Xem mẫu

 1. Caäp nhaät khuyeán caùo xöû trí roái loaïn lipid maùu (2008) Tröôûng tieåu ban GS.TS. Ñaëng Vaïn Phöôùc Thaønh vieân GS . Phaïm Töû Döông GS. Vuõ Ñình Haûi TS. Traàn Vaên Huy PGS. TS. Vuõ Ñieän Bieân TS. Tröông Thanh Höông PGS. TS. Tröông Quang Bình
 2. CAÁU TRUÙC CUÛA KHUYEÁN CAÙO • 1. Cô sôû cuûa khuyeán caùo • 2. Ñaùnh giaù tình traïng RLLP maùu vaø caùc YTNC tim maïch ñi keøm. • 3. Xöû trí RLLP maùu. • 4. Keát luaän • 5. Taøi lieäu tham khaûo • 6. Phuï luïc
 3. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KHUYEÁN CAÙO XÖÛ TRÍ RLLP MAÙU (2006) 1. Ra ñôøi trong thôøi ñieåm beänh tim maïch do xô vöõa ñang trôû neân phoå bieán vaø vaøo thôøi ñieåm coù raát nhieàu ngöôøi quan taâm. 2. Ñaõ coù nhieàu khuyeán caùo toát cuûa nöôùc ngoaøi laøm cô sôû cho khuyeán caùo laàn naøy. 3. Theâm phaàn ñaùnh giaù caùc nguy cô tim maïch ñi keøm. 4. Theâm khaùi nieäm YTNC töông ñöông beänh ÑM vaønh. 5. Theâm thang ñieåm tính nguy cô beänh ÑM vaønh trong 10 naêm
 4. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KHUYEÁN CAÙO XÖÛ TRÍ RLLP MAÙU (2006) 6. Caùc möùc ñoä muïc tieâu cuûa caùc trò soá lipid, lipoprotein nghieâm ngaët hôn (LDL-C
 5. 1. Cô sôû cuûa khuyeán caùo • * ÔÛ caùc nöôùc tieân tieán, khuyeán caùo ñaõ coù töø nhöõng naêm 1980. Hoäi tim maïch quoác gia Vieät Nam ñaõ coù khuyeán caùo naêm 1998. • * Töø ñoù cho ñeán nay ñaõ coù nhieàu coâng trình nghieân cöùu môùi veà lónh vöïc naøy cho neân ñaõ coù moät soá thay ñoåi trong ñieàu trò RLLP maùu. • * Khuyeán caùo laàn naøy nhaèm cung caáp theâm moät soá höôùng daãn cuï theå trong ñaùnh giaù vaø xöû trí RLLP maùu.
 6. Cô sôû cuûa khuyeán caùo • * WHO (2002): töû vong do beänh ÑM vaønh cuûa Vieät nam laø 66.179 ngöôøi moãi naêm. Döï baùo con soá naøy seõ laø 100.000 vaøo naêm 2010 (khoaûng 300 ngöôøi töû vong do beänh naøy moãi ngaøy). • * Vai troø cuûa roái loaïn lipide maùu trong beänh lyù xô vöõa ÑM ñaõ döôïc chöùng minh roõ. *VN: tyû leä ngöôøi beänh ÑM vaønh coù RLLP maùu laø gaàn 67%. => Caàn coù khuyeán caùo xöû trí RLLP maùu
 7. Cô sôû cuûa khuyeán caùo • Vai troø cuûa RLLP maùu ( nhaát laø LDL) trong sinh beänh hoïc vaø tieán trình XVÑM ñaõ roõ
 8. Cô sôû cuûa khuyeán caùo
 9. Cô sôû cuûa khuyeán caùo • Caùc phaân loaïi veà RLLP maùu • * Phaân loaïi cuûa Fredrickson: moâ taû, khoù aùp duïng. • * Phaân loaïi cuûa De Gennes, cuûa Hieäp Hoäi Tim Maïch chaâu Aâu ñôn giaûn vaø deã aùp duïng : taêng cholesterol ñôn thuaàn, taêng TG ñôn thuaàn, taêng caû cholesterol vaø TG. • * Hieän taïi: RLLP maùu ñöôïc xem xeùt töøng thaønh phaàn vaø taäp trung vaøo LDL-C, TG, HDL-C.
