Xem mẫu

 1. KHÖNG GIA ÀÒNH 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 9 : MÖÅT THAÂNH PHÖË ÀEN ....................................................................................... 2 CHÛÚNG 10 : NGÊÅP LUÅT .......................................................................................................... 12 CHÛÚNG 11 : ÊM NHAÅC VAÂ CON BOÂ CAÁI .............................................................................. 24 CHÛÚNG V: TÒM KIÏËM ............................................................................................................. 57 CHÛÚNG VI : CHA VAÂ MEÅ DANH DÛÅ ..................................................................................... 66 CHÛÚNG VII : NHÛÄNG ÀÏM GIAÁNG SINH ........................................................................... 78 CHÛÚNG VIII : TAÂU THIÏN NGA............................................................................................ 94 CHÛÚNG IX : TRONG GIA ÀÒNH........................................................................................... 109 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Hector Malot 2 CHÛÚNG 9 : MÖÅT THAÂNH PHÖË ÀEN Chuáng töi laåi lïn àûúâng, khöng àoái khöng mïåt vúái hai mûúi taám phrùng trong tuái nhúâ sûå àoán tiïëp nöìng nhiïåt maâ ngûúâi ta àaä daânh cho chuáng töi nhên möåt àaám cûúái úã gêìn Villejuif. Phaãi noái rùçng chuáng töi àaä toaân têm toaân lûåc chúi àaân cho cö dêu vaâ caác khaách múâi cuãa cö nhaãy. Vúái hai mûúi taám phrùng trong tuái, chuáng töi laâ hai võ chuáa tïí, khi túái Corbeil töi àaä coá thïí mua thoaãi maái möåt söë thûá khöng daåi döåt chuát naâo: trûúác hïët laâ möåt cêy keân àêíy cuä úã möåt cûãa haâng sùæt tuy khöng múái khöng àeåp nhûng àûúåc lau chuâi kyä caâng baão dûúäng cêín thêån, rêët àûúåc viïåc cho chuáng töi; röìi nhûäng dêy ruy- bùng àoã àïí buöåc vaâo têët, cuöëi cuâng möåt tuái cuä cuãa quên àöåi cho Mattia. Khi rúâi Corbeil, sau khi traã hïët tiïìn nhûäng thûá àaä mua, tuái tiïìn chuáng töi coá ba mûúi phrùng búãi vò nhûäng cuöåc biïíu diïîn úã.àêy cuãa chuáng töi thu àûúåc khaá nhiïìu. Chuáng töi àiïìu hoâa caác tiïët muåc sao cho úã laåi núi naây àûúåc nhiïìu ngaây. Sau nûäa Mattia vaâ töi rêët húåp nhau, àïën nöîi coi nhau nhû hai anh em ruöåt. Sau khi rúâi Corbeil chuáng töi tiïën vïì Mon-targis àïí túái nhaâ maá Barberin. Bêy giúâ töi àaä giaâu, töi phaãi coá quaâ tùång maá chûá. Chùèng phaãi tòm toâi gò lêu. Coá möåt thûá seä coá thïí laâm maá sung sûúáng hún têët caã moåi thûá: àoá laâ möåt con boâ caái. Caái chñnh luác naây laâ laâm sao biïët giaá. Lêìn àêìu tiïn töi hoãi möåt öng laái boâ öng naây cûúâi vaâo muäi töi àïí traã lúâi. Nhûng töi khöng àïí ngûúâi ta laâm cho böëi röëi. - Phaãi cho sûäa töët laåi khöng ùn quaá nhiïìu. Öng ta coá möåt con boâ caái àuáng theo yïu cêìu cuãa töi, nïëu àûa öng nùm mûúi ï-quy thò con boâ seä thuöåc vïì töi. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. KHÖNG GIA ÀÒNH 3 Coân lêu töi múái coá àuã moán tiïìn lúán àoá. Chùèng leä khöng mua nöíi noá sao? Kheáo khöng mua nöíi mêët. Nhûng nïëu vêån may vêîn àïën vúái chuáng töi nhû nhûäng ngaây àêìu tiïn thò töi coá thïí thu thêåp tûâng xu möåt lùæm chûá! Chó cêìn coá thúâi gian thöi. Luác àoá möåt yá tûúãng múái naãy ra trong oác töi. Àaáng leä àêìu tiïn ài Chavanon thò haäy ài Varses àaä, nhû vêåy chuáng töi seä coá àuã söë thúâi gian bõ thiïëu nïëu ài thùèng túái Chavanon. Phaãi ài Varses trûúác àaä, luác vïì múái túái nhaâ maá Barberin. Buöíi saáng töi thöng baáo cho Mattia yá töi, Mattia khöng phaãn àöëi gò caã. Chuáng töi mêët ba thaáng múái vûúåt qua ngêìn êëy cêy söë, nhûng túái gêìn Varses töi vui mûâng àïëm tiïìn thêëy mònh àaä têån duång töët thúâi gian: chuáng töi coá möåt trùm hai mûúi taám phrùng, chó thiïëu hai mûúi hai phrùng laâ mua àûúåc con boâ caái. Tûâ Varses túái Chavanon chùæc chùæn chuáng töi seä kiïëm àûúåc khaá. Varses, caách àêy möåt trùm nùm, chó laâ möåt ngöi laâng nhoã heão laánh giûäa nuái non. Thêåt quaã trïn mùåt àêët thêåt hiu quaånh: chó coá àaá vöi, àêët truöng, khöng cêy cöëi ngoaâi àêy àoá mêëy cêy deã, cêy dêu tùçm vaâ vaâi cêy oliviers coâm coäi; àêët khöng tröìng troåt àûúåc, chöî naâo cuäng thêëy àaá xaám, àaá trùæng; chó nhûäng núi àêët húi sêu möåt chuát múái.coá chuát êím thêëp àïí möåt ñt thûåc vêåt söëng àûúåc laâm nöíi bêåt lïn tröng rêët vui mùæt. Vò núi àêy trú truåi nhû thïë nïn hay xaãy ra nhûäng trêån luåt kinh khuãng: möîi khi trúâi mûa, nûúác cûá chaãy theo nhûäng sûúân döëc truåi cêy nhû trïn möåt àûúâng phöë laát àaá vaâ nhûäng con suöëi xûa nay caån khö nay chaãy aâo aâo nhû thaác laâm cho böîng chöëc bao nhiïu söng trong thung luäng àêìy ùæp lïn röìi traân ra, chó vaâi phuát nûúác ngêåp àïën nùm meát vaâ hún caã thïë nûäa. Khi chuáng töi túái ngoaåi vi Varses laâ ba giúâ chiïìu, mùåt trúâi rûåc rúä toãa trïn bêìu trúâi trong vùæt, nhûng caâng tiïën túái ngaây caâng töëi ài; http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Hector Malot 4 giûäa bêìu trúâi vaâ mùåt àêët möåt àaám mêy khoái daây àùåc böëc tûâ nhûäng öëng khoái nùång nïì ra xêu xeá lêîn nhau röìi lan daâi ngöåt ngaåt. Tûâ hún möåt giúâ nay chuáng töi nghe thêëy nhûäng tiïëng vuâ vuâ rêët maånh, nhûäng tiïëng rò raâo nhû tiïëng rò raâo cuãa biïín cuâng vúái nhûäng tiïëng àêåp àuâng àuåc. Tiïëng vuâ vuâ thò laâ tiïëng quaåt röìi coân nhûäng tiïëng àuåc laâ tiïëng buáa vaâ tiïëng vöì. Töi chó biïët chuá cuãa Alexis laâ cöng nhên moã laâm viïåc úã moã Truyeâre vaâ chó coá thïë. Chuá úã Varses hay ngoaåi ö Varses? Vaâo túái laâng töi hoãi thùm moã úã àêu, ngûúâi ta chó cho töi àïën búâ bïn traái cuãa con söng Di-vonne. Ngûúâi ta cuäng cho chuáng töi àõa chó cuãa chuá Gaspard, chuá úã caách àêëy möåt quaäng ngùæn trong möåt phöë quanh co vaâ döëc àûáng tûâ ngoån àöìi xuöëng con söng. Khi hoãi thùm öng thò möåt ngûúâi àaân baâ àang noái chuyïån vúái möåt baâ haâng xoám àaä traã lúâi laâ laâm viïåc xong àïën saáu giúâ öng múái vïì. - Thïë chaáu hoãi öng êëy coá viïåc gò? - Chaáu muöën gùåp Alexis. Baâ beân nhòn töi tûâ àêìu àïën chên vaâ nhòn Capi. - Chaáu laâ Reámi phaãi khöng? Alexis coá noái chuyïån vúái chuáng töi, noá àúåi chaáu àïën àêëy. Thïë coân cêåu naây laâ ai? - Laâ baån chaáu aå. Àoá laâ baâ thñm cuãa Alexis. Töi cûá tûúãng baâ ta múâi chuáng töi vaâo trong nhaâ nghó ngúi vò àöi chên àêìy buåi cuäng nhû khuön mùåt saåm nùæng gioá cuãa chuáng töi cho biïët roä chuáng töi mïåt lùæm; thïë nhûng baâ ta chùèng laâm gò caã chó nhùæc laåi laâ nïëu chuáng töi quay laåi luác saáu giúâ thò seä gùåp Alexis. Caách àoán tiïëp nhû vêåy laâm chuáng töi khöng muöën quay laåi nhaâ laâm gò nûäa, chuáng töi ài àïën àúåi Alexis úã cûãa vaâo moã luác gêìn saáu giúâ. Töi àûáng àoá vúái Mattia vaâ Capi vaâ sau saáu giúâ àöå vaâi phuát töi bùæt àêìu nhòn thêëy tûâ trong àûúâng hêìm sêu thùèm vaâ tùm töëi http://ebooks.vdcmedia.com
 5. KHÖNG GIA ÀÒNH 5 nhûäng chêëm saáng lúán dêìn. Àoá laâ nhûäng ngûúâi thúå moã tay cêìm àeân trúã lïn chöën ban ngaây ban mùåt. Hoå ài rêët chêåm, bûúác ài nùång nïì tûåa nhû bõ àau àêìu göëi vêåy, àiïìu àoá sau naây töi múái biïët, khi maâ töi bûúác xuöëng nhûäng bêåc lïn xuöëng cuãa chiïëc thang dêîn xuöëng mûác sêu nhêët cuãa moã; mùåt hoå àen nhû mùåt nhûäng ngûúâi naåo öëng khoái, aáo quêìn vaâ muä hoå phuã àêìy buåi than cuâng nhûäng maãng buân ûúát. Qua kho àïí àeân, tûâng ngûúâi ài vaâo treo àeân lïn möåt caái àinh. Mùåc duâ rêët chuá yá töi khöng nhòn thêëy Alexis, nïëu anh khöng nhaãy lïn baá cöí töi hùèn töi àaä àïí anh ài qua trûúác mùåt maâ khöng biïët: àen tûâ àêìu àïën chên nhû thïë bêy giúâ anh àêu coân giöëng ngûúâi anh cuãa töi vêîn thûúâng chaåy trïn nhûäng löëi ài úã vûúân xûa kia? - Àêy laâ Reámi. - Anh vûâa noái vûâa quay laåi phña möåt ngûúâi àaân öng khoaãng böën mûúi tuöíi ài bïn caånh. Töi biïët ngay àêëy laâ chuá Gaspard. - Boån chuá chúâ chaáu àaä lêu. - öng hiïìn tûâ noái. Capi mûâng rúä vò gùåp laåi Alexis. Trong khi àoá töi giaãi thñch cho chuá Gaspard raâng Mattia laâ möåt ngûúâi baån cuãa töi, möåt cêåu beá rêët khaá maâ töi àaä quen tûâ lêu, chúi keân àêíy khöng keám gò ai. - Coân àêy laâ Capi chûá gò, - chuá Gaspard noái, - ngaây mai laâ chuã nhêåt: nghó ngúi xong boån chaáu biïíu diïîn cho chuáng töi xem möåt buöíi nheá. Alexis noái laâ con choá naây thöng thaái hún caã möåt öng giaáo hoùåc möåt kõch sô àêëy. Töi luáng tuáng trûúác mùåt baâ thñm bao nhiïu thò thoaãi maái vúái öng chuá bêëy nhiïu. Khi sùæp sûãa vïì túái nhaâ, chuá Gaspard laåi gêìn chuáng töi: - Boån chaáu ùn töëi vúái chuáng töi nheá. Chûa bao giúâ coá möåt lúâi múâi naâo laâm töi vui àïën thïë búãi vò töi àang tûå hoãi liïåu àïën cûãa chuáng töi coá phaãi chia tay nhau hay khöng, caách àoán tiïëp cuãa baâ thñm chùèng laâm töi maãy may hy voång. - Àêy laâ Reámi, - öng noái khi bûúác vaâo nhaâ, - vaâ baån cuãa chaáu. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Hector Malot 6 - Töi àaä gùåp caác cêåu êëy röìi. Àûúåc tröi qua buöíi töëi cuâng öng, töi thêåt sung sûúáng, thêåt tònh maâ noái töi cuäng sung sûúáng.