Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Cục QLCL CNTT&TT
  2. Tên thủ tục : Kiểm định đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông Cơ quan thực hiện : Cục QLCL CNTT&TT Nội dung : Thủ tục Kiểm định đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông. 1. Chuẩn bị hồ sơ Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị kiểm định công trình viễn thông. 2. Nộp hồ sơ Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại các Tổ chức kiểm định thuộc Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông ở địa chỉ sau: a. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH - Địa chỉ: Toà nhà Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Tel: 04.37820990, Fax: 04.37820997 b. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 2 - Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh. - Tel: 08.39111386, Fax: 08.39110680 - Trình tự thực hiện: c. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 3 - Địa chỉ: Số 42 Trần Quốc Toản – Đà Nẵng - Tel: 0511.3843007, Fax: 0511.3843007 3. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ Tổ chức kiểm định thực hiện: - Tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm định; - Thẩm định, đánh giá sự phù hợp của hồ sơ đề nghị kiểm định công trình viễn thông của doanh nghiệp 4.Trả kết quả - Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định công trình viễn thông cho doanh nghiệp đề nghị kiểm định. - Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm định công trình viễn thông, Tổ chức kiểm định thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi doanh nghiệp đề nghị kiểm định. - Trực tiếp tại trụ sở Cục và tại Trung tâm Kiểm định và - Cách thức thực hiện; Chứng nhận 2, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3. - Thông qua hệ thống bưu chính. - Đơn đề nghị kiểm định công trình viễn thông (theo mẫu tại Phụ lục I, Quyết định số 84/QĐ-QLCL); - Kết quả đo kiểm định còn giá trị; - Báo cáo mô tả kỹ thuật cơ bản của công trình viễn thông (theo mẫu tại Phụ lục II, Quyết định số 84/QĐ-QLCL); - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Báo cáo về sự thay đổi đối với các trường hợp quy định tại điểm b,c,d khoản 2 điều 8 của Thông tư số 09/2009/TT- BTTTT; - Các tài liệu mô tả sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt (theo yêu cầu của tổ chức kiểm định). Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý chất lượng Công - Cơ quan thực hiện thủ tục hành nghệ thông tin và truyền thông. chính:
  3. và Chứng nhận 3. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy chứng nhận chính: 1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng hệ thống thiết bị bưu chính viễn thông thuộc công trình trước khi đưa và sử dụng - Lệ phí (nếu có): 2. Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với công trình viễn thông (xem phụ lục gửi kèm) - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có - Đơn đề nghị kiểm định công trình viễn thông. và đề nghị đính kèm): - Báo cáo mô tả kỹ thuật cơ bản của công trình viễn thông - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Quyết định số 24/2007/QĐ-BTC ngày 11/04/2007 về việc sửa đổi, bổ xung Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 22/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông. - Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy định về kiểm định và chính: công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông"; - Quyết định số 84/QĐ-QLCL ngày 29/5/2009 của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông ban hành "Quy định thủ tục kiểm định và công bố sự phù hợp công trình viễn thông".
nguon tai.lieu . vn