QK WKD‘L WKW JLD VX‘F iQK QJK‹D WKW WKHR FD‘F TXDQ „L…˜P VDX 4XDQ „L…˜P KDŽQJ KR‘D WKW ODŽ P†œW SKƒ—Q FXD WKƒQ JLD VX‘F P†˜ WKW J†—P E‚–S F‡ [ˆ‡QJ JƒQ P‡ KX\…šWYY 4XDQ „L…˜P WKˆ›F SKƒ˜P QKDŽ E…šS WKW FR‘ QJK‹D ODŽ E‚–S WKW FR‘ Oƒ™Q P†œW ŒW P† P…—P 7D VH QJKL…Q Fˆ‘X WKHR TXDQ „L…˜P WKˆ‘ 80
 7. # &h8 7$€2 0k &l 9h1 &ƒšX WD›R P† F‡ D 4XDQ VD‘W P†œW E‚–S F‡ F‚–W QJDQJ 7D WKƒš\ QKˆQJ ER‘ F‡ Eƒ›F Eƒ›F Eƒ›F %R‘ F‡ Eƒ›F „ˆ‡œF FƒšX WD›R WURQJ FXŽQJ ODŽ [‡ F‡ P\RILODPHQW J†—P FR‘ ;‡ F‡ ;‡ GDŽ\ P\RVLQ [‡ PRQJ DFWLQ 1KL…—X [‡ F‡ WD›R WKDŽQK WL…˜X V‡œL F‡ P\RILEULQ Gˆ‡‘L NŒQK KL…˜Q YL FR‘ YXŽQJ VD‘QJ YXŽQJ W†šL Q‚“P WKHR FKL…—X QJDQJ 1KL…—X WL…˜X V‡œL F‡ K‡œS WKDŽQK V‡œL F‡ Wˆ‘F W…š EDŽR F‡ PXVFOH ILEHV 0DŽQJ F‡ EDR ERœF V‡œL F‡ 6‡œL F‡ ODŽ QKˆQJ W…š EDŽR GX†™L GDŽL FP FR‘ NKL „…šQ FP „ˆ‡ŽQJ NŒQK  µP 1JRDŽL FXŽQJ ODŽ Q†œL PD›F F‡ EDR ERœF 1KL…—X ER‘ F‡ Eƒ›F K‡œS OD›L WKDŽQK ER‘ F‡ Eƒ›F QKL…—X ER‘ F‡ Eƒ›F K‡œS OD›L WKDŽQK ER‘ F‡ Eƒ›F &D‘F ER‘ F‡ „ˆ‡œF EDR E…Q QJRDŽL E‡L QJRD›L F‡ 7URQJ FXŽQJ ODŽ V‡œL F‡ „ˆ‡œF EDR ERœF E‡L Q†œL PD›F F‡ &D‘F ER‘ F‡ K‡œS OD›L WKDŽQK E‚–S F‡ YDŽ „ˆ‡œF EDR E…Q QJRDŽL E‡L PDŽQJ FƒQ QJRD›L PD›F F‡ ODŽ P†œW P† OL…Q N…šW 7KX‘ QX†L Y†™ EH‘R NKL F‚–W UD WKƒš\ FR‘ QKˆQJ YƒQ P‡ QKƒšW ODŽ ERŽ P‡ YDŽQJ G…™ WKƒš\ Q‚“P JLˆD FD‘F QJRD›L F‡ 1KˆQJ E‚–S F‡ QDŽR FKX P†œW F†QJ Yƒ›W O\‘ O‡‘Q WURQJ TXD‘ WU‰QK V†šQJ QKˆ F‡ YXŽQJ F†˜ EX›QJ FKL WUˆ‡‘F WK‰ E‚–S F‡ O‡‘Q Vƒ›P PDŽX QKL…—X P† OL…Q N…šW ODŽP WKW GDL ‚Q NK†QJ QJRQ NK†QJ P…—P 4XL OXƒ›W QKˆQJ E‚–S F‡ QDŽR FDŽQJ Jƒ—Q [ˆ‡QJ V†šQJ [D YXŽQJ F†˜ FDŽQJ QJRQ FDŽQJ P…—P &D‘F E‚–S F‡ Qƒ—\ SKD‘W WUL…˜Q UƒšW QKDQK G…™ QKD›W PDŽX G…™ WKRD‘W GFK 7KW WKX‘ QX†L Gˆ‡QJ W†šW WK‰ QJRQ P…—P K‡Q VR Y‡‘L WKX‘ QX†L 80
