Xem mẫu

 1. CẬP NHẬT KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VIEÄT NAM CH VEÀ CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ TAÊNG HUYEÁT AÙP ÔÛ TREÛ EM NĂM 2008 Tröôûng tieåu ban: GS TS HOAØNG TROÏNG KIM ng NG NG Caùc thaønh vieân: GS TS ÑAËNG VAÏN PHÖÔÙC nh NG PGS TS PHAÏM NGUYEÃN VINH TS BS VUÕ MINH PHUÙC ThS BS ÑOÃ NGUYEÂN TÍN
 2. KHUYEÁN CAÙO CUÛA HOÄI TIM MAÏCH QUOÁC GIA VIEÄT NAM CH VEÀ CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ TAÊNG HUYEÁT AÙP ÔÛ TREÛ EM NĂM 2006 Tröôûng tieåu ban: GS TS HOAØNG TROÏNG KIM ng NG NG Caùc thaønh vieân: GS TS ÑAËNG VAÏN PHÖÔÙC nh NG PGS TS PHAÏM NGUYEÃN VINH TS BS VUÕ MINH PHUÙC ThS BS ÑOÃ NGUYEÂN TÍN
 3. THA ÔÛ TREÛ EM Taàn suaát THA ôû treû em: 0.8% - 5% THA treû em ñang gia taêng do: loái soáng thuï ñoäng ng ng ít vaän ñoäng ng tyû leä beùo phì taêng THA treû em coù ñaëc ñieåm ≠ THA ngöôøi lôùn veà: chaån ñoaùn ñieàu trò
 4. NEÂN ÑO HA ÔÛ TREÛ EM * Treû > 3 tuoåi: neân ño HA, ít nhaát 1 laàn trong khi khaùm * Treû < 3 tuoåi caàn ño HA khi: - Tieàn söû sinh non, raát nheï caân, luùc sô sinh coù hoài söùc tích cöïc - Tim baåm sinh ñaõ/ chöa moå - Nhieãm truøng tieåu taùi phaùt, tieåu maùu, tieåu ñaïm taùi phaùt ng - Beänh thaän, dò daïng ñöôøng nieäu nh ng ng - Tieàn söû gia ñình bò beänh thaän baåm sinh nh - Gheùp taïng ñaëc ng - Beänh aùc tính, ñöôïc gheùp tuûy nh - Duøng thuoác coù nguy cô THA ng - Beänh heä thoáng coù lieân quan ñeán THA nh ng - Taêng aùp löïc noäi soï
 5. ÑO HA ÔÛ TREÛ EM Huyeát aùp keá phaûi hôïp / tuoåi & kích thöôc cô theå TIEÂU CHUAÅN cuûa HA KEÁ theo TUOÅI Tuoåi Ñoä roäng cuûa baêng ng Ñoä daøi baêng Sô sinh 4 cm 5 - 10 cm Nhuõ nhi 6 12 1 - 5 tuoåi 8 15 6 - 9 tuoåi 10 20 > 10 tuoåi 13 23 Treû lôùn beùo phì 15 30 Ño ôû ñuøi treû lôùn 18 36
 6. ÑO HA ÔÛ TREÛ EM Nghæ tröôùc ño HA ít nhaát 5 phuùt Khoâng aên, uoáng caùc chaát kích thích ng Khuûyu tay ñeå ngang tim yu OÁng nghe caùch neáp khuûyu 2 cm ng ch yu K1: HA taâm thu K5: HA taâm tröông K4 laø HA taâm tröông khi K5 coøn nghe ñöôïc ôû möùc 0 mmHg Neân ghi caû 3 trò soá HA: K1 / K4 / K5 Neân ño HA nhieàu laàn tröôùc khi xaùc ñònh THA
 7. ÑO HA ÔÛ TREÛ EM HA cao / HA keá ñieän töû : kieåm tra baèng HA keá Hg ng Neân ño HA / 24 g khi chaån ñoaùn THA ôû treû em - Chuù yù: hieän töôïng THA thoaùng qua, THA do ng ng stress, THA aùo choaøng traéng, tình traïng cöôøng giao caûm ... ng ng, ng ng - Xaùc ñònh thôøi ñieåm thay ñoåi HA trong ngaøy
 8. Trò soá HA chuaån cuûa treû trai Trò soá HA chuaån cuûa treû gaùi
 9. CHAÅN ÑOAÙN THA ÔÛ TREÛ EM Beänh nhaân nghi ngôø THA nh Ño HA 3 laàn khaùc nhau Coù THA HA bình thöôøng ng Ño HA / 24 giôø Theo doõi söùc khoûe ñònh kyø coù ño HA THA THA do aùo choaøng traéng ng ng HA coù giaûm HA khoâng giaûm Can thieäp ñieàu trò Can thieäp ñieàu trò Ño HA hoaëc Ñieàu chænh caùc lieäu töï ño HA phaùp ñieàu trò theo keát quaû HA Ño HA 24 giôø haøng naêm ng
 10. CHAÅN ÑOAÙN THA ÔÛ TREÛ EM HA b.th HA t.thu & t.trg < 90th precentile / giôùi&tuoåi i&tuo Tieàn THA HA > Perc. 90th , < perc. 95th / 3 laàn ño THA HA t.thu / t.trg ≥ 95th perc. / 3 laàn ño Giai ñoaïn 1 HA > Perc.95th , ≤ perc. 99th + 5mmHg: ño laïi HA 2 laàn ñeå xaùc ñònh Giai ñoaïn 2 HA > perc. 99th + 5mmHg: can thieäp ngay
 11. THA NGUYEÂN PHAÙT ÔÛ TREÛ EM TIEÂU CHUAÅN CHAÅN ÑOAÙN TIEÂU CHUAÅN CHÍNH • HA t.thu va ø/ hoaëc HA t.trg trg b. sau 3 laàn ño ≥ perc. 95th vaø ño 3 laàn / 2 - 3 thaùng cuõng cao nhö vaäy ng • HA ño / 24 g > perc. 95th vaø khoâng giaûm vaøo ban ñeâm • Khoâng xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân thöù phaùt cuûa THA TIEÂU CHUAÅN HOÃ TRÔÏ • Coù toån thöông cô quan ñích ( ñaùy maét, lôùn thaát traùi … ) • Tieàn söû gia ñình THA • Ñaùp öùng baát thöôøng vôùi caùc stress taâm lyù ng ng • THA khoâng lieân quan ñeán hoaït tính renin trong maùu.
 12. CAÙC YEÁU TOÁ NGUY CÔ THA NGUYEÂN PHAÙT TREÛ EM Tieàn söû gia ñình: Cha meï coù THA, ÑTÑ, thieáu maùu cô tim. Beùo phì Roái loaïn dung naïp ñöôøng ng Taêng hoaït tính giao caûm Taêng hoaït tính renin / maùu Cheá ñoä aên Roái loaïn giaác nguû
 13. CAÙCH KHAÙM & CHAÅN ÑOAÙN THA TREÛ EM CH Khai thaùc tieàn söû gia ñình: Cha meï coù Beùo phì, cöôøng giaùp, ñaùi ñöôøng, ng ng nhoài maùu cô tim, ñoät quî, Taêng lipid maùu, suy thaän, gheùp thaän. Coù duøng thuoác: khaùng vieâm: steroid, nonsteroid, Choáng ngheït muõi, ng ng ng Chaát kích thích: caffein, Thuoác choáng traàm caûm, Thuoác öùc cheá mieãn ng dòch: cyclosporine, amphetamine Coù giaûm caân hay taêng caân / thôøi gian ngaén ? Luùc sô sinh coù bò ngaït, coù ñaët catheter TM roán, loaïn saûn pheá quaûn phoåi Treû coù maéc beänh heä thoáng: Lupus, Vieâm ña ñoäng maïch, Nhieãm truøng nh ng ng ch ng tieåu, Beänh ña u sôïi thaàn kinh nh
 14. TÌM DAÁU HIEÄU LS GÔÏI YÙ NGUYEÂN NHAÂN THA Daáu hieäu Nguyeân nhaân coù theå Sinh hieäu Nhòp tim nhanh Cöøông gíap, u tuûy thöôïng thaän, u ông ng nguyeân baøo thaàn kinh, THA nguyeân phaùt Chaân coù maïch chaäm vaø HA ch Heïp eo ñoäng maïch chuû ng ch thaáp hôn tay Maét Thay ñoåi voõng maïc Thöôøng do THA thöù phaùt ng TMH Phì ñaïi amydales Roái loaïn thôû khi nguû, ngaùy Chieàu cao Chaäm phaùt trieån Suy thaän maõn caân naëng ng Beùo phì (BMI cao) THA nguyeân phaùt Maäp phaàn thaân ngöôøi HC Cushing, HC khaùng Insulin ng
 15. TÌM DAÁU HIEÄU LS GÔÏI YÙ NGUYEÂN NHAÂN THA Daáu hieäu Nguyeân nhaân coù theå Ñaàu vaø coå Maët troøn nhö maët traêng Hoäi chöùng Cushing ng Maët Elfin Hoäi chöùng Williams ng Coå ngaén Hoäi chöùng Turner ng Tuyeán giaùp to Cöôøng giaùp ng Da Xanh xao, ñoû, ñoå moà hoäi U tuûy thöôïng thaän ng Muïn tröùng caù, raäm loäng ng ng Hoäi chöùng Cushing, leä thuoäc ng steroid Ñoám cafeù U nguyeân baøo thaàn kinh Sang thöông daïng ñóa ng Lupus Nhieãm naám Tieåu ñöôøng type II ng
 16. NHÖÕNG DAÁU HIEÄU LAÂM SAØNG GÔÏI YÙ NGUYEÂN NHAÂN THA NG Daáu hieäu Nguyeân nhaân coù theå Loàng ngöïc ng Öøc nuùm vuù caùch xa ch Hoäi chöùng Turner ng Aâm thoåi ôû tim Heïp eo ÑMC Tieáng coï maøng tim ng ng Vieâm maøng ngoaøi tim, beänh taïo ng nh keo, beänh thaän giai ñoaïn cuoái nh taêng ure maùu. OÅ ñaäp baát thöôøng ng Lôùn thaát traùi, THA keùo daøi Buïng ng Khoái u Buôùu Wilms, u tuûy thöôïng thaän, u ng nguyeân baøo thaàn kinh. Aâm thoåi ôû vuøng thöôïng vò Heïp ÑM thaän ng ng hoaëc buïng ng Sôø ñöôïc thaän Thaän ña nang, öù nöôùc, u thaän CQ sinh duïc Ambiguous/virilization Taêng sinh thöôïng thaän baåm sinh. ng
 17. LAØM XEÙT NGHIEÄM GIUÙP XAÙC ÑÒNH NGUYEÂN NHAÂN Nguyeân nhaân gôïi yù Xeùt nghieäm 1. Thaän • Beänh chuû moâ thaän nh • TPTNT, chöùc naêng thaän, xaï hình thaän, sinh thieát thaän, Hct, ion ñoà. • Beänh maïch maùu thaän nh ch • Noàng ñoä renin trong maùu + xaï hình thaän tröôùc vaø 1 ng giôø sau uoáng captopril, sieâu aâm Doppler ñoäng maïch ng ng ch thaän, CT maïch maùu thaän, chuïp ñoäng maïch thaän. ch ng ch 2. Heïp eo ÑMC • Sieâu aâm tim, Chuïp ñoäng maïch chuû ng ch
 18. LAØM XEÙT NGHIEÄM GIUÙP XAÙC ÑÒNH NGUYEÂN NHAÂN Nguyeân nhaân gôïi yù Xeùt nghieäm 3. Noäi tieát • Phì ñaïi ñaàu chi • X quang soï, CT scanner, MRI soï naõo • Cöôøng giaùp ng • Sieâu aâm giaùp; T3, T4, TSH; Ñoàng vò phoùng xaï giaùp ng ng • Cöôøng phoù giaùp ng • Calcium/ maùu vaø nöôùc tieåu • Voû thöôïng thaän ng - Hoäi chöùng Cushing ng • Test dexamethasone, cortisol / nöôùc tieåu 24 g, ACTH / plasma, CT scanner thöôïng thaän ng - Cöôøng aldosterone ng • Ion ñoà nöôùc tieåu; Renin, hoaït ñoä renin / plasma nguyeân phaùt Aldosterone/ maùu, nöôùc tieåu sau TTM NaCl 0,9% CT tìm u tuyeán thöôïng thaän ng • U tuyû thöôïng thaän ng • Metanephrine, cathecholamine, vanilylmandelic acid, creatinin/ nöôùc tieåu 24 giôø; Cathecholamine maùu; MRI, CT tìm u tuyeán thöôïng thaän hoaëc buïng ng ng
 19. TÌM NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN THEO LÖÙA TUOÅI Sô sinh 1. Heïp, huyeát khoái ÑM thaän 2. Dò taät thaän baåm sinh 3. Heïp eo ÑMC 4. Loaïn saûn pheá quaûn - phoåi Nhuõ nhi 1. Heïp eo ÑMC 2. Beänh maïch maùu thaän nh ch 3. Beänh chuû moâ thaän nh 1- 6 tuoåi 1. Beänh chuû moâ thaän vaø vieâm thaän nh 2. Heïp eo ÑMC 3. Böôùu Wilms 4. Beänh noäi tieát nh 6 - 10 tuoåi 1. Beänh chuû moâ thaän vaø vieâm thaän nh 2. Heïp ÑM thaän 3. THA nguyeân phaùt 4. Heïp eo ÑMC 5. Nguyeân nhaân noäi tieát 6. U, böôùu thaän Thanh thieáu nieân 1. THA nguyeân phaùt 2. Beänh chuû moâ thaän nh 3. Nguyeân nhaân noäi tieát