Xem mẫu

  1. Khoa h c Tên bài d y : TR NG NG ÔNG SƠN I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : c trôi ch y, lưu loát toàn bài, vi t c di n c m bài văn v i c m h ng t hào, ca ng i 2. K năng : Hi u các t ng m i trong bài : chính áng,văn hoá ông Sơn, hoa văn, vũ công, nhân b n, chim l c, chim h ng. 3. Thái : Tr ng ng ông sơn là ni m t hào c a dân t c Vi t Nam. II. CHU N B : - Giáo viên : nh tr ng ng ông Sơn phóng to - b ng ph - H c sinh : Sách giáo khoa, bút chì, v so n bài. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ : B n anh tài (tt) - 1 h c sinh c o n 1 và tr l i câu h i - T i nơi yêu tinh , anh em C u Khây g p ai và
  2. ã ư c giúp như th nào ? - H c sinh tr l i + 1 h c sinh c o n 2 ... tr l i câu h i : - H c sinh nh n xét - Em hãy thu t l i cu c chi n u c a b n anh em ch ng yêu tinh ? Giáo viên nh n xét bài cũ II. Bài m i : - Tr ng ng ông A. Gi i thi u bài : Hư ng d n h c sinh quan sát Sơn tranh SGK và giáo viên gi i thi u .... B. Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài : 1. Luy n c: - 1 h c sinh gi i c c bài to, rành m ch -C l p c th m Ho t ng 1 + Giáo viên nh n xét sơ b và hư ng d n h c sinh c n i ti p nhau t ng o n - 2 h c sinh n i ti p ( 2cm 2 o n) - H c sinh c n i Luy n c : b sưu t p, s p x p, xung quang, ti p Lư t 1 hươu - Giáo viên hư ng d n ng t câu Ví d : Ni m t hào ... n n văn hoá ông Sơn/ chính là b sưu t p ... phong phú + Giáo viên nh n xét - 2 h c sinh c n i ti p - G i h c sinh c ph n chú gi i SGK. Giáo viên gi i nghĩa thêm t khó : chính áng, văn hoá ông Sơn, hoa văn ... - H c sinh c Lư t 2 - H c sinh c theo c p - Giáo viên theo dõi
  3. - Giáo viên c di n c m toàn bài - H c sinh theo dõi - H c sinh c theo (Hư ng d n cách c trong SGK) c p và nh n xét s a Lư t 3 l i l n nhau 2. Tìm hi u bài H c sinh c th m o n 1 “Ni m t hào ... hươu nai có g c” - Giáo viên h i - Tr ng ng ông Sơn a d ng như th nào ? - H c sinh c Ho t ng 2 th m - ... v hình dáng, kích c l n phong cách trang trí, hoa - Hoa văn trên m t tr ng ng ư c t như th nào văn ? - ... ngôi sao nhi u + Giáo viên ch t ý và chuy n ý o n 2 cánh, hình tròn ng tâm, hình vũ công .... - H c sinh c th m o n 2 - “N i b t trên ... ngư i dân”. h i - H c sinh c th m - Nh ng ho t ng nào c a con ngư i ư c miêu - H c sinh tr l i, t trên tr ng ng ? H c sinh nh n xét - Giáo viên : ngoài nh ng hoa văn ư c ch m kh c trên tr ng ng, hình nh nào ư c th hi n rõ nét trên tr ng ng ?(nh ng hình nh ho t ng c a con ngư i). H i : Vì sao có th nói hình nh con ngư i chi m v trí n i b t trên hoa văn tr ng ng ?
  4. - Giáo viên ch t ý và h i : - H c sinh tr l i, - H c sinh khác b - Vì sao tr ng ng là ni m t hào chính áng c a sung, nh n xét ngư i Vi t Nam ta ? (... m t c v t quý giá ph n ánh trình văn minh c a ngư i Vi t c xưa, - H c sinh tr l i ng th i nói lên ư c dân t c Vi t Nam là m t - Giáo viên nh n dân t c có m t n n văn hoá lâu i, b n v ng) - xét Giáo viên ch t ý - Liên h th c t - Hư ng d n h c sinh c di n c m - H c sinh thi c di n c m trư c l p III. C ng c - D n dò : c l i bài - xem và tr Ho t ng 3 - H c sinh nh n xét l i câu h i n i dung bài. Chu n b bài : Anh hùng lao ng Tr n i Nghĩa