 8. Gˆ‡QJ NH‘P YDŽ E…›QK Wƒ›W 0DŽX FXD WKW FKX \…šX GR V‚–F W†š F‡ P\RJORELQ 7ˆ‡QJ Wˆ› QKˆ Yƒ›\ E‚–S F‡ WKX‘ QRQ VH FKˆ‘D QKL…—X Qˆ‡‘F QKD›W PDŽX P…—P K‡Q WKX‘ WUˆ‡QJ WKDŽQK 7KW WKX‘ JLDŽ GDL Fˆ‘QJ Vƒ›P PDŽX i†œ U‚–Q FXD WKW SKD‘W WUL…˜Q WKHR TXD‘ WU‰QK Wƒ›S OX\…›Q E 4XDQ VD‘W P†œW E‚–S F‡ NKL F‚–W GRœF %DR ERœF E…Q QJRDŽL P†œW E‚–S F‡ ODŽ Q†œL PD›F F‡ „…šQ PDŽQJ F‡ %‚–S F‡ GR QKL…—X WL…˜X V‡œL F‡ K‡œS WKDŽQK 7L…˜X V‡œL F‡ GR QKL…—X W‡ F‡ K‡œS OD›L W‡ F‡ FR‘ „ˆ‡ŽQJ NŒQK µ 6‡œL F‡ GDŽL  FP FKR NKL GDŽL „…šQ FP 6‚–F W†š F‡ P\RJORELQ 0E 0D‘X „…šQ QX†L Gˆ‡QJ P† F‡ E‚“QJ P†œW K…› WK†šQJ WXƒ—Q KRDŽQ UƒšW SKRQJ SKX‘ FD‘F PDR TXDQ „L „…šQ WˆŽQJ V‡œL F‡ FD‘F PD›FK PD‘X WUXQJ E‰QK YDŽ O‡‘Q „L „…šQ ER‘ F‡ OX‘F F‡ NK†QJ KRD›W „†œQJ ORŽQJ PDR TXDQ UƒšW EH‘ FR‘ WK…˜ QKR K‡Q „ˆ‡ŽQJ NŒQK FXD K†—QJ Fƒ—X 1KˆQJ OX‘F F‡ KRD›W „†œQJ „ˆ‡ŽQJ NŒQK W‚QJ JƒšS Oƒ—Q „…˜ JLD W‚QJ OˆX Oˆ‡œQJ PD‘X YDŽ Oˆ‡œQJ 2 „…šQ +DŽP Oˆ‡œQJ V‚–F W†š F‡ WU…Q FD‘F ORDŽL JLD VX‘F NKD‘F QKDX YDŽ Vˆ› NKD‘F QKDX Qƒ—\ SKX› WKX†œF YDŽR WX†˜L Pˆ‘F „†œ KRD›W „†œQJ OˆX Oˆ‡œQJ PD‘X FXQJ FƒšS „…šQ 1KL…›P YX› FXD 0E ODŽ Q‡L Gˆ› WUˆ 2 GDŽQK FKR Vˆ› K† KƒšS FXD W…š EDŽR F‡ 0E FR‘ D‘L Oˆ›F PD›QK JƒšS QKL…—X Oƒ—Q VR Y‡‘L +E YDŽ FR‘ WŒQK FKƒšW KR‘D KRœF KRDŽQ WRDŽQ JL†šQJ Y‡‘L +E 0E QKƒ›Q 2 FXD +E2 NKL D‘S VXƒšW UL…QJ SKƒ—Q FXD 2 WURQJ W…š EDŽR F‡ WKƒšS 0E ODŽ ORD›L SURWHLQ KRŽD WDQ WURQJ W…š EDŽR FKƒšW Q‚“P WURQJ Wˆ‡QJ F‡ lt S+ QR‘ E EL…šQ WŒQK NKD Q‚QJ JLˆ Qˆ‡‘F NH‘P 0† F‡ „R YDŽ P† F‡ WU‚–QJ D 6LQK O\‘ FXD P† F‡ WU‚–QJ 81
 9. &R UX‘W „†œW QJ†œW WURQJ WK‡ŽL JLDQ QJ‚–Q 'ˆ‡‘L NŒQK KL…˜Q YL WKƒš\ FR‘ ŒW WL…˜X V‡œL F‡ QKL…—X Wˆ‡QJ F‡ EDR ERœF ŒW W\ WK…˜ QKˆQJ NŒFK WKˆ‡‘F O‡‘Q +DŽP Oˆ‡œQJ 0E WURQJ P† F‡ WKƒšS K‡Q Y‰ Vˆ› FKX\…˜Q 2 WˆŽ +E NK†QJ Fƒ—Q 0E PDŽ FKX\…˜Q WK‚”QJ TXD K…› WK†šQJ F\WRFURP E 6LQK O\‘ FXD P† F‡ „R &R UX‘W WKˆ‡ŽQJ [X\…Q NH‘R GDŽL 1KL…—X WL…˜X V‡œL F‡ QKL…—X W\ WK…˜ JLˆD FD‘F WL…˜X V‡œL F‡ 6ˆ› FKX\…˜Q 2 ‡ P† F‡ „R E‚–W EX†œF SKDL FKX\…˜Q TXD 0E „…šQ K…› WK†šQJ F\WRFURP F 6LQK KR‘D FXD P† F‡ WU‚–QJ YDŽ P† F‡ „R 0† F‡ WU‚–QJ 