Xem mẫu

 1. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ KHẢO SÁT HÀM SỐ QUA CÁC KỲ THI A. CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2003-2009 Bài 1 (2004) Bài 2 (2006KPB) Bài 3 (2006PB) Bài 4 (2006BT) Bài 5 (2007PB2) Bài 6 _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 1
 2. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 7 (2008PB) Bài 8 (2008BT) Bài 9 (2008KPB2) Bài 10 (2009BT) Bài 11 (2008PB) Bài 12 (2007PB) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 2
 3. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 13 Bài 14 (2007BT) Bài 15 (2007PB2) Bài 16 Bài 17 Bài 18 (2009) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 3
 4. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ B. CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2002-2009 Bài 19 (A2002) B2002(DB1) Bài 20 (B02_DB1) Bài 21 (D02_DB1) Bài 22 (A02_DB2) Bài 23 (B03) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 4
 5. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 24 (A03_DB1) Bài 25 (D02_DB2) Bài 26 (B04 Bài 27 (D04) Bài 28 (B04_DB1) Bài 29 (D05) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 5
 6. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 30 (A05_DB2) A2006 31 (A06) Bài D2006 32 (D06) Bài D2006(DB1)(D06_DB1) Bài 33 B2006(DB2) Bài 34 (B06_DB2) Bài 35 (B07) B2007 _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 6
 7. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 36 (B07_DB1) Bài 37 (B2008) B2008 Bài 38 (D2008) Bài 39 (A2008_DB1) A2008(DB1) Bài 40 (B2008_DB1) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 7
 8. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 41 (D2002) Bài 42 (B2003_DB2) Bài 43 (D2004_DB2) D2006(DB2) 44 Bài (D2006_DB2) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 8
 9. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 45 (D2007) D2007(DB1) Bài 46 (D2007_DB1 ) Bài 47 (D2007_DB2 ) D2008(DB1) Bài 48 (D2007_DB2) Bài 49 (D2007_DB2) A2009 _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 9
 10. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ CD2008 Bài 50 (CD2008) Bài 51 (B2002) D2002(DB2) Bài 52 (D2002_DB2) A2004(DB1) Bài 53 (A04_DB1) Bài 54 (D05_DB1) Bài 55 (A06_DB2) A2006(DB2) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 10
 11. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ A2008(DB2) Bài 56 (A08_DB2) Bài 57 (B2009) B2009 D2009Bài 58 (D2009) CD2009 9 (CĐ2009) Bài 5 A2002(DB1) Bài 60 (A02_DB1) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 11
 12. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ B2002(DB2) Bài 61 (B02_DB2) Bài 62(A2003) Bài D2003 63(A2003) Bài 64 (A03_DB1) D2003(DB1) Bài 65 (D03_DB1) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 12
 13. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 66 (A03_DB2) A2004 Bài 67 (A2004) Bài 68 (D04_DB1) Bài 69 (A04_DB2) Bài 70 (B04_DB2) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 13
 14. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ A2005 Bài 71 (A2005) B2005 72 (B2005) Bài A2005(DB1) Bài 73 (A05_DB2) Bài 74 (B05_DB1) Bài 75 (B05_DB2) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 14
 15. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ D2005(DB2) Bài 76 (D05_DB2) Bài 77 (B2006) B2006 Bài 78 (A06_DB1) A2006(DB1) Bài 79 (B06_DB1) B2006(DB1) A2007 80 (A2007) Bài _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 15
 16. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 81 (A07_DB1) Bài 82 (A07_DB2) Bài 83 (B07_DB1) A2008 Bài 84 (A2008) Bài B2008(DB2) 85(B08_DB2) ------------------------------------------------ _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 16
nguon tai.lieu . vn