Xem mẫu

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c s¶n phÈm ®éng vËt C¸c An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 5 Kh¸m thó sèng (living animal inspection) Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ .+$v0 7+8v 6k1* /,9,1* $1,0$/ ,163(&7,21 , 08€& iq&+
 3. *Lƒš\ NL…˜P GFK „†œQJ Yƒ›W FXD 7KX‘ < „D SKˆ‡QJ [HP WKX‘ FR‘ [XƒšW SKD‘W WˆŽ YXŽQJ DQ WRDŽQ GFK NK†QJ *Lƒš\ WL…P SKRŽQJ „…— SKRŽQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS WL…P SKRŽQJ FKˆD W‡‘L WK‡ŽL JLDQ PL…™Q GFK .L…˜P WUD V†š Oˆ‡œQJ JLD VX‘F [HP FR‘ NK‡‘S Y‡‘L V†š Oˆ‡œQJ WU…Q JLƒš\ W‡Ž Yƒ›Q FKX\…˜Q NK†QJ 1JKH ED‘R FD‘R W‰QK K‰QK „DŽQ JLD VX‘F WURQJ TXD‘ WU‰QK Yƒ›Q FKX\…˜Q FXD QKƒQ YL…Q D‘S WDL 1…šX WKL…šX Y‰ E…›QK WUX\…—Q QKL…™P SKDL Q†œS EL…Q EDQ [ˆ O\‘ OL…Q TXDQ WURQJ TXD‘ WU‰QK Yƒ›Q FKX\…˜Q i†šL Y‡‘L WUƒX ERŽ NL…˜P WUD WK…P JLƒš\ SK…š FDQK 6DX NKL NL…˜P WUD [RQJ SKƒQ „DŽQ WKHR [XƒšW [ˆ‘ WURœQJ Oˆ‡œQJ „‚›F WŒQK NKRH P…›W FK…šW [H E…›QK WUX\…—Q QKL…™P *LD VX‘F QK†šW FK‡Ž JL…šW P†˜ „ˆ‡œF FKR ‚Q X†šQJ „ƒ—\ „X 7KHR GRL NS WK‡ŽL „…˜ SKD‘W KL…›Q JLD VX‘F QJKL KR‚›F E E…›QK „…˜ FD‘FK O\ 7L…X „†œF  Oƒ—Q WXƒ—Q WUD‘QK Jƒ\ VWUHVV FKR JLD VX‘F # %j€1+ '2 9h€1 &+8
 4. 7KX‘ QJ†œ „†œF PX†šL 'R QJˆ‡ŽL ED‘Q PX†šQ W‚QJ WURœQJ Oˆ‡œQJ Q…Q FKR JLD VX‘F X†šQJ Qˆ‡‘F PX†šL KR‚›F JLD VX‘F Wˆ› OL…šP SKDL D 7UL…›X FKˆ‘QJ *LD VX‘F O‡Ž „‡Ž „L ODR „DR QJD Y…— P†œW SKŒD „L TXD\ YRŽQJ %…›QK Q‚›QJ F‡ UXQ „†œQJ NLQK 7KX‘ NK†QJ V†šW WL…˜X QKL…—X WK‡ NKR‘ E &‡ FK…š GR 1D WŒFK WUˆ ‡ W…š EDŽR QDR NKL Qˆ‡‘F YDŽR F‡ WK…˜ FKHŽQ H‘S P† QDR Jƒ\ SKXŽ QDR ,,, &+g0 62v& 18k, 'mlu1* *,$ 68v& &+ls *,j7 7+r7 *LD VX‘F VDX NKL „ˆ‡œF SKƒQ „DŽQ VH QX†L QK†šW WD›L NKX FKX†—QJ QJKŠ QJ‡L 7URQJ NKX FKX†—QJ Qƒ—\ FR‘ E†š WUŒ PD‘QJ ‚Q PD‘QJ X†šQJ Q…—Q FKX†—QJ [ƒ\ FR‘ „†œ G†šF G…™ WKRD‘W Qˆ‡‘F G…™ WL…X „†œF &KR JLD VX‘F ‚Q X†šQJ „ƒ—\ „X &KR JLD VX‘F QJKŠ QJ‡L QKƒ—P ODŽP FKR TXƒ—\ WKW VDX NKL JL…šW P†˜ „D›W FKƒšW Oˆ‡œQJ W†šW 9‰ VDX NKL QJKŠ QJ‡L WˆŽ  K JLD VX‘F NKL JL…šW P†˜ &KRœF WL…šW PD‘X UD KRDŽQ WRDŽQ 1ƒQJ FDR SKƒ˜P FKƒšW WKW mv‘F FK…š YL WUXŽQJ [ƒP QKƒ›S YDŽR WKW *LD VX‘F WUˆ‡‘F NKL „ˆD YDŽR JL…šW P†˜  K WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ NK†QJ FKR X†šQJ Qˆ‡‘F 1…šX FRŽQ FXQJ FƒšS Qˆ‡‘F FKR JLD VX‘F NKL JL…šW WKW Qˆ‡‘F WˆŽ GD› GDŽ\ WUDŽR UD ODŽP FKR WKW NH‘P SKƒ˜P FKƒšW YDŽ SKX WD›QJ NKL WD‘FK VH J‚›S NKR‘ NK‚Q