0† F‡ „R *OXFRVH JƒšS Oƒ—Q Oƒ—Q &3 $73 QKL…—X ŒW (Q]\PH SKƒQ JLDL JOXFRVH JO\FRJHQ QKL…—X ŒW /DFWDW GHK\GURJHQD] DFLG S\UXYLF WKDŽQK DFLG ODFWLG SKRVSKRJO\FHUDO GHK\GH GHK\GURJHQD] 3*$' SKRVSKR)UXFWRNLQD] 3) 9‰ Yƒ›\ P† F‡ WU‚–QJ QKD›W PDŽX YDŽ G…™ E 36( K‡Q 1KˆQJ QKƒQ W†š WKDP JLD YDŽR „†œ P…—P YDŽ Kˆ‡QJ Y FXD WKW 82
 10. D i†œœ Fˆ‘QJ P…—P FXD WKW GR UƒšW QKL…—X \…šX W†š B 7KX‘ QRQ P…—P K‡Q WKX‘ JLDŽ B 7KX‘ Y†™ EH‘R P…—P K‡Q WKX‘ NK†QJ Y†™ EH‘R B 7KX‘ KRD›W „†œQJ Wƒ›S OX\…›Q QKL…—X „†œ Fˆ‘QJ FXD WKW W‚QJ B 7X\Ž WKX†œF WˆŽQJ E†œ SKƒ›Q VX‘F WKW B 6DX NKL [ˆ O\‘ QKL…›W „†œ U‚–Q Fˆ›F WL…˜X ‡ F‡ GDŽ\ OˆQJ Fˆ›F „D›L ‡ K‰QK WKRL &‡ „XŽL WUˆ‡‘F YDŽ F‡ OˆQJ ORD›L , &‡ „XŽL VDX YDŽ F‡ YDL ORD›L ,, B 'R KDŽP Oˆ‡œQJ FROODJHQ HODVWLQ WKD\ „†˜L Q…Q ODŽP „†œ U‚–Q P…—P WKD\ „†˜L %‚–S F‡ QDŽR FR‘ KDŽP Oˆ‡œQJ FROODJHQ ! HODVWLQ Wˆ‘F FROODJHQ HODVWLQ ! WK‰ VDX NKL [ˆ O\‘ QKL…›W VH P…—P K‡Q 9‰ FROODJHQ „ˆ‡œF WL…X KR‘D E‡L FRODJHQDVH YDŽ SKƒ—Q QK‡Ž SHSVLQ QKˆQJ NKL „XQ O…Q R& WK‰ WL…X KR‘D GR SHSVLQ JLD W‚QJ &RŽQ HODVWLQ FKŠ WL…X KRD‘ QK‡Ž HODVWLQDVH (ODVWLQ FR‘ PDŽX YDŽQJ &ROODJHQ FR‘ PDŽX WU‚–QJ B i†œ Fˆ‘QJ P…—P FRŽQ GR Vˆ› „†QJ WX› SURWHLQ FXD V‡œL F‡ B 6ˆ› GFK FKX\…˜Q S+ WˆŽ SKŒD DFLG KR‚›F ED] à SL ODŽP W‚QJ WŒQK P…—P PD›L FXD WKW E 0XŽL Y +ˆ‡QJ Y FXD WKW W‚QJ WKHR TXD‘ WU‰QK FKŒQ W‡‘L YDŽ Pˆ‘F „†œ QX†L Gˆ‡QJ
 11. 6ˆ› FK…šW W…š EDŽR WUˆ‡‘F K…šW ODŽ Vˆ› SKƒQ UD FD‘F QKL…™P V‚–F WK…˜ YDŽ DFLG QKƒQ $'1 $51 „…˜ WD›R UD FD‘F QXFOHRWLGH $'1 $51 QXFOHDVH FR‘ V‚”Q WURQJ W…š EDŽR QXFOHRWLG SKRVSKDWDVH + 32  ,QRVLQ K\SR[DQWKLQ [DQWKLQ WKDP JLD YDŽR Kˆ‡QJ Y FXD WKW i†—QJ WK‡ŽL Vˆ› WKRD‘L KR‘D FXD SUROLQH KLVWLGLQH DUJLQLQH à DFLG JOXWDPLF YDŽ JOXWDPLQH FKŒQK DFLG JOXWDPLF WD›R Q…Q PXŽL WK‡P FXD „D›P 1JRDŽL UD TXD‘ WU‰QK Wˆ› SKƒQ F‚–W „ˆ‘W FD‘F Q†šL FXD JO\FRJHQ à DFLG ODFWLF VXFURVH PDOWRVH GH[WULQ FXŽQJ Y‡‘L ULERVH YDŽ DFLG JOXWDPLF