Xem mẫu

 1. KHUYEÁN CAÙO VEÀ CHAÅN ÑOAÙN VAØ XÖÛ TRÍ BEÄNH MAØNG NGOAØI TIM Tröôûng tieåu ban : GS TS BS Ñaëng Vaïn Phöôùc Thaønh vieân : ThS. BS Taï Thò Thanh Höông
 2. Muïc Luïc Môû ñaàu Phaân loaïi beänh maøng ngoaøi tim Hoäi chöùng maøng ngoaøi tim – Khieám khuyeát baåm sinh maøng ngoaøi tim – Vieâm maøng ngoaøi tim – Nang maøng ngoaøi tim Caùc theå ñaëc bieät cuûa vieâm maøng ngoaøi tim
 3. GIAÛI PHAÃU HOÏC CUÛA MAØNG NGOAØI TIM NG
 4. MÔÛ ÑAÀU Giaûi phaãu hoïc cuûa maøng ngoaøi tim MNT : – Laù thaønh – Laù taïng Dòch MNT: 15– 50ml Chöùc naêng maøng ngoaøi tim - Ngaên söï daõn ñoät ngoät buoàng tim - Giuùp ñoå ñaày nhó thì taâm thu thaát - Ngaên di leäch - Giaûm söï coï xaùt giöõa tim vaø caùc toå chöùc laân caän - Chaäm söï lan roäng cuûa nhieãm truøng
 5. PHAÂN LOAÏI BEÄNH MAØNG NGOAØI TIM NH NG Khieám khuyeát baåm sinh Vieâm maøng ngoaøi tim U taân sinh Nang maøng ngoaøi tim
 6. KHIEÁM KHUYEÁT BAÅM SINH MAØNG NGOAØI TIM
 7. KHIEÁM KHUYEÁT BAÅM SINH MAØNG NGOAØI TIM NG 1/10000 tröôøng hôïp töû thieát : Thieáu 1 phaàn MNT traùi (70%) Thieáu 1 phaàn MNT phaûi (17%) Khoâng coù MNT toaøn boä: raát hieám 30% BN coù baát thöôøng baåm sinh phoái hôïp XQ ngöïc: ñieån hình Chaån ñoaùn xaùc ñònh: sieâu aâm tim, CT/MRI
 8. VIEÂM MAØNG NGOAØI TIM
 9. VIEÂM MAØNG NGOAØI TIM NG Phaân loaïi : Phaân loaïi laâm saøng Phaân loaïi nguyeân nhaân
 10. VIEÂM MAØNG NGOAØI TIM NG Phaân loaïi theo laâm saøng : 1. VMNT caáp (< 6 tuaàn) – Tieát Fibrine – Traøn dòch (thanh dòch hay coù maùu) 2. VMNT baùn caáp (6 tuaàn – 6 thaùng) – Traøn dòch - Co thaét – Co thaét 3. VMNT maõn (> 6 thaùng) – Co thaét – Traøn dòch – Daøy dính (khoâng co thaét)
 11. VIEÂM MAØNG NGOAØI TIM NG Phaân loaïi theo nguyeân nhaân – VMNT nhieãm truøng – Vieâm MNT trong beänh töï mieãn, heä thoáng – Vieâm MNT vaø traøn dòch MT trong beänh cuûa cô quan laân caän – Vieâm MNT do roái loaïn bieán döôõng – Vieâm MNT do chaán thöông – Beänh MNT do u taân sinh – Voâ caên
 12. Nguyeân nhaân, taàn suaát cuûa vieâm maøng ngoaøi ng tim VMNT nhieãm truøng : Sieâu vi : 30 – 50% (a) Coxsackie A vaø B, Echovirus, Adenovirus, quai bò, vieâm gan, HIV … Vi truøng : 5 – 10% (a) Staphylococcus, Streptococcus, lao… Naám hieám Candida, Histoplasmosis, Coccidioidomycosis … Nhieãm truøng khaùc hieám Giang mai, kyù sinh truøng, nguyeân sinh ñoäng vaät
 13. Nguyeân nhaân, taàn suaát cuûa vieâm maøng ngoaøi ng tim Vieâm MNT trong beänh töï mieãn, heä thoáng : – Lupus 30%(b) – Vieâm ña khôùp daïng thaáp 30% (b) – Vieâm cöùng coät soáng 1% (b) – Xô cöùng heä thoáng > 50% (b) Quaù trình ( töï ) mieãn dòch loaïi 2 : – Thaáp tim 20 – 50%(b) – H/C sau môû maøng tim ~ 20%(b) – H/C sau NMCT 1 – 5% (b) – Vieâm maøng ngoaøi tim töï phaûn öùng 23,1 %(a) – Thuoác (Procainamide, hydralazine, isoniazide)
 14. Nguyeân nhaân, taàn suaát cuûa vieâm maøng ngoaøi ng tim Vieâm MNT vaø traøn dòch MT trong beänh cuûa cô quan laân caän – NMCT caáp 5 – 20%(b) – VIeâm cô tim 30% (b) – Phình ÑMC hieám – Nhoài maùu phoåi - – Vieâm phoåi - – Suy tim öù huyeát - – Beänh thöïc quaûn - – Vieâm MNTcaän ung thö thöôøng xuyeân
 15. Nguyeân nhaân, taàn suaát cuûa vieâm maøng ngoaøi ng tim Do roái loaïn bieán döôõng – Suy thaän thöôøng xuyeân – Phuø nieâm 30% (b) – Ñaùi thaùo ñöôøng nhieãm hieám ceton acid – Cholesterol raát hieám – Thai kyø hieám – Döôõng traáp - – Beänh Addison -
 16. Nguyeân nhaân, taàn suaát cuûa vieâm maøng ngoaøi ng tim Vieâm MNT do chaán thöông : – Toån thöông tröïc tieáp hieám (thaáu ngöïc, theå laï) – Toån thöông giaùn tieáp hieám (toån thöông ngöïc khoâng xuyeân thaáu, tia xaï trung thaát )
 17. Nguyeân nhaân, taàn suaát cuûa vieâm maøng ngoaøi ng tim Beänh MNT do u taân sinh 35%(a) – Böôùu nguyeân phaùt (laønh, aùc ) hieám – Böôùu di caên thöù phaùt thöôøng xuyeân Carcinoma phoåi 40% ( c ) Carcinoma vuù 22% ( c ) Ung thö baïch caàu , lymphoma , sarcoma, carcinoma khaùc … Voâ caên 3,5 % , > 50% ( a)
 18. Giaûi Phaãu Beänh cuûa Vieâm MNT nh Vieâm MNT khoâ MNT xung huyeát, BC ña nhaân tuï laïi, tieát fibrin Vieâm MNT traøn dòch MNT vieâm, tieát dòch nhieàu Vieâm MNT co thaét MNT vieâm, daøy dính, co thaét
 19. VIEÂM MAØNG NGOAØI TIM NG Vieâm maøng ngoaøi tim caáp Traøn dòch maøng tim vaø cheøn eùp tim Vieâm maøng ngoaøi tim maïn Vieâm maøng ngoaøi tim taùi phaùt Vieâm maøng ngoaøi tim co thaét Vieâm maøng ngoaøi tim co thaét - traøn dòch baùn caáp
 20. VIEÂM MAØNG NGOAØI TIM CAÁP