Xem mẫu

  1. Khoa h c KHÔNG KHÍ B Ô NHI M I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : Sau bài h c, HS bi t : 2. K năng : Phân bi t không khí s ch (trong lành) và không khí b u (không khí b ô nhi m) 3. Thái : Nêu nh ng nguyên nhân gây nhi m b n b u không khí. II. CHU N B : - Giáo viên : Hình v - SGK /78,79 - H c sinh : Sưu t m các hình v tranh nh v b u không khí trong s ch và b ô nhi m. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Ho t ng c a Th y Ho t ng c a d yh c trò I/ Bài cũ : - 02 H c sinh tr l i - Nêu tác h i do bão gây ra ? - Nêu m t s cách phòng ch ng bão mà a phương em ã áp d ng? - Giáo viên nh n xét cho i m.
  2. II/ Bài m i : A. Gi i thi u : - M i ngư i chúng ta ai cũng thích ư c s ng trong b u không khí trong lành, mát m , nh t là nh ng thành ph - HS l ng nghe l n, nơi dân cư ông úc , V y nguyên nhân nào gây nhi m b n b u không khí. Bài h c hôm nay chúng ta s tìm hi u......... B. Tìm hi u bài : 1. Tìm hi u v không khí ô nhi m và không khí s ch . - Giáo viên yêu c u h c sinh l n lư t quan sát các hình 1.Ho t trang 78 và 79/SGK và ch ra hình nào th hi n b u ng 1 : không khí b ô nhi m ? T i sao ? - Ho t ng Bư c 1 : - Giáo viên g i m t s h c sinh trình bày k t qu th o theo c p, quan lu n : sát th o lu n. + H2 cho bi t nơi có không khí trong s ch . Vì có cây c i xanh tươi, không gian thoáng ãng. Bư c 2 : + H1, H3, H4 : cho bi t nơi không khí b ô nhi m, vì có - Ho t ng l p nhi u ng khói, t ch t th i nông thôn và c nh ư ng : i di n m t ph ông úc , nhi u phương ti n i l i ang x khí th i s em tr l i, và b i tung. l p nh n xét b - Giáo viên yêu c u HS nh c l i m t s tính ch t c a sung. không khí ? - V y th nào là b u không khí trong s ch?
  3. Bư c 3 : - Khi nào thì b u không khí b ô nhi m ? - Giáo viên k t lu n, ch t ý v không khí s ch và không - 01 em nêu khí b n như sgk /79 . - HS nh n xét - Th o lu n v nh ng nguyên nhân gây ô nhi m không ph n so sánh. khí . Ho t - Giáo viên chia nhóm và giao nhi m v cho các nhóm : ng 2 : Nhóm 1 và 2 : Nêu nh ng nguyên nhân làm không khí b Bư c 1 : ô nhi m . Nhóm 3 và 4 : Nêu tác h i c a không khí b ô nhi m. Bư c 2 : Yêu c u nhóm trư ng i u khi n các b n làm vi c . Giáo viên i n các nhóm ki m tra giúp . - Chia l p 04 nhóm, c thư - Yêu c u i di n nhóm báo cáo k t qu d a trên th c t ký ghi k t qu . phát bi u . - Giáo viên ch t ý , k t lu n. - Nguyên nhân làm không khí b ô nhi m . + Do b i, các phương ti n ô tô th i ra, b i t nhiên, b i nhà máy , b i phóng x , b i than, xi măng.. + Do khí c, khí th i c a các nhà máy , khói tàu, xe , khói thu c lá, ch t ddocoj hoá h c, s lên men th i c a Bư c 3 : các xác sinh v t, rác th i sinh ra.... là nh ng nguyên nhân - Các nhóm làm không khí b ô nhi m, gây h i n s c kho c a con khác nh n xét, ngư i và các sinh v t khác. b sung. - Giáo viên yêu c u h c sinh c m c ‘’ B n c n bi t
  4. ‘’/79 v nguyên nhân làm không khí b ô nhi m. - Cho Hs nêu l i nguyên nhân và tác h i c a không khí b ô nhi m. - H c sinh l ng - Cho các nhóm thi ua lên g n các hình v , tranh nh v nghe. b u không khí trong s ch và b ô nhi m. - Giáo viên hư ng d n cho l p nh n xét và tuyên dương b n. - 02 em c. -Ho t ng 3 : * Cho h c sinh liên h b n thân gia ình, vi c không nên làm , tránh gây nhi m b n b u không khí. - Các nhóm thi * D n dò bài sau : Sưu t m tư li u, tranh nh v các ho t ua g n. ng b o v môi trư ng. Ho t ng 4 :