WD›R UD PXŽL W†˜QJ K‡œS FXD WKW 6DX NKL [ˆ O\‘ QKL…›W VH WŒFK OX\ FD‘F K‡œS FKƒšW DOGHK\GH DOFRRO FHWRQH FD‘F DFLG ED\ K‡L FD‘F HVWHU FD‘F QKR‘P Kˆ‡QJ WK‡P FD‘F K‡œS FKƒšW FR‘ FKˆ‘D 6 WKDP JLD YDŽR YL…›F WD›R PXŽL FXD WKW P†œW FD‘FK WŒFK Fˆ›F & 1‚QJ VXƒšW WKW 1‚QJ VXƒšW WKW JLD VX‘F „ˆ‡œF [D‘F „QK +L…›X VXƒšW WKW 7URœQJ Oˆ‡œQJ JL…šW P†˜ WURœQJ Oˆ‡œQJ V†šQJ +L…›X VXƒšW WKW JLD VX‘F SKX› WKX†œF YDŽR JL†šQJ WX†˜L JL‡‘L WŒQK „†œ EH‘R +L…›X VXƒšW WKW FXD P†œW V†š ORŽDL JLD VX‘F iD›L JLD VX‘F  +HR   &ˆŽX   
 12. ,, 6m€ %,j1 ik}, 7m€ 3+h1 &8t$ 7+r7 6$8 .+, *,j7 0k} .KD‘L QL…›P 6DX NKL JL…šW P†˜ FD‘F WŒQK FKƒšW F‡ EDQ FXD WKW „…—X WKD\ „†˜L iR‘ ODŽ Vˆ› SKD‘ KX\ FD‘F K…› VLQK KRœF NKL FRŽQ V†šQJ 1JX\…Q QKƒQ FXD Vˆ› SKƒQ KX\ Qƒ—\ ODŽ GR Vˆ› WUDR „†˜L WURQJ FD‘F P† FK…šW QJˆŽQJ OD›L 1KˆQJ TXD‘ WU‰QK KR‘D VLQK WKXƒ›Q QJKFK E‡L HQ]\PH FKX\…˜Q WKDŽQK TXD‘ WU‰QK NK†QJ WKXƒ›Q QJKFK 'R „R‘ TXD‘ WU‰QK W†˜QJ K‡œS E „‰QK FKŠ Q…Q KRœDW „†œQJ SKD‘ KX\ FXD HQ]\PH Q†˜L O…Q KDŽQJ „ƒ—X &KR Q…Q Vˆ› SKƒQ KX\ FXD P† VDX NKL JL…šW FKŒQK ODŽ Vˆ› Wˆ› SKƒQ KX\ 1R‘ ODŽ Wƒ›S K‡œS FXD FD‘F JLDL „RD›Q Q†šL WL…šS QKDX QKˆ i‰QK FKŠ WUDR „†˜L FKƒšW 3KD‘ KX\ FD‘F P†šL OL…Q N…šW FƒšX WD›R WKDŽQK FD‘F P† 3KƒQ KX\ FD‘F FKƒšW SKˆ‘F WD›S WKDŽQK FD‘F FKƒšW „‡Q JLDQ 7U…Q WKˆ›F W…š QJˆ‡ŽL WD FKLD FD‘F TXD‘ WU‰QK WU…Q WKDŽQK QKR‘P F‡ EDQ B 1KˆQJ Vˆ› FKX\…˜Q KR‘D WURQJ K…› SURWHLQ Gƒ™Q W‡‘L Vˆ› EL…šQ „†˜L „†œ FK‚–F FXD P† F‡ B 1KˆQJ Vˆ› EL…šQ „†˜L WURQJ K…› FD‘F FKƒšW WUŒFK O\ WD›R FKR WKW FR‘ PXŽL YDŽ Y QKƒšW „QK 'ˆ›D YDŽR K‰QK WKD‘L E…Q QJRDŽL QJˆ‡ŽL WD FKLD TXD‘ WU‰QK WKD\ „†˜L FXD WKW TXD JLDL „RD›Q FR JLƒ›W W… FR‘QJ FKŒQ W‡‘L Wˆ› SKƒQ +L…›Q Wˆ‡œQJ FR JLƒ›W iR‘ ODŽ GR Vˆ› FR F‡ [D\ UD %‰QK WKˆ‡ŽQJ FD‘F W…š EDŽR F‡ ‡ WUD›QJ WKD‘L K‰QK V‡œL QKˆQJ OX‘F FR F‡ QR‘ ‡ WUD›QJ WKD‘L K‰QK Fƒ—X /X‘F Qƒ—\ FD‘F V‡œL