àûúåc ùn cúm töëi nûäa. Suöët tûâ Paris chuáng töi cûá gùåp àêu ùn àêëy, ñt khi àûúåc ùn möåt bûäa cúm thûåc sûå. Thûåc ra vúái nhûäng gò thu àûúåc chuáng töi cuäng khaá giaâu, àuã àïí ùn nhûäng bûäa cúm sang troång trong caác quaán, nhûng coân phaãi daânh tiïìn têåu boâ nûäa. Cúm töëi keáo daâi khöng bao lêu. - Chaáu seä nguã vúái Alexis nheá. - Chuá Gaspard baão töi. - Coân Mattia, nïëu chaáu àöìng yá nguã trong loâ baánh mò, chuá seä laâm cho chaáu möåt caái giûúâng àïåm rúm. Töëi vaâ phêìn lúán àïm àoá töi vaâ Alexis duâng àïí baân chuyïån. Chuá Gaspard laâ thúå cuöëc than, nghôa laâ öng cuöëc than trong moã bùçng möåt caái cuöëc chim. Alexis laâ ngûúâi àêíy gooâng, coá nghôa àêíy than trïn möåt toa xe goåi laâ xe gooâng trïn àûúâng ray tûâ núi than àûúåc cuöëc ra cho túái möåt caái giïëng. Xe gooâng trong coá chûáa than khi àïën giïëng àûúåc moác vaâo möåt dêy caáp coá maáy àûa lïn trïn mùåt àêët. Duâ cho múái laâ thúå moã coá ñt lêu, Alexis àaä yïu moã, tûå haâo vïì moã, theo anh àoá laâ caái moã àeåp nhêët, ly kyâ nhêët xûá súã naây, anh àùåt vaâo cêu chuyïån kïí cuãa mònh têët caã têìm quan troång cuãa möåt ngûúâi khaách phûúng xa àïën tûâ vuâng àêët laå tòm àûúåc nhûäng àöi tai chuá yá lùæng nghe mònh. Alexis tiïëp tuåc kïí vïì cuöåc söëng cuãa moã, nhûäng hiïím nguy cuãa moã nhû vuå nöí ga khuãng khiïëp tûác laâ nöí khñ moã vaâi tuêìn trûúác àêy laâm chïët haâng chuåc cöng nhên moã, tai naån naây gêy cho anh möåt êën tûúång rêët maånh. Nhûäng gò Alexis kïí kñch thñch trñ toâ moâ cuãa töi àïën nöîi töi muöën xuöëng moã nhûng muöën xuöëng moã phaãi laâ thúå moã àaä. Tuy nhiïn, möåt sûå tònh cúâ àaä khiïën töi caãm nhêån àûúåc têët caã nöîi haäi huâng àöi khi vêîn àe doåa thúå moã. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. KHÖNG GIA ÀÒNH 7 Töëi höm trûúác ngaây töi lïn àûúâng, Alexis vïì nhaâ vúái möåt baân tay bõ giêåp do möåt taãng than rúi vaâo. Möåt ngoán tay anh naát ra àïën möåt nûãa, caã baân tay giêåp tñm bêìm laåi. Baác sô cuãa cöng ty àïën nhaâ thùm vaâ bùng boá cho anh. Vïët thûúng khöng trêìm troång nhû Alexis phaãi nghó viïåc. Chuá Gaspard coá tñnh caách laâ àúâi laâm sao öng chêëp nhêån laâm vêåy, chùèng buöìn chùèng giêån bao giúâ, nhûng coá möåt àiïìu khiïën öng mêët caã hiïìn laânh: àoá laâ coá caái gò caãn trúã cöng viïåc cuãa öng..Khi biïët Alexis phaãi nghó laâm viïåc trong nhiïìu ngaây, öng kïu tûúáng lïn. Ai seä àêíy xe gooâng trong suöët thúâi gian naây? Chùèng coá ai thay noá caã, moã àang thiïëu ngûúâi nhêët laâ treã con. Öng ài tòm möåt ngûúâi àêíy xe gooâng nhûng laåi vïì khöng. Öng bùæt àêìu phaân naân. Thêëy öng buöìn vaâ hiïíu vò sao öng buöìn, àöìng thúâi caãm thêëy coá nghôa vuå trong trûúâng húåp naây, mònh nïn coá caách riïng àïí àïìn àaáp loâng hiïëu khaách cuãa öng àaä daânh cho chuáng töi, töi beân hoãi öng àêíy gooâng coá khoá lùæm khöng. - Chó viïåc àêíy noá trïn àûúâng ray. - Xe coá nùång khöng aå? - Khöng àïën nöîi nùång lùæm. - Alexis àêíy àûúåc thò chùæc laâ chaáu cuäng àêíy àûúåc. Öng cûúâi êìm lïn nhûng sau àoá trúã laåi àûáng àùæn ngay: - Chaáu laâ cêåu beá töët quaá, àuáng thïë àêëy, ngaây mai chaáu xuöëng moã vúái chuá. Àuáng laâ chaáu giuáp chuá, nhûng coá leä cuäng coá ñch cho chaáu. Nïëu chaáu thêëy thñch cöng viïåc naây, thò noá coân hún laâ cûá lang thang trïn àûúâng. Nhûng nïëu nhû thïë thò Mattia seä laâm gò? Töi beân hoãi noá coá muöën cuâng Capi ài biïíu diïîn trong vuâng lên cêån khöng thò noá àöìng yá. - Túá seä rêët haâi loâng tûå mònh kiïëm nöët tiïìn têåu boâ. - Noá cûúâi noái. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Hector Malot 8 Qua ba thaáng chuáng töi cuâng úã vúái nhau, söëng giûäa khöng khñ thoaáng àaäng, Mattia àaä khaác xa cêåu beá öëm yïëu maâ töi gùåp àang àûáng dûåa vaâo nhaâ thúâ Saint - Meádard. Mùåt trúâi vaâ cuöåc söëng ngoaâi trúâi àaä àem laåi sûác khoãe cho noá, laâm noá vui lïn. Suöët haânh trònh luác naâo noá cuäng vui, cuäng cûúâi. Nïëu khöng coá noá khöng hiïíu töi seä ra sao? Chuáng töi thoãa thuêån vúái nhau trong thúâi gian töi xuöëng moã Mattia seä ài biïíu diïîn àïí tùng thïm thu nhêåp. Saáng höm sau ngûúâi ta àûa cho töi böå quêìn aáo lao àöång cuãa Alexis. Töi ài theo chuá Gaspard. - Chuá yá vaâo nheá, - öng àûa caái àeân cho töi, - cûá theo chuá maâ ài. Chuáng töi ài sêu vaâo àûúâng hêìm, öng ài trûúác. - Chaáu maâ trûúåt chên úã bêåc thang thò baám chùåt vaâo nheá, úã dûúái kia sêu lùæm vaâ cûáng lùæm àêëy..Khöng cêìn phaãi nghe nhûäng lúâi dùån doâ naây töi àaä àuã xuác àöång röìi, búãi vò tûâ chöî aánh saáng bûúác vaâo trong àïm töëi, tûâ mùåt àêët bûúác vaâo trong loâng àêët, ai chùèng thêëy xöën xang trong loâng. Theo baãn nùng töi quay laåi phña sau: ban ngaây chó coân laâ möåt chêëm saáng nhoã tñt têån àêìu kia. Töi theo kõp bûúác chên chuá Gaspard rêët nhanh. - Àïën bêåc thang röìi àêy naây. - Chùèng bao lêu öng noái. Chuáng töi àïën trûúác möåt caái löî àen ngoâm vaâ trong caái chiïìu sêu maâ mùæt töi khöng thïí lûúâng nöíi töi thêëy nhûäng vïåt saáng àung àûa, úã àêìu vaâo thò lúán sau cûá nhoã dêìn àïën àöå chó coân laâ nhûäng chêëm nhoã khi chuáng cûá caâng ngaây caâng xa ài. Àoá laâ àeân cuãa nhûäng thúå moã àaä vaâo moã trûúác chuáng töi. Tiïëng hoå noái chuyïån nghe nhû tiïëng rò rêìm vùèng túái têån tai chuáng töi nhúâ möåt luöìng khöng khñ êm êëm thöíi vaâo mùåt, luöìng khöng khñ coá muâi gò àoá maâ lêìn àêìu tiïn töi ngûãi thêëy: noá nhû muâi ï-te lêîn vúái muâi eát-xùng. Khi túái núi laâm viïåc, chuá Gaspard chó cho töi phaãi laâm nhûäng gò, vaâ khi gooâng àêìy ùæp than, öng cuâng àêíy vúái töi àïí daåy töi caách http://ebooks.vdcmedia.com
 9. KHÖNG GIA ÀÒNH 9 àêíy gooâng túái têån giïëng, daåy töi caách àûa gooâng vaâo nhûäng àûúâng traánh khi gùåp nhûäng ngûúâi àêíy xe gooâng túái tûâ phña ngûúåc laåi. Kïí cuäng coá lyá khi noái rùçng nghïì naây khöng lêëy gò laâm khoá lùæm, sau vaâi giúâ nïëu nhû töi chûa trúã nïn thaânh thaåo thò cuäng coá thïí goåi laâ laâm àûúåc. Chó chûa kheáo lùæm chûa quen lùæm maâ thöi, buâ vaâo àoá töi buöåc phaãi mêët nhiïìu sûác hún, kïët quaã laâ laâm àûúåc ñt hún vaâ mïåt nhiïìu hún. Caånh núi chuá Gaspard laâm viïåc, coá möåt ngûúâi àêíy gooâng laáng giïìng vúái töi, leä ra laâ möåt àûáa treã nhû töi vaâ caác baån töi, thò laåi laâ möåt cuå giaâ rêu baåc trùæng; noái baåc trùæng vò vaâo ngaây chuã nhêåt, ngaây ai nêëy tùæm rûãa saåch seä, búãi qua caã möåt tuêìn lïî, ngaây thûá hai rêu xaám ngaây thûá baãy rêu àen. Cuå àïën ngoaâi saáu mûúi tuöíi. Ngaây xûa, thúâi coân treã, cuå laâ thúå göî, coá nghôa chõu traách nhiïåm baão trò caác cöåt chöëng bùçng göî àïí chöëng hêìm, nhûng sau möåt vuå suåt hêìm cuå bõ nghiïìn naát ba ngoán tay àaânh phaãi boã nghïì. Cöng ty cuãa cuå coá cho cuå möåt chuát tiïìn trúå cêëp vò tai naån naây xaãy ra khi cuå cûáu ba cöng nhên baån. Cuå söëng bùçng tiïìn trúå cêëp àoá àûúåc vaâi nùm. Cöng ty cuãa cuå phaá saãn, cuå chùèng coân nguöìn naâo maâ söëng, chùèng thuöåc diïån naâo, cuå phaãi vaâo moã.Truyeâre àêíy gooâng. Hoå goåi cuå laâ cuå giaáo, búãi vò cuå hiïíu biïët nhiïìu àiïìu maâ caác thúå cuöëc, thúå moã bêåc thêìy coân phaãi chõu, nhûäng ngûúâi naây sùén saâng noái lïn nhû vêåy. Trong giúâ ùn cúm chuáng töi laâm quen vúái nhau vaâ cuå thên vúái töi rêët nhanh. ÚÃ trong moã thûúâng ngûúâi ta ñt noái vò thïë ngûúâi ta goåi chuáng töi laâ nhûäng ngûúâi hay chuyïån. Nhûäng cêu chuyïån kïí cuãa Alexis khöng cho töi biïët hïët nhûäng àiïìu töi muöën biïët, nhûäng cêu traã lúâi cuãa chuá Gaspard cuäng khöng laâm töi thoãa maän, búãi vò khi töi hoãi chuá: - Than àaá laâ gò haã chuá? Thò luác naâo chuá cuäng chó traã lúâi: - Laâ than tòm àûúåc úã trong àêët. Nhûng khi töi hoãi cuå giaáo cuäng cêu hoãi êëy thò cuå laåi traã lúâi khaác hùèn: http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Hector Malot 10 - Noá khöng gò khaác chó laâ than göî maâ thöi: àaáng leä cho vaâo loâ sûúãi nhûäng caái cêy cuãa thúâi àaåi chuáng ta, ta laåi cho vaâo àoá cêy cöëi moåc trong nhûäng khu rûâng cöí àaåi àaä biïën thaânh than do sûác maånh cuãa thiïn nhiïn, do chaáy rûâng, do nuái lûãa, do àöång àêët. Vaâ khi töi ngaåc nhiïn nhòn cuå thò cuå noái: - Höm nay ta khöng coá thò giúâ noái vïì chuyïån àoá, nhûng mai laâ chuã nhêåt, chaáu àïën töi, töi seä giaãi thñch cho chaáu. Ngaây höm sau töi noái vúái chuá Gaspard laâ mònh àïën thùm cuå giaáo. - AÂ, chuá cûúâi, thïë laâ chaáu àaä tòm àûúåc ngûúâi àïí chuyïån troâ röìi àêëy haã, ài ài, nïëu loâng chaáu muöën vêåy. Chó coá àiïìu laâ nïëu nhû chaáu hoåc àûúåc caái gò úã cuå thò cuäng àûâng lïn mùåt ta àêy nheá. Töi bûúác vaâo thò cuå ra àoán töi. - Töi àaä goåi moán biroulade röìi àêëy, búãi vò tuöíi treã coá tai coá mùæt nhûng cuäng coá caã cöí hoång nûäa, muöën laâm baån vúái hoå caách töët nhêët laâ laâm thoãa maän caã yïët hêìu hoå. Moán biroulade laâ moán haåt dï nûúáng ngêm vaâo rûúåu trùæng, úã vuâng Ceávennes naây àûúåc múâi ùn moán àoá laâ möåt vinh dûå. - Sau khi ùn moán biroulade, töi seä cho chaáu xem böå sûu têåp cuãa töi. Böå sûu têåp naây vö cuâng phong phuá, ñt nhêët laâ theo àaánh giaá cuãa töi, noá chiïëm toaân böå chöî úã cuãa cuå, trïn caác baân vaâ caác giaá nïëu laâ vêåt mêîu nhoã, vêåt mêîu lúán thò xïëp dûúái àêët. Àaä tûâ hai mûúi nùm nay, cuå sûu têìm têët caã nhûäng caái gò maâ cuå thêëy hay hay gùåp trong khi laâm.viïåc, vaâ búãi vò khu moã úã lûu vûåc söng Ceâre vaâ söng Divonne rêët nhiïìu thûåc vêåt hoáa àaá, cuå coá nhûäng mêîu rêët hiïëm maâ nhaâ àõa chêët hoåc vaâ tûå nhiïn hoåc naâo coá àûúåc hùèn phaãi vö cuâng sung sûúáng. Cuå vöåi noái vaâ töi cuäng chùm chuá nghe: - Búãi vò chaáu muöën biïët thïë naâo laâ than àaá, chaáu haäy nghe àêy: mùåt àêët núi chuáng ta úã khöng phaãi luác naâo cuäng nhû ngaây nay. Coá nhûäng thúâi kyâ maâ nûúác ta phuã àêìy loaåi cêy giúâ àêy chó moåc http://ebooks.vdcmedia.com
