Xem mẫu

  1. Khi nào s d ng ng kính zoom • Khi b n s d ng máy nh Point and shoot thì h u h t ư c trang b ng kính zoom. Bên c nh ó, nhi u máy DSLR khi bán ra b kit (máy nh + ng kính + ph ki n...) cũng i v i ng kính zoom. B n có khi nào h i t i sao như v y không, nh ng ký hi u 1X, 2X, 3X... trên thân máy có ng kính zoom nghĩa là gì... V y chúng ta hãy cùng nhau trao i m t s ki n th c chung quanh ng kính này. • 1. Sơ lư c ng kính zoom • ng kính zoom là ng kính ư c l p ráp b ng nhi u thành ph n th u kính cho phép thay i tiêu c c a ng kính. Vi c thay i này s tương ng v i vi c cùng m t v trí ch p, b n có th kéo g n hay yv t th ch p ra xa mà không c n ph i di chuy n. ây cũng là ưu i m l n nh t khi ch p nh b ng ng kính zoom. Chúng ta thư ng th y ký hi u "x" trên máy nh có ng kính zoom, nó di n t t l phóng i c a ng kính zoom. Ví d ng kính zoom 100-300mm có th g i là zoom 3x hay 3:1. Trư c ây, nh ng ng kính zoom có ch t lư ng t t thư ng có t s này nh hơn 3 ( như các ng kính zoom 28-70mm, 70-200mm...). Có 2 lo i ng kính zoom trên máy s là zoom quang h c (optical zoom) và zoom k thu t s (digital zoom). Zoom quang h c phóng i hình nh b ng s thay i cách s p x p th u kính, zoom s thì phóng i hình nh b ng m t phép tính n i suy. Vì v y zoom quang h c luôn cho ch t lư ng hình nh t t hơn zoom s .
  2. nh 1: nh ư c ch p b ng ng kính zoom 28-85mm tiêu c 28mm. T c 1/60s, kh u f/5, ISO 200. 2. Zoom m t kh u t t và t ti n hơn i v i nh ng máy Point and Shoot và nh ng ng kính zoom bán kèm v i kit c a máy DSLR thì m ng kính c a kh u s thay i tùy theo s thay i tiêu c ng kính. M t ng kính zoom có kí hi u 7.4- 44.4mm 1:2.8-4.8, s có nghĩa là khi tiêu c c a ng kính là 7.4mm thì m kh u t i a s là 2.8 và khi chuy n sang tiêu c dài hơn thì m ng kính d n d n nh l i, như tiêu c 44.4mm thì kh u i a ch còn 4.8. i v i nh ng ng kính zoom khi thay i tiêu c ng kính mà m t i a c a kh u b t bi n thì s luôn t ti n hơn và cho ch t lư ng
  3. hình nh t t hơn. Ví d , m t s kí hi u trên ng kính zoom m t kh u như 70-200mm 1:2.8, 24-70mm 1:2.8... 3. Nh g n và ơn gi n Vi c m t ng kính zoom s d ng ư c nhi u m c ích khác nhau s giúp cho hành lý ch p nh c a b n ơn gi n và cơ ng hơn. Ví d trong m t bu i ch p mà nhu c u c a b n ch ơn gi n là ch p nh lưu ni m, nh sinh ho t, nh phong c nh... thì b n ch c n mang theo m t ng kính 18- 70mm ch ng h n. N u b n yêu thích ch p chân dung, ch p c n nh... thì nên mang theo ng kính 70-200mm. G n ây, có nh ng ng kính zoom v i t m t 18-200mm, 18-300mm... thì h u như dành cho m i m c ích ch p nh. 4. Ti t ki m chi phí V i ngân sách gi i h n, b n có th ch n mua nh ng ng kính zoom tùy theo m c ích s d ng và v a túi ti n. Tuy nhiên, nh ng ng kính zoom này khi c m trên tay b n s c m th y chúng hơi nh , do a ph n các b ph n u làm b ng nh a. Bên c nh ó, ch t lư ng nh c a chúng cũng không so bì ư c v i nh ng ng kính zoom m t kh u. Trư c khi mua ng kính zoom nào ó, b n có th yêu c u ngư i bán cho phép mư n m t vài ng kính và b n g n vào thân máy r i ch p t i ch li n. Sau ó b n v nhà so sánh ch t lư ng nh và quy t nh s mua ng kính zoom nào. 5. Ch p nhanh ng kính ch có m t tiêu c ( ng kính fix) thì luôn cho ch t lư ng hình nh p hơn ng kính zoom. có b c c ưng ý, b n ph i di chuy n nhi u (anh em nhi p nh thư ng nói ùa là zoom b ng chân), ho c ph i thay m t ng kính khác v i tiêu c phù h p. D n d n, v i s phát tri n c a
  4. công ngh thì kho ng cách ch t lư ng gi a ng kính zoom và ng kính fix ã thu ng n l i. Vì v y, ng kính zoom v i vi c d dàng thay i tiêu c ch p nh s giúp b n b c c, l y nét... nhanh hơn và ch p nhanh hơn. nh 4a: B t g p m t chú chim tôi ã zoom và ch p li n mà không có th i gian thay ng kính. nh ch p v i t c 1/500s, kh u f/4.5, ISO 200 tiêu c ng kính là 85mm.
  5. nh 4b: nh ch p khi tôi ang ng i trên máng trư t v i ng kính zoom tiêu c 28mm. 6. D dàng và sáng t o N u b n ch m i b t u c m máy thì m t chi c Point and shoot hay m t DSLR v i ng kính zoom i kèm v i b kit là r i . Nh ng ng kính zoom này ã ư c nhà s n xu t nghiên c u và cho ra i nh m tho mãn b t kỳ nhu c u ch p nh m t cách d dàng, sáng t o và ít t n kém nh t. Bên c nh ó, có m t s ng kính zoom còn cho phép ch p macro n a. M t th thu t thư ng ư c dùng trong ch p nh b ng ng kính zoom là v a ch p v a xoay ng kính zoom. Hãy ch p nhi u và sáng t o theo cách b n thích v i nh ng gì mình có, r i b n s quy t nh nâng c p mua thêm ng kính zoom khác.
  6. nh 5a: nh ch p b ng ng kính zoom và máy ư c t lên m t t ng á ch p t c ch m 1/10s, kh u f/22, ISO 200.
  7. nh 5b: nh ch p b ng hi u và èn m t khu ph êm v i ng kính zoom 18-55mm, v a ch p v a xoay zoom t tiêu c 28mm sang 55mm v i t c 1/1.3s, kh u f/5, ISO 200.
nguon tai.lieu . vn