Xem mẫu

  1. Khoa h c (6) VAI TRÒ C A VITAMIN, CH T KHOÁNG VÀ CH T XƠ I.M c tiêu: Giúp HS:-K tên ư c các th c ăn có ch a nhi u vitamin ch t khoáng và ch t xơ -Bi t ư c vai trò c a các th c ăn có ch a nhi u vitamin,ch t khoáng và ch t khoáng và ch t xơ -Xác nh ư c ngu n g c c a nhóm th c ăn ch a nhi u vitamin,ch t khoáng và ch t xơ II.Chu n bi: -Tranh v 14, 15,SGK -M t s th c ăn th t như: chu i, tr ng, cà chua, u, rau c i III. Ho t ng d y hoc : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò
  2. 1 Ki m tra bài cũ _- Em hãy cho bi t nh ng lo i - 3 HS lên b ng tr l i th c ăn nào ch a nhi u ch t m và vai trò c a chúng ? - Ch t béo có vai trò gì ? K tên m t só lo i th c ăn có ch a nhi u ch t béo ? - Th c ăn ch a ch t m và ch t béo có ngu n g c t âu? + Nh n xét ghi i m 2.Bài m i: H i Hs vi c chu n b nhà - L p trư ng báo cáo vi c chu n b c a l p G i Hs nêu tên các lo i rau qu mà các em có và c m giác khi ăn chúng - HS tr l i - GV cho Hs xem các loai rau qu mà giáo viên chu n b và nói ây là các loai th c ăn hàng ngày c a chúng ta. Chúng thu c nhóm th c ăn nào và có vai trò gì ? Các em cùng
  3. tìm hi u bài h c này - GV ghi lên b ng - Vài Hs n i ti p nh c l i +Ho t ng 1: G V treo tranh lên b ng - Hs th o lu n nhóm ôi Yêu c u Hs quan sát và nói cho nhau - Vitamin là chu i, cam, nho, tên th c ăn có ch a nhi u vitamin, ch t chanh, quýt khoáng và ch t xơ - Ch t xơ là u, rau c i, rau d n, G i Hs tr l i ... GV ghi nhanh tên các lo i th c ăn - Ch t khoáng là :s a, d u ăn . . . lên b ng GV gi ng thêm nhóm th c ăn ch a nhi u b t ư ng như: s n, khoai lang, khoai tây . .. cũng ch a nhi u ch t xơ Chuy n ý: bi t ư c vai trò c a m i lo i th c ăn chúng ta tìm hi u ho t ng 2
  4. +Ho t ng 2: GV t tên cho các nhóm và yêu c u tr l i - Các nhóm th o lu n Nhóm vitamin: - i di n nhóm báo cáo + K tên m t s vitamin mà em bi t + Tên vitamin là A, B, C, D, ? +Vitamin A giúp sáng m t + Nêu vai trò c a các lo i vitamin ó .Vitamin B giúp kích thích tiêu hoá . Vitamin C ch ng ch y máu chân răng .Vitamin D giúp c ng xương và phát tri n cơ th + Cơ th s b b nh - N u thi u vitamin cơ th s ra sao ? + Ch t khoáng canxi, s t, ph t Nhóm ch t khoáng: pho. . . +K tên m t s ch t khoáng mà em + Can xi ch ng b nh còi xương bi t? +Nêu vai trò c a các lo i ch t khoáng tr em và loãng xương ngư i l n ó? S t t o máu cho cơ th . Ph t pho t o xương . + Ch t khoáng tham gia vi c t o men tiêu hoá thúc y ho t ng s ng vì th thi u ch t khoáng cơ th s b b nh
  5. + Thi u ch t khoáng cơ th s ra sao ? + ó là các lo i rau, u ,s n ,khoai , + m b o ho t ng bình thư ng c a b máy tiêu hoá Nhóm ch t xơ : + Nh ng th c ăn nào có ch a ch t xơ + HS l ng nghe + Ch t xơ có vai trò gì i v i cơ th GV k t lu n + Hs ho t ng cá nhân + Hs trình bày. L p nh n xét Ho t ng 3: + GV phát phi u h c t p yêu c u Hs + u có ngu n g c t ng v t tìm hi u và ánh d u vào ô úng và th c v t . +H i: Các th c ăn ch a nhi u vitamin , ch t khoáng và ch t xơ có ngu n g ct âu? + GV nh n xét
  6. 3.C ng- c d n dò: - Nh n xét d n dò bài sau PHI U H C T P + ánh d u vào ô úng Tên th c ăn Ngu n g c th c Ngu n g c ng v t v t S a u ũa B pc i u Tr ng Chu i Th t gà
  7. Cam Cá Rau ngót Cà chua Tôm Xúc xích
nguon tai.lieu . vn