 10. Cô sôû cuûa khuyeán caùo • * Caùc nghieân cöùu dòch teã hoïc quan saùt: The Seven Countries Study, nghieân cöùu Framingham Massachusette (Hoa Kyø), nghieân cöùu PROCAM … • * Caùc nghieân cöùu can thieäp gaàn ñaây: 4S, WOSCOPS, CARE, LIPID, AFCAPS, PROSPER, HPS, TNT. Taát caû cho thaáy: RLLP maùu laøm taêng tyû leä XVÑM vaø khi ñöa LDL-C xuoáng caøng thaáp thì laøm giaûm ñöôïc töû vong do XVÑM caøng nhieàu. => Caàn coù khuyeán caùo môùi veà xöû trí RLLP maùu
 11. Caäp nhaät • Söû duïng thuoác ñieàu trò lipid maùu ñeå laøm chaäm hoaëc thoaùi trieån maûng xô vöõa
 12. REVERSAL Trial JAMA 2004 502 symptomatic coronary artery disease patients with elevated LDL Randomized, double-blind, multicenter double-blind, Aggressive lipid Moderate lipid- lipid- lowering strategy lowering strategy Atorvastatin (80 mg) Pravastatin (40 mg) n=253 n=249 Endpoints (follow-up 18 months): (follow-up Primary – Percent change in atheroma volume on IVUS between baseline and 18 month follow-up follow-up Secondary – Absolute change in atheroma volume; change in the percent obstructive volume
 13. REVERSAL Trial Change in atheroma Change in percent volume obstruction volume p=0.02 for change between atorvastatin p=0.0002 for change between atorvastatin vs vs pravastatin 2 pravastatin 2 1.6 1.6 2 2 1 1 1 1 0.2 0.2 0 0 Atorvastatin Atorvastatin Pravastatin Pravastatin
 14. REVERSAL Intensive statin therapy allows a more important stabilization of coronary atheroma in patients with stable coronary artery disease and high LDL levels
 15. ASTEROID A Study To evaluate the Effect of Rosuvastatin On Intravascular ultrasound-Derived coronary atheroma burden Reference: Nissen S et al. Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coronary atherosclerosis. The ASTEROID trial. JAMA 2006;295 (13):1556-1565.
 16. 1183 beänh nhaân ñöôïc saøng loïc vaø 507 beänh nhaân ñöôïc ñieàu trò nh ng nh Taïi 53 trung taâm ôû Hoa Kyø, Canada, Chaâu Aâu vaø Australia Sieâu aâm trong loøng ÑM vaønh vôùi ñaàu doø 40 MHz ng nh ñöôïc töï ñoäng keùo ra vôùi toác ñoä 0,5 mm/giaây ng ôû ñoaïn ÑM “ñích” daøi > 40 mm Rosuvastatin lieàu 40 mg/ngaøy trong 24 thaùng ng 158 BN ruùt khoûi NC hay khoâng coù KQ IVUS khi keát thuùc NC Sieâu aâm trong loøng ÑM “ñích” sau 24 thaùng ñieàu trò (n=349) ng ng
 17. ASTEROID Conclusions This regimen resulted in significant regression for all three primary and secondary IVUS efficacy parameters (p
 18. FDA (USA) APPROVED 2008 • Rosuvastatin coù chæ ñònh: • Laøm chaäm söï tieán trieån cuûa xô vöõa ÑM
 19. 2. Ñaùnh giaù tình traïng RLLP maùu vaø caùc YTNC tim maïch ñi keøm • Thôøi ñieåm, caùch thöùc vaø möùc ñoä xöû trí RLLP maùu tuøy thuoäc vaøo tình traïng RLLP maùu vaø caùc YTNC tim maïch ñi keøm • => Caàn: ñaùnh giaù tình traïng RLLP maùu vaø caùc YTNC tim maïch ñi keøm ñieàu trò RLLP maùu
 20. Ñaùnh giaù möùc ñoä RLLP maùu. • * ≥ 20 tuoåi caàn ñöôïc xeùt nghieäm veà lipide maùu (CT, LDL-C, HDL-C, TG) moãi 5 naêm . • * Möùc ñoä RLLP maùu: • - CT: