Xem mẫu

  1. Kh i u ch p nh th thao i u ki n u tiên là ph i ch n ư c m t máy nh t t, có y ch c năng và ng kính có ch tele, wide, ghi ư c nh ng hình nh xa ho c r ng. Ti p ó, b n ph i ý m t chút n k thu t ch p nh. Ch p nh th thao là m t trong nh ng k thu t khó nh t c a nhi p nh. Tuy nhiên, i u ó không có nghĩa là nh ng ngư i nghi p dư không th làm ư c. Dư i ây là nh ng hư ng d n cho nh ng ai m i b t u ch p nh th thao.
  2. ch p nh th thao, b n c n m t máy t t v i ng kính có ch tele và wide. nh: Hoàng Hà.Ch n máy nh i u ki n u tiên là nh ng chi c máy có y ch c năng và ng kính zoom (có các ch tele và wide, có th ghi nh ng hình nh xa ho c r ng). Ti p n, có chi c máy nh ch t lư ng t t, b n nên ch n nh ng nhãn hi u n i ti ng, có truy n th ng t hàng th k qua như: Canon, Nikon, Pentax... sau ó m i là nh ng hi u máy ang th nh hành c a các hãng i n t n i ti ng như: Samsung, LG, Sony... Hi n nay, nhu c u s d ng máy nh k thu t s ang r t ph bi n và ư c s d ng r ng rãi vì nhi u tính năng thu n l i. Vì v y, n u b n ch n lo i máy nh k thu t s thì nên ch n máy có phân gi i cao. pixel càng cao, nét càng t t, t m nh càng s c s o, không b v h t khi phóng to. Lo i máy nh có pixel tương i t t, có th s d ng ch p ư c nh ng t m nh th thao, hi n có giá kho ng t 300 - 700 USD/chi c.
  3. Phóng viên nh c a Reuters t i Asian Cup v a qua. nh: Hoàng Hà.K thu t cơ b n trong ch p nh th thao S không có v n gì n u b n ch mu n có ư c t m hình k ni m dư i d ng tĩnh v th n tư ng th thao c a mình, ho c ghi l i c nh b n ang hi n di n m t gi i th thao, nhà thi u hay SV nào ó... Nhưng ch p c nh ng trong th thao thì l i là chuy n khác. Khi b n ch p m t ng tác v i chi c máy nh thì t t nh t ng nên ng quá xa, dù có ng kính zoom, b i nét s không t t và d b nhòa vì rung tay. K n, b n ng ch p hình nh có nh ng ng tác v n ng nhanh và t c cao, vì máy s không b t k p nh ng hình nh ó, làm t m nh b nhòa. Khi ch p nh ng cu c thi u th thao, b n ph i ý nt c c a máy, vì t c th p s không ghi hình nh k p th i. T c t i thi u c a máy cho các pha nh ng là 1/125 giây.
  4. Khi ch p nh ng cu c thi u th thao, c n ý nt c c a máy. nh: Hoàng Hà.Lưu gi nh và b o qu n máy nh Sau khi ch p ư c nh ng t m nh th thao ưng ý, b n nên bi t cách lưu gi b ng cách ghi ra ĩa hay vào máy tính tránh trư ng h p th nh c a máy nh b l i ho c d li u b y, không th gi ư c nh hay không th ch p ư c thêm hình nh khác. i u áng lưu ý n a là tránh s d ng máy nh dư i tr i mưa mà không có s che ch n, vì nư c ng m s làm máy gi m tu i th ho c làm h ng các m ch i n t . Do các thi t b c a máy k thu t s r t m ng manh nên b n tránh máy nh r t ho c b va ch m m nh khi di chuy n. N u không s d ng n a, nên l y pin ra kh i máy. Nh ng i u c n tránh i v i nh ng ngư i ch p nh không chuyên, khi ch p nh th thao v i máy nh k thu t s t ng, có ư c m t t m nh ưng ý v i ch t lư ng t t, b n nên tránh:
  5. Không ư c cho phông phía sau sáng hơn ch c n ch p, vì khi ó máy nh t ng ch nh sáng theo phông ch không theo i tư ng b n mu n ch p. Do ó ch c n ch p s b t i, không rõ ư ng nét khuôn m t và toàn b cơ th . ây là trư ng h p thư ng g p khi ngư i ch p hư ng ng kính máy nh i di n v i m t tr i, èn cao áp, ho c trong nhà mà b n l i hư ng ng kính máy nh i di n v i c a s , c a l n khi có ánh sáng ban ngày. Không ch p nh ng hình nh thi u th thao ( nh ng) v i máy nh có t c ch p th p hơn 1/125 giây. Vì khi ó, nh s b nhòe, không th hi n rõ nét ch c n ch p. i v i các lo i máy nh k thu t s thông thư ng, t c c a máy khi ch p nh các ch auto và programme là 1/60 giây. Chính vì th , có nh ng b c nh p, không b nhòe, ngư i s d ng máy nh ch nên ch p nh tĩnh (trao gi i, i hình thi u, khán ài...). i v i các môn thi u dư i ánh èn ho c các môn thi u trong nhà, ngư i ch p không ư c s d ng èn flash, vì s làm nh hư ng nt m nhìn c a các v n ng viên. Do ó, i v i nh ng ngư i s d ng máy k thu t s thông thư ng, cách t t nh t có các b c nh pv v n ng viên là b n nên ch p lúc h ang kh i ng. Khi ó, b n ư c phép s d ng èn flash và nh s p hơn.
nguon tai.lieu . vn