Xem mẫu

  1. Khi nào có th cho bé dùng g i? Tr quá nh không n m g i s an toàn hơn. M c dù trong c a hàng dùng cho tr sơ sinh, g i luôn ư c bày bán v i nhi u hình d ng, màu s c r t xinh x n, nhưng th c ch t nó không ư c khuyên dùng cho tr dư i 2 tu i. Tr có th b ng t th m t cách d dàng khi s d ng chúng.
  2. Th t v y, ch có ba m tr hay nghĩ chi c g i s làm cho con mình c m th y d ch u, ch th c ch t tr không h c n chúng. V i em bé m i sinh thì bé chưa bi t c m giác d ch u c a chi c g i như ngư i l n hay nghĩ. Nhi u kinh nghi m c a các bà m còn cho th y, tr sơ sinh n m g i không úng cách có th gây ra ch ng b p u, xương u b méo. Do lúc này, xương s c a bé còn r t m m, l i thư ng xuyên n m trên g i nên d dàng b bi n d ng. N u bé là a tr hay b nôn tr sau khi bú, b n cũng có th bé n m trên g i, nhưng ch nên h n ch trong kho ng th i gian sau khi bé bú no. V i tr l n hơn, 1 tu i ch ng h n, bé l i thư ng xuyên n m ch ch kh i g i trong êm, và vi c bé n m lên g i dư ng như là m t hành ng b t chư c ngư i l n mà thôi. N u b n mu n cho bé dùng g i, t t hơn h t là hãy i bé l n hơn, khi có th chuy n bé t cũi qua giư ng ho c khi bé ã bi t ph n v trư c m t vài nguy hi m nh . Nhưng
  3. n u b n v n mu n cho bé con c a mình m t chi c g i thì hãy l a cho bé m t cái nh , th p và không quá m m lún. Tuy t i không nh ng chi c g i b ng lông chim hay g i c a ngư i l n cho bé n m, nó v a sai quy cách, v a r t m m, có th gây d ng và cũng có th gây ng t th khi u tr lún vào g i trong lúc ng .
nguon tai.lieu . vn