 13. DFWLQ Q†šL OL…—Q Y‡‘L QKDX Q…Q YXŽQJ d +e E EL…šQ PƒšW i†—QJ WK‡ŽL GR Q‚QJ Oˆ‡œQJ „ˆ‡œF VDQ VLQK UD WˆŽ QKL…›W Q‚QJ EL…šQ WKDŽQK F‡ Q‚QJ ODŽP F‡ FR JLƒ›W 9‰ VDX NKL FK…šW WKX‘ WKRD‘W Oˆ‡œQJ QKL…›W ODŽP QKL…›W „†œ FXD VX‘F WKW W‚QJ O…Q R& YDŽ QƒQJ O…Q R& TXD  SKX‘W VDX NKL JL…šW P†˜ 7KHR †QJ *DORYNLQ YDŽR QKˆQJ JL‡Ž „ƒ—X WL…Q NKL „‰QK FKŠ Vˆ› V†šQJ GR FR‘ P‚›W 2 E OL…Q N…šW E‡L 0\RJORELQ TXD‘ WU‰QK JO\FRJHQ KL…šX NKŒ [D\ UD QR‘ ODŽ QJX†—Q FKX \…šX FXD Vˆ› WKRD‘W QKL…›W YDŽ ODŽP W‚QJ QKL…›W „†œ VDX NKL JL…šW *O\FRJHQ DPLOR SKƒQ DFLG ODFWLF 6ˆ› W… FR‘QJ 7… FR‘QJ VDX NKL FK…šW FXD E‚–S F‡ ODŽ N…šW TXD FXD Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FD‘F TXD‘ WU‰QK KR‘D VLQK SKˆ‘F WD›S Gˆ‡‘L Vˆ› [X‘F WD‘F FXD FD‘F HQ]\PH PDŽ „‚›F WUˆQJ FXD QR‘ NKD‘F Y‡‘L FD‘F TXD‘ WU‰QK NKL V†šQJ &KX \…šX ODŽ FD‘F TXD‘ WU‰QK SKƒQ JLDL B 3KƒQ JLDL JO\FRJHQ DFLG ODFWLF JOXFRVH SKƒQ &KŒQK DFLG ODFWLF W‚QJ ODŽP S+ WKW JLDP WˆŽ OX‘F P‡‘L JL…šW P†˜ S+  [X†šQJ  VDX K ‡  R& S+ DFLG ODŽP WUD›QJ WKD‘L NHR FXD SURWHLQ WUˆ‡QJ O…Q B 3KƒQ JLDL JO\FRJHQ WD›R UD FD‘F „ˆ‡ŽQJ „†L FR‘ WŒQK NKˆ QKˆ PDOWRVH DPLOR SKƒQ JO\FRJHQ WKDP JLD YDŽR TXD‘ WU‰QK Qƒ—\ B 3KƒQ JLDL DFLG FUHDWLQ SKRVSKRULF &3 DFLG DGHQR]LQWULSKRVSKRULF $73 „…˜ FXQJ FƒšS Q‚QJ Oˆ‡œQJ FKR Vˆ› FR F‡ YDŽ WD›R UD Kˆ‡QJ Y FXD WKW B 7D›R UD P†œW SKˆ‘F FKƒšW DFWRP\RVLQ NKL DFWLQ WUˆ‡œW WU…Q SKƒQ Wˆ P\RVLQ B 3KƒQ JLDL FD‘F FKƒšW GŒQK WKDŽQK FD‘F PX†šL 1+
 14. 4XD‘ WU‰QK FR F‡ [D\ UD ODŽP FKR FD‘F V‡œL W‡ F‡ X†šQ NKX‘F YDŽ QR‘ FKL…šP K…šW QKˆQJ NKRDQJ WU†šQJ QKƒšW „QK WURQJ W…š EDŽR F‡ i†—QJ WK‡ŽL GR KL…›Q Wˆ‡œQJ JLDL SKR‘QJ Q‚QJ Oˆ‡œQJ ODŽP [D‘F Fˆ‘QJ OD›L WD›R Q…Q KL…›Q Wˆ‡œQJ W… FR‘QJ &D‘F \…šX W†š DQK Kˆ‡QJ „…šQ Vˆ› W… FR‘QJ iL…—X NL…›Q QX†L Gˆ‡QJ W†šW NH‘R GDŽL 1KL…›W „†œ EDR TXDQ ‡  R& +HR VDX  K 7UƒX ERŽ VDX  K 6ˆ› FKŒQ W‡‘L /DŽ Wƒ›S K‡œS QKˆQJ EL…šQ „†˜L Y…— WŒQK FKƒšW FXD WKW .