Xem mẫu

 1. Ch-¬ng 4 KhuÕch ®¹i §iÖn tö Trong qóa tr×nh biÕn ®æi gia c«ng tÝn hiÖu th-êng ph¶i xö lý víi tÝn hiÖu biªn ®é rÊt nhá, c«ng suÊt thÊp kh«ng ®ñ kÝch thÝch cho tÇng tiÕp theo lµm viÖc. Nh- vËy, cÇn ph¶i gia t¨ng c«ng suÊt cho tÝn hiÖu. M¹ch ®iÖn cho phÐp ta nhËn ë ®Çu ra ë tÝn hiÖu cã d¹ng nh- tÝn hiÖu ®Çu vµo nh-ng cã c«ng suÊt lín h¬n gäi lµ m¹ch khuÕch ®¹i. Qu¸ tr×nh khuÕch ®¹i lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi n¨ng l-îng cã ®iÒu khiÓn, ë ®ã n¨ng l-îng cña nguån mét chiÒu ( kh«ng chøa ®ùng th«ng tin ) ®-îc biÕn ®æi thµnh n¨ng l-îng xoay chiÒu cña tÝn hiÖu cã mang tin. §©y lµ mét qu¸ tr×nh gia c«ng tÝn hiÖu analog. M¹ch khuÕch ®¹i cã mÆt hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö. Trong m¹ch khuÕch ®¹i ®iÖn tö cã phÇn tö khuÕch ®¹i (tranzisto,IC ), nguån mét chiÒu vµ c¸c phÇn tö thô ®éng RLC. Ch-¬ng nµy nghiªn cøu c¸c m¹ch khuÕch ®¹i ®iÖn tö th«ng dông. 4.1.Ph©n lo¹i khuÕch ®¹i , c¸c tham sè vµ ®Æc tÝnh cña m¹ch khuÕch ®¹i. 4.1.1. Ph©n lo¹i khuÕch ®¹i M¹ch khuÕch ®¹i ( hay bé khuÕch ®¹i ) cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c dÊu hiÖu sau: 1/ Theo phÇn tö khuÕch ®¹i: cã khuÕch ®¹i dïng ®Ìn ®iÖn tö 3,4 hoÆc 5 cùc, khuÕch ®¹i dïng tranzisto l-ìng cùc , khuÕch ®¹i dïng tranzisto tr-êng, khuÕch ®¹i dïng diot tunen, khuÕch ®¹i tham sè, khuÕch ®¹i IC( vi m¹ch) ... 2/ Theo d¶i tÇn sè lµm viÖc : Cã khuÕch ®¹i ©m tÇn, khuÕch ®¹i cao tÇn, khuÕch ®¹i siªu cao tÇn... 3/ Theo bÒ réng cña d¶i tÇn sè thi cÇn khuÕch ®¹i : khuÕch ®¹i d¶i réng, khuÕch ®¹i d¶i hÑp. 4/ Theo d¹ng t¶i : KhuÕch ®¹i céng h-ëng(hay chän läc )cã t¶i lµ m¹ch céng h-ëng , khuÕch ®¹i ®iÖn trë(ph«ng céng h-ëng ). 5/ Theo ®¹i l-îng cÇn khuÕch ®¹i: khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p, khuÕch ®¹i dßng ®iÖn, khuÕch ®¹i c«ng suÊt. 4.1.2. C¸c tham sè vµ ®Æc tÝnh cña khuÕch ®¹i. §Ó ®¸nh gi¸ ®Þnh l-îng chÊt l-îng cña mét m¹ch khuÕch ®¹i ng-êi tra sö dông c¸c tham sè vµ ®Æc tÝnh sau : a)HÖ sè khuÕch ®¹i: lµ tû sè gi÷a ®¹i l-îng ®iÖn ë ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña m¹ch khuÕch ®¹i. C¸c ®¹i l-îng ®ã lµ ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn hoÆc c«ng suÊt , t-¬ng øng cã . . . hÖ sè khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p K u hay K , hÖ sè khuÕch ®¹i dßng ®iÖn K I vµ hÖ sè khuÕch ®¹i c«ng suÊt KP. HÖ sè khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p (hay dßng ®iÖn) lµ tû sè gi÷a biªn ®é phøc cña ®iÖn ¸p (dßng ®iÖn ) ë ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña m¹ch khuÕch ®¹i: . . . . U Rm (4.1) KU  K  U . U Vm 78