 11. KHÖNG GIA ÀÒNH 11 úã nhûäng nûúác nhiïåt àúái. Röìi böîng nhiïn coá möåt cuöåc caách maång, toaân böå lúáp thûåc vêåt naây bõ thay thïë bùçng möåt lúáp thûåc vêåt khaác hùèn, àïën lûúåt noá laåi bõ thay thïë búãi möåt lúáp khaác nûäa, cûá nhû thïë trong haâng ngaân, haâng triïåu nùm. Cêy nhoã cêy lúán tñch tuå laåi, vûâa phên huãy vûâa chöìng lïn nhau sinh ra nhiïìu lúáp than àaá. Töi seä cho chaáu xem nhûäng mêîu lêëy tûâ vóa ta goåi laâ tûúâng hay laâ maái coân mang dêëu êën cuãa cêy cöëi, àûúåc giûä nhû laâ thaão möåc giûäa nhûäng túâ giêëy cuãa têåp mêîu thaão möåc. Cuöåc viïëng thùm cuãa töi keáo daâi àïën àïm vò cuå hiïíu biïët quaá nhiïìu vaâ nhûäng lúâi giaãi thñch cuãa cuå laâm töi say mï. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Hector Malot 12 CHÛÚNG 10 : NGÊÅP LUÅT Ngaây höm sau chuáng töi laåi xuöëng moã. Töi vûâa àêíy chiïëc xe gooâng vïì phña giïëng Sainte - Alphonsine lêìn thûá ba thò nghe thêëy tûâ phña giïëng möåt tiïëng gêìm khuãng khiïëp. Coá chöî naâo saåt lúã hay toaân böå hêìm bõ suåt? Töi lùæng nghe, tiïëng huyïn naáo vêîn tiïëp tuåc vaâ döåi ài tûá phña. Caãm tûúãng àêìu tiïn cuãa töi laâ khiïëp vña lïn àûúåc, töi nghô àïën viïåc chaåy tröën vïì phña thang nhûng vò àaä nhiïìu lêìn bõ moåi ngûúâi chïë giïîu vò thoái nhuát nhaát nïn töi xêëu höí maâ àûáng laåi. Böîng nhiïn möåt luä chuöåt luöìn qua hai chên töi maâ chaåy: röìi hònh nhû töi nghe thêëy möåt tiïëng laå luâng lûúát trïn mùåt àêët vaâ trïn thaânh hêìm vúái tiïëng nûúác vöî. Núi töi àûáng vöën hoaân toaân khö cú maâ. Töi lêëy àeân soi röìi cuái xuöëng nhòn mùåt àêët. Àuáng laâ nûúác, nûúác tûâ giïëng àïën vaâ ngaây caâng dêng lïn trong hêìm. Boã xe gooâng trïn àûúâng ray töi chaåy vïì núi cöng trûúâng laâm viïåc. - Chuá Gaspard úi, trong moã coá nûúác! - Vúá vêín! - Chuá nghe maâ xem. Gioång töi xuác àöång àïën nöîi chuá Gaspard ngûâng cuöëc àïí nghe, vêîn caái tiïëng àoá ngaây caâng to hún, nghe caâng thï thaãm hún. Khöng coân nhêìm lêîn gò nûäa. - Chaåy nhanh ài thöi. - öng baão töi. Chuá cêìm lêëy àeân, bao giúâ àoá cuäng laâ àöång taác àêìu tiïn cuãa ngûúâi thúå moã, röìi leán ngay vaâo àûúâng hêìm. Chûa ài àûúåc mûúâi bûúác thò töi thêëy cuå giaáo cuäng xuöëng àûúâng hêìm. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. KHÖNG GIA ÀÒNH 13 Mûåc nûúác tùng rêët nhanh, luác naây àaä lïn túái àêìu göëi laâm chuáng töi tiïën rêët chêåm. Caã ba chuáng töi luác ài qua caác cöng trûúâng laâm viïåc àïìu kïu to: - Chaåy ài, nûúác vaâo moã röìi! Mûåc nûúác tùng vúái möåt töëc àöå hoaãng loaån, may thay chuáng töi úã ngay gêìn thang nïëu khöng khöng thïí naâo àïën àoá àûúåc. Cuå giaáo túái thang trûúác tiïn. - Anh vaâ chaáu lïn trûúác ài. Töi giaâ röìi, lûúng têm yïn öín. Luác naây chùèng cêu nïå lïî pheáp laâm gò nûäa, chuá Gaspard lïn trûúác, töi theo sau röìi àïën cuå giaáo, sau cuå möåt quaäng caách khaá xa múái àïën vaâi cöng nhên theo kõp chuáng töi. Chûa bao giúâ böën mûúi meát ngùn caách mûác sêu thûá hai vúái mûác sêu thûá nhêët cuãa moã àûúåc vûúåt nhanh nhû thïë! Nhûng vûâa túái nêëc thang trïn cuâng thò möåt laân soáng nûúác uâa xuöëng àêìu chuáng töi laâm àeân cuãa chuáng töi tùæt ngoám. Thêåt laâ möåt thaác nûúác! - Giûä cho chùåt vaâo! - Chuá Gaspard kïu. Chuá, cuå giaáo vaâ töi, chuáng töi baám thêåt chùåt vaâo nêëc thang àïí chöëng cûå laåi, nhûäng ngûúâi àùçng sau chuáng töi bõ soáng keáo ài luön, vaâ chùæc chùæn laâ nïëu chuáng töi coân phaãi leo mûúâi nêëc thang nûäa hùèn chuáng töi cuäng nhû hoå àaä bõ rúi xuöëng röìi búãi vò chó ngay sau àoá thaác nûúác trúã thaânh möåt khöëi lúã uåp xuöëng. Lïn túái mûác trïn cuâng röìi chuáng töi vêîn chûa thoaát, muöën lïn khoãi moã coân nùm mûúi meát nûäa vaâ ngay caã têìng hêìm naây cuäng coá nûúác, aánh saáng thò khöng coá..