…šW TXD WKW FR‘ QKˆQJ EL…˜X KL…›Q W†šW Y…— Kˆ‡QJ Y 7KW VH P…—P PD›L YDŽ QJRQ K‡Q i†œ WL…X KR‘D E‡L GFK WL…X KR‘D W‚QJ YDŽ ODŽP W‚QJ WL…šW GFK Y 3+ JLDP GR *OXFRVH SKƒQ JLDL WD›R UD DFLG ODFWLF ODŽP Y‡ PDŽQJ O\VRVRPH SKR‘QJ WKŒFK FD‘F PHQ WL…X KR‘D &DWKHSVLQ $ # SHSVLQ &DWKHSVLQ % # WU\SVLQ &DWKHSVLQ & # FK\PRWU\SVLQ &D‘F PHQ Qƒ—\ SKƒQ JLDL SURWHLQ WD›R UD SRO\SHSWLG ROLJRSHSWLG DFLG DPLQ SKD‘ Y‡ FD‘F P†šL OL…Q N…šW WD›R P† ODŽP P…—P WKW S+ FXD WKW FKR SKH‘S WD V‡ E†œ N…šW OXƒ›Q SKƒ˜P FKƒšW VX‘F WKW W†šW [ƒšX R& lt QKL…›W „†œ QJDŽ\ WKW E WRDQ KR‘D R & QJDŽ\ d R& K d
 15. 6ˆ› Wˆ› SKƒQ 1…šX WKW FKŒQ W‡‘L WL…šS WX›F EDR TXDQ ‡ QKL…›W „†œ R & WKW VH FKXD P…—P QKDR †L 1+ +6 GR SKƒQ JLDL FXD OLSDVH 7KW EDR TXDQ WURQJ „L…—X NL…›Q Y† WUXŽQJ ‡ QKL…›W „†œ Gˆ‡QJ WKƒšS QKƒšW WK‰ Vˆ› Wˆ› SKƒQ VH WL…šS WX›F [D\ UD JRœL ODŽ Vˆ› Wˆ› SKƒQ VƒX 7URQJ JLDL „RD›Q Qƒ—\ FD‘F HQ]\PH SKƒQ JLDL SURWHLQ FDWKHSVLQ WU\SVLQ SHSWLGDVH FDUER[\GDVH YDŽ FD‘F HQ]\PH SKƒQ JLDL P‡ KRD›W „†œQJ PD›QK PH ODŽP WKD\ „†˜L FƒšX WUX‘F K‰QK WKD‘L FXD P† F‡ ODŽP P† F‡ P…—P QKXQ FR‘ PXŽL FKXD †L NK†QJ Vˆ GX›QJ „ˆ‡œF 7URQJ E‚–S WKW FR‘ ORD›L PHQ [X‘F WL…šQ FD‘F TXD‘ WU‰QK V†šQJ FXD FRQ Yƒ›W i†—QJ WK‡ŽL QR‘ FXQJ ODŽ QJX\…Q QKƒQ FXD FD‘F TXD‘ WU‰QK Wˆ› SKƒQ FXD WKW VDX NKL JL…šW P†˜ ODŽP DQK Kˆ‡QJ „…šQ FKƒšW Oˆ‡œQJ WKW ,,, 7+r7 %r %,j1 &+h7 0† F‡ E EL…šQ FKƒšW 0† F‡ FR‘ WK…˜ Wˆ› EDQ WKƒQ QR‘ Y‰ O\‘ GR QDŽR „R‘ KR‚›F GR „L…—X NL…›Q EDR TXDQ NK†QJ WKŒFK K‡œS WKX‘F „ƒ˜\ TXD‘ WU‰QK Wˆ› SKƒQ KR‚›F GR QKL…™P YL VLQK Yƒ›W WˆŽ E…Q QJRDŽL D 6ˆ› Wˆ› SKƒQ +L…›Q Wˆ‡œQJ 36( SDOH VRIW ([XGDWLYH ODŽ KL…›Q Wˆ‡œQJ WKW P…—P WD‘L YDŽ UŠ GFK 7KW QKD›W PDŽX GR 0E JLDP UŠ GFK GR JLDP NKD Q‚QJ JLˆ Qˆ‡‘F FXD SURWHLQ F‡ 1JX\…Q QKƒQ FKX \…šX GR TXD‘ WU‰QK WŒFK OX\ DFLG ODFWLF TXD‘ QKDQK ODŽP WKD\ „†˜L WRDŽQ E†œ FƒšX WUX‘F FXD P† F‡ +ƒ›X TXD ODŽP EL…šQ WŒQK FD‘F SURWHLQ FXD Wˆ‡QJ F‡ SKD‘ Y‡ FD‘F P†šL OL…Q N…šW FƒšX WD›R P† JLDP NKD Q‚QJ JLˆ Qˆ‡‘F FXD SURWHLQ F‡ 3+ P† F‡ E‰QK WKˆ‡ŽQJ OX‘F JL…šW P†˜ S+  S+ VDX K ‡  R &  
