Xem mẫu

  1. Khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải” Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giao thông vận tải, Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời hạn nộp hồ sơ phải trước ngày 01/6 hàng năm, thời hạn giải quyết trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề nghị: Căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm Nộp hồ sơ đề 1. chương vì sự nghiệp GTVT, cá nhân khai hồ sơ, nộp tại cơ nghị quan quản lý trực tiếp (nơi đang công tác hoặc đã công tác). Xét duyệt tại 2. Cơ quan, tổ chức quản lý xét duyệt hồ sơ, trình Bộ GTVT. cấp cơ sở Giải quyết Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, quyết định 3. thủ tục khen thưởng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ a) Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của cá nhân trong ngành Giao thông vận tải gồm: 1. - Văn bản đề nghị xét tặng của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (bản chính). - Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (bản chính). - Bản kê khai tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân, có xác
  3. Thành phần hồ sơ nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ. Cá nhân đã nghỉ hưu do cơ quan quản lý ra Quyết định nghỉ hưu xác nhận (Bản chính). - Bản sao các Quyết định khen thưởng liên quan đến việc xét tặng Kỷ niệm chương b) Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải: - Văn bản đề nghị xét tặng (bản chính). - Bản tóm tắt thành tích, công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải của cá nhân được đề nghị xét tặng (bản 2. chính). - Đối với các cá nhân công tác ở các Bộ, ngành (ở địa phương là các Sở, ban, ngành), các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ, ngành chủ quản (ở địa phương là Sở, ban ngành), các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội đó. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự Quyết định số
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định nghiệp Giao thông vận tải". 22/2005/QĐ-BGTV... Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì Quyết định số 2. sự nghiệp Giao thông vận tải". 22/2005/QĐ-BGTV... Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác xét Quyết định số 3. tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông 22/2005/QĐ-BGTV... vận tải”. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Chỉ được nhận Kỷ niệm chương một lần. a) Đối với cá nhân trong ngành GTVT: - Thời gian trong ngành: nam đủ 20 năm trở lên; nữ Quyết định số 1. đủ 15 năm trở lên 22/2005/QĐ-BGTV... - Từ ngành khác chuyển về có 25 năm công tác liên tục; thời gian trong ngành GTVT đối với nam từ 10 năm trở lên; nữ từ 8 năm trở lên. - Bị kỷ luật dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét
  5. Nội dung Văn bản qui định sau 3 năm kề từ khi xóa kỷ luật; thời gian chịu kỷ luật không được tính. - Bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không xét. b) Đối với cá nhân ngoài ngành GTVT - Người có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển sự nghiệp GTVT Việt Nam. - Người có sáng kiến hoặc công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thiết thực đóng góp cho sự phát triển của ngành GTVT. 2. - Người có công lao trong việc xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế với ngành GTVT, đóng góp tích cực cho sự nghiệp GTVT Việt Nam. - Người có sự giúp đỡ, ủng hộ xứng đáng về tài chính hoặc vật chất cho sự phát triển của ngành GTVT.
nguon tai.lieu . vn