Xem mẫu

 1. ÑIEÄN TAÂM ÑOÀ GAÉNG SÖÙC PGS-TS. Voõ Quaûng
 2. Khuyeán caùo soá 13-2006 Nhaèm muïc ñích: Giôùi thieäu toång quaùt, chæ ñònh, choáng chæ ñònh Caùch toå chöùc, nhaân söï, trang thieát bò, thuoác men caáp cöùu Caùch tieán haønh vaø phaân tích ñaùnh giaù keát quaû. Boå sung laàn naøy (2008) Nhaèm muïc ñích: Chæ ñònh ÑTÑGS theo laâm saøng, chaån ñoaùn ngheõn ÑMV ÑTÑGS theo nguy cô vaø tieân löôïng, nguy cô töû vong vaø khoâng töû vong ôû BN ÑMV ñaëc bieät laø ÑTÑGS sau NMCT caáp vaø ôû 1 nhoùm ngöôøi ñaëc bieät
 3. Baûng 1. CHOÁNG CHÆ ÑÒNH ÑTÑGS Tuyeät ñoái: Nhoài maùu cô tim caáp (trong 02 ngaøy ñaàu) Ñau ngöïc khoâng oån ñònh nguy cô cao. Roái loaïn nhòp tim khoâng kieåm soaùt ñöôïc gaây neân trieäu chöùng hoaëc laøm xaáu huyeát ñoäng. Heïp ñoäng maïch chuû naëng. Suy tim khoâng kieåm soaùt ñöôïc. Thuyeân taét ñoäng maïch phoåi caáp hoaëc nhoài maùu ñoäng maïch phoåi. Vieâm cô tim caáp hoaëc vieâm maøng ngoaøi tim. Boác taùch ñoäng maïch chuû caáp.
 4. Baûng 1. CHOÁNG CHÆ ÑÒNH ÑTÑGS (tt) Töông ñoái: Heïp nhaùnh chính ñoäng maïch vaønh traùi (LM). Beänh van tim heïp vöøa. Roái loaïn ñieän giaûi. Taêng huyeát aùp naëng (HATT>200 mmHg hoaëc HATTr>100 mmHg) Roái loaïn nhòp tim nhanh hay chaäm. Beänh cô tim phì ñaïi vaø caùc theå heïp ñöôøng ra. Roái loaïn thöïc theå hoaëc taâm thaàn khoâng coù khaû naêng laøm gaéng söùc. Bloác nhó thaát cao ñoä. ACC/AHA Thomas H. Lee, Guideline Exercise Stress testing (8)
 5. Baûng 2. CHÆ ÑÒNH NGÖØNG ÑTÑGS Tuyeät ñoái: Tuït HATT>10mmHg so vôùi huyeát aùp cô baûn ban ñaàu maëc duø coù taêng coâng taûi, khi coù moät chöùng cöù khaùc cuûa TMCTCB. Ñau thaét ngöïc töø trung bình ñeán naëng. Daáu hieäu giaõm töôùi maùu (tím hoaëc xanh) Nhòp nhanh thaát keùo daøi. ST cheânh leân >= 1mm ôû nhöõng chuyeån ñaïo khoâng coù soùng Q (ngoaïi tröø V1 hoaëc aVR) Khoù khaên theo doõi ÑTÑ hoaëc HATT. Beänh nhaân muoán ngöøng gaéng söùc.
 6. Baûng 2. CHÆ ÑÒNH NGÖØNG ÑTÑGS (tt) Töông ñoái: HATT tuït > 10mmHg so vôùi huyeát aùp cô baûn ban ñaàu maëc duø coù taêng coâng taûi nhöng khoâng coù chöùng cöù TMCTCB. ST vaø QRS thay ñoåi nhö laø ST cheânh xuoáng > 2mm (höôùng ñi ngang hoaëc cheách xuoáng). Loaïn nhòp khaùc (khoâng phaûi nhòp nhanh thaát keùo daøi) bao goàm: ngoaïi taâm thu thaát ña oå, nhòp ba, nhòp nhanh treân thaát, loaïn nhòp chaäm, bloác nhó thaát. Meät, thôû ngaén, khoù chòu, chuoät ruùt hoaëc ñau caùch hoài. Bloác nhaùnh, giaõm truyeàn chaäm trong thaát. Ñau thaét ngöïc taêng leân. Taêng HA ñaùp öùng (HATT > 250 mmHg coù hoaëc khoâng coù HATTr > 115 mmHg) ACC/AHA Thomas H. Lee, Guideline Exercise Stress testing (8)
 7. Baûng 3. KHAÛ NAÊNG TIEÀN TEST BÒ BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH THEO TUOÅI, GIÔÙI VAØ TRIEÄU CHÖÙNG Tuoåi Giôùi Ñau ngöïc ñieån Ñau ngöïc Khoâng coù Khoâng coù hình hoaëc ñaõ khoâng ñieån ñau ngöïc trieäu ñöôïc xaùc ñònh hình chöùng 30 – 39 Nam Trung bình Trung bình Trung bình Raát thaáp Nöõ Trung bình Raát thaáp Raát thaáp Raát thaáp 40 – 49 Nam Cao Trung bình Trung bình Thaáp Nöõ Trung bình Thaáp Raát thaáp Raát thaáp 50 – 59 Nam Cao Trung bình Trung bình Thaáp Nöõ Trung bình Trung bình Thaáp Raát thaáp 60 – 69 Nam Cao Trung bình Trung bình Thaáp Nöõ Cao Trung bình Trung bình Thaáp ACC/AHA Gibbons et al. 2002 (4)
 8. CHÆ ÑÒNH ÑTÑGS THEO LAÂM SAØNG: 1- CHAÅN ÑOAÙN NGHEÕN ÑMV (OBSTRUCTION) LAÂM SAØNG: Ví duï: ÑTN khoâng ñieån hình. Ngöôøi treû coù ÑTN ñieån hình. Lieäu BN coù hay khoâng ngheõn ÑMV: ÑTÑGS laø chæ ñònh thích hôïp nhaát khi khaû naêng tieàn test laø trung bình (ACC/AHA)
 9. Baûng 4. HÖÔÙNG DAÃN CHÆ ÑÒNH ÑTÑGS CHAÅN ÑOAÙN NGHEÕN ÑMV. Nhoùm Chæ ñònh I Beänh nhaân lôùn tuoåi (bao goàm caû (Coù chæ ñònh) nhöõnh beänh nhaân coù bloác nhaùnh phaûi hoaøn toaøn hoaëc ST↓ < 1mm luùc nghæ) vôùi khaû naêng tieàn test trung bình veà beänh ÑMV theo baûng 3; ngoaïi tröø ñaëc bieät ghi ôû nhoùm II vaø III döôùi ñaây. IIA Beänh nhaân ñau ngöïc co thaét (Coù chöùng cöù maïnh)
 10. Baûng 4. HÖÔÙNG DAÃN CHÆ ÑÒNH ÑTÑGS CHAÅN ÑOAÙN NGHEÕN ÑMV (tt). Nhoùm Chæ ñònh IIB 1. Beänh nhaân vôùi khaû naêng tieàn test (Chöùng cöù cao bò beänh ÑMV theo baûng 3. yeáu) 2. Beänh nhaân vôùi khaû naêng tieàn test thaáp bò beänh ÑMV theo baûng 3 3. Beänh nhaân coù ST↓ < 1mm vaø ñang duøng Digoxin. 4. BN coù ÑTÑ phì ñaïi thaát traùi vaø ST↓ < 1mm
 11. Baûng 4. HÖÔÙNG DAÃN CHÆ ÑÒNH ÑTÑGS CHAÅN ÑOAÙN NGHEÕN ÑMV (tt). Nhoùm Chæ ñònh III 1. BN coù ÑTÑ baát thöôøng sau ñaây: (Khoâng coù Tieàn kích thích WPW. chæ ñònh) Coù maùy kích nhòp thaát ST↓ > 1mm luùc nghæ. Bloác nhaùnh traùi hoaøn toaøn 2. BN ñaõ coù chaån ñoaùn NMCT hoaëc ñaõ chuïp ÑMV xaùc ñònh toån thöông coù yù nghóa; hôn nöõa TMCT vaø nguy cô bieán chöùng coù theå do test gaéng söùc. ACC/AHA Thomas H. Lee, Guideline Exercise Stress testing (8)
 12. 2- ÑTÑGS THEO NGUY CÔ VAØ TIEÂN LÖÔÏNG BN BÒ BEÄNH ÑMV ÑTÑGS giuùp caûi thieän phaân taàng nguy cô keát hôïp vôùi laâm saøng vaø caùc test gaéng söùc khaùc
 13. Baûng 5. ÑTÑGS THEO NGUY CÔ VAØ TIEÂN LÖÔÏNG BN VÔÙI TRIEÄU CHÖÙNG VAØ BEÄNH SÖÛ ÑMV. Nhoùm Chæ ñònh I 1. BN ñaõ qua ñaùnh giaù ban ñaàu nghi ngôø (Coù chæ hoaëc ñaõ xaùc ñònh coù beänh ÑMV bao goàm ñònh) caû BN coù Bloác nhaùnh phaûi hoaøn toaøn hoaëc coù Bloác nhaùnh hoaëc coù ST↓ < 1mm luùc nghæ ngoaïi tröø ñaëc bieät ghi ôû nhoùm IIB döôùi ñaây. 2. BN coù nghi ngôø hoaëc coù beänh ÑMV ñaõ ñöôïc bieát, ñaõ ñaùnh giaù tröôùc ñaây, hieän taïi coù bieán ñoåi laâm saøng coù yù nghóa.
 14. Baûng 5. ÑTÑGS THEO NGUY CÔ VAØ TIEÂN LÖÔÏNG BN VÔÙI TRIEÄU CHÖÙNG VAØ BEÄNH SÖÛ ÑMV (tt). Nhoùm Chæ ñònh I 3. BN coù nguy cô thaáp ñau ngöïc khoâng (Coù chæ oån ñònh 8-12 giôø sau khi bieåu hieän coù ñònh) TMCT ñang dieãn ra hoaëc coù trieäu chöùng suy tim. 4. BN coù CÑTNKOÂÑ nguy cô 2 –3 ngaøy sau khi coù bieåu hieän TMCTCB hoaëc coù trieäu chöùng suy tim.
 15. Baûng 5. ÑTÑGS THEO NGUY CÔ VAØ TIEÂN LÖÔÏNG BN VÔÙI TRIEÄU CHÖÙNG VAØ BEÄNH SÖÛ ÑMV (tt). Nhoùm Chæ ñònh IIA BN coù CÑTNKOÂÑ möùc ñoä trung (Coù chöùng bình coù men tim ñaàu tieân bình cöù maïnh) thöôøng, ÑTÑ laäp laïi khoâng coù thay ñoåi yù nghóa, men tim 6-12 giôø sau khôûi phaùt cuõng bình thöôøng, khoâng coù chöùng cöù TMCT.
 16. Baûng 5. ÑTÑGS THEO NGUY CÔ VAØ TIEÂN LÖÔÏNG BN VÔÙI TRIEÄU CHÖÙNG VAØ BEÄNH SÖÛ ÑMV (tt). Nhoùm Chæ ñònh IIB 1. BN vôùi ÑTÑ luùc nghæ baát thöôøng (Coù chöùng Hoäi chöùng WPW, tieàn kích thích. cöù yeáu) Nhòp thaát coù caáy maùy taïo nhòp. ST↓ >= 1mm. Bloác nhaùnh traùi hoaøn toaøn hoaëc moät vaøi daãn truyeàn trong thaát baát thöôøng vôùi QRS>120 mSec 2. BN vôùi laâm saøng oån ñònh ñaõ qua theo doõi monitoring chu kyø vaø höôùng daãn ñieàu trò
 17. Baûng 5. ÑTÑGS THEO NGUY CÔ VAØ TIEÂN LÖÔÏNG BN VÔÙI TRIEÄU CHÖÙNG VAØ BEÄNH SÖÛ ÑMV (tt). Nhoùm Chæ ñònh III 1. BN coù nhieàu beänh naëng coù khaû naêng (Khoâng coù haïn cheá cuoäc soáng, coù hoaëc khoâng chæ ñònh) coù choïn ñeå taùi töôùi maùu ÑMV. 2. BN coù CÑTNKOÂÑ nguy cô cao. Keát hôïp vôùi chaám ñieåm (Score) theo Duke ñeå tieân löôïng Nguy cô bieán chöùng thaáp coù CÑNKOÂÑ keùo daøi 8-12 giôø neân laøm ÑTÑGS sôùm (Theo baûng 6) ACC/AHA Thomas H. Lee, Guideline Exercise Stress testing (8)
 18. Baûng 6. ÑTÑGS BN COÙ CÑTNKOÂÑ COÙ NGUY CÔ NMCT TÖÛ VONG VAØ KHOÂNG TÖÛ VONG. Ñaëc Nguy cô cao Nguy cô Nguy cô thaáp ñieåm trung bình Beänh söû: Coù NMCT cuû coù beänh maïch maùu ngoaïi bieân hoaëc beänh maïch maùu naõo ñaõ duøng Aspirin Tính chaát Keùo daøi (>20 Ñau ngöïc luùc nghæ Côn ñau ngöïc môùi ñau ngöïc phuùt) ñau luùc keùo daøi (>20 phuùt), hoaëc tieán trieån ôû möùc nghæ hieän taïi ñôõ vôùi khaû III hoaëc IV (Phaân naêng beänh ÑMV ôû loaïi theo Hoäi Tim möùc vöøa hoaëc cao. maïch Canada) trong Ñau ngöïc luùc nghæ 2 tuaàn vöøa qua vôùi (
 19. Baûng 6. ÑTÑGS BN COÙ CÑTNKOÂÑ COÙ NGUY CÔ NMCT TÖÛ VONG VAØ KHOÂNG TÖÛ VONG (tt). Ñaëc Nguy cô trung Nguy cô Nguy cô cao ñieåm bình thaáp Beänh söû: Coù NMCT cuû coù beänh maïch maùu ngoaïi bieân hoaëc beänh maïch maùu naõo ñaõ duøng Aspirin Laâm saøng Phuø phoåi lieân quan nhieàu BN > 70 tuoåi. ñeán TMCTCB. Tieáng thoåi taâm thu môùi hoaëc xaáu hôn, coù tieáng tim thöù 3 hoaëc coù ran phoåi môùi hoaëc xaáu hôn. Tuït HA, nhòp tim chaäm hoaëc nhanh. BN > 75 tuoåi
 20. Baûng 6. ÑTÑGS BN COÙ CÑTNKOÂÑ COÙ NGUY CÔ NMCT TÖÛ VONG VAØ KHOÂNG TÖÛ VONG (tt). Ñaëc Nguy cô trung Nguy cô Nguy cô cao ñieåm bình thaáp Beänh söû: Coù NMCT cuû coù beänh maïch maùu ngoaïi bieân hoaëc beänh maïch maùu naõo ñaõ duøng Aspirin Ñieän Ñau ngöïc luùc nghæ vôùi Soùng T ñaûo ÑTÑ bình taâm ñoà ST thay ñoåi >= 0.05mV ngöôïc > 0.2 thöôøng hoaëc bloác nhaùnh, coù côn nhòp mV, coù soùng Q khoâng thay nhanh thaát beàn bæ hoaëc beänh lyù ñoåi khi coù môùi ÑTN hoaëc naëng ngöïc.
nguon tai.lieu . vn