- Ta nguy röìi. - Cuå giaáo noái vúái gioång hêìu nhû bònh tônh. - Reámi chaáu cêìu kinh ài. Cuâng luác àoá coá baãy taám aánh àeân chaåy túái chöî chuáng töi, nûúác lïn túái àêìu göëi chuáng töi, khöng cêìn cuái xuöëng tay chuáng töi cuäng chaåm vaâo nûúác. Àoá khöng phaãi laâ möåt thûá nûúác lùång maâ laâ luöìng nûúác cuöën, vûâa tröi noá vûâa keáo theo nhûäng taãng göî quay cuöìng nhû nhûäng chiïëc löng chim. Nhûäng ngûúâi cêìm àeân maâ chuáng töi nhòn thêëy àõnh theo àûúâng hêìm ài túái thang vaâ nhûäng bêåc thang úã gêìn àêëy, nhûng http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Hector Malot 14 trûúác doâng thaác nhû thïë naây thò viïåc àoá khöng thïí laâm nöíi búãi vò laâm sao maâ àêíy ngûúåc àûúåc doâng nûúác cuäng nhû khaáng cûå laåi àûúåc sûác thuác cuãa nûúác vaâ nhûäng taãng göî noá cuöën theo? Hoå cuäng thöët ra lúâi maâ cuå giaáo thöët ra luác naäy: - Chuáng ta nguy röìi! Hoå tiïën àïën chöî chuáng töi. - Ài löëi naây, phaãi röìi. - Cuå giaáo noái, cuå laâ ngûúâi duy nhêët trong chuáng töi coân giûä àûúåc chuát bònh tônh. - Núi duy nhêët ta truá êín àûúåc laâ núi cöng trûúâng cuä êëy. Cöng trûúâng cuä laâ möåt phêìn cuãa moã àaä bõ boã ài tûâ lêu khöng ai lai vaäng trûâ cuå giaáo, cuå vêîn thûúâng túái thùm khu àoá möîi khi cêìn tòm hiïíu möåt àiïìu laå luâng naâo àoá. - Caác anh quay laåi ài, - cuå ra lïånh, - àûa töi möåt caái àeân, töi seä dêîn caác anh ài. Bònh thûúâng möîi khi cuå noái ngûúâi ta hay giïîu cuå àöi chuát nhûng luác naây têët caã mêëy caái àeân àïìu àûúåc àûa ra. Cuå vöåi vaâng cêìm lêëy möåt chiïëc, tay kia keáo töi ài, cuå dêîn àêìu caã àoaân. Vò chuáng töi ài cuâng chiïìu vúái doâng nûúác nïn ài khaá nhanh. Sau khi ài doåc theo àûúâng hêìm möåt laát, cuå dûâng laåi. - Ta khöng coân thúâi gian nûäa röìi. Nûúác lïn nhanh quaá. Quaã thêåt nûúác mau choáng chiïëm cûá chuáng töi, tûâ àêìu göëi töi noá lïn túái haáng, tûâ haáng lïn àïën ngûåc. - Phaãi treâo vaâo möåt döëc ngaách hêìm thöi. -Cuå giaáo noái. - Sau àoá thò sao? Döëc ngaách hêìm chùèng dêîn àïën àêu caã! Quaã thûåc àoá laâ möåt caái tuái cuâng, nhûng chuáng töi khöng coân thúâi gian chúâ àúåi vaâ choån.lûåa, hoùåc vaâo möåt döëc ngaách hêìm vaâ coá lêëy vaâi phuát trûúác mùåt coá nghôa hy voång söëng soát hoùåc cûá theo àûúâng hêìm maâ ài duâ biïët chùæc chùæn chó vaâi giêy laâ bõ chòm nghóm. Cuå giaáo dêîn àêìu, chuáng töi ài vaâo trong möåt döëc ngaách hêìm. Hai ngûúâi trong söë chuáng töi cûá ài theo àûúâng hêìm, chuáng töi khöng bao giúâ tröng thêëy hoå nûäa. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. KHÖNG GIA ÀÒNH 15 Trong moã laâ möåt sûå huyïn naáo àaáng súå: tiïëng àêët àaá suåt lúã, tiïëng nûúác xoaáy, tiïëng nûúác àöí xuöëng, tiïëng gaäy rùng rùæc cuãa göî chöëng hêìm, tiïëng khöng khñ bõ neán nöí buâng, têët caã laâm chuáng töi sûäng súâ mï muöåi. - Têån thïë chûá khöng coân laâ caái gò nûäa! - Laåy Trúâi, haäy thûúng chuáng con! Suöët tûâ luác vaâo trong döëc ngaách hêìm, cuå giaáo khöng noái gò nûäa, têm höìn cuå bay böíng cao hún nhûäng lúâi phaân naân vö taác duång. - Caác con úi, - cuå noái, - khöng thïí àïí ta mïåt thïë àûúåc, nïëu ta cûá duâng tay chên maâ bêëu vaâo vaách döëc cuãa ngaách hêìm nhû thïë chùèng mêëy chöëc ta seä rúâi raä, phaãi àaâo lêëy nhûäng àiïím tûåa giûäa nhûäng phiïën than àaá. Lúâi khuyïn àoá rêët àuáng nhûng cuäng rêët khoá thûåc hiïån, coá ai mang theo cuöëc chim àêu, têët caã chuáng töi àïìu mang àeân nhûng khöng ai coá möåt duång cuå naâo trong tay. - Lêëy nhûäng caái moác úã àeân maâ àaâo. - Cuå giaáo noái. Thïë laâ ngûúâi naâo ngûúâi êëy bùæt àêìu àaâo àêët, cöng viïåc chùèng dïî daâng gò, vaách cuãa ngaách hêìm vûâa döëc vûâa trún. Nhûng ai cuäng biïët rùçng nïëu trûúåt tay trûúåt chên möåt caái laâ chïët, vò thïë moåi ngûúâi àïìu àaâo khoãe àïìu kheáo tay. Chó vaâi phuát chuáng töi àaä àaâo àûúåc möåt caái höëc àùåt chên vaâo àûúåc. Nhûäng tiïëng àöång trong moã vêîn dûä döåi nhû trûúác. Chuáng töi súå haäi nhòn nhau, ngûúâi noå tòm trong mùæt ngûúâi kia lúâi giaãi thñch maâ trñ oác cuãa baãn thên mònh khöng àem laåi àûúåc. Cuå giaáo, sau möåt höìi im lùång, noái tiïëp: - Chuáng ta àang úã trong khöng khñ cuãa möåt caái chuöng, khöng khñ bõ nûúác döìn eáp tuå laåi trong hêìm naây àïën bêy giúâ laåi khaáng cûå laåi nûúác vaâ àêíy luâi nûúác. Chùèng khaác gò ngûúâi ta vûát möåt caái cöëc uáp ngûúåc xuöëng nûúác trong möåt caái xö, nûúác khöng bao giúâ traân lïn àaáy cöëc caã. Caái cöëc vêîn röîng nhúâ khöng khñ úã trong. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Hector Malot 16 ÚÃ àêy cuäng thïë. Nûúác khöng thïí lïn àïën chöî.chuáng ta àûúåc. Ta khöng chïët àuöëi nhûng cuäng khoá maâ söëng soát. Khöng khñ khöng thoaát ài àêu àûúåc vò ngaách hêìm naây àoáng kñn. Khöng khñ tuâ haäm thò ta cuäng bõ tuâ haäm. Im lùång vaâ súå haäi bao truâm möåt luác. Cuå giaáo laåi noái tiïëp: - Theo yá töi töët nhêët chuáng ta nïn àaâo möåt caái thïìm nhû chiïëu nghó úã cêìu thang êëy, chuáng ta coá baãy ngûúâi hai caái thïìm laâ àuã. Moåi ngûúâi bùæt àêìu vaâo viïåc, thùæp lïn böën caái àeân. Sau ba giúâ laâm viïåc khöng nghó, vúái moác àeân, vúái dao, chuáng töi àaä àaâo àûúåc möåt caái thïìm phùèng coá thïí ngöìi trïn àoá àûúåc. - Phaãi tiïët kiïåm àeân, - cuå giaáo noái, - thùæp möåt caái thöi. Moã luác naây im lùång, dûúái chên chuáng töi nûúác àûáng yïn. Trong moã àêìy nûúác, sau khi traân ngêåp têët caã moåi àûúâng hêìm tûâ àaáy lïn túái trêìn moã, nûúác giam chùåt chuáng töi trong döëc ngaách hêìm naây, giam chùåt coân hún trong nhûäng bûác tûúâng àaá. Caái im lùång êm thêìm khöng sao thêm nhêåp àûúåc coân àaáng súå, àaáng ngaåc nhiïn hún caã caái öìn aâo huyïn naáo luác nûúác vúä uåp vaâo. Chuáng töi bõ chön söëng trong möåt nêëm möå. Khöng khñ nùång nïì khoá thúã, chuáng töi ngöåt ngaåt, tai ong ong lïn. Khöng coân yá niïåm naâo vïì thúâi gian. Bêy giúâ laâ trûa hay laâ saáu giúâ chiïìu? Böîng nhiïn giûäa yïn lùång coá tiïëng chuá Gaspard cêët lïn: - Theo töi êëy maâ, - öng noái, - chûa ai laâm gò àïí cûáu chuáng ta caã, ta àaä nghe thêëy gò àêu. - Phaãi laâm cho hoå thêëy laâ ta coân söëng, -cuå giaáo noái, - haäy àêåp vaâo vaách hêìm thêåt maånh vaâo. Khöng phaãi chúâ, möåt ngûúâi trong chuáng töi coá àöi böët to bùæt àêìu àêåp maånh vaâo vaách, tiïëng àöång naây cuäng nhû yá tûúãng gêy ra tiïëng àöång àoá laâm chuáng töi àúä àúâ àêîn. Ngûúâi ta coá nghe thêëy tiïëng chuáng töi khöng? Ngûúâi ta coá traã lúâi chuáng töi khöng? http://ebooks.vdcmedia.com
 17. KHÖNG GIA ÀÒNH 17 Möåt cuöåc tranh luêån nöí ra vïì viïåc moåi ngûúâi seä duâng caách naâo àïí cûáu chuáng töi, kïët quaã laâ giaã sûã coá möåt têåp húåp nhên hoåc àïën ngoaån muåc vaâ trong nhûäng àiïìu kiïån thêåt thuêån lúåi, ñt nhêët chuáng töi cuäng phaãi úã trong caái ngöi möå naây àïën taám ngaây. Taám ngaây! Khi yá thûác àûúåc àiïìu naây thò chuáng töi khöng ai baân luêån gò nûäa. - Nghe kòa. - Möåt ngûúâi thúå moã noái..- Caái gò vêåy? - Coá tiïëng àöång trong nûúác. - Àoá laâ anh laâm rúi möåt miïëng àaá àêëy. - Khöng. Tiïëng naây àuåc. Chuáng töi lùæng nghe. Tai töi vöën rêët thñnh thïë maâ cuäng chùèng nghe thêëy gò caã. Nhûäng ngûúâi baån cuãa töi, vò àaä quen vúái nhûäng tiïëng àöång trong moã, phêën khúãi hún töi. - Àuáng röìi, - cuå giaáo noái, - coá caái gò àoá trong nûúác thêåt. - Tiïëng nûúác chaãy xuöëng thöi. - Khöng. Tiïëng naây khöng liïn tuåc maâ tûâng höìi àïìu àùån. - Tûâng höìi àïìu àùån! Ta söëng röìi! Caác con úi! Àoá laâ tiïëng nhûäng chiïëc xe ben thaã gêìu xuöëng muác nûúác giïëng lïn! - Gêìu taát nûúác! Thïë laâ cuâng möåt luác têët caã chuáng töi hoâa cuâng möåt gioång lùåp laåi mêëy tiïëng naây. Vaâ chuáng töi nhoãm ngûúâi lïn. Khöng khñ khöng coân ngöåt ngaåt nûäa, thaânh cuãa döëc ngaách hêìm khöng coân àeâ nùång lïn chuáng töi nûäa, chuáng töi thúã dïî daâng hún, tim chuáng töi àêåp maånh trong löìng ngûåc. Tuy nhiïn, trûúác khi nhòn thêëy aánh mùåt trúâi, nghe tiïëng gioá thöíi trong caânh laá, chuáng töi coân phaãi úã laåi àêy trong nhiïìu ngaây daâi nghiïåt ngaä vaâ thïë laâ chuáng töi laåi lo buöìn tuyïåt voång. Trong luác naây ngûúâi ta mau choáng töí chûác cûáu naån, caác kyä sû dêîn àêìu àoaân thúå moã cuãa caác moã xung quanh chaåy túái. Möåt àaám àöng, höët hoaãng vò nhûäng tiïëng nöí tiïëng rung cuäng àöí túái. Möåt trùm hai mûúi ngûúâi goåi tïn khöng thêëy. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Hector Malot 18 - Chöìng töi àêu? - Cha töi àêu? - Traã con töi àêy! Nhûäng gioång noái ngùæt quaäng, nhûäng cêu hoãi ngheån ngaâo vò nûác núã. Biïët traã lúâi thïë naâo? Vaâ cöng cuöåc cûáu naån bùæt àêìu. Ngûúâi ta àaâo cêìu may, nhûng hoå cûá àaâo. Ngûúâi ta àaâo vaâo caác àûúâng hêìm möåt caách khöng mïåt moãi, ngûúâi ta àùåt caác xe muác nûúác. Kyä sû hy voång laâ moåi ngûúâi êín trong khu cöng trûúâng cuä. Nïëu nhû thúâi gian thêåt laâ daâi àöëi vúái nhûäng ngûúâi úã ngoaâi àang tòm caách giaãi phoáng chuáng.töi, àöëi vúái chuáng töi, nhûäng tuâ nhên bêët lûåc, noá coân àùçng àùéng hún nhiïìu. Tiïëng xe muác nûúác chùèng laâm cho niïìm vui böåt phaát cuãa chuáng töi luác ban àêìu töìn taåi àûúåc lêu. Ngûúâi ta cûáu chuáng töi, àoá laâ niïìm hy voång, nhûng taát caån nûúác liïåu coá nhanh khöng? Àoá laâ nöîi lo lùæng. Àau àúán vïì tinh thêìn coân keâm thïm àau àúán vïì vêåt chêët. Tû thïë chuáng töi buöåc phaãi cêìm cûå trïn thïìm nghó thêåt vö cuâng moãi mïåt, khöng thïí laâm àûúåc cûã àöång naâo cho giaän gên cöët vaâ chuáng töi nhûác àêìu ghï gúám. - Ta uöëng àûúåc khöng nhó? - Chuá Gaspard hoãi. - Tha höì, nûúác thò thiïëu gò, - cuå giaáo traã lúâi, - Reámi seä xuöëng lêëy nûúác, noá nheå nhêët maâ. - Lêëy vaâo àêu? - Lêëy vaâo uãng cuãa töi àêy naây. - Möåt thúå moã tïn laâ Carrory noái. Ngûúâi ta àûa töi chiïëc uãng vaâ töi chuêín bõ xuöëng muác nûúác. - Chúâ möåt chuát, - cuå giaáo noái, - àïí töi àûa tay cho àaä. Àuáng luác cuå cuái xuöëng, cuå nhaâo ra trûúác vaâ khöng hiïíu cuå lúä àaâ hay do lêu khöng cûã àöång ngûúâi bõ cûáng, hoùåc vóa than lúã ra dûúái sûác nùång cuãa cuå, cuå trûúåt luön xuöëng, àêìu chuác chòm nghóm http://ebooks.vdcmedia.com
 19. KHÖNG GIA ÀÒNH 19 trong nûúác. Chiïëc àeân cuå soi cho töi cuäng biïën mêët. Ngay lêåp tûác chuáng töi ngêåp trong boáng töëi àen ngoâm vaâ möåt tiïëng kïu thêët thanh cuâng luác thoaát ra tûâ ngûåc chuáng töi. Töi àang trong tû thïë xuöëng nûúác, töi ngaä ngûãa ngûúâi ra vaâ lao xuöëng nûúác chó sau cuå giaáo àöå möåt giêy. Ngay lêåp tûác töi caãm thêëy möåt baân tay co quùæp bêëu vaâo vai töi vaâ töi bõ keáo vaâo trong nûúác. Àaåp chên möåt caái töi ngoi lïn: baân tay vêîn bêëu chùåt vaâo töi. - Cuå giûä chùåt lêëy chaáu, cuå giaáo aå, cuå àûúåc cûáu thoaát röìi. Cûáu thoaát! Caã hai chuáng töi naâo coá ai àûúåc cûáu thoaát, vò töi chùèng biïët búi vïì phña naâo. - Thùæp àeân lïn. - Töi noái. Ngay lêåp tûác aánh àeân xuêët hiïån, töi chó cêìn duöîi caánh tay laâ chaåm vaâo búâ. Chuá Gaspard vaâ Carrory àûa tay hoå cho chuáng töi, trong khi Pageâs, möåt thúå moã khaác, soi àeân cho chuáng töi. Cuå giaáo àûúåc keáo lïn thïìm trong khi töi àêíy cuå tûâ phña sau. Cuå lïn röìi àïën lûúåt töi lïn. - Laåi àêy chaáu, - cuå noái, - àïí töi öm hön chaáu. Chaáu àaä cûáu töi. - Thò cuå àaä cûáu söëng têët caã chuáng chaáu àêëy thöi. - Thïë laâ, - Carrory noái, - anh ta laâ ngûúâi khöng bao giúâ bõ aãnh hûúãng búãi xuác àöång, töi mêët chiïëc böët aâ? - Àïí chaáu ài tòm. Nhûng moåi ngûúâi ngùn töi laåi. - Thöi, moåi ngûúâi haäy àûa chaáu chiïëc böët khaác vêåy, ñt nhêët chaáu cuäng àem àûúåc nûúác vïì! Thoaát khoãi chïët àuöëi, cuå giaáo vaâ töi bõ ûúát suäng tûâ àêìu àïën chên laâm cho chên tay cùng rúâi raä. Laånh coáng laâm chuáng töi khöng thïí quïn àûúåc chuyïån àoá. Moåi ngûúâi àûa aáo veát cho chuáng töi. Sau sûå cöë naây chuáng töi laåi mï muöåi caã ngûúâi vaâ nghô àïën caái chïët. Coá leä yá nghô naây àeâ nùång lïn caác baån töi hún laâ töi vò trong http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Hector Malot 20 khi hoå tónh thò cuöëi cuâng töi nguã thiïëp ài. Nhûng chöî ngöìi khöng thoaãi maái chuát naâo coá nguy cú rúi xuöëng nûúác. Luác àoá cuå giaáo giûä àêìu töi trong caánh tay cuå. Cuå giûä khöng quaá chùåt chó àuã àïí töi àûâng rúi xuöëng nûúác maâ thöi, töi nhû möåt àûáa treã nùçm trïn àêìu göëi meå. Cuå khöng phaãi chó coá caái àêìu vûäng vaâng maâ coân coá möåt traái tim nhên hêåu nûäa. Khi töi húi thûác dêåy, cuå àöíi tay cho àúä moãi röìi laåi ngöìi thêåt im vaâ baão töi: - Chaáu cûá nguã ài, àûâng súå. Vaâ töi laåi nguã tiïëp. Thúâi gian cûá tröi. Tû thïë cuãa chuáng töi khöng coân chõu àûång nöíi nûäa. Liïåu àaä àïën luác chuáng töi àûúåc cûáu ra chûa? Chuáng töi nghi ngúâ vö cuâng. Tuy nhiïn viïåc taát nûúác àûúåc tiïën haânh khöng ngûâng dûúái sûå laänh àaåo cuãa möåt öng kyä sû luön àöång viïn thúå moã vúái möåt niïìm tin, möåt hy voång sùæt àaá. - Caác baån úi, coân möåt ngaây nûäa, - öng noái vúái nhûäng ngûúâi thúå moã, - töi àoâi hoãi úã caác baån nhûäng gò maâ nhûäng ngûúâi baån cuãa caác baån àoâi hoãi, caác baån úã àõa võ hoå maâ xem. Niïìm tin khiïën öng hùng haái àaä truyïìn sang traái tim nhûäng ngûúâi thúå moã. Ngûúâi ta cûá àaâo sêu xuöëng maäi. Àïën ngaây thûá baãy, trong khi thay àöíi võ trñ, möåt ngûúâi thúå cuöëc vaâo túái vóa than tûúãng nhû nghe thêëy nhûäng tiïëng àêåp yïëu úát. Anh ta daán tai vaâo lúáp than röìi goåi möåt ngûúâi.baån àïën cuâng nghe vúái mònh. Caã hai im lùång vaâ möåt laát sau möåt tiïëng yïëu úát àïìu àùån lùåp ài lùåp laåi vùèng túái tai hoå. Àïën lûúåt hoå, hoå lêëy cuöëc chim goä goä. Lêåp tûác tin naây àûúåc truyïìn ài rêët nhanh. Öng kyä sû àaä àuáng! Dûúái àoá vêîn coân coá ngûúâi söëng. Tin tûác lan khùæp thaânh phöë nhû möåt vïåt thuöëc suáng, àaám àöng chaåy túái moã Truyeâre. Cöng viïåc caâng khêín trûúng hún, caác cöng ty baån gûãi àïën nhûäng thúå cuöëc tinh nhuïå nhêët. http://ebooks.vdcmedia.com
nguon tai.lieu . vn