Xem mẫu

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .......................................................................... 5
DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………….6
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………7
MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 8
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT
NAM - CHI NHÁNH HUYỆN MỸ HÀO........................................................ 11
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng. ...................................... 11
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng. .......................................................... 12
1.2.1. Huy động vốn ............................................................................................ 12
1.2.2. Cho vay, đầu tư…………………………………………………………..12
1.2.3. Các hoạt động khác: .................................................................................. 13
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng............................................ 13
1.3.1. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý ................................................... 13
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban:............................................... 13
1.3.2.1. Ban giám đốc………………………………………………………..…13
1.3.2.2. Phòng kế toán………………………………………………………….14
1.3.2.3. Tổ kiểm tra nội bộ……………………………………………………..14
1.3.2.4. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ…………………………………….14
1.3.2.5. Phòng giao dịch………………………………….…………………….16
1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm từ 2012 - 2014……………..16
CHƯƠNG II: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................................. 18
2.1. Cơ sở lý luận về huy động vốn..................................................................... 18
2.1.1. Khái niệm huy động vốn. .......................................................................... 18
2.1.2. Vai trò của hoạt động huy động vốn: ........................................................ 18
2.1.2.1. Đối với khách hàng…………………………………………………….18
2.1.2.2. Đối với nền kinh tế…………………………………………………….18
2.1.2.3. Đối với NHTM………………………………………………………...18
SVTH: Hoàng Võ Bình Minh

1

Lớp 46CN

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

2.1.3. Nguồn vốn huy động của NHTM. ............................................................ 18
2.1.3.1. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi………………………………….19
2.1.3.2. Huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá…………………….20
2.1.3.3. Các hình thức huy động vốn khác. ......................................................... 21
2.1.4. Những rủi ro thường gặp trong huy động vốn…………………………...21
2.2. Cơ sở lý luận về tín dụng NHTM. ............................................................... 22
2.2.1. Khái niệm tín dụng NHTM……………………………………………...22
2.2.2. Chức năng của tín dụng………………………………………………….22
2.2.2.1. Chức năng phân phối lại tài nguyên…………………………………...22
2.2.2.2. Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển sản xuất……….23
2.2.3. Phân loại tín dụng………………………………………………………..23
2.2.4. Khái quát về tín dụng ngắn, trung, dài hạn………………………………24
2.2.4.1. Nguyên tắc cho vay……………………………………………………24
2.2.4.2. Điều kiện cho vay……………………………………………………...25
2.2.4.3. Đối tượng cho vay……………………………………………………..25
2.2.4.4. Thời hạn cho vay………………………………………………………26
2.2.4.5. Lãi suất cho vay………………………………………………………..26
2.2.4.6. Các phương thức cho vay……………………………………………...26
2.2.5. Qui trình cho vay………………………………………………………...27
2.3. Phương pháp phân tích: ................................................................................ 29
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG
VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH
HUYỆN MỸ HÀO GIAI ĐOẠN 2012 – 2014………………………………...31
3.1. Khái quát tình hình nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam - Chi nhánh huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014. .................................. 31
3.1.1. Quy mô huy động vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014. ............................................. 31
3.1.2. Các hình thức huy động vốn của của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam - Chi nhánh huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014. .................................. 39
SVTH: Hoàng Võ Bình Minh

2

Lớp 46CN

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

3.1.2.1. Tiền gửi tiết kiệm……………………………………………………...42
3.1.2.2. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế……………………………………….45
3.1.2.3. Tiền gửi của kho bạc…………………………………………………..46
3.1.2.4. Phát hành giấy tờ có giá……………………………………………….46
3.2. Khái quát tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam - Chi nhánh huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014. .................................. 47
3.2.1. Doanh số cho vay. ..................................................................................... 53
3.2.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng……………………………...55
3.2.1.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế…………………………….56
3.2.2. Doanh số thu nợ. ....................................................................................... 59
3.2.2.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng……………………………….60
3.2.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế……………………………...61
3.2.3. Tình hình dư nợ. ........................................................................................ 63
3.2.3.1. Dư nợ theo thời hạn tín dụng…………………………………………..64
3.2.3.2. Dư nợ theo thành phần kinh tế………………………………………...65
3.2.4. Tình hình nợ quá hạn. ............................................................................... 67
3.2.4.1. Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng…………………………………….68
3.2.4.2. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế…………………………………..69
3.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam – Chi nhánh huyện Mỹ Hào qua các chỉ số. ............................................... 71
3.2.5.1. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động………………………………………...71
3.2.5.2. Vòng quay vốn tín dụng (Doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân)…….72
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh huyện Mỹ Hào. .......... 73
3.3.1. Tăng cường huy động vốn ........................................................................ 73
3.3.1.1. Chủ động đa dạng hóa các hình thức huy động vốn …………………..72
3.3.1.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ…………………………………………..74
3.3.2. Tăng nhanh doanh số cho vay ................................................................... 76
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ ...................................................... 78
SVTH: Hoàng Võ Bình Minh

3

Lớp 46CN

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

4.1. Kết luận ........................................................................................................ 78
4.2. Kiến nghị ...................................................................................................... 79
4.2.1. Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh huyện Mỹ
Hào. ..................................................................................................................... 79
4.2.2. Đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam. ........................................... 79

SVTH: Hoàng Võ Bình Minh

4

Lớp 46CN

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam – Chi nhánh huyện Mỹ Hào
Sơ đồ 2.1: Quy trình xét duyệt cho vay đối với một khách hàng tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Huyện Mỹ Hào.
Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 - 2014
Biểu đồ 3.2: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam – Chi nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.
Biểu đồ 3.3: Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam - Chi nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.
Biểu đồ 3.4: Doanh số cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.
Biểu đồ 3.5: Doanh số thu nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi
nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.
Biểu đồ 3.6: Tình hình dư nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –
Chi nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.
Biểu đồ 3.7: Tình hình nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam – Chi nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.

SVTH: Hoàng Võ Bình Minh

5

Lớp 46CN

nguon tai.lieu . vn