Xem mẫu

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c C¸c s¶n phÈm ®éng vËt An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 11 trøng vµ KiÓm nghiÖm trøng Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ 75mv1* 9$s .,j}0 1*+,j€0 75mv1* , &h8 7$€2 7Uˆ‘QJ JLD Fƒ—P ODŽ P†œW W…š EDŽR V†šQJ FR‘ KRD›W „†œQJ FKX\…˜Q KR‘D JL†šQJ WƒšW FD FD‘F W†˜ FKˆ‘F V†šQJ NKD‘F 7Uˆ‘QJ FƒšX WD›R J†—P FR‘ SKƒ—Q YR WUˆ‘QJ ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ 9R WUˆ‘QJ 0DŽX V‚–F YR WKD\ „†˜L WX\Ž WKHR JL†šQJ JDŽ WU‚–QJ K†—QJ O‡œW QƒX YW WU‚–QJ [DQK JDŽ Wƒ\ QƒX FR‘ FKƒšP UDL UD‘F PDŽX QƒX „HQ &ƒšX WD›R J†—P FKƒšW NKRD‘QJ &D 0J 3 P†œW ŒW FKƒšW KˆX F‡ B 9R Fˆ‘QJ 9R Fˆ‘QJ FXD WUˆ‘QJ „ˆ‡œF WD›R UD ‡ FK†™ SK‰QK WR FXD ƒP „D›R JLD Fƒ—P FD‘L 9R WUˆ‘QJ Fˆ‘QJ GDŽ\  22 9R PRQJ ‡ „ƒ—X QKR YDŽ GDŽ\ K‡Q ‡ „ƒ—X O‡‘Q NKL „H „ƒ—X WR UD WUˆ‡‘F 9R WUˆ‘QJ FR‘ UƒšW QKL…—X O†˜ QKR JRœL ODŽ O†˜ WKRD‘W NKŒ „ˆ‡ŽQJ NŒQK O†˜ WKR‘DW NKŒ O‡‘Q QKR NK†QJ „…—X  µ 9R WUˆ‘QJ W†šW SKDL Fˆ‘QJ VD›FK YDŽ QK‚•Q .KL JLD Fƒ—P QX†L Y‡‘L NKƒ˜X SKƒ—Q WKL…šX &D KD\ E E…›QK YRŽL WUˆ‘QJ YR NK†QJ QK‚”Q QK‚Q QKHR B 0DŽQJ Gˆ‡‘L YR /DŽ N…šW K‡œS FD‘F V‡œL FR‘ QJX†—Q J†šF KˆX F‡ 0†œW WURQJ V†š FD‘F PDŽQJ „R‘ GŒQK VD‘W YDŽR YR Fˆ‘QJ JRœL ODŽ PDŽQJ Gˆ‡‘L YR &RŽQ P†œW PDŽQJ NKD‘F EDR Oƒš\ ORŽQJ WU‚–QJ JRœL ODŽ PDŽQJ ORŽQJ WU‚–QJ lt „L…—X NL…›Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ YL NKXƒ˜Q NK†QJ FKXL TXD „ˆ‡œF PDŽQJ ORŽQJ WU‚–QJ 
 3. B %X†—QJ K‡L 7Uˆ‘QJ WˆŽ JLD Fƒ—P „H UD QJRDŽL WURQJ „L…—X NL…›Q QKL…›W „†œ JLDP WKƒšS K‡Q NK†šL Oˆ‡œQJ WUˆ‘QJ JLDP PDŽQJ Gˆ‡‘L YR YDŽ PDŽQJ ORŽQJ WU‚–QJ WD‘FK U‡ŽL QKDX WD›R UD NKRDQJ K‡ JRœL ODŽ EX†—QJ K‡L +R‚›F NKL EDR TXDQ ‡ QKL…›W „†œ FDR + NK†QJ NKŒ JLDP EX†—QJ K‡L FXQJ Gƒ—Q Gƒ—Q WR K‡Q iR‘ ODŽ GR Vˆ› PƒšW K‡L Qˆ‡‘F FXD WUˆ‘QJ WKHR WK‡ŽL JLDQ 1…šX WX‘L K‡L FDŽQJ O‡‘Q WUˆ‘QJ FDŽQJ [ƒšX FDŽQJ NKR‘ EDR TXDQ /RŽQJ WU‚–QJ /RŽQJ WU‚–QJ ODŽ O‡‘S NHR QKDŽ\ WURQJ „ˆ‡œF EDR ERœF WURQJ PDŽQJ ORŽQJ WU‚–QJ 1R‘ „ˆ‡œF DOEXPLQ JOREXOLQ OLSLG JOXFLG DFLG DPLQ PX†šL NKRD‘QJ FƒšX WD›R E‡L HQ]\PHV DP\OD]D SHSWLGD]D SHSVLQ SKRVSKDWD]D OLSD] WULS[LQ ODFWDOD]D UHGXFWD]D 1JRDŽL UD WURQJ WUˆ‘QJ FXQJ FR‘ QKˆQJ FKƒšW GL…›W NKXƒ˜Q QKˆ /\]R]LP FR‘ WD‘F GX›QJ WL…X GL…›W KD\ ODŽP JLXQ JLDL QKL…—X ORD›L YL NKXƒ˜Q QKˆ 6WDSK\ORFRFFXV 6WUHS 0HQLJRFRFFXV 6DOPRQHOOD W\SKRLG .KL EDR TXDQ WUˆ‘QJ OƒX ORŽQJ WU‚–QJ „‚›F Gƒ—Q Gƒ—Q ORDQJ UD GƒFK‚“QJ E GDQ ODŽP ORŽQJ „R NK†QJ FRŽQ ‡ Y WUŒ WUXQJ WƒP Gƒ™Q W‡‘L Y‡ ORŽQJ „R ODŽP ORŽQJ „R YDŽ ORŽQJ WU‚–QJ WU†œQ Oƒ™Q YDŽR QKDX „R‘ ODŽ WUˆ‘QJ WK†šL 7K‡ŽL JLDQ QKL…›W „†œ + EDR TXDQ FR‘ DQK Kˆ‡QJ QKL…—X W‡‘L Vˆ› Kˆ KRQJ FXD WUˆ‘QJ *DŽ E…›QK ORŽQJ WU‚–QJ „‚›F E‚“QJ JDŽ NKRH /RŽQJ WU‚–QJ „‚›F JDŽ NKRH FKL…šP WK…˜ WŒFK ORŽQJ WU‚–QJ /RŽQJ WU‚–QJ „‚›F FR‘ YDL WURŽ UƒššW O‡‘Q W‡‘L Vˆ‘F „…— NKD‘QJ FXD WUˆ‘QJ FK†šQJ QKL…™P WUXŽQJ /RŽQJ „R /RŽQJ „R ‡ Y WUŒ WUXQJ WƒP FXD TXD WUˆ‘QJ ODŽ QK‡Ž FR‘ Gƒ\ FK‚“QJ YDŽ ORŽQJ WU‚–QJ „‚›F 0DŽX FXD ORŽQJ „R WKD\ „†˜L WX\Ž WKX†œF ORDŽL JLD Fƒ—P JL†šQJ WKˆ‘F ‚Q 0DŽX YDŽQJ KD\ „R GD FDP FXD ORŽQJ „R FKX \…šX GR FD‘F K‡œS FKƒšW FDURWHQ [DQWRSK\O IODYLQ WURQJ WKˆ‘F ‚Q WD›R UD &ƒšX WD›R SURWLG OLSLG JOXFLG YLWHOLQ FKROHVWHURQ OHX[LWLQ V‚–F W†š ORŽQJ „R 9LWDPLQ $ % % HQ]\PHV DPLOD]D SHSWLGD]D SKRVSKDWD]D SHSVLQ WU\SVLQ FDWDOD]D UHGXFWD]D FKL…šP  7Uˆ‘QJ Wˆ‡L FXD JDŽ NKRH PD›QK NK†QJ FKˆ‘D YL NKXƒ˜Q E…Q WURQJ 
 4. 1…šX WUˆ‘QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q FR‘ WK…˜ GR JDŽ E…›QK ‡ EX†—QJ WUˆ‘QJ ODR SKR‘ WKˆ‡QJ KDŽQ WKL…šX YLWDPLQ+D\ WUˆ‘QJ QKL…™P NKXƒ˜Q NKL „H UD QJRDŽL J‚›S „L…—X NL…›Q PƒšW Y…› VLQK WUX\…—Q WD\ NK†QJ VD›FK ODŽP QKL…™P Eƒ˜Q GR Yƒ›Q FKX\…˜Q EDR TXDQ NK†QJ „X‘QJ N\ WKXƒ›W .KL FƒšW JLˆ WUˆ‘QJ OƒX GDŽL WUˆ‘QJ VH E PƒšW Qˆ‡‘F O\]R]\P