 5. '…™ O†œW GD 7Uˆ‡‘F NKL „ˆD O…Q „ˆ‡ŽQJ Gƒ\ JL…šW P†˜ JLD VX‘F „ˆ‡œF NL…˜P WUD QKL…›W „†œ Oƒ—Q FX†šL 9L…›F NL…˜P WUD Qƒ—\ QKƒ—P JLX‘S SKD‘W KL…›Q QKˆQJ JLD VX‘F FR‘ E…›QK WUX\…—Q QKL…™P „D FR‘ WUL…›X FKˆ‘QJ EL…˜X KL…›Q UR 6DX „R‘ JLD VX‘F „ˆ‡œF W‚–P UˆD VD›FK VH YDŽ „ˆD „L JL…šW WKW ,9 .+$v0 7+8v 75mlv& .+, im$ 9$s2 .+8 *,j7 0k} 6DX WK‡ŽL JLDQ QJKŠ QJ‡L WKHR TXL „QK FXD 7KX‘ \ JLD VX‘F  K JLD Fƒ—P JDŽ  K YW QJ†™QJ  K WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ FD‘Q E†œ WKX‘ \ SKDL NL…˜P WUD WRDŽQ „DŽQ JLD VX‘F QKL…›W „†œ GD‘QJ „L…›X Gˆ›D YDŽR WUL…›X FKˆ‘QJ OƒP VDŽQJ FKLD JLD VX‘F „…˜ SKƒQ ORD›L *LD VX‘F JL…šW P†˜ E‰QK WKˆ‡ŽQJ 7KX‘ QJKL E…›QK WKHR GRL QKL…›W „†œ K† KƒšS JL…šW NKƒ˜Q JL…šW E‰QK WKˆ‡ŽQJ FX†šL „ˆ‡ŽQJ Gƒ\ 7KX‘ JL…šW NKƒ˜Q NKX FD‘FK O\ GR P…›W FK…šW [H E…›QK WUX\…—Q QKL…™P 4XDQ VD‘W WUD›QJ WKD‘L Yƒ›Q „†œQJ QKS WK‡ WUƒX ERŽ NL…˜P WUD Wƒ—Q V†š QKDL OD›L 4XDQ VD‘W GD P‚–W PXL PL…›QJ Kƒ›X P†Q 7UƒX ERŽ TXDQ VD‘W WK…P W‰QK WUD›QJ Pƒ›S †šP NL…˜P WUD U‚QJ „QK WX†˜L 7KX‘ QJKL QJ‡Ž JLˆ OD›L WKHR GRL ‡ NKX FD‘FK O\ 1…šX NL…˜P WUD SKD‘W KL…›Q FR‘ E…›QK WUX\…—Q QKL…™P SKDL NL…˜P WUD OD›L WRDŽQ „DŽQ JLD VX‘F QDŽR FR‘ QKL…›W „†œ FDR SKDL QK†šW FD‘FK O\ FKX‘ \‘ NKL NKD‘P WKX‘ FD‘L .KL [D\ UD E…›QK WUX\…—Q QKL…™P WK…˜ D‘F WŒQK SKDL JL…šW ‡ NKX FD‘FK OWL…X „†œF VD‘W WUXŽQJ WUL…›W „…˜ 97KX‘ „X WL…X FKXƒ˜Q JL…šW P†˜ 7UƒX ERŽ NKRH PD›QK „X WX†˜L WKHR 1i &3 +i&3 QKQ „R‘L K FKŠ FKR X†šQJ Qˆ‡‘F  K WUˆ‡‘F NKL JL…šW P†˜ QJˆQJ FKR X†šQJ 76
 6. Qˆ‡‘F +HR NKRH PD›QK „X WURœQJ Oˆ‡œQJ QKQ „R‘L  K FKŠ FKR X†šQJ Qˆ‡‘F *LD VX‘F SKDL „ˆ‡œF W‚–P UˆD VD›FK VH WUˆ‡‘F NKL „ˆD „L JL…šW P†˜  3+ml1* 3+$v3 3+h1 /2$€, *,$ 68v& &+2 7+r7 i‚›F „L…˜P FXD JLD VX‘F FKR WKW *LD VX‘F FKR WKW NKD‘F Y‡‘L JLD VX‘F VLQK VDQ FDŽ\ NH‘R Y…— P‚›W VLQK O\‘ K‰QK WKD‘L YDŽ FƒšX WD›R *LD VX‘F FKR WKW FR‘ QKˆQJ „‚›F „L…˜P VDX 7Uˆ‡QJ WKDŽQK V‡‘P ;ˆ‡QJ QKR &D‘F F‡ SKD‘W WUL…˜Q W†šW F‡ P†QJ YDŽ F‡ YDL SKD‘W WUL…˜Q K‡Q FD‘F JLD VX‘F NKD‘F FKƒšW Oˆ‡œQJ F‡ W†šW 7ŒFK WUˆ P‡ QKL…—X K‡Q VR Y‡‘L JLD VX‘F VLQK VDQ &KƒQ QJ‚–Q „ƒ—X QKR 3Kˆ‡QJ SKD‘S SKƒQ ORD›L JLD VX‘F FKR WKW 3KƒQ ORD›L JLD VX‘F FKR WKW WD WKˆ‡ŽQJ F‚Q Fˆ‘ YDŽR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q F‡ P†QJ YDL „XŽL OˆQJ D i†šL Y‡‘L WUƒX ERŽ [D‘F „QK „†œ Pƒ›S †šP Gˆ›D YDŽR O‡‘S P‡ WX› ‡ Gˆ‡‘L GD X YDL 7UƒX ERŽ SKƒQ UD ORD›L /RD›L P‰QK WURŽQ WKƒQ VDX Q‡ QDQJ F†˜ WR NK†QJ WKƒš\ [ˆ‡QJ Vˆ‡ŽQ [ˆ‡QJ NKXP „XŽL WR FK‚–F WKW 6‡Ž YDŽR YDL YDŽ „XŽL WKƒš\ FR‘ P‡ WŒFK 77
 7. WUˆ Gˆ‡‘L GD GD O†QJ ER‘QJ YDŽ PQ /RD›L P‰QK NK†QJ WURŽQ O‚–P OˆQJ WKƒQ VDX YDŽ F†˜ K‡L KH›S „XŽL NH‘P Q‡ QDQJ GD NK†QJ ER‘QJ K‡L QK‚Q /RD›L P‰QK FR‘ K‡L‘ K‰QK WKRL OˆQJ PRQJ F†˜ OH‘S YDŽ QKR [ˆ‡QJ NKXP YDŽ [ˆ‡QJ Vˆ‡ŽQ Q†˜L UR GD QK‚Q QKHR E i†šL Y‡‘L KHR QJˆ‡ŽL WD SKƒQ ORD›L WKW KHR WKHR P†œW WURQJ FD‘F FD‘FK VDX 3KƒQ ORD›L WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ PR‘F KDŽP /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ PR‘F KDŽP !  /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ PR‘F KDŽP   /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ PR‘F KDŽP  3KƒQ ORD›L WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ K‡L /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ K‡L ! .J /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ K‡L NJ /RD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ K‡L NJ 7URQJ P†œW WKƒQ WKW WD OD›L FKLD WKW UD QKL…—X KD›QJ NKD‘F QKDX 7KW QJRQ QKƒšW WKW P†QJ YDL 7KW ORD›L WKW EX›QJ YDŽ F†˜ 7KW ORD›L WKW „XŽL „ƒ—X 9, %,j€1 3+$v3 ;mt /
 8. &D‘F ORDŽL JLD VX‘F „DP EDR WKƒQ QKL…›W E‰QK WKˆ‡ŽQJ „L OD›L Yƒ›Q „†œQJ E‰QK WKˆ‡ŽQJ „X WL…X FKXƒ˜Q Y…— WX†˜L YDŽ WURœQJ Oˆ‡œQJ VH „ˆ‡œF SKH‘S JL…šW P†˜ *LD VX‘F WKƒQ QKL…›W NK†QJ E‰QK WKˆ‡ŽQJ QJKL FR‘ E…›QK WUX\…—Q QKL…™P KR‚›F JLD VX‘F WL…P QJˆŽD FKˆD TXD‘ QJDŽ\ TXL „QK KR‚›F P‚–F P†œW V†š E…›QK WUX\…—Q QKL…™P QKL…›W WKD‘Q XQJ NKŒ WKD‘Q WKX\ WKXQJ D‘F WŒQK GFK WD WUƒX ERŽ W\’ WKˆ GD›L NK†QJ „ˆ‡œF SKH‘S JL…šW P†˜ *LD VX‘F E…›QK ODR E…›QK WUX\…—Q QKL…™P „ˆ‡ŽQJ UX†œW QJRD›L NKRD VDQ NKRD YL…P YX‘ E…›QK YL…P NK‡‘S JL…šW ‡ NKX FD‘FK O\ YDŽ FR‘ EL…›Q SKD‘S WL…X „†œF VD‘W WUXŽQJ NKX ORŽ P†˜ YDŽ SKRŽQJ E…›QK FKR F†QJ QKƒQ 7D›P QJˆŽQJ JL…šW P†˜ „†šL Y‡‘L QKˆQJ JLD VX‘F P‚–F E…›QK QKH› FR‘ WK…˜ „L…—X WU NKRL JLD VX‘F QRQ JLD VX‘F FKˆD „X WURœQJ Oˆ‡œQJ 79
nguon tai.lieu . vn