 2. . . I Rm KI  (4.2) . I Vm V× trong m¹ch tån t¹i phÇn tö qu¸n tÝnh (ph¶n kh¸ng ) trªn tæng qu¸t mµ nãi K vµ KI lµ c¸c hµm sè phøc cña biÕn tÇn sè  (  = 2f ), tøc lµ phô thuéc vµo tÇn sè cña tÝn hiÖu cÇn khuÕch ®¹i. HÖ sè khuÕch ®¹i c«ng suÊt KP cho ta thÊy c«ng suÊt trung b×nh ( t¸c dông) ra t¶i cña m¹ch khuÕch ®¹i lín h¬n bao nhiªu lÇn c«ng suÊt trung b×nh ( t¸c dông) ë ®Çu vµo cña nã. PR K P  (4.3) PV HÖ sè khuÕch ®¹i c«ng suÊt cßn ®-îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ dexiben (db) KP®b = 10 lg Kp (4.4) Trong m¹ch khuÕch ®¹i dïng tranzistor tr-êng FET viÖc xÐt hÖ sè khuÕch ®¹i dßng ®iÖn lµ kh«ng thùc tÕ v× dßng vµo cùc nhá, do vËy ng-êi ta chØ xÐt hÖ sè . khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p K . ë khuÕch ®¹i dïng tranzistor l-ìng cùc cã thÓ dïng c¶ ba . . . hÖ sè K , K I, KP , tuy nhiªn th-êng dïng hÖ sè khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p K U,®Ó ®¬n . gi¶n th-êng ký hiÖu lµ K . b)§Æc tÝnh biªn ®é tÇn sè vµ ®Æc tÝnh pha tÇn sè Qu¸ tr×nh khuÕch ®¹i tÝn hiÖu th-êng ®i kÌm víi qu¸ tr×nh g©y mÐo d¹ng cña tÝn hiÖu. MÐo tÝn hiÖu cã hai d¹ng lµ mÐo tuyÕn tÝnh vµ mÐo phi tuyÕn. MÐo tuyÕn tÝnh ph¸t sinh do trë kh¸ng cña phÇn tö ph¶n kh¸ng phô thuéc vµo tÇn sè (ZC = 1/jc, ZL=jL). Do vËy c¸c thµnh phÇn tÇn sè kh¸c nhau(c¸c sãng hµi) sÏ ®-îc khuÕch ®¹i kh¸c nhau, ®ång thêi quan hÖ pha gi÷a chóng ë ®Çu ra so víi ®Çu vµo còng thay ®æi. MÐo tuyÕn tÝnh®-îc ®¸nh gi¸ qua ®Æc tÝnh biªn ®é tÇn sè (§TBT), ®Æc tÝnh pha tÇn sè( §TPT) vµ ®Æc tÝnh qu¸ ®é (§TQ§). V× hÖ sè khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p lµ ®¹i l-îng phøc nªn ta cã . . K( jω)  K( jω) e jφ(ω)  K()e jφ(ω) (4.5) . K( jω) =K(  =) - modun cña K (jω) φ (ω) - argument cña  K ( jω ) . . §TBT chØ sù phô thuéc cña modun hÖ sè khuÕch ®¹i K( j) vµo tÇn sè cña 79
 3. tÝn hiÖu. D¹ng cña §TBT ®iÓn h×nh tr×nh bµy trªn h×nh4.1a. TÊt nhiªn §TBT cã thÓ biÓu diÔn b»ng ®å thÞ URm (f) hoÆc U Rm () khi Uvµo =const. Khi ph©n tÝch  khuÕch ®¹i ng-êi ta th-êng dïng §TBT quy chuÈn m = K( jω ) / Ko , trong ®ã K0 lµ gi¸ trÞ cùc ®¹i cña hÖ sè khuÕch ®¹i.Tõ ®Æc tÝnh h×nh 4.1a ta thÊy nÕu tÝn hiÖu cã tÇn sè qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao th× khi ®i qua m¹ch khuÕch ®¹i nã sÏ ®-îc khuÕch ®¹i Ýt hoÆc kh«ng ®-îc khuÕch ®¹i.V× vËy ng-êi ta chØ coi tÝn hiÖu n»m trong d¶i th«ng ®-îc khuÕch ®¹i ,cßn n»m ngoµi d¶i th«ng bÞ lo¹i bá. D¶i th«ng lµ d¶i tÇn sè mµ trong ®ã hÖ sè khuÕch ®¹i kh«ng nhá h¬n 2 lÇn gi¸ trÞ cùc ®¹i K0.Còng trªn h×nh nµy d¶i th«ng lµ thÊpcao hay tc. §TPT chØ sù phô thuéc cña l-îng dÞch pha gi÷a tÝn hiÖu ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña m¹ch khuÕch ®¹i vµo tÇn sè cña tÝn hiÖu. §TQ§ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong m¹ch khuÕch ®¹i. §TQ§ ký hiÖu lµ h(t), lµ ®iÖn ¸p ë ®Çu ra cña m¹ch khuÕch ®¹i biÓu diÔn heo thêi gian khi t¸c ®éng ®Çu vµo lµ t¸c ®éng bËc thang ®¬n vÞ. T¸c ®éng bËc thang ®¬n vÞ lµ suÊt ®iÖn ®éng e(t) : 0 khi t  0  e (t) =  (4.6) 1 khi t  0  §Æc tÝnh qu¸ ®é cho ta thÊy sù mÐo d¹ng xung khi khuÕch ®¹i tÝn hiÖu xung. H×nh 4.1b lµ mét d¹ng §TQ§ ®iÓn h×nh Tæng qu¸t mµ nãi th× trong mét m¹ch khuÕch ®¹i §TB§, §TFT vµ §TQ§ liªn quan chÆt chÏ víi nhau, tøc lµ d¹ng cña ®Æc tÝnh nµy sÏ quyÕt ®Þnh hai ®Æc tÝnh cßn l¹i, tuy nhiªn tuú theo chøc n¨ng cña m¹ch khuÕch ®¹i mµ ng-êi ta quan 2 t©m ®Õn ®Æc tÝnh nµo h¬n. MÐo phi tuyÕn lµ sù mÐo    d¹ng tÝn hiÖu trong bé khuÕch ®¹i ®o ®Æc tuyÕn VON - AMPE cña phÇn tö khuÕch ®¹i kh«ng ph¶i lµ tuyÕn tÝnh ( mµ lµ phi tuyÕn). Do ®Æc tuyÕn cña phÇn tö khuÕch ®¹i kh«ng tuyÕn tÝnh nªn mét tÇn sè ®-a tíi ®Çu vµo cña bé khuÕch ®¹i sÏ lµm xuÊt hiÖn ë ®Çu ra nh÷ng sãng hµi bËc cao(Xem ch-¬ng 7 môc 7.1.3a). MÐo phi tuyÕn ®-îc ®¸nh gi¸ b»ng hÖ sè hµi : U 2 m 2  U 2 m 3  ....U 2 mn K h%  100% (4.7) U m1 Trong ®ã Um1, Um2, Um3, ......Umn lµ biªn ®é cña ®iÖn ¸p tÇn sè c¬ b¶n vµ biªn ®é c¸c hµi bËc 2, 3, ...n ë ®Çu ra cña m¹ch khuÕch ®¹i. Tuú theo chøc n¨ng cña m¹ch khuÕch ®¹i mµ Kh% cã ®Þnh møc kh¸c nhau trong c¸c m¹ch kü thuËt. 80
 4. c)§Æc tÝnh biªn ®é :®ã lµ sù phô thuéc cña biªn ®é ®iÖn ¸p ®Çu ra vµo biªn ®é ®iÖn ¸p ®Çu vµo cña bä khuÕch ®¹i. D¹ng cña nã ®-îc tr×nh bµy trªn h×nh 4.2a. Thùc tÕ khi ®iÖn ¸p vµo b»ng kh«ng ( kh«ng cã tÝn hiÖu vµo) th× vÉn tån t¹i mét ®iÖn ¸p ( tuy rÊt nhá ), ®ã lµ t¹p ©m néi bé cña m¹ch khuÕch ®¹i. Cßn khi biªn ®é ®iÖn ¸p vµo qu¸ lín th× biªn ®é ®iÖn ¸p ra sÏ kh«ng t¨ng v× tÝnh phi tuyÕn cña phÇn tö khuÕch ®¹i. Khi biªn ®é tÝn hiÖu vµo n»m trong kho¶ng UVmin  UVmax th× m¹ch khuÕch ®¹i cã thÓ coi lµ mét m¹ng bèn cùc tuyÕn tÝnh. Lóc ®ã nãi b) c) U ra a) P ra K P dB P K U m ax P vµo U m in U vµo P vµo P v max d¶i ®éng cña m¹ch khuÕch ®¹i lµ : H×nh 4.2 a)®Æc tÝnh biªn ®é cña c¸c m¹ch khuÕch ®¹i b)®Æc tÝnh biªn ®é cña khuÕch ®¹i c«ng suÊt. U V max D (4.8) U V min Víi c¸c m¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt ®Æc tÝnh ®éng lµ quan hÖ Pra = f(PVµo) hoÆc KPdb = f ( Pvµo) ( h×nh 4.2b,c) lóc ®ã hÖ sè mÐo phi tuyÕn sÏ lµ : P K 0  Ra 100% (4.9) PVµo C«ng suÊt vµo cùc ®¹i Pvµomax øng víi møc gi¶m c«ng suÊt ra 1 db gäi lµ biªn trªn cña ®Æc tÝnh biªn ®é ( h×nh 4.2c). d) HiÖu suÊt η cña m¹ch khuÕch ®¹i:  ®-îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a c«ng suÊt ra t¶i ( c«ng suÊt h÷u Ých ) vµ c«ng suÊt tiªu thô nguån cña toµn m¹ch: P η  Ra (4.10) P0 PRa - c«ng suÊt ra t¶i P0 - c«ng suÊt tiªu thô nguån. e)Trë kh¸ng (tæng trë) vµo, trë kh¸ng ra cña m¹ch khuÕch ®¹i. Tæng trë hoÆc tæng dÉn ®Çu vµo vµ ®Çu ra còng lµ mét tham sè quan träng cña m¹ch khuÕch ®¹i,chóng ®Æc tr-ng cho kh¶ n¨ng phèi víi nguån cÊp tÝn hiÖu ë ®Çu vµo vµ phèi hîp víi t¶i ë ®Çu ra cña m¹ch khuÕch ®¹i.Tæng trë ®Çu vµo ( hoÆc ®Çu ra ) lµ tû sè gi÷a biªn ®é phøc cña ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ë ®Çu vµo (hoÆc ®Çu . . ra )cña bé khuÕch ®¹i: Z U Vm U Rm V  ; ZR  . . I Vm I Rm 81
 5. . . 1 I Vm 1 I Rm YV   ZV  ; YR   ZV  (4.11) ZV . ZR . U Vm U Rm NghÞch ®¶o cña tæng trë phøc lµ tæng dÉn phøc . TÊt c¶ c¸c tham sè vµ ®Æc tÝnh võa nªu trªn ®Òu quan träng ®èi víi mét m¹ch khuÕch ®¹i, tuy nhiªn tuú theo chøc n¨ng cña tõng m¹ch cô thÓ mµ c¸c tham sè ®ã cã thÓ cã c¸c yªu cÇu kh¸c nhau. Ngoµi ra c¸c tham sè trªn cßn cÇn ph¶i kÓ ®Õn ®é æn ®Þnh cña hÖ sè khuÕch ®¹i, hÖ sè t¹p ©m, t¹p ©m nhiÖt, c¸c tham sè khai th¸c... 4.2 S¬ l-îc vÒ håi tiÕp trong m¹ch khuÕch . ®¹i. K HiÖn t-îng mét phÇn n¨ng l-îng cña tÝn hiÖu ra quay trë l¹i .  ®Çu vµo cña m¹ch khuÕch ®¹i gäi lµ hiÖn t-îng håi tiÕp (hay ph¶n håi) trong m¹ch khóªch ®¹i.. H×nh 4.3 lµ s¬ ®å khèi cña m¹ch khuÕch ®¹i cã håi tiÕp.M¹ch håi tiÕp  lµ m¹ch thô . . ®éng( R, L, C)nã ®-îc ®Æc tr-ng bëi hÖ sè truyÒn  . K lµ m¹ch khuÕch ®¹i ®¬n h-íng. 4.2.1.Ph©n lo¹i håi tiÕp. Ng-êi ta ph©n lo¹i håi tiÕp theo c¸c dÊu hiÖu sau ®©y: . Theo c¸ch cÊu thµnh m¹ch håi tiÕp  :cã thÓ chia ra thµnh håi tiÕp trong vµ . håi tiÕp ngoµi.M¹ch håi tiÕp  cã thÓ ®-îc t¹o nªn bëi c¸c tham sè ký sinh bªn trong cña phÇn tö khuÕch ®¹i, lóc ®ã ta cã håi tiÕp trong.M¹ch håi tiÕp cã thÓ t¹o bëi c¸c ký sinh bªn ngoµi phÇn tö khuÕch ®¹i( vÝ dô ký sinh do l¾p r¸p m¹ch t¹o nªn ) lóc ®ã ta cã håi tiÕp ngoµi. Håi tiÕp nµy cßn gäi lµ håi tiÕp ký sinh, tån t¹i ngoµi ý muèn cña ng-êi thiÕt kÕ. Ngoµi ra m¹ch håi tiÕp ngoµi cã thÓ ®-îc t¹o nªn theo ý muèn cña ng-êi thiÕt kÕ ®Ó c¶i thiÖn c¸c tham sè kü thuËt cña khuÕch ®¹i. Theo c¸ch m¾c m¹ch håi tiÕp :Tõ h×nh (4.3) ta thÊy ®Çu ra cña m¹ch khuÕch ®¹i ®-îc m¾c víi ®Çu vµo cña m¹ch håi tiÕp, ®Çu ra cña m¹ch håi tiÕp ®-îc nèi víi ®Çu vµo cña m¹ch khuÕch ®¹i. Nh- vËy, ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña m¹ch khuÕch ®¹i cã thÓ ®Êu song song hoÆc nèi tiÕp víi ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña m¹ch håi tiÕp. Cã cã 4 c¸ch ®Êu nh- ë h×nh 4.4. NÕu ®Çu ra nèi tiÕp th× cã håi tiÕp theo dßng ®iÖn, nÕu ®Êu song song th× cã håi tiÕp theo ®iÖn ¸p ( ®Ó ph©n biÖt víi ®Çu vµo ): Håi tiÕp song song theo ®iÖn ¸p h×nh 4.4a 82
 6. Håi tiÕp song song theo dßng ®iÖn h×nh 4.4b Håi tiÕp nèi tiÕp theo ®iÖn ¸p h×nh 4.4c Håi tiÕp nèi tiÕp theo dßng ®iÖnh×nh 4.4d. Theo pha cña tÝn hiÖu håi tiÕp : NÕu tÝn hiÖu håi tiÕp ®ång pha víi tÝn hiÖu vµo th× håi tiÕp gäi lµ håi tiÕp d-¬ng, cßn ng-îc pha gäi lµ håi tiÕp ©m. 4.2.2.HÖ sè khuÕch ®¹i cña m¹ch . . khuÕch ®¹i cã håi K Zt K Zt tiÕp. XÐt m¹ch khuÕch ®¹i a) . c) . cã håi tiÕp ®iÓn h×nh   lµ khuÕch ®¹i håi tiÕp nèi tiÕp theo ®iÖn ¸p . . h×nh 4.5 ( chÝnh lµ K Zt K Zt h×nh 4.4b).Ta . .  b)  d) .  U Ra cã: K  - HÖ  H×nh 4.4 C¸c d¹ng håi tiÕp trong khuÕch ®¹i U V' . . U ht . sè khuÕch ®¹i khi kh«ng cã håi tiÕp .   - K . UR HÖ sè truyÒn ( hµm truyÒn ®¹t phøc) cña m¹ch . håi tiÕp.  . . U ra Kβ  - HÖ sè khuÕch ®¹i khi cã håi tiÕp. . Uv . . . V× U v '  U ht  U V nªn . . U ra U ra . . . . . . U ra U ra K K    U V'  U V'  (4.12) . . . . . . . . U V U V '  U ht U ht U ht U ra 1  K  1 1 . . . U V' U ra U V ' . . . Tæng qu¸t th× K  , K ,  lµ c¸c hµm phøc (cña biÕn j); tuy nhiªn trong 83
