Xem mẫu

KHO TANG CA DAO NGÛÚI VIÏT 1 E 1. - E khi thùm lat vang phai Sùc tan nhõ mêt anh lai bo hoai khöng thûúng Anh thï co bong trùng àêy Nui kia co lú têm long nay vên nguyïn. DCTH 180 HT 380 2. E mai em noi khöng thûúng Tùt trùng röi lai tòm phûúng àöi dúi. DCBTT 282 3. Em mai khöng thiït nhû lúi Lùng xùng nhû bûúm àêu röi lai bay. DCBTT 232 4. Em ban chi dûúi bú trïn tran Dêm sûúng phan mai, cam thûúng han ai nuöi? HHÀN 232 5. Em buön chi co bõ, co cên Em xuöng ào doc möt thên möt mònh? DCTH 82 6. Em buön chi co sot co gianh Co phai buön hanh, xuöng chú Cêu Quan. DCTH 40 7. Em buön chi röi lai ban chi Mûúi phiïn chú Phö em ài ca mûúi - Em buön bac röi lai buön vang a Mûúi phiïn chú Phö gùp chang chñn phiïn KHO TANG CA DAO NGÛÚI VIÏT 2 Quñ hö gùp ban cho liïn Mûúi quan ban àûúc chñn tiïn cung ài. CDHN 153 BK a - Em buön bêc röi lai buön vang CDTCM 113 8. Em buön trêu kï mú ban trùm Gùp cún gio bêc em nùm em lo. NASL I 6b - 7a NASL I 11a NASL III 32b 9. Em buön vò àa lú duyïn Anh buön vò chùng àûúc yïn gia àònh. TCBD II 273 10. Em cêm cai àêu ài àong Anh nay vuöt ngon sao song kem gò. DCTH 108 11. Em cêt mai cheo lan, nhòn chang rúi luy Thön thûc gan vang, thöi dõ tên nan1 Chang àanh nhûng phu mêu khöng àanh La cêy tre khuêt ngon nganh, Trúi úi! DCNTB I 244 Xem thïm C 255 12. Em cha tham nha ngoi tay àònh Tham vï ngon nui rêp rònh trïn tay Cha tham nha ngoi anh àêu Tham vï con mùt bö cêu liïc ngûúi. CDTCM 78 13. Em chùng lo cöt rui xûúng tan, Tiïn nhût em xanh xe, hêu àoan em ra thêy. CHG 29 14. Em chï thuyïn thung chùng ài 1 Thöi dõ tên nan: lui dï tiïn kho. KHO TANG CA DAO NGÛÚI VIÏT 3 Em ài thuyïn van co khi gêp nghïnh! Ba chòm bay nöi lïnh àïnh Co khi àï nga àï nghïnh thiït thoi! DCTH 91 BK a - Co khi àö nga àö nghiïng thiït thoi HT 364 Xem thïm A 246, 247 va N 539 15. Em chöng ú vúi chõ dêu Coi chûng keo no giït nhau co ngay. HHÀN 219 HT 218 TCBD II 214 NP 1I 155 VNP7 312 16. Em chú co nïn xuc xiïm öng thú nï Tui ma cêt bay cêt bua, thò àïn mêt nghï gia vöi. DCBTT 134 17. Em chú thêy anh be ma sêu Kòa con ong no bao nhiïu tuöi, no chêm bêu, bêu thui. TCBD I 561 TNPD I 123 VNP 1I 130 VNP7 274 BK HHÀN 141: Em chú thêy anh be ma sêu Con ong kia no bao lún, no chñch nu trai bêu, trai bêu eo. 18. Em chûa co chöng, em múi àïn àêy Chöng röi, chiïu trai man vêy ú nha. VNP7 434 Xem thïm E 26 19. Em co ba quan tiïn, em nghô la giau Thach Sung, Vûúng Khai con àêu àïn giú Trot sa cú, múi phai luy cú Thuyïn buön lú chuyïn lûng lú àêu ghïnh Anh àa tûng lïn thac xuöng ghïnh Thuyïn nan àa trai, thuyïn manh thû chúi KHO TANG CA DAO NGÛÚI VIÏT 4 Anh chúi khùp bön phûúng trúi Cho trên biït mùt, cho àúi biït tïn. DCBTTII 481 TNPD II 82 20. Em co chöng con nho, nhû ngon co con non Loan phong kia chûa nhêp, da con nhû xûa - Àûúng ài khöng lú cung mon Le àêu co le hoa con duyïn tûúi Em noi ra sú chung ban cûúi Ca àöi ba buöi chú, con khoe tûúi nöi gò. DCNTB I 139 21. Em co chöng, em tûúng nghôa chöng Nghôa qua em tûúng mùn nöng vao àêu? DCNTB II 151 22. Em co chöng khöng bo nghôa anh Giau thúi miïu ngoi, kho miïu tranh em cung thú. DCNTB II 151 23. Em co chöng röi anh lai ú vúi ai? Röi àêy töi trach öng mai ñt lúi Töi ra söng tû tên cho röi àúi Àï cho em ú lai nghe lúi phõ thi. TCBD IV 32 24. Em co chöng röi cung nhû ruöng ban mai lêu nùm Anh co tûúng tònh nhún trûúc, àïn thùm röi vï. DCNTB II 151 25. Em co chöng röi, em noi rùng chûa Töi riïng em ào, no lûa àûúc anh - Khöng khöng, chûa co núi àêu Con tùm soan àang àúi nûúng dêu nha ngûúi. HPV 82 ... - tailieumienphi.vn