Xem mẫu

  1. Khoa h c B N ANH TÀI (tt) I. M C TIÊU : - c trôi ch y lưu loát toàn bài, Bi t thu t l i sinh ng cu c chi n u c a b n anh tài ch ng yêu tinh. Bi t c di n c m bài văn, chuy n gi ng linh ho t phù h p v i di n bi n c a câu chuy n, h i h p o n u, g p gáp h i h p o n t cu c chi n u quy t li t ch ng yêu tinh, ch m rãi, khoan thai l i k t. Hi u các t m i, núc nác, núng th , Hi u ý nghĩa câu chuy n, ca ng i, s c kho , tài năng, tình oàn k t ch ng yêu tinh c a hai anh em. II. CHU N B : - Giáo viên : Tranh minh h a, b ng ph hư ng d n c o n văn. - H c sinh : 04 câu h i ã so n.
  2. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I/ Bài cũ : - G i 03 h c sinh c bài thơ ‘’ Chuy n c - 03 h c sinh tích v loài ngư i ‘’ và tr l i 04 câu h i c và tr l i sgk. câu h i. II/ Bài m i : - GV cho HS xem tranh sgk /13 nói - 01 h c sinh ng n g n v cu c chi n u quy t li t c a t . b n anh em C u Khây v i Yêu tinh. 1. Ho t ng 1 - GV gi i thi u bài : Ph n u, truy n ca ng i s c kho , tài năng, nhi t thành làm vi c - H c sinh nghĩa c a b n anh em C u Khây , Ph n hai nghe. này s cho ta bi t s hi p l c c a b n anh em di t yêu tinh (GV ghi ) - Bây gi cô c n 06 em c thành 03 lư t, cho hai o n còn l i c a ph n hai này : Giáo viên cho 06 em c theo 3 lư t , 1 lư t 2 em ( giáo viên s a l i cho các em ). - H c sinh c - Cho 1 hs c t chú gi i ( c l p c lư t ). 1 : 6 dòng u - Phân nhóm ôi cc p. Ho t ng 2 : 2 : Ph n còn - G i 2 hs khá nh t c toàn bài. l i - Giáo viên c di n c m toàn bài. Giáo viên
  3. nói cách th hi n gi ng c( 1 : gi ng h i h p- 2 : gi ng g p gáp d n d p. Giáo viên H c sinh c: cho hs nh n gi ng m t s t : v ng teo, núc nác, núng lăn ra ng , hé c a, thò u, lè lư i, mm t th cái, gãy g n h t, qu t túi b i, hét lên, n i m - H c sinh c m, t i s m, như mưa, be b , tát nư c m cho nhau nghe m, khoét máng, quy hàng). - Sau ó, Giáo viên cho hs c th m tìm hi u bài. - H c sinh g ch t sách - Giáo viên cho l p nh n xét khen ng i khi m t s em thu t l i cu c chi n u c a 4 - Ho t ng 3 : anh em này. - Ti p theo Giáo viên g i ý tr l i câu h i và nêu câu h i b sung. - H c sinh c + Anh em C u không ư c ai giúp ? th m tr l i + Yêu tinh có phép thu t gì ? 4 câu + Thu t văn t t cu c chi n u ch ng yêu - H c sinh i tinh c a 4 anh em di n thu t l i - Giáo viên h i ti p : Vì sao 4 anh em th ng - C ng c yêu tinh ? Ý nghĩa câu chuy n này là gì ? - H c sinh tr - D n dò (Giáo viên ghi i ý theo SGK) l i - Giáo viên nói : Cu c chi n r t quy t li t và - H c sinh tr di n t ư c thì các con thi nhau ch n l i o n c di n c m nhé ! (Giáo viên hư ng - H c sinh vào o n 2 - Giáo viên ưa b ng ph vi t thu t
  4. s n t “C u không hé c a .... t i s m l i”. (1 con) - H i l i ý nghĩa bài - H c sinh tr l i - Giáo viên nh n xét ti t h c - H c sinh vi t - D n h c sinh c l i - So n trư c bài ý chính “Tr ng ng ông Sơn”. - H c sinh có th ch n o n 2 (Vì có nhi u t khó c) - H c sinh thi c di n c m 4 5 em - H c sinh ghi bài