Xem mẫu

  1. KHOA H C NƯ C CÓ NH NG TÍNH CH T GÌ? I-M c tiêu: Gíup hs: -Quan sát và t phát hi n màu ,mùi v c a nư c. -Làm thí nghi m ,t ch ng minh ư c các tính ch t c a nư c: không có hình d ng nh t nh ,cháy lan ra m i phía ,th m qua m t s v t và có th hoà tan m t s ch t. -Có kh năng t làm thí nghi m ,khám phá các tri th c.. II- dùng h c t p: -Các hình minh ho trong sgk. -Hs và gv cùng chu n b theo nhóm: +2 c c thu tinh , nư c l c ,s a, chai ,c c thu tinh có hình d ng khác nhau, m t t m kính ,khay ng nư c ,m t mi ng v i nh ,m t ít ư ng ,m t ít mu i . -B ng k s n các c t ghi k t qu thí nghi m. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -Trong quá trình s ng con ngư i l y -2 hs lên tra rl i câu h i. nh ng gì t môi trư ng và th i ra môi trư ng nh ng gì?
  2. -K tên các nhóm ch t dinh dư ng mà cơ th con ngư i c n ư c cung c p y và thư ng xuyên? -1 hs c ch . -Nh n xét ,ghi i m. -Hs l ng nghe. 2-Bài m i: -Y/c hs c ch ph n 2 sgk. -Gv gi i thi u: Ch này giúp các em hi u v m t s s v t và hi n tư ng trong t nhiên và vai trò c a nó i v i -L p ho t ng nhóm 6. s s ng c a con ngư i và các sinh v t -Nhóm th o lu n và ghi k t qu . khác .Bài h c u tiên các em s tìm hi u xem nư c có tính ch t gì? +Hs ch tr c ti p. *Ho t ng 1: Màu ,mùi và v c a nư c. +Vì khi nhìn th y c c nư c thì trong su t , nhìn th y r t rõ cái thìa, còn c c -Hs ho t ng theo nhóm 6. s a có màu tr ng c nên không nhìn -Y/c các nhóm quan sát 2 chi c c c th y cái thìa trong c c. thu tinh mà gv v a nư c l c và Khi n m t ng c c : C c không có mùi s a vào . Y/c trao i và tr l i câu h i. là c c nư c , c c có mùi thơm béo là +C c nào ng nư c ,c c nào ng c c s a. s a? +Nư c không có màu ,không có mùi , +Làm th nào b n bi t i u ó ? không có v gì. +Em có nh n xét gì và màu, mùi ,v -L p nh n xét ,b sung. c a nư c? -GV g i các nhóm khác b sung , nh n -Hs ti n hành làm thí nghi m, quan sát xét.
  3. -Gv k t lu n :Nư c trong su t ,không và th o lu n , tr l i câu h i và gi i màu ,không mùi ,không v . thích hi n tư ng . *Ho t ng 2: Nư c không có hình dáng nh t nh , ch y lan ra m i +Nư c có hình d ng c a v t ch a nó. phía. +Nư c ch y t trên cao xu ng. - GV t ch c cho hs làm thí nghi m và -Các nhóm nh n xét ,b sung. t phát ra tính ch t c a nư c. +Nư c không có hình d ng nh t nh , nó có th ch y tràn ra kh p m i phía , ch y t trên cao xu ng th p. +Nư c có hình gì? -Hs nh c l i .,gv ghi b ng. +Nư c ch y như th nào? -Nh n xét ,b sung ý ki n c a các -Hs ho t ng theo nhóm 6.,thí nghi m nhó.m tìm ra tính ch t c a nư c. -H i: +V y qua hai thí nghi m v a làm -Trình bày và gi i thích sau khi thí ,các em có k t lu n gì v tính ch t c a nghi m. nư c ? Nư c có hình d ng nh t nh +Làm thí nghi m: không? -1 Hs nư c vào khay và 3 hs l n _Gv nh c l i tính ch t c a nư c., ghi lư t dùng v i , bông , gi y th m b ng. th m nư c. *Ho t ng 3: Nư c th m qua m t -Em th y v i ,bông , gi y th m là s v t và hoà tan m t s ch t. nh ng v t có th th m nư c. -Hs ho t ng nhóm 6: -Em th y ư ng tan trong nư c , mu i Cho hs làm thí nghi m 3, 4 /43. tan trong nư c ,cát không tan trong
  4. +Y/c 4 hs lên làm thí nghi m trư c l p. nư c. -Qua 2 thí nghi m trên ,em th y nư c có th hoà tan m t s ch t và có th +H i: Sau khi làm thí nghi m em có th m qua m t s v t. nh n xét gì? - Hs nh c l i , gv ghi b ng. -H i: +Qua 2 thí nghi m trên em có nh n xét gì v tính ch t c a nư c? -Hs tr l i câu h i. Gv ch t l i và ghi b ng. 3- C ng c và d n dò: -Nêu tính ch t c a nư c? -Giáo d c tư tư ng và liên h th c t . -Nh n xét ti t h c , tuyên dương nh ng hs tích c c tham gia xây d ng bài. -D n hs v nhà h c thu c lòng m c b n c n bi t.và tìm hi u trư c bài : Ba th c a nư c.
nguon tai.lieu . vn