Xem mẫu

  1. Khoa h c B O V B U KHÔNG KHÍ B Ô NHI M I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : Sau bài h c, HS bi t : 2. Kĩ năng : - Nêu nh ng vi c nên và không nên làm b o v b u không khí trong s ch. 3. Thái :- Cam k t th c hi n b o v b u không khí trong s ch. - V tranh c ng tuyên truy n b u không khí trong s ch. II. CHU N B : - Giáo viên : Hình v - SGK /80,81 - Gi y A0, bút màu . - H c sinh : Sưu t m các tư li u tranh nh v b o v môi trư ng. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I/ Bài cũ : - 02 H c sinh Ki m tra - G i 2 HS ki m tra. HS1 : Hãy phân bi t không khí trong s ch và không khí b ô nhi m. HS2 : Nêu nh ng nguyên nhân gây nhi m b n b u
  2. không khí và tác h i c a nó ? II/ Bài m i : A. Gi i thi u : - Ti t h c trư c các em ã bi t ư c nh ng nguyên nhân gây nhi m b n b u không khí. V y ti t này , các em ti p t c tìm hi u nh ng bi n pháp c n làm gì b o v b u không khí trong s ch. - Giáo viên ghi - Yêu c u h c sinh m sgk/80 - HS m sgk B. Bài m i : 1. Tìm hi u nh ng bi n pháp b o v b u không khí 1.Ho t ng 1 trong s ch . Bư c 1 : - Quan sát tranh : yêu c u h c sinh quan sát các hình trang 80 và 81/SGK và TLCH? - Làm vi c theo - Nêu nh ng vi c nên và không nên làm gì b ov c p ch vào t ng b u không khí trong lành c a b n thân, gia ình và hình và nêu ý tr a phương em. l i. - Giáo viên g i m t s h c sinh trình bày k t qu Bư c 2 : làm vi c theo c p . - Làm vi c c - Nh ng vi c nên làm th hi n qua hình v sgk l p, h c sinh khác nh n xét, b + H1 : Các b n làm v sinh l p tránh b i sung. + H2 : C m v t rác vào thùng có n p y tránh mùi hôi th i. + H3 : N u ăn b ng b p c i ti n tránh khói, khí th i,
  3. + H5 : Trư ng h c có nhà v sinh úng qui cách , giúp không gây ô nhi m môi trư ng. + H6 : C nh thu gom rác làm ư ng ph s ch p, tránh ô nhi m. + H7 : Tr ng cây c nh gi cho b u không khí trong s ch. . - Vi c không nên làm b o v b u không khí trong s ch ư c th hi n qua (H4) vì nhóm b p than T Ong gây ra nhi u khói và khí th i c h i. - Giáo viên ch t ý, k t lu n Bư c 3 : - Ch ng ô nhi m không khí b ng cách : + Thu gôm rác và x lý , phân h p lý. + Gi m lư ng khí th i c h i c a xe có ng cơ ch y b ng xăng , d u và c a nhà máy, gi m khói un. + B o v r ng và tr ng nhi u cây xanh gi cho b u không khí trong lành. . - V tranh c ng b o v b u không khí trong s ch . - Giáo viên chia nhóm, giao nhi m v cho m i Ho t ng 2 : nhóm. - Yêu c u h c sinh th o lu n, tìm ý cho n i dung tranh tuyên truy n c ng m i ngư i cùng b o v Bư c 1 : b u không khí trong s ch . 04 nhóm làm vi c - Phân công t ng thành viên trong nhóm v ho c vi t
  4. t ng ph n c a b c tranh. - Th c hành: Giáo viên i t i các nhóm ki m tra, giúp - Trình bày và ánh giá - Yêu c u các nhóm treo s n ph m c a nhóm và c - Nhóm trư ng i di n nêu lên ý tư ng c a b c tranh c ng. i u khi n. Bư c 2 : - GV nh n xét, ánh giá và tuyên dương các nhóm. - Ho t ng c ng c d n dò : - Các nhóm khác Bư c 3 : - Giáo viên yêu c u h c sinh c l i m c ‘’ B n c n nh n xét, góp ý. bi t’’ /81 . * Liên h : G i vài em nêu b n thân, gia ình hay a - Ho t ng 3 phương ã làm ư c gì b o v b u không khí - 02 em c, l p : trong s ch. l ng nghe. - Giáo viên nh n xét ti t h c - Giao vi c cho các nhóm chu n b dùng cho bài sau :’Âm Thanh ’
nguon tai.lieu . vn