 16. 1…šX S+ K  36( QKH› 1…šX S+ K  OX†Q FR‘ 36( 1…šX S+ K  36( QJKL…P WURœQJ %DQJ .KDR VD‘W KL…›Q Wˆ‡œQJ 36( TXD FKŠ V†š S+ FXD WKW FD‘F ORDŽL JLD VX‘F /RDŽL
 17. „ƒ\ ODŽ WŒQK WUD›QJ QKD›\ FDP Y‡‘L VWUHVV VWUHVV Q‚–QJ PˆD Yƒ›Q FKX\…˜Q ODŽP W‚QJ $GUHQDOLQ +‰QK GD‘QJ WKW OX‘F SKƒQ F‚–W PL…šQJ WKW GDŽL FP „†œ GDŽ\ P‡ OˆQJ FP G…™ E 36( 7X\Ž WKX†œF WˆŽQJ E†œ SKƒ›Q VX‘F WKW &‡ WU‚–QJ G…™ E 36( F‡ WKƒQ JLˆD ORQJLVVLPXV GDŽL OˆQJ WK‚Q GRUVL  &‡ QK „ƒ—X „XŽL ELFHSV IHPRULV &‡ ED‘Q FƒQ VHPLWHQGLQRVXV Q‚“P QJRDŽL F‡ QK „ƒ—X „XŽL &‡ P†QJ JLˆD JOXWHXV PHGLXV &‡ U‚QJ FˆD VHUUDWXV YHQWUDOLV +D›Q FK…š 36( &DL WKL…›Q „L…—X NL…›Q P†L WUˆ‡ŽQJ iL…—X NL…›Q Yƒ›Q FKX\…˜Q QKL…›W „†œ P†L WUˆ‡ŽQJ &DL WKL…›Q „L…—X NL…›Q JL…šW P†˜ &DL WKL…›Q „L…—X NL…›Q EDR TXDQ FƒšS „†QJ QKDQK R&  K FD‘F HQ]\PH E ˆ‘F FK…š JLDP Yƒ›Q W†šF SKDQ ˆ‘QJ 6R Y‡‘L SKˆ‡QJ SKD‘S F†˜ „L…˜Q ODŽP OD›QK R&  K FƒšS „†QJ R& 1JDŽ\ QD\ VDX NKL SKD\ OR‘F WKW [RQJ QJˆ‡ŽL WD FKR FƒšS „†QJ QJD\ „…˜ KD›Q FK…š TXD‘ WU‰QK SKƒQ KX\ GR HQ]\PH Yƒ™Q [D\ UD ‡ QKL…›W „†œ  R& %DQJ &D‘F QKR‘P F‡ KD\ E 36(
 18. /RDŽL JV
 19. 7Uˆ›F WL…šS ODŽ GR Vˆ› WŒFK OX\ TXD‘ QKDQK FD‘F VDQ SKƒ˜P DFLG FXD TXD‘ WU‰QK „ˆ‡ŽQJ SKƒQ 'ƒšX KL…›X EL…˜X KL…›Q *L†šQJ Y‡‘L Vˆ› WK†šL UˆD %…— P‚›W WKW ƒ˜P ˆ‡‘W PDŽX WˆŽ QƒX QKD›W „…šQ [D‘P „R QKD›W KD\ [D‘P WU‚–QJ FR‘ D‘QK [DQK 1KˆQJ NKL F‚–W WKW „…˜ FKR WL…šS [X‘F Y‡‘L NK†QJ NKŒ WKW VH FKX\…˜Q TXD PDŽX [D‘P QKD›W 7KW Qƒ—\ FR‘ „†œ FDQ F‚–W WKƒšS P…—P Jƒ—Q JL†šQJ Y‡‘L E†œW QKDR PXŽL FKXD UƒšW NKR‘ FKX „†L NKL FR‘ PXŽL +6 WKW ORD›L Qƒ—\ UƒšW G…™ E SKƒQ KX\ WK†šL UˆD YDŽ QƒšP P†šF G…™ SKD‘W WUL…˜Q +L…›Q Wˆ‡œQJ Qƒ—\ [D\ UD NKL WKW FKƒšW „†šQJ FKX\…Q FK‡ „ˆ‡ŽQJ [D KD\ OX‘F ODŽP OD›QK FD‘F PDQK WKW WL…šS [X‘F Y‡‘L QKDX ODŽP „†œ WK†QJ WKRD‘QJ NH‘P &D‘FK SKRŽQJ QJˆŽD .KL ODŽP OD›QK