 7. mét d¶i tÇn sè nhÊt ®Þnh th× cã thÓ coi chóng nhËn c¸c gi¸ trÞ thùc nªn (4.12) cã K d¹ng: Kβ  . (4.13) 1  K .β §¹i l-îng K. gäi lµ hµm truyÒn vßng, cßn g = 1 - K gäi lµ ®é s©u håi tiÕp. Khi 1>K > 0 th× hÖ sè khuÕch ®¹i khi cã håi tiÕp K lín h¬n khi kh«ng cã håi tiÕp K ,®ã lµ håi tiÕp d-¬ng . Khi K = 1 m¹ch khuÕch ®¹i bÞ tù kÝch, biÕn thµnh m¹ch t¹o dao ®éng. Khi K < 0 th×: K Kβ  K (4.14) 1  K .β §ã lµ tr-êng hîp håi tiÕp ©m. Håi tiÕp ©m tuy lµm gi¶m hÖ sè khuÕch ®¹i nh-ng l¹i lµm cho hµng lo¹t c¸c tham sè cña m¹ch khuÕch ®¹i tèt lªn nªn ng-êi ta sö dông khuÕch ®¹i håi tiÕp ©m rÊt nhiÒu trong c¸c m¹ch ®iÖn tö. 4.2.3. ¶nh h-ëng cña håi tiÕp ©m ®Õn c¸c ®Æc tÝnh cña khuÕch ®¹i. + ¶nh h-ëng ®Õn ®é æn ®Þnh cña hÖ sè khuÕch ®¹i: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, hÖ sè khuÕch ®¹i cña m¹ch khuÕch ®¹i cã thÓ biÕn ®éng, nghÜa lµ bé khuÕch ®¹i sÏ lµm viÖc kh«ng æn ®Þnh. Ng-êi ta ®¸nh gi¸ ®é æn ®Þnh b»ng sai sè t-¬ng ®èi cña hÖ sè khuÕch ®¹i khi kh«ng cã håi tiÕp K K vµ cã håi tiÕp ©m .LÊy ®¹o hµm K theo K ë (4.14) ta cã: K K dK 1 K K K 1 K 1  hay K    . .  K . . dK (1  K) 2 (1  K) 2 K (1  K.) (1  K.) K 1  K. K  K 1 VËy:  . (4.15) K K 1  K. Tõ (4.15) ta thÊy sai sè t-¬ng ®èi hÖ sè khuÕch ®¹i khi cã håi tiÕp ©m nhá h¬n (1+K.) lÇn so víi sai sè khi kh«ng cã håi tiÕp ©m, nghÜa lµ håi tiÕp ©m lµm ®é æn ®Þnh cña hÖ sè khuÕch ®¹i t¨ng lªn (1+K) lÇn. Víi bé khuÕch ®¹i gåm nhiÒu tÇng cã thÓ dïng håi tiÕp ©m ë tõng tÇng riªng rÏ hoÆc dïng håi tiÕp ©m bao tÊt c¶ c¸c tÇng . -KhuÕch ®¹i håi tiÕp ©m ë tõng tÇng riªng rÏ ( h×nh 4.6a ):Víi bé khuÕch ®¹i n tÇng, mçi tÇng cã hÖ sè khuÕch ®¹i lµ K th× hÖ sè khuÕch ®¹i cña toµn m¹ch K lµ: K n K  ( ) (4.16)   K. -KhuÕch ®¹i håi tiÕp ©m bao tÊt c¶ c¸c tÇng ( h×nh 4.6b) Kn K  (4.17)   K n Tõ (4.16) vµ (4.17) suy ra sai sè t-¬ng ®èi hÖ sè khuÕch ®¹i cã håi tiÕp ©m tõng tÇng riªng rÏ vµ håi tiÕp ©m bao tÊt c¶ c¸c tÇng t-¬ng øng lµ: 84
 8. . . . Kh ®¹i K 1 K h ®¹i K2 K h ®¹i Kn . . . Håi tiÕp  1 Håi tiÕp  2 Håi tiÕp  n . . . K h ®¹i K 1 K h ®¹i K 2 K h ®¹i K n Håi tiÕp .  H×nh 4.6 a)Håi tiÕp ©m riªng rÏ b)Håi tiÕp ©m bao nhiÒu tÇng     n   ;        .   n Nh- vËy dïng håi tiÕp ©m bao tÊt c¶ c¸c tÇng sÏ cho ®é æn ®Þnh cña hÖ sè khuÕch ®¹i cao h¬n. + ¶nh h-ëng ®Õn trë kh¸ng vµo . Håi tiÕp ©m lµm thay ®æi trë kh¸ng K vµo tuú theo c¸ch m¾c ë ®Çu vµo cña m¹ch IV UV ' khuÕch ®¹i. rv - Tr-êng hîp m¹ch håi tiÕp m¾c nèi UV tiÕp víi ®Çu vµo cña m¹ch khuÕch ®¹i, lóc nµy  r rht ta m« h×nh ho¸ ®Çu vµo cña m¹ch khuÕch ®¹i U' b»ng trë kh¸ng vµo rv ,®Çu ra cña m¹ch håi U r tiÕp lµ rrht ( trë kh¸ng ra cña m¹ch håi tiÕp H×nh 4.7 M« h×nh ho¸ ®Çu )m¾c nèi tiÕp víi nguån ®iÖn ¸p Ura ( vµo cña m¹ch K§ cã håi tiÕp h×nh4.7) Víi khuÕch ®¹i cã håi tiÕp theo ®iÖn ¸p ra lµ Ura, håi tiÕp theo dßng ®iÖn ra lµ Ira Lóc ®ã : Khi kh«ng cã håi tiÕp (Ur = 0) U U  U' Zv = v  V ' = rv + rrht . Iv Iv Khi cã håi tiÕp: Ur U v' (1  .β)  U ' Uv U v'  U' β.U r U v' U V' (1  K )  U ' Z Vβ      Iv Iv Iv Iv rv (1  K .)  rr ht  (1  K β)rv  g.rv (4.18) 85
