Xem mẫu

  1. Phô lôc I Khung thêi gian sö dông c¸c lo¹i tμi s¶n cè ®Þnh (Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ngμy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh) Thêi gian sö Thêi gian sö Danh môc c¸c nhãm tμi s¶n cè ®Þnh dông tèi thiÓu dông tèi ®a (n¨m) (n¨m) A- M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc 1. M¸y ph¸t ®éng lùc 8 10 2. M¸y ph¸t ®iÖn 7 10 3. M¸y biÕn ¸p vμ thiÕt bÞ nguån ®iÖn 7 10 4. M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc kh¸c 6 10 B. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c 1. M¸y c«ng cô 7 10 2. M¸y khai kho¸ng x©y dùng 5 8 3. M¸y kÐo 6 8 4. M¸y dïng cho n«ng, l©m nghiÖp 6 8 5. M¸y b¬m n−íc vμ x¨ng dÇu 6 8 6. ThiÕt bÞ luyÖn kim, gia c«ng bÒ mÆt chèng gØ vμ ¨n 7 10 mßn kim lo¹i 7. ThiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt c¸c lo¹i ho¸ chÊt 6 10 8. M¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt vËt liÖu 6 8 x©y dùng, ®å sμnh sø, thuû tinh 9. ThiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn vμ ®iÖn 5 12 tö, quang häc, c¬ khÝ chÝnh x¸c 10. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong c¸c ngμnh s¶n xuÊt 7 10 da, in v¨n phßng phÈm vμ v¨n ho¸ phÈm 11. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ngμnh dÖt 10 15 12. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ngμnh may mÆc 5 7 13. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ngμnh giÊy 5 15 14. M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, chÕ biÕn l−¬ng thùc, 7 12 thùc phÈm 106
  2. 15. M¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn ¶nh, y tÕ 6 12 16. M¸y mãc, thiÕt bÞ viÔn th«ng, th«ng tin, ®iÖn tö, 3 15 tin häc vμ truyÒn h×nh 17. M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt d−îc phÈm 6 10 18. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c kh¸c 5 12 C- Dông cô lμm viÖc ®o l−êng, thÝ nghiÖm 1. ThiÕt bÞ ®o l−êng, thö nghiÖm c¸c ®¹i l−îng c¬ 5 10 häc, ©m häc vμ nhiÖt häc 2. ThiÕt bÞ quang häc vμ quang phæ 6 10 3. ThiÕt bÞ ®iÖn vμ ®iÖn tö 5 8 4. ThiÕt bÞ ®o vμ ph©n tÝch lý ho¸ 6 10 5. ThiÕt bÞ vμ dông cô ®o phãng x¹ 6 10 6. ThiÕt bÞ chuyªn ngμnh ®Æc biÖt 5 8 7. C¸c thiÕt bÞ ®o l−êng, thÝ nghiÖm kh¸c 6 10 8. Khu«n mÉu dïng trong c«ng nghiÖp ®óc 2 5 D- ThiÕt bÞ vμ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i 1. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng bé 6 10 2. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng s¾t 7 15 3. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng thuû 7 15 4. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng kh«ng 8 20 5. ThiÕt bÞ vËn chuyÓn ®−êng èng 10 30 6. Ph−¬ng tiÖn bèc dì, n©ng hμng 6 10 7. ThiÕt bÞ vμ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c 6 10 E- Dông cô qu¶n lý 1. ThiÕt bÞ tÝnh to¸n, ®o l−êng 5 8 2. M¸y mãc, thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn tö vμ phÇn mÒm 3 8 tin häc phôc vô qu¶n lý 3. Ph−¬ng tiÖn vμ dông cô qu¶n lý kh¸c 5 10 F- Nhμ cöa, vËt kiÕn tróc 1. Nhμ cöa lo¹i kiªn cè (1) 25 50 2. Nhμ cöa kh¸c (1) 6 25 3. Kho chøa, bÓ chøa; cÇu, ®−êng; b·i ®ç, s©n ph¬i... 5 20 107
  3. 4. KÌ, ®Ëp, cèng, kªnh, m−¬ng m¸ng, bÕn c¶ng, ô tμu... 6 30 5. C¸c vËt kiÕn tróc kh¸c 5 10 G- Sóc vËt, v−ên c©y l©u n¨m 1. C¸c lo¹i sóc vËt 4 15 2. V−ên c©y c«ng nghiÖp, v−ên c©y ¨n qu¶, v−ên c©y 6 40 l©u n¨m. 3. Th¶m cá, th¶m c©y xanh. 2 8 H- C¸c lo¹i tμi s¶n cè ®Þnh kh¸c ch−a quy ®Þnh trong 4 25 c¸c nhãm trªn Ghi chó: (1) Nhμ cöa lo¹i kiªn cè lμ lo¹i nhμ ë, trô së lμm viÖc, nhμ v¨n phßng, kh¸ch s¹n... ®−îc x¸c ®Þnh lμ cã ®é bÒn v÷ng BËc I, BËc II. Nhμ cöa kh¸c lμ nhμ ë, trô së lμm viÖc, nhμ v¨n phßng... ®−îc x¸c ®Þnh lμ cã ®é bÒn v÷ng BËc III, BËc IV theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng. 108
nguon tai.lieu . vn