WKW SKDL WUHR U‡ŽL QKDX WUD‘QK Vˆ› WL…šS [X‘F Y‡‘L QKDX QKˆQJ FK†™ TXD‘ GDŽ\ QKˆ YDL „XŽL SKDL NKŒD „ˆ‡ŽQJ FKR „†œ OD›QK WKƒP QKƒ›S G…™ YDŽ NS WK‡ŽL YDŽR E…Q WURQJ WKW F 6ˆ› WK†šL UˆD 7KW FR‘ PXŽL WK†šL FKX \…šX GR YL VLQK Yƒ›W (Q]\PH QJRD›L EDŽR K†™Q K‡œS F‚–W JO\FRJHQ WKDŽQK DFLG YDŽ +2 9‰ Yƒ›\ OX‘F „ƒ—X W…š EDŽR K‡L DFLG &ƒšX WUX‘F K‰QK WKD‘L FXD WKW YDŽ FD‘F „L…—X NL…›Q EDR TXDQ FR‘ DQK Kˆ‡QJ UƒšW O‡‘Q „…šQ Vˆ› E…—Q YˆQJ FXD FƒšX WUX‘F P† F‡ VDX NKL JL…šW 6ˆ› WK†šL UˆD FXD WKW FKX \…šX GR KRD›W „†œQJ FXD YL VLQK Yƒ›W FD‘F „L…—X NL…›Q FXD P†L WUˆ‡ŽQJ EDR TXDQ FD‘F „L…—X NL…›Q OX‘F FRQ Yƒ›W FRŽQ V†šQJ Pˆ‘F „†œ Yƒš\ QKL…™P YL VLQK Yƒ›W VH DQK Kˆ‡QJ „…šQ Vˆ› WK†šL UˆD 6ˆ› Kˆ KRQJ FXD WKW SKX› WKX†œF YDŽR
 20. 6†š Oˆ‡œQJ FKXQJ ORD›L YL VLQK Yƒ›W QKL…™P EDQ „ƒ—X 1KL…›W „†œ ƒ˜P „†œ FXD P†L WUˆ†QJ EDR TXDQ YDŽ Yƒ›Q W†šF SKD‘W WUL…˜Q FXD YL VLQK Yƒ›W TX\…šW „QK +…› YL VLQK Yƒ›W WU…Q WKW UƒšW SKRQJ SKX‘ ˆD OD›QK ˆD ƒšP FKX QKL…›W FR‘ KD\ NK†QJ FR‘ EDŽR Wˆ N\’ NKŒ KD\ KL…šX NKŒ 7URQJ FD‘F QKR‘P YL VLQK Yƒ›W FR‘ QKR‘P FKˆ‘D FD‘F HQ]\PH K†™Q K‡œS QKˆQJ FR‘ QKˆQJ ORDŽL FKŠ FR‘ P†œW ORD›L HQ]\PH %DQ „ƒ—X FD‘F YL VLQK Yƒ›W FR‘ PHQ K†™Q K‡œS WL…šW UD HQ]\PH QJRD›L EDŽR F‚–W „ˆ‘W FD‘F „D›L SKƒQ Wˆ JO\FRJHQ SURWHLQ WKDŽQK FD‘F ROLJRSHSWLG FD‘F DFLG DPLQ YDŽ FD‘F FKX†™L & QJ‚–Q „…˜ G…™ KƒšS WKX YDŽR W…š EDŽR YL VLQK Yƒ›W 7ˆŽ „R‘ FD‘F HQ]\PH Q†œL EDŽR WL…šS WX›F FKX\…˜Q KR‘D „…˜ [ƒ\ Gˆ›QJ W…š EDŽR YL VLQK Yƒ›W 9‰ Yƒ›\ WURQJ JLDL „RD›Q „ƒ—X E…— P‚›W WKW W‚QJ „†œ ƒšP 6DX „R‘ WŒFK OX\ FD‘F VDQ SKƒ˜P DFLG ODŽP JLDP S+ P†L WUˆ‡ŽQJ WL…šS „…šQ JLDL „RD›Q WŒFK OX\ FD‘F ED] FR‘ FKˆ‘D 1 FR‘ WŒQK „†œF KLVWDPLQH W\UDPLQH FD‘F R[LG DFLG FD‘F WK…˜ FHWRQ FD‘F PX†šL 1+ ODŽP S+ P†L WUˆ‡ŽQJ FR‘ WŒQK NL…—P 3URWHLQ 3HSWLG $FLG DPLQ &D‘F ED] KˆX F‡ &D‘F FKƒšW KˆX F‡ &D‘F FKƒšW Y† F‡ ;G KLVWDPLQH FHWRQ R[LG DFLG &2 +6 1+ WE 969
nguon tai.lieu . vn