 9. Lóc nµy trë kh¸ng vµo cã håi tiÕp nèi tiÕp t¨ng (1+ K) lÇn.(tèt lªn(1+ K)lÇn ) - Tr-êng hîp ®Çu vµo ®Êu song song, còng m« h×nh ho¸ vµ chøng minh t-¬ng tù: ZV Z V  (4.19) g NghÜa lµ trë kh¸ng vµo gi¶m g=(1+ K) lÇn. + ¶nh h-ëng ®Õn trë kh¸ng ra: Håi tiÕp ©m theo ®iÖn ¸p: Z Zr   r (4.20) g Håi tiÕp ©m theo dßng ®iÖn Z r  gZ r (4.21) §Ó dÔ phèi hîp trë kh¸ng ë ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña m¹ch khuÕch ®¹i cÇn cã trë kh¸ng vµo lín, trë kh¸ng ra nhá nªn ng-êi ta th-êng sö dông håi tiÕp ©m nèi tiÕp theo ®iÖn ¸p. Cã thÓ chøng minh r»ng håi tiÕp ©m më réng d¶i th«ng, gi¶m mÐo phi tuyÕn, t¨ng d¶i ®éng, gi¶m t¹p ©m trong m¹ch khuÕch ®¹i. Nh- vËy håi tiÕp ©m tuy lµm cho hÖ sè khuÕch ®¹i gi¶m nh-ng hÇu hÕt c¸c tham sè kh¸c cña m¹ch ®-îc c¶i thiÖn nªn håi tiÕp ©m ®-îc sö dông rÊt réng r·i trong kü thuËt. 4.3 .C¸c chÕ ®é lµm viÖc cña m¹ch khuÕch ®¹i. Mét bé khuÕch ®¹i cã thÓ lµm viÖc trong c¸c chÕ ®é sau: A, B, AB, C, D.ChÕ ®é A lµ chÕ ®é dßng ®iÖn ®Çu ra cña m¹ch khuÕch ®¹i tån t¹i trong c¶ chu kú cña tÝn hiÖu, nghÜa lµ phÇn tö khuÕch ®¹i lu«n më ( th«ng) - H×nh 4.8a. C«ng suÊt tiªu thô nguån mét chiÒu hÇu nh- kh«ng ®æi, kh«ng phô thuéc vµo møc cña tÝn hiÖu ®Çu vµo, tû lÖ víi dßng tÜnh cña tranzistor. ChÕ ®é A øng víi gãc c¾t diÖn  = 1800. HiÖu suÊt lµm viÖc trong chÕ ®é A nhá nªn chÕ ®é A chØ dïng khuÕch ®¹i tÝn hiÖu nhá. ChÕ ®é B, C, D ic ic dßng tÜnh cña tranzisto nhá, nghÜa lµ tranzisto kh«ng 2 t 2 t th«ng trong c¶ chu kú tÝn hiÖu mµ cã ic ic mét phÇn chu kú tranzistor sÏ ng¾t (®ãng). ë chÕ ®é B 2 t 2 khi kh«ng cã dßng t tÝn hiÖu vµo th× H×nh 4.8 Dßng colect¬ cña K§ trong c¸c chÕ ®é A,B,AB,C tranzisto kh«ng tiªu 86
 10. thô nguån mét chiÒu. Khi cã tÝn hiÖu vµo tranzistor sÏ th«ng trong mét nöa chu kú vµ gãc c¾t  = 900 ( h×nh 4.8b). C«ng suÊt tiªu thô nguån mét chiÒu tû lÖ víi trÞ sè trung b×nh cña dßng ra. ChÕ ®é B cã hiÖu suÊt lín nªn sö dông víi c¸c m¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt lín. ChÕ ®é AB gãc c¾t 900 <  < 1800 ( h×nh 4.8C). HiÖu suÊt lµm viÖc ë chÕ ®é AB nhá h¬n chÕ ®é B vµ lín h¬n ë chÕ ®é A. ChÕ ®é B vµ AB tÝn hiÖu bÞ mÐo d¹ng nªn chØ dïng ë c¸c bé khuÕch ®¹i 2 tranzistor m¾c ®Èy kÐo. NÕu chän chÕ ®é AB cµng gÇn chÕ ®é B th× mÐo phi tuyÕn cµng gi¶m.V× mÐo phi tuyÕn ë chÕ ®é AB nhá nªn nã ®-îc dïng nhiÒu trong c¸c tÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt ra ngay c¶ khi tÝn hiÖu nhá. ChÕ ®é C cã gãc  0, IE > 0 UCB = UC - UB < 0, IC < 0 (4.22) UCE  UC UEC  UE UCB  UC UBE  UB UEBUE UBE UB a) b) a) H×nh4.9.Ba c¸ch m¾c a)Emit¬ chung b)Baz¬ chung c)Colect¬ chung Dßng IC ©m cã nghÜa lµ chiÒu thùc cña dßng IC ng-îc víi chiÒu ký hiÖu trªn h×nh vÏ. M¾c emit¬ chung ( h×nh 4.9b) UBE = UB - UE 0 UEC = UE - UC > 0, IE > 0 (4.24) 87
 11. Víi tranzistor n - p - n chiÒu ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ng-îc víi tr-êng hîp võa tr×nh bµy cho E  Uc I C  cc µ tranzistor p - n- p. Rt o ho ViÖc cÊp nguån cho n b· MiÒ tranzistor nh»m x¸c ®Þnh ®iÓm c«ng t¸c tÜnh trªn hä ®Æc tuyÕn cña nã(Xem gi¸o tr×nh CÊu kiÖn ®iÖn tö). §iÓm c«ng t¸c tÜnh ph¶i ®-îc chän ®Ó nÕu khuÕch ®¹i lµm viÖc ë chÕ ®é A th× miÒn lµm viÖc kh«ng n»m trong c¸c miÒn cÊm. MiÒn lµm viÖc giíi h¹n bëi c¸c ®-êng ph©n chia miÒn b·o hßa vµ miÒn tÝch cùc, ®-êng UCmax, ®-êng cong PCmax, ®-êng UCmax vµ ®-êng cña miÒn c¾t ( IB = 0) nh- ë h×nh 4.10. Trªn h×nh 4.10 miÒn g¹ch nghiªng lµ miÒn kh«ng lµm viÖc hay miÒn cÊm. §iÓm 0 gäi lµ ®iÓm c«ng t¸c tÜnh hay ®iÓm lµm viÖc tÜnh. §-êng th¼ng ®i qua ®iÓm 0 vµ ®iÓm ( ECC, 0) lµ ®-êng t¶i tÜnh x¸c ®Þnh bëi ph-¬ng tr×nh: Ta xÐt vÝ dô cô thÓ khuÕch ®¹i víi tranzistor m¾c emit¬ chung trªn h×nh 4.11.a. §iÓm c«ng t¸c tÜnh ®-îc x¸c ®Þnh bëi ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn tÜnh ( tøc lµ khi ch-a cã tÝn hiÖu vµo) ë c¸c cùc cña tranzistor, ®ã lµ IC0, UC0, IB0 vµ UB0. IC(mA) b) 3,0 B I B =30A a) 2,5 Rt C D I IB=20A U Rt Rb 2,0 1,5 E IB=10 A Uc 1,0 Ub 0,5 F IB=0 A UCE 0 3,2 8,8 15,2 21,6 24 V H×nh 4.11 a) m¹ch khuÕch ®¹i EC tÜnh b) hä ®Æc tÝnh ra vµ ®-êng t¶i §-êng t¶i tÜnh x¸c ®Þnh bëi ph-¬ng tr×nh: UC = ECC - IC.Rt ; ®ã lµ ®-êng th¼ng x¸c ®Þnh khi ECC = const vµ Rt = E CC const, nã ®-îc dùng b»ng c¸ch nèi hai ®iÓm cã to¹ ®é lµ ( ECC, 0) vµ ( 0, ). Rt H×nh 4.11b lµ ®Æc tuyÕn tÜnh cña tranzisto víi ®-êng t¶i øng víi ECC = 24v, Rt = 8k. §iÓm A øng víi UC = 24v, IC = 0 88
nguon tai.lieu . vn