Gƒ—Q Gƒ—Q E WUXQJ KRŽD ODŽP FKR WŒQK PL…™Q GFK Wˆ› QKL…Q FXD WUˆ‘QJ E JLDP KD\ EL…šQ PƒšW i†—QJ WK‡ŽL ODŽP FKR WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF YDŽ FƒšX WD›R FXD WUˆ‘QJ WKD\ „†˜L S+ W‚QJ ORŽQJ WU‚–QJ ORŽQJ „R E SKƒQ JLDL YR WUˆ‘QJ G…™ WKƒ˜P WKƒšX YL NKXƒ˜Q WD›R „L…—X NL…›Q FKR YL NKXƒ˜Q [ƒP QKƒ›S YDŽ SKD‘W WUL…˜Q ,, 7+$s1+ 3+h|1 +2v$ +2& &8t$ 75mv1* 7KDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD WUˆ‘QJ SKX› WKX†œF YDŽR „L…—X NL…›Q QX†L Gˆ‡QJ JL†šQJ WKˆ‘F ‚Q %DQJ 7KDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD WUˆ‘QJ P†œW V†š ORDŽL JLD Fƒ—P &KŠ WL…X 1ˆ‡‘F 3URWLG /LSLG *OXFLG &DORJ *L†šQJ *DŽ   9W   1J†™QJ   *DŽ Wƒ\   9…— P‚›W GLQK Gˆ‡QJ QJˆ‡ŽL WD „D‘QK JLD‘ FKƒšW Oˆ‡œQJ WUˆ‘QJ QJDQJ WKW VˆD 3URWLG FXD WUˆ‘QJ ODŽ ORD›L KRDŽQ WKL…›Q Y‰ QR‘ FKˆ‘D Kƒ—X K…šW FD‘F DFLG DPLQ WURQJ Wˆ› QKL…Q YDŽ FƒQ „†šL 7Uˆ‘QJ FKˆ‘D Kƒ—X K…šW NKRD‘QJ FKƒšW YLWDPLQ QKˆQJ WKL…šX YLWDPLQ & 
 5. ,,, 6m€ +m +2t1* &8t$ 75mv1* '2 9, 6,1+ 9h€7 .KL […šS WUˆ‘QJ YDŽR Y‹ […šS „ƒ—X QKRœQ [X†šQJ Gˆ‡‘L „…˜ JLˆ †˜Q „QK Y WUŒ ORŽQJ „R 7Uˆ‘QJ WK†šL PDŽX OX›F VD‘QJ *ƒ\ UD GR 3VHXGRPRQDV IOXRUHVFHQV /DŽ P†œW WUˆ›F NKXƒ˜Q VLQK WUˆ‡QJ ‡ 4& ODŽP ORŽQJ WU‚–QJ WUˆ‘QJ FR‘ PDŽX OX›F VD‘QJ 6DX „R‘ YL NKXƒ˜Q SKƒQ KX\ ORŽQJ „R ODŽP ORŽQJ „R WU†œQ Oƒ™Q Y‡‘L ORŽQJ WU‚–QJ 7Uˆ‘QJ WK†šL NK†QJ PDŽX *ƒ\ UD GR P†œW V†š ORDŽL YL NKXƒ˜Q WKX†œF JL†šQJ 3VHXGRPRQDV $HURPREDFWHU ( FROL 7Uˆ‘QJ WK†šL PDŽX „HQ *ƒ\ UD GR P†œW V†š ORDŽL YL NKXƒ˜Q QKˆ 3VHXGRPRQDV ODŽP FKR ORŽQJ „R WU‡ Q…Q „HQ YDŽ Y‡ WXQJ UD ODŽP FKR WRDŽQ E†œ FKƒšW FKˆ‘D WURQJ WUˆ‘QJ FR‘ PDŽX QƒX „ƒšW 7Uˆ‘QJ WK†šL PDŽX „R PDŽX K†—QJ ;D\ UD ŒW K‡Q +L…›Q Wˆ‡œQJ WUˆ‘QJ WK†šL PDŽX „HQ „R WKˆ‡ŽQJ [D\ UD ‡ WUˆ‘QJ „…˜ P†œW WK‡ŽL JLDQ ‡ QKL…›W „†œ FDR K‡Q QKL…›W „†œ EDR TXDQ 7Uˆ‘QJ QKL…™P FD‘F YN „ˆ‡ŽQJ UX†œW 6DOPRQHOOD SXOORUXP 6DO W\SKLPXULXP FR‘ WK…˜ QKL…™P GR YN FR‘ V‚”Q ‡ EX†—QJ WUˆ‘QJ YRŽL WUˆ‘QJ JDŽ E…›QK SKR‘ WKˆ‡QJ KDŽQ /\]R]\P FXD WUˆ‘QJ NK†QJ GL…›W „ˆ‡œF YL NKXƒ˜Q 6DOPRQHOOD i‚›F EL…›W WUˆ‘QJ WKX\ Fƒ—P KD\ QKL…™P YL NKXƒ˜Q 6DOPRQHOOD WˆŽ P†L WUˆ‡ŽQJ 7Uˆ‘QJ QKƒšW ODŽ WUˆ‘QJ JDŽ FR‘ WK…˜ QKL…™P 9LEULR FKROHUD ODR P†œW V†š YL NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK NKD‘F 
 6. 7Uˆ‘QJ E YL VLQK Yƒ›W [ƒP QKƒ›S SKD‘ KRD›L ODŽP ORŽQJ WU‚–QJ ORDQJ UD Gƒ\ FK‚“QJ „ˆ‘W ORŽQJ „R GŒQK YR 1…šX EDR TXDQ WUˆ‘QJ + FDR FXQJ ODŽP [XƒšW KL…›Q QƒšP P†šF WU…Q E…— P‚›W YR ,9 3+ml1* 3+$v3 %$t2 48$t1 75mv1* %DQ WKƒQ WUˆ‘QJ FR‘ YR Fˆ‘QJ YDŽ PDŽQJ QJRDŽL EDR Y…› UƒšW WKXƒ›Q O‡œL FKR YL…›F EDR TXDQ 1KˆQJ „…˜ JLˆ WUˆ‘QJ „ˆ‡œF Wˆ‡L OƒX Fƒ—Q SKDL FR‘ EL…›Q SKD‘S QJ‚Q QJˆŽD Vˆ› [ƒP QKƒ›S YL VLQK Yƒ›W YDŽR E…Q WURQJ FK†šQJ Vˆ› E†šF K‡L FXD WUˆ‘QJ FK†šQJ P†šF ‡ YR WUˆ‘QJ YDŽ KD›Q FK…š FD‘F TXD‘ WU‰QK VLQK KR‘D [D\ UD WURQJ TXD WUˆ‘QJ 7URQJ F†QJ QJKL…›S QJˆ‡ŽL WD GXŽQJ SKˆ‡QJ SKD‘S ODŽP OD›QK Vƒš\ NK† 7URQJ WKˆ‡QJ QJKL…›S GXŽQJ WK…P SKˆ‡QJ SKD‘S PX†šL YDŽ QJƒP Y†L %DR TXDQ WUˆ‘QJ ‡‘ QKL…›W „†œ WKƒšS 1KL…›W „†œ OD›QK KD›Q FK…š YL VLQK Yƒ›W KRD›W „†œQJ TXD‘ WU‰QK VLQK KR‘D FXD WUˆ‘QJ E KD›Q FK…š 1KL…›W „†œ  4& +  EDR TXDQ WKD‘QJ 1KL…›W „†œ W‡‘L KD›Q „…šQ 4F WUˆ‘QJ E „†QJ 1…Q […šS WUˆ‘QJ YDŽR SKRŽQJ OD›QK FR‘ QKL…›W „†œ JLDP WˆŽ WˆŽ „…˜ WUD‘QK Jƒ\ UD FD‘F EL…šQ „†˜L Yƒ›W O\‘ „†œW QJ†œW FKR WUˆ‘QJ 7Uˆ‡‘F NKL ODŽP OD›QK Fƒ—Q FKRœQ QKˆQJ WUˆ‘QJ Wˆ‡L W†šW EX†—QJ K‡L QKR ORŽQJ „R Q‚“P ‡ WUXQJ WƒP /RD›L ER QKˆQJ WUˆ‘QJ [ƒšX EX†—QJ K‡L WR ORŽQJ „R Q‚“P O…›FK E Qˆ‘W FR‘ Y…šW FR‘ P†šF SK†L FR‘ PD‘X „DQJ SKD‘W WUL…˜Q /RŽQJ „R FR‘ Yƒ˜\ ORŽQJ WU‚–QJ QKR %DR TXDQ E‚“QJ [ˆ O\‘ QKL…›W 
 7. 1KL…›W „†œ FR‘ WD‘F GX›QJ Y† KRD›W FD‘F HQ]\PH FXD WUˆ‘QJ GL…›W YL NKXƒ˜Q WU…Q YR WUˆ‘QJ SK†L E GL…›W &KX‘ \‘ QKL…›W „†œ W‡‘L KD›Q ODŽP „†QJ 4& 1Jˆ‡ŽL WD D‘S GX›QJ WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS „‚›F WUˆ‘QJ QKL…›W „†œ FKX\…Q FK‡ „L [D FR‘ WK…˜ EDR TXDQ OƒX GDŽL WURQJ „L…—X NL…›Q NK†QJ WUˆ OD›QK „ˆ‡œF 3Kˆ‡QJ SKD‘S [ˆ O\‘ 1KX‘QJ WUˆ‘QJ YDŽR Qˆ‡‘F QR‘QJ 4& c 4& c 4& c 4& c KD\ 4& cc U†—L Vƒš\ NK† QKDQK NK†QJ NKŒ QR‘QJ 3Kˆ‡QJ SKD‘S Qƒ—\ D‘S GX›QJ FKR WUˆ‘QJ Eƒ˜Q „D UˆD KD\ WUˆ‘QJ GXŽQJ FKR FD‘F PX›F „ŒFK UL…QJ EL…›W %DR TXDQ E‚“QJ Vƒš\ NK† &KRœQ WUˆ‘QJ W†šW Vƒš\ NK† WUˆ‘QJ WKDŽQK E†œW E‚“QJ WKL…šW E Vƒš\ PDŽQJ KD\ Vƒš\ SKXQ %†œW WUˆ‘QJ NK† FR‘ WK…˜ ODŽ E†œW WUˆ‘QJ WRDŽQ TXD KD\ E†œW ORŽQJ WU‚–QJ ORŽQJ „R UL…QJ 4XD‘ WU‰QK Vƒš\ NK† QJ‚Q QJˆŽD „ˆ‡œF Vˆ› Kˆ KRQJ WUˆ‘QJ GR YL VLQK Yƒ›W YDŽ FD‘F KRD›W „†œQJ FXD FD‘F PHQ WURQJ WUˆ‘QJ %DR TXDQ E‚“QJ KR‘D FKƒšW 0X†šL WUR Y†L D‘S GX›QJ U†œQJ UDL WURQJ EDR WUˆ‘QJ ‡ JLD „‰QK YDŽ WURQJ WKˆ‡QJ PD›L D 7Uˆ‘QJ PX†šL &KRœQ WUˆ‘QJ W†šW UˆD VD›FK ODX NK† EDR WUˆ‘QJ O‡‘S GDŽ\ FP K†˜Q K‡œS WUR PX†šL 0X†šL VH QJƒšP Gƒ—Q YDŽR WUˆ‘QJ ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q YL VLQK Yƒ›W WURQJ WUˆ‘QJ %DR TXDQ WKD‘QJ E 7Uˆ‘QJ QJƒP Y†L 1ˆ‡‘F Y†L „ˆ‡œF SKD WˆŽ Y†L QXQJ YDŽ Qˆ‡‘F VD›FK ŒW PX†šL &D2 +2 &D 2+ 4 
 8. &D 2+ &2 &D&2 +2 &D&2 FR‘ WD‘F GX›QJ EW NŒQ O†™ WKRD‘W NKŒ ODŽP K‡L Qˆ‡‘F WURQJ WUˆ‘QJ ŒW WKRD‘W UD YDŽ YL NKXƒ˜Q NK†QJ [ƒP QKƒ›S YDŽR WUˆ‘QJ „ˆ‡œF .KL OX†œF SKDL FKRœF WKXQJ O† QKR Q…šX NK†QJ WUˆ‘QJ VH E…˜ %DR TXDQ  WKD‘QJ 9 3+h1 /2$€, 75mv1* 7Uˆ‘QJ „ˆ‡œF SKƒQ ORD›L WKHR SKƒ˜P FKƒšW KD\ WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ 3KƒQ ORD›L WKHR SKƒ˜P FKƒšW 3Kƒ˜P FKƒšW WUˆ‘QJ „ˆ‡œF [D‘F „QK WKHR W‰QK WUD›QJ YR EX†—QJ K‡L WUD›QJ WKD‘L ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ B 9R VD›FK QK‚”Q SK‚”QJ B 6RL WUˆ‘QJ 7ˆ‡L B 7X‘L NKŒ NK†QJ GL „†œQJ QKR  PP B /RŽQJ „R ‡ WUXQJ WƒP B /RŽQJ WU‚–QJ „‚›F TXD‘QK WURQJ VX†šW ;ƒšX B 7X‘L NKŒ WR GL „†œQJ ODŽ GR PDŽQJ QJRDŽL E ERQJ Qˆ‘W B /RŽQJ WU‚–QJ E Yƒ˜Q „X›F FR‘ Y…šW PDŽX 9ˆD ORŽQJ „R WU‚–QJ Oƒ˜Q O†œQ 'ƒ›S .K† FR‘ ORŽQJ „R GŒQK YR 9…šW EDR TXDQ + FDR GX›QJ FX› EDR TXDQ ƒ˜P WD›R „L…—X NL…›Q FKR QƒšP P†šF [ƒP QKƒ›S /X‘F „ƒ—X QƒšP P†šF PRœF QJRDŽL YR VDX [ƒP QKƒ›S YDŽR ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ WKDŽQK WˆŽQJ FX›P QƒšP FR‘ QKL…—X PDŽX V‚–F NKD‘F QKDX 0XŽL OD› GR EDR TXDQ FKXQJ KR‘D FKƒšW FR‘ PXŽL 
 9. 3KƒQ ORD›L WUˆ‘QJ WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ 7Uˆ‘QJ JDŽ WURœQJ Oˆ‡œQJ WUXQJ E‰QK  J 7Uˆ‘QJ YW WURœQJ Oˆ‡œQJ WUXQJ E‰QK  J 7Uˆ‘QJ QJ†™QJ WURœQJ Oˆ‡œQJ WUXQJ E‰QK  J 3KƒQ ORD›L WUˆ‘QJ WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ 7KŒ GX› WUˆ‘QJ JDŽ /RD›L  ! J /RD›L   J /RD›L   J /RD›L   J 9, .,j}0 1*+,j€0 75mv1* 3KDL „DP EDR NKD‘FK TXDQ 7Uˆ‘QJ P‡‘L  QJDŽ\ 7Uˆ‘QJ Wˆ‡L  QJDŽ 7Š O…› Oƒš\ Pƒ™X  4 &DP TXDQ B +‰QK GD‘QJ HOLS WL…X FKXƒ˜Q iˆ‡ŽQJ NŒQK QJ‚–Q„ˆ‡ŽQJ NŒQK GDŽL B i†œ VD›FK Eƒ˜Q B i†œ QJX\…Q YH›Q B 0DŽX V‚–F B 6RL WUˆ‘QJ /†˜ WKRD‘W NKŒ 9 WUŒ ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ 
 10. %X†—QJ K‡L Wˆ‡L  PP ;ƒšX ! PP 'ƒ\ FK‚“QJ 3K†L „L…˜P PD‘X QƒšP B /‚–F WUˆ‘QJ Wˆ‡L O‚–F NK†QJ QJKH WL…šQJ N…X [ƒšX QJKH WL…šQJ N…X JDŽ E…›QK ORŽQJ WU‚–QJ ORDQJ K‡Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ B &ƒQ WUˆ‘QJ „D‘QK JLD‘ WUˆ‘QJ WKHR WURœQJ Oˆ‡œQJ FƒQ TXD WUˆ‘QJ OƒšWURœQJ Oˆ‡œQJ WUXQJ E‰QK Gˆ›D YDŽR N…šW TXD „…˜ […šS ORD›L 7URœQJ Oˆ‡œQJ QKR E…›QK „H JLDL „RD›Q FX†šL B iR WŠ WURœQJ WKD\ „†˜L WKHR WK‡ŽL JLDQ EDR TXDQ 7Š WURœQJ WUˆ‘QJ Wˆ‡L  B iƒ›S WUˆ‘QJ NL…˜P WUD PDŽX V‚–F ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ „‹D SK†L GƒFK‚“QJ +‰QK GD‘QJ ORŽQJ „R ORŽQJ WU‚–QJ „‚›F 9L VLQK Yƒ›W /ƒš\ WUˆ‘QJ QJKL QJ‡Ž ODX VD›FK E‚“QJ F†—Q GXŽQJ NH›S V‚–W K‡ OˆD „…˜ ODŽP Y† WUXŽQJ „ƒ›S E…˜ YR GXŽQJ †šQJ KX‘W Y† WUXŽQJ KX‘W Pƒ™X WUˆ‘QJ FƒšFKX\…˜Q YDŽR P†L WUˆ‡ŽQJ QX†L Fƒš\ 
nguon tai.lieu . vn