Xem mẫu

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> KHAÛO SAÙT CAÙC CHÆ SOÁ HUYEÁT HOÏC VAØ THÔØI GIAN ÑOÂNG MAÙU<br /> TREÂN BEÄNH NHAÂN TAI BIEÁN MAÏCH MAÙU NAÕO<br /> Löông Thanh Ñieàn*, Vuõ Anh Nhò**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Phaân tích 108 beänh nhaân TBMMN naèm ñieàu trò taïi khoa Thaàn kinh Beänh vieän Chôï Raãy, chuùng toâi ruùt<br /> ra nhöõng keát luaän sau ñaây :<br /> - Caùc chæ soá veà hoàng caàu, hematocrit vaø tieåu caàu ña phaàn khoâng khaùc bieät so vôùi caùc chæ soá cuûa ngöôøi<br /> bình thöôøng, tuy nhieân ñaõ coù söï thay ñoåi ít nhieàu ôû moät soá beänh nhaân. Rieâng caùc chæ soá veà baïch caàu coù söï<br /> thay ñoåi saâu saéc, baïch caàu coù khuynh höôùng taêng sau ñoät quò bieåu hieän ôû caû hai nhoùm nhoài maùu naõo vaø<br /> xuaát huyeát naõo, trong ñoù söï bieán thieân theo chieàu höôùng taêng baïch caàu cuûa nhoùm beänh nhaân xuaát huyeát<br /> naõo roõ raøng hôn.<br /> - Böôùc ñaàu tìm ra ñöôïc söï thay ñoåi ít nhieàu veà thôøi gian ñoâng maùu ôû moät boä phaän beänh nhaân, phaàn<br /> ñoâng soá beänh nhaân coøn laïi khoâng coù söï thay ñoåi. Neáu nhö TQ vaø tæ leä prothrombin thay ñoåi nhieàu hôn ôû<br /> nhoùm beänh nhaân xuaát huyeát naõo, thì TCK laïi thay ñoåi nhieàu hôn ôû nhoùm beänh nhaân nhoài maùu naõo.<br /> <br /> SUMMARY<br /> STUDY ON ALTERATIONS OF HEMATOLOGY AND COAGULATION TIME<br /> OF CEREBROVASCULAR PATIENTS<br /> Luong Thanh Dien, Vu Anh Nhi * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 81 – 86<br /> <br /> Objectives : To study on alterations of hematology and coagulation time of 108 patients including 63<br /> cerebral infarction and 45 hemorrhage at neurology department of Cho Ray Hospital.<br /> Methods : Prospectives study, hematological and coagulation parameters include erythrocytic cells,<br /> white blood cells, platelets, hematocrit, PT, prothrombine rate, APTT are evaluated<br /> Results : There has no differency in red blood cell count, platelet count, hematocrit rate between<br /> cerebral infarction and cerebral hemorrhage. However, there is a little different in some patients. White<br /> blood cell count after stroke is widely different among cerebral infarction and cerebral infarction,<br /> especially increased in hemorrhage. Step by step, we find out the differency in coagulation time between<br /> cerebral infarction and cerebral hemorrhage, PT is prolonged and prothrombine rate is decreased in<br /> cerebral hemorrhage than cerebral infarction, APTT is prolonged in cerebral infarction than cerebral<br /> hemorrhage.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Tai bieán maïch maùu naõo(TBMMN) laø beänh thaàn<br /> kinh phoå bieán ôû Vieät Nam vaø treân theá giôùi. Moãi naêm,<br /> taïi khoa Thaàn kinh Beänh vieän Chôï Raãy vaø caùc Beänh<br /> vieän Ña Khoa caùc tænh ñaõ tieáp nhaän vaø ñieàu trò cho<br /> haøng ngaøn beänh nhaân tai bieán maïch maùu naõo.<br /> <br /> Nhö vaäy, TBMMN laø moät thöû thaùch lôùn vôùi ngaønh<br /> y teá, ngoaøi tæ leä töû vong cao, di chöùng ñeå laïi cho ngöôøi<br /> beänh laø vaán ñeà ñaùng quan taâm : thieáu soùt veà vaän<br /> ñoäng, ngoân ngöõ, veà sinh hoaït haøng ngaøy cuõng nhö<br /> haøng loaït caùc vaán ñeà khaùc.<br /> Vieäc ñieàu trò TBMMN, beân caïnh vieäc oån ñònh huyeát<br /> aùp, choáng phuø naõo thì vieäc choáng keát taäp tieåu caàu,<br /> <br /> * Boä moân Thaàn kinh, Tröôøng ÑH Y Khoa Caàn Thô<br /> ** Boä moân Thaàn kinh, ÑHYD Tp.HCM<br /> <br /> Thaàn Kinh<br /> <br /> 81<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> choáng ñoâng taùi laäp laïi tuaàn hoaøn, ñieàu chænh roái loaïn<br /> huyeát ñoäng hoïc sau TBMMN laø vaán ñeà quan troïng.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> <br /> Chính vì muoán tìm hieåu söï thay ñoåi cuûa caùc chæ<br /> soá huyeát hoïc vaø thôøi gian ñoâng maùu sau TBMMN, töø<br /> ñoù coù theâm thoâng tin veà beänh lyù naøy vaø coù chieán löôïc<br /> ñieàu trò höõu hieäu hôn, chuùng toâi tieán haønh nghieân<br /> cöùu ñeà taøi naøy vôùi muïc tieâu :<br /> <br /> Nhoài maùu naõo Xuaát huyeát<br /> Chung 2<br /> P<br /> naõo<br /> nhoùm<br /> Hoàng caàu 4,446± 0,217 4.583± 0.175 4.504 ± p>0,05<br /> (M/μL)<br /> 0.145<br /> Baïch caàu 11,9 ± 2,534 10,265± 0,89 11,15 ± 1,57 p>0,05<br /> (K/μL)<br /> Hematocrit<br /> 37,4 ±<br /> 39,4<br /> 38,2 ± p>0,05<br /> (%)<br /> 1,58(%)<br /> ±1,36(%)<br /> 1,09(%)<br /> Tieåu caàu 262,77±32,31 269,4±22,74 265,5± 20,9 p>0,05<br /> (K/μL)<br /> <br /> -<br /> <br /> Khaûo saùt moät soá ñaëc ñieåm quan troïng cuûa<br /> nhoùm nghieân cöùu.<br /> <br /> -<br /> <br /> Khaûo saùt caùc chæ soá huyeát hoïc.<br /> <br /> -<br /> <br /> Phaân tích caùc chæ soá veà thôøi gian ñoâng maùu.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> Ñoái töôïng<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu bao goàm 108 beänh nhaân<br /> TBMMN naèm ñieàu trò taïi Khoa Thaàn kinh beänh vieän<br /> Chôï Raãy töø thaùng 1/2004 ñeán 6/2004 vaø thoaû maõn caùc<br /> tieâu chuaån :<br /> - Beänh nhaân thoaû maõn caùc tieâu chuaån laâm saøng<br /> veà chaån ñoaùn tai bieán maïch maùu naõo cuûa Toå chöùc Y<br /> teá theá giôùi.<br /> - Beänh nhaân ñöôïc nhaäp vieän trong voøng 48 giôø<br /> ñaàu sau khôûi phaùt.<br /> - Beänh nhaân ñöôïc laøm CTScan hoaëc MRI ñeå chaån<br /> ñoaùn xaùc ñònh.<br /> - Khoâng coù nhöõng baát thöôøng veà huyeát hoïc tröôùc ñoù.<br /> - Khoâng duøng nhöõng thuoác laøm thay ñoåi caùc<br /> thaønh phaàn cuûa caùc chæ soá nghieân cöùu.<br /> Tieâu chuaån loaïi tröø<br /> - Beänh nhaân ñöôïc nhaäp vieän treã sau 48 giôø khôûi phaùt.<br /> - Coù baèng chöùng cho thaáy coù caùc nguyeân nhaân<br /> gaây beänh khaùc nhö u naõo, xuaát huyeát maøng naõo hay<br /> caùc trieäu chöùng maát tröôùc 24 giôø .<br /> - Nhöõng beänh nhaân ñang duøng caùc loaïi thuoác<br /> laøm aûnh höôûng ñeán keát quaû nghieân cöùu.<br /> <br /> Baûng1: Trò soá trung bình cuûa caùc chæ soá huyeát hoïc<br /> <br /> Veà caùc chæ soá huyeát hoïc : caû ba nhoùm nghieân cöùu<br /> ñeàu khoâng coù söï khaùc bieät.<br /> Chæ soá hoàng caàu vaø tieåu caàu gaàn vôùi haèng soá sinh<br /> lyù cuûa ngöôøi Vieät Nam. Rieâng baïch caàu: caû ba nhoùm<br /> ñeàu cao hôn haèng soá sinh lyù cuûa ngöôøi bình thöôøng.<br /> Baûng 2 : So saùnh tæ leä beänh nhaân coù teá baøo maùu cao<br /> Hoàng<br /> caàu>5.0(M/μL)<br /> Hoàng caàu<br /> 10.0(K/μL)<br /> Tieåu<br /> caàu>400(K/μL)<br /> Hematocrit>42%<br /> <br /> Choùmchung Nhoùm NMN Nhoùm XHN<br /> P<br /> 23,1%<br /> 22,23%<br /> 24,4% P=0,07<br /> 22,3%<br /> <br /> 28,5%<br /> <br /> 13,4%<br /> <br /> P=0,06<br /> <br /> 53,7%<br /> <br /> 44,4%<br /> <br /> 66,6%<br /> <br /> P=0,022<br /> <br /> 17,5%<br /> <br /> 23,8%<br /> <br /> 8,8%<br /> <br /> P=0,446<br /> <br /> 25%<br /> <br /> 22,23%<br /> <br /> 28,8%<br /> <br /> p =0,43<br /> <br /> Töø keát quaû baûng 2 ta thaáy nhoùm beänh nhaân XHN<br /> coù baïch caàu taêng cao chieám tæ leä cao hôn nhoùm beänh<br /> nhaân NMN, ñieàu naøy phuø hôïp vôùi y vaên.<br /> Tieåu caàu taêng trong nhoùm NMN cao hôn hai<br /> nhoùm coøn laïi, nhöng thöôøng tieåu caàu taêng ít coù yù<br /> nghóa treân laâm saøng.<br /> Baûng 3: Thôøi gian TQ theo nhoùm nghieân cöùu<br /> Nhoùm chung Nhoùm NMN Nhoùm XHN<br /> p<br /> TQ giaây 13,33 ± 0,32 13,51±0,475 13,09±056 p>0,05<br /> TQ >15giaây<br /> 18,5%<br /> 12,6%<br /> 26,6% P=0,036<br /> TQ0,05<br /> TCK>35giaây<br /> 23,1%<br /> 30,1%<br /> 13,3%<br /> p=0,04<br /> <br /> Baûng 4 cho thaáy thôøi gian TCK trung bình cuûa ba<br /> nhoùm khoâng coù söï khaùc bieät nhau vaø khoâng khaùc bieät<br /> so vôùi giaù trò sinh lyù.<br /> Tuy nhieân, tæ leä beänh nhaân coù thôøi gian TCK keùo<br /> daøi cuûa nhoùm NMN nhieàu hôn nhoùm XHN ôû möùc coù<br /> yù nghóa thoáng keâ (p=0,04)<br /> Trò soá trung bình TCK cuûa nhoùm nhoài maùu naõo<br /> coù veû nhö cao hôn, tuy nhieân, söï khaùc bieät naøy khoâng<br /> coù yù nghóa thoáng keâ (p>0,05).<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Ñaëc ñieåm veà hoàng caàu<br /> Trò soá trung bình cuûa HC laø 4,504±0,145 (M/μL).<br /> So saùnh giöõa hai nhoùm NMN vaø XHN ta thaáy khoâng<br /> coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ (p>0,05). So<br /> saùnh vôùi coâng trình nghieân cöùu cuûa GS.Traàn vaên Beù<br /> vaøNguyeãn Anh Trí, chuùng toâi thaáy khoâng coù söï khaùc<br /> bieät coù yù nghóa thoáng keâ (p>0,05). Nhö vaäy coù theå<br /> noùi raèng trong TBMMN trò soá cuûa hoàng caàu khoâng<br /> thay ñoåi so vôùi ngöôøi bình thöôøng.<br /> Tuy nhieân, coù khoaûng 23.1% soá beänh nhaân coù HC<br /> taêng hôn möùc sinh lyù bình thöôøng (> 5,0 M/μL), giöõa<br /> NMN vaø XHN khoâng thaáy söï khaùc bieät coù yù nghóa<br /> thoáng keâ(p=0,06), chuùng toâi khaûo saùt soá beänh nhaân<br /> coù HC döôùi 4,0 M/μL (döôùi möùc sinh lyù bình thöôøng),<br /> keát quaû cho thaáy, nhoùm beänh nhaân NMN chieám<br /> (28,5%) nhieàu hôn nhoùm beänh nhaân XHN (13,4%).<br /> Tuy vaäy, coù theå thaáy raèng trong TBMMN ít nhieàu<br /> cuõng aûnh höôûng ñeán doøng HC, cuï theå laø nhoùm beänh<br /> nhaân NMN coù taùc ñoäng nhieàu hôn, nghóa laø soá beänh<br /> nhaân coù möùc hoàng caàu bieán thieân nhieàu hôn nhoùm<br /> beänh nhaân XHN, tuy nhieân söï khaùc bieät ñoù cuõng chöa<br /> ôû möùc coù yù nghóa thoáng keâ (p = 0,07), vì vaäy caàn<br /> tham khaûo caùc coâng trình nghieân cöùu khaùc ñeå so<br /> saùnh keát quaû.<br /> <br /> Thaàn Kinh<br /> <br /> Ñaëc ñieåm veà baïch caàu<br /> Baïch caàu (BC) trong TBMMN ñaõ ñöôïc nhieàu taùc<br /> giaõ ñeà caäp trong nhieàu taøi lieäu khaùc nhau, theo saùch<br /> vôõ kinh ñieån, cho thaáy trong TBMMN thì BC taêng cao<br /> hôn bình thöôøng, ngöôøi ta cuõng döïa vaøo BC taêng cao<br /> ñeå chaån ñoaùn vaø tieân löôïng beänh lyù naøy. Ñoù cuõng laø yù<br /> töôûng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi cuûa taùc giaõ Nguyeãn Ñöùc<br /> Tueä (15). Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, trò soá<br /> trung bình cuûa BC laø 11,97± 2,534K/μL, nhö vaäy giaù<br /> trò naøy cao hôn raát nhieàu so vôùi haèng soá sinh lyù bình<br /> thöôøng. Duøng pheùp kieåm T, chuùng toâi khoâng thaáy söï<br /> khaùc bieät giöõa NMN vaø XHN ( p > 0,05)<br /> Tuy nhieân, Khi khaûo saùt soá beänh nhaân coù BC<br /> taêng cao hôn 10,0/ K/μL, keát quaû cho thaáy ôû nhoùm<br /> NMN coù 44,4% beänh nhaân coù BC taêng cao vaø nhoùm<br /> beänh nhaân XHN coù 66,6% soá beänh nhaân coù taêng BC,<br /> nhö vaäy ñaõ coù söï khaùc bieät lôùn giöõa hai nhoùm naøy, söï<br /> khaùc bieät naøy ôû möùc yù nghóa coù yù nghóa thoáng keâ ( p<br /> = 0,022 ). Trôû laïi coâng trình nghieân cöùu cuûa taùc giaõ<br /> Nguyeãn Ñöùc Tueä, taùc giaõ naøy chæ nghieân cöùu chæ soá<br /> BC trong XHN, keát quaû cho thaáy giaù trò trung bình<br /> cuûa BC laø 13,8K/μL vaø coù 89,5% soá beänh nhaân coù BC<br /> cao hôn 10,0 8K/μL. Taùc giaõ ñaõ keát luaän BC taêng<br /> trong XHN, coù söï lieân quan giöõa taêng BC vaø döï haäu<br /> cuûa beänh lyù naøy.<br /> Nhö vaäy, trong XHN thì BC taêng cao hôn bình<br /> thöôøng vaø söï taêng cao naøy coù yù nghóa veà maëc chaån<br /> ñoaùn vaø döï haäu cuûa beänh nhaân.<br /> Ñaëc ñieåm veà tieåu caàu<br /> Trò soá trung bình cuûa tieåu caàu (TC) trong nhoùm<br /> nghieân cöùu laø 262,77 ± 32,31/ K/μL, giaù trò naøy naèm<br /> trong giôùi haïn bình thöôøng, hôn nöûa khi so saùnh giöõa<br /> hai nhoùm beänh nhaân NMN vaø nhoùm beänh nhaân XHN<br /> ta thaáy khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ..<br /> Maëc khaùc, neáu so saùnh keát quaû naøy vôùi caùc haèng soá<br /> sinh lyù cuûa ngöôøi Vieät Nam tröôûng thaønh , chuùng toâi<br /> nhaän thaáy giaù trò trung bình tieåu caàu trong maãu<br /> nghieân cöùu khoâng khaùc bieät so vôùi caùc haèng soá sinh lyù<br /> cuûa ngöôøi bình thöôøng (p > 0,05).<br /> Tuy nhieân, chuùng toâi tìm tæ leä soá beänh nhaân coù<br /> TC taêng cao hôn 400.000/mm3, keát quaû coù 17,5% soá<br /> beänh nhaân coù TC taêng hôn giaù trò bình thöôøng, giöõa<br /> <br /> 83<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> nhoài maùu naõo ( 23,8% ) vaø xuaát huyeát naõo ( 8,8%) ta<br /> thaáy khoâng coù söï khaùc bieät lôùn ôû möùc coù yù nghóa<br /> thoáng keâ ( p = 0,446 ).<br /> Nhö vaäy, chuùng toâi coù theå keát luaän trong TBMMN<br /> soá löôïng TC coù söï thay ñoåi, tuy nhieân söï thay ñoåi naøy<br /> coù phaûi laø nguyeân nhaân hay haäu quaû cuûa beänh lyù thì<br /> chöa keát luaän ñöôïc, bôûi vì taêng TC thöôøng ít coù yù<br /> nghóa treân laâm saøng hôn laø giaûm(14,22,33). Hôn theá nöûa,<br /> ngoaøi soá löông TC ngöôøi ta coøn phaûi khaûo saùt theâm<br /> chaát löôïng cuûa noù.<br /> Ñaëc ñieåm veà hematocrit<br /> Trò soá trung bình cuûa hematocrit (HCT) laø 37,4 ±<br /> 1,58 (%), giöõa nhoùm beänh nhaân NMN vaø XHN, ta<br /> thaáy khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ (p ><br /> 0,05), khoâng coù söï khaùc bieät so vôùi caùc haèng soá sinh<br /> lyù ( p > 0,05).<br /> Tuy nhieân, soá beänh nhaân coù HCT taêng cao hôn<br /> 42%, ta thaáy nhoùm beänh nhaân NMN coù 23,23% vaø<br /> nhoùm beänh nhaân XHN laø 28,8%, khoâng coù söï khaùc<br /> bieät coù yù nghóa thoáng keâ giöûa hai nhoùm ( p = 0,43) .<br /> Nhö vaäy, coù theå keát luaän trong phaïm vi nghieân<br /> cöùu naøy: trong TBMMN, HCT coù giaù trò trung bình<br /> naèm trong giôùi haïn bình thöôøng, tuy nhieân coù moät soá<br /> beänh nhaân coù xu höôùng taêng HCT cao hôn bình<br /> thöôøng, söï thay ñoåi naøy gioáng nhau treân hai nhoùm<br /> beänh nhaân NMN vaø nhoùm beänh nhaân XHN.<br /> Thôøi gian TQ<br /> Trò soá trung bình cuûa thôøi gian TQ laø 13,334 ±<br /> 0,32 giaây, nhoùm beänh nhaân NMN laø 13,51 ±,0,475<br /> giaây, nhoùm beänh nhaân XHN laø 13,09±056 giaây. Caùc<br /> keát quaû naøy vaãn naèm trong giôùi haïn sinh lyù bình<br /> thöôøng. Maët khaùc, neáu so saùnh caùc giaù trò naøy vôùi caùc<br /> haèng soá sinh lyù cuûa ngöôøi Vieät Nam tröôûng thaønh, keát<br /> quaû cho thaáy giaù trò trung bình naøy khoâng coù söï khaùc<br /> bieät coù yù nghóa thoáng keâ( p > 0,05), giöõa nhoùm beänh<br /> nhaân NMN vaø nhoùm beänh nhaân XHN, khoâng coù söï<br /> khaùc bieät ( p > 0,05)<br /> Tìm tæ leä beänh nhaân coù TQ keùo daøi 15 giaây, cho<br /> thaáy ôû nhoùm beänh nhaân NMN coù 12,6% vaø nhoùm beänh<br /> nhaân XHN coù 26,6%, , ta thaáy coù söï khaùc bieät lôùn ôû<br /> möùc yù nghóa coù yù nghóa thoáng keâ (p=0,036), nhö vaäy<br /> <br /> 84<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> thì trong XHN, tæ leä beänh nhaân coù thôøi gian TQ keùo daøi<br /> chieám tæ leä cao hôn nhoùm beänh nhaân NMN.<br /> Tæ leä prothrombin<br /> Tæ leä prothrombin seõ bieán thieân theo thôøi gian TQ,<br /> töông öùng vôùi thôøi gian TQ töø 12-14 giaây thì tæ leä<br /> prothrombin töø 80-100%. Soi saùnh tæ leä beänh nhaân coù tæ leä<br /> prthrombin 0,05), giöõa<br /> nhoùm beänh nhaân NMN vaø nhoùm beänh nhaân XHN,<br /> khoâng coù söï khaùc bieät ( p > 0,05).<br /> Neáu so saùnh keát quaû naøy vôùi ñeà taøi cuûa taùc giaõ<br /> Nguyeãn Anh Trí, ta coù nhöõng nhaän xeùt sau ñaây : thôøi<br /> gian TCK cuûa coâng trình naøy laø 24-35 giaây, chuùng toâi<br /> nhaän thaáy keát quaû nghieân cöùu cuûa chuùng toâi cuõng<br /> gioáng nhö keát quaû cuûa ñeà taøi naøy (p>0,05).<br /> Tìm tæ leä beänh nhaân coù thôøi gian TCK keùo daøi 35<br /> giaây, keát quaû cho thaáy ôû nhoùm beänh nhaân NMN coù<br /> 30,1% vaø nhoùm beänh nhaân XHN coù 13,6%, ta thaáy coù<br /> söï khaùc bieät lôùn ôû möùc yù nghóa coù yù nghóa thoáng keâ<br /> (p=0,04), nhö vaäy thì trong NMN, tæ leä beänh nhaân coù<br /> thôøi gian TCK keùo daøi chieám tæ leä cao hôn nhoùm beänh<br /> nhaân XHN.<br /> <br /> Chuyeân ñeà Noäi Khoa<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Chính vì vaäy chuùng toâi ruùt ra keát luaän : trong<br /> TBMMN coù roái loaïn veà thôøi gian ñoâng maùu (TCK),<br /> trong ñoù nhoùm beänh nhaân NMN coù thay ñoåi nhieàu<br /> hôn nhoùm beänh nhaân XHN.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> Qua phañn tích 108 beänh nhaân tai bieán maïch<br /> maùu naõo taïi khoa Thaàn Kinh Beänh Vieän Chôï Raãy,<br /> chuùng toâi ruùt ