Xem mẫu

 1. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA VIỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM (dự thảo – 8/2006) Trưởng tiểu ban: PGS TS Phạm Nguyễn Vinh Ủy viên: GS.TS Phạm Gia Khải GS.TS Nguyễn Lân Việt PGS.TS Đỗ Doãn Lợi BS Đào Hữu Trung TS Lê Thị Thanh Thái TS Đinh Thu Hương BS Trương Thanh Hương BS Nguyễn Thị Tuyết Minh TS Lê Thị Thiên Hương ThS Huỳnh Ngọc Thiện BS Đỗ Thị Kim Chi ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 2. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Sự cần thiết của siêu âm tim Siêu âm tim qua thành ngực (SATQTN) Siêu âm tim qua đường thực quản (SATQTQ) Khoa tim mạch; Khoa phẫu thuật tim mạch; Khoa hồi sức nội ngoại tim mạch; Khoa thông tim can thiệp; Phòng mổ 2
 3. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Chỉ định của SATQTN Triệu chứng cơ năng. Td: đau ngực, khó thở, ngất… Triệu chứng thực thể. Td: âm thổi… Tình huống lâm sàng đã biết. Td: bệnh van tim… Tầm soát (screening) 3
 4. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Chỉ định SATQTN dựa trên triệu chứng cơ năng Trieäu chöùng cô naêng ng Muïc ñích SATQTN Möùc giaù trò Ñau ngöïc - Chaån ñoaùn beänh tim neàn ôû beänh nhaân Loaïi I nh nh ñau ngöïc vaø coù bieåu hieän laâm saøng beänh ng nh van tim, beänh maøng ngoaøi tim hoaëc beänh nh ng nh cô tim tieân phaùt - Löôïng giaù ñau ngöïc treân beänh nhaân nghi ng nh Loaïi I thieáu maùu cuïc boä cô tim caáp, khi ECG khoâng giuùp chaån ñoaùn vaø khi sieâu aâm coù theå thöïc hieän trong luùc ñau hay ngay sau ñau - Löôïng giaù ñau ngöïc ôû beänh nhaân nghi boùc ng nh Loaïi I taùch ÑMC ch - Ñau ngöïc ôû beänh nhaân roái loaïn huyeát ñoäng nh ng Loaïi I naëng ng Khoù thôû - Khoù thôû ôû beänh nhaân coù trieäu chöùng thöïc nh ng Loaïi I theå suy tim Ngaát - Ngaát ôû beänh nhaân laâm saøng nghi beänh tim nh ng nh Loaïi I - Ngaát quanh gaéng söùc ng Loaïi I - Ngaát ôû beänh nhaân laøm coâng vieäc coù nguy cô cao nh Loaïi IIa (TD : phi coâng) 4
 5. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Chỉ định SATQTN dựa trên triệu chứng thực thể Trieäu chöùng thöïc theå ng Nguyeân nhaân AÂm thoåi taâm thu AÂm thoåi cô naêng do doøng maùu maïnh (khoâng baát thöôøng van) ng nh ng Heïp van ÑMC, heïp döôùi van, treân van, BCT phì ñaïi Hôû 2 laù Thoâng lieân thaát Heïp ÑMP Hôû 3 laù AÂm thoåi taâm tröông Heïp 2 laù Hôû van ÑMC Hôû van ÑMP Heïp 3 laù Tim lôùn (Xquang ngöïc, Traøn dòch maøng tim ng khaùm thöïc theå) BCT daõn nôû Buoàng tim lôùn (TD : thaát traùi daõn trong hôû van ÑMC) ng AÂm thoåi lieân tuïc Coøn oáng ÑM ng Tuùi phình xoang Valsalva vôõ Doø ÑMV vaøo buoàng tim ng Bieán coá thuyeân taéc Chöùc naêng thaát traùi giảm nặng; baát thöôøng vaän ñoäng vaùch tim ng ng ch maïch heä thoáng ch ng Tuùi phình thaát Huyeát khoái nhó, thaát Beänh van ÑMC nh Beänh van 2 laù nh 5 Loã baàu duïc thoâng thöông
 6. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Hẹp van tự nhiên: chỉ định loại I Chẩn đoán, lượng định độ nặng về huyết động Khảo sát kích thước các buồng tim và chức năng thất trái Tái lượng định ở bệnh nhân đã biết hẹp van tim khi có sự thay đổi về triệu chứng cơ năng hay thực thể Tái lượng định ở bệnh nhân hẹp van nặng nhưng không triệu chứng cơ năng. 6
 7. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Hẹp van tự nhiên: chỉ định loại II Chỉ định loại IIa (2): Khảo sát ảnh hưởng huyết động của hẹp van nhẹ hay nặng vừa bằng siêu âm tim gắng sức. Tái lượng định hẹp van nhẹ hay nặng vừa kèm rối loạn chức năng hoặc phì đại thất trái dù không triệu chứng cơ năng. Chỉ định loại IIb: Tái lượng định bệnh nhân hẹp van ĐMC nhẹ hay nặng vừa có triệu chứng cơ năng và thực thể ổn định. Thực hiện siêu âm tim Dobutamine nhằm lượng định bệnh nhân hẹp ĐMC có độ chênh áp lực thấp kèm rối loạn chức 7 năng thất (3).
 8. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Hở van tự nhiên: chỉ định loại I Chẩn đoán, lượng định độ nặng Tái lượng định: triệu chứng cơ năng, định kỳ Tái lượng định/ phụ nữ có thai Hiệu quả điều trị nội Thuốc giảm cân; thuốc hoặc chất có thể gây bệnh van tim 8
 9. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Van nhân tạo và can thiệp bệnh van tim Chỉ định loại I: Lượng định thời điểm can thiệp van tim dựa vào độ nặng của tổn thương tiên phát hay thứ cấp, chức năng và mức bù trừ tâm thất. Lựa chọn phương pháp điều trị bệnh van (nong van bằng bóng, phẫu thuật sửa van, phẫu thuật thay van) Khảo sát chức năng van và tái cấu trúc thất sau can thiệp Tái lượng định bệnh nhân sau thay van bị thay đổi triệu chứng lâm sàng hoặc nghi có rối loạn chức năng van nhân tạo (hẹp, hở) hoặc có huyết khối làm kẹt van. 9
 10. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: van tự nhiên Chỉ định loại I: Phát hiện và mô tả đặc điểm các tổn thương van, ảnh hưởng lên huyết động và/hoặc bù trừ thất. Phát hiện và mô tả đặc điểm các mảnh sùi trên bệnh nhân bị BTBS nghi ngờ có VNTMNT Phát hiện các bất thường kết hợp (td: abcès, shunts) Tái lượng định VNTMNT phức tạp (td: vi trùng độc tính cao, rối loạn huyết động nặng, tổn thương van ĐMC, sốt kéo dài hoặc nhiễm trùng huyết kéo dài, thay đổi lâm sàng hoặc triệu chứng cơ năng xấu hơn) Lượng định bệnh nhân nghi ngờ cao có 10 VNTMNT nhưng cấy máu âm
 11. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: van nhân tạo Chỉ định loại I Phát hiện và mô tả tổn thương van, độ nặng của rối loạn huyết động và/hoặc bù trừ thất Phát hiện các bất thường kết hợp (td: abcès, shunts) Tái lượng định VNTMNT phức tạp (td: vi trùng có độc tính cao, rối loạn huyết động nặng, tổn thương van ĐMC, sốt kéo dài, thay đổi lâm sàng hoặc triệu chứng cơ năng xấu hơn) Lượng định bệnh nhân nghi ngờ VNTMNT nhưng cấy máu âm Lượng định bệnh nhân nhiễm trùng huyết nhưng không rõ ổ xuất phát 11
 12. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Bệnh tim thiếu máu cục bộ Chẩn đoán NMCT cấp Biến chứng cơ học NMCT cấp Khảo sát huyết động, kích thước, chức năng buồng thất sau NMCT cấp Siêu âm tim gắng sức: chẩn đoán BĐMV mạn Siêu âm tim Dobutamin liều thấp: vùng cơ tim còn sống sau NMCT 12
 13. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Chẩn đoán NMCT cấp: chỉ định loại I Chẩn đoán bệnh nhân nghi ngờ NMCT cấp hoặc TMCT cấp khi các biện pháp chuẩn chưa đủ chứng cớ (biện pháp chuẩn: lâm sàng, ECG, men tim) Khảo sát chức năng thất trái cơ bản Lượng định bệnh nhân NMCT vùng hoành có chứng cớ lâm sàng của NMCT thất phải Phát hiện huyết khối và các biến chứng cơ học của NMCT cấp 13
 14. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Nguy cơ, tiên lượng, hiệu quả điều trị/ NMCT cấp Chỉ định nhóm I Khảo sát vùng nhồi máu và/hoặc độ rộng của vùng tổn thương kiểu jeopardize Trong bệnh viện: lượng định chức năng thất nhằm hướng dẫn điều trị Trong bệnh viện hoặc ngay sau xuất viện: khảo sát sự hiện diện, độ rộng của thiếu máu cục bộ khởi kích bằng siêu âm tim gắng sức (khi bất thường ECG của bệnh nhân có thể làm khó cắt nghĩa nếu dùng ECG gắng sức) Lượng định vùng cơ tim còn sống nhằm xét chỉ định tái lưu thông ĐMV (siêu âm tim Dobutamine) 14
 15. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Chẩn đoán và tiên lượng bệnh ĐMV mạn (1) Chỉ định loại I Chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim trên bệnh nhân có triệu chứng cơ năng Siêu âm tim gắng sức (SATGS) giúp chẩn đoán TMCB cơ tim trên 1 số bệnh nhân sau: khảo sát bằng ECG kém tin cậy vì có uống digoxin, phì đại thất trái kèm ST sụp xuống > 1mm lúc nghỉ, có hội chứng kích thích sớm, blốc nhánh trái hoàn toàn. Các bệnh nhân được thực hiện SATGS này có khả năng bệnh ĐMV ở mức trung gian. Khảo sát chức năng thất lúc nghỉ Khảo sát vùng cơ tim còn sống (cơ tim ngủ đông) để lập kế hoạch tái thông ĐMV Khảo sát ý nghĩa về chức năng của tổn thương ĐMV để lập kế hoạch nong ĐMV 15
 16. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Chẩn đoán và tiên lượng bệnh ĐMV mạn (2) Chỉ định loại III Tầm soát bệnh nhân không triệu chứng cơ năng kèm khả năng bệnh ĐMV thấp Tái lượng định thường qui trên bệnh nhân ổn định, đồng thời không dự định thay đổi điều trị Thay thế thường qui ECG gắng sức 16
 17. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Suy tim và bệnh cơ tim Suy tim tâm thu: TMCB, THA, bệnh van tim Suy tim tâm trương: triệu chứng suy tim, PXTM > 40%, rối loạn thư dãn hay giảm dãn năng Bệnh cơ tim chính: BCT dãn nở, BCT phì đại, BCT hạn chế 17
 18. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Chỉ định loại I SATQTN/ suy tim và bệnh cơ tim Khảo sát kích thước và chức năng thất trái trên bệnh nhân nghi có BCT hoặc có chẩn đoán lâm sàng suy tim. Nghi ngờ nguyên nhân tim trên bệnh nhân phù kèm triệu chứng lâm sàng của gia tăng áp lực TM trung tâm Khó thở kèm triệu chứng lâm sàng của bệnh tim Bệnh nhân có huyết áp thấp không cắt nghĩa được, đặc biệt ở trong săn sóc tích cực Bệnh nhân đã sử dụng chất có độc tính với cơ tim, nhằm điều chỉnh liều thuốc Tái lượng định chức năng thất trái ở bệnh nhân đã có chẩn đoán BCT, khi có chứng cớ biến đổi lâm sàng hoặc cần hướng dẫn điều trị nội. Nghi ngờ BCTPPĐ dựa trên khám thực thể, ECG hoặc tiền sử gia đình Siêu âm tim cản âm khảo sát vùng nhồi máu sau liệu pháp tiêm cồn hủy vùng vách liên thất 18
 19. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Siêu âm tim/ bệnh lý màng ngoài tim Tràn dịch MNT; chèn ép tim cấ p Nang MNT; bướu MNT Viêm MNT co thắt Khiếm khuyết bẩm sinh MNT Bệnh MNT sau phẫu thuật tim hở 19
 20. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG SIÊU ÂM TIM Bệnh màng ngoài tim Chỉ định loại I Bệnh nhân nghi có bệnh màng ngoài tim, bao gồm tràn dịch, co thắt hoặc thể co thắt- tràn dịch. Bệnh nhân nghi có xuất huyết trong xoang màng ngoài tim (td: chấn thương, thủng) Khảo sát theo dõi tràn dịch màng ngoài tim tái phát hoặc chẩn đoán sớm co thắt màng ngoài tim. Có thể khảo sát nhiều lần để trả lời từng vấn đề đặt ra. Tiếng cọ màng ngoài tim khi bị NMCT cấp kèm theo triệu chứng cơ năng như đau ngực kéo dài, hạ huyết áp, buồn nôn. 20
nguon tai.lieu . vn