Xem mẫu

  1. Kĩ thu t chi u sáng Như chúng ta th y trong m i b phim khi k t th c phim thư ng có hi n lên r t nhi u ch trong ó có dòng ch nói v ngư i ph trách ánh sáng Thông thư ng trong 1 oàn làm phim c n có chuyên gia lo riêng v ánh sáng. M t s ý ki n còn cho r ng chính ngư i ph trách ánh sáng là ngư i th i h n vào cho b phim, vì m t c nh v t x u xí khi ư c chi u sáng b ng b ng lên s c s ng. Chuyên viên ánh sáng thư ng c m theo thi t b o sáng tính toán v i các ơn v như : +nhi t Kenvin + Lux
  2. + cư ng Lumen +hay tương ph n Candela. Ngoài ánh sáng m t tr i và các t m ph n quang, chuyên viên ánh sáng còn s h u r t nhi u lo i èn khác nhau, mà v cơ b n có èn chính, èn ph ph thêm, èn chi u phông, hay èn ánh ngư c t phía sau. ây cũng chính là 4 ngu n sáng cơ b n dùng trong i n nh, nhưng o di n có th quy t nh gi m b t hay tăng thêm, ho c thay i góc chi u èn th hi n ý mu n th hi n. Thông thư ng các t m ph n quang và t m l c sáng còn chia thành hai lo i, dùng t o c m giác ánh sáng ngoài tr i hay trong nhà, bu i sáng hay bu i t i. tôi l y 1 vài vd cho các b n hình dung nhé:
  3. +Ác qu -Ngu n sáng chính thư ng chi u t phía trư c vào m t di n viên. N u ngu n sáng này chi u ch ch t dư i lên s khi n m t cô di n viên xinh p tr thành hung th n ác qu trong phim kinh d .(Nh t là trong phim kinh d Mĩ) =>Các b n có th th b ng cách b t èn pin chi u t dư i c m lên m t r i xem l i mình trong gương ph n chi u. +Thiên th n -Ngư c l i v i cách chi u èn t dư i lên là chi u t trên xu ng.
  4. N u làm th các b n s có c m giác ngư i trong gương trông gi ng như là thiên th n v i ánh sáng t a d n t trên tóc xu ng hai bên và ra xung quanh. M t s phim như H sơ X thích dùng hi u ng này khi cho hai nhân viên c nh sát Mulder và Scully ch y qua cánh r ng êm b t th n g p m t ngư i ng gi a tr ng tr ng v i ngu n sáng chi u xu ng t trên u... +Ngoài hành tinh M t trong s nh ng n tư ng có th dùng ánh sáng t o ra là làm lóa m t ngư i xem. Các b n th nh l i nh ng o n phim quay ngư i ngoài hành tinh b mà xem, bao gi trư c ó cũng là m t tia sáng chói lòa. Gi i chuyên nghi p g i ây là chi u quá sáng. + n tư ng Nhi u o di n thích s d ng ngu n sáng bên c nh.
  5. Các b n ch c ch n ã xem không ít phim v i di n viên ư c chi u sáng ch m t n a khuôn m t t o tương ph n. Ngư i ta thư ng ph i h p cách chi u sáng này v i khung c nh c a m t căn phòng tr ng, hay m t góc t i, nh n m nh k ch tính c a c nh quay. Các b n cũng có th t tư ng tư ng ra cho phim c a m t c nh mà nhân v t ang ng i trên bàn và ph i suy nghĩ căng th ng, chu n b ra quy t nh quan tr ng. M t trong s nh ng hi u ng có th làm là chi u sáng m t bên. +Ngư c sáng Các b n có th chi u sáng t phía sau lưng c a di n viên. N u dùng ki u chi u sáng này khi quay ám cư i thì ch c không phù h p nhưng trong phim quí v có th cho nhân v t chính bư c ra t m t cánh c a m toang, phía sau tràn ng p ánh sáng, r i d n d n khuôn m t s hi n d n ra trư c m t khán gi . +Phân chia ngu n sáng
  6. M i c nh phim u có m t ngu n sáng chính, thông thư ng ư c coi như là n t các ngu n sáng mà ngư i xem trông th y trên phim, như là t c a s vào, t bóng èn trong nhà h t ra, t ánh trăng bên trên chi u xu ng. V im ts o di n, ánh sáng chính không có nghĩa là ph i chi u sáng h t toàn b c nh quay. Có nh ng c nh quay mà ngư i xem s nhìn th y di n viên t t bư c t ch t i ra ch sáng, hay i t ch sáng vào ch t i, khi n khán gi lên vì vui m ng hay s hãi =>Còn nhi u y u t và ý tư ng c a các nhà làm phim s t o nên thành công c a anh sáng trong phim.Các b n hãy t tìm hi u trong quá trình làm phim nhé.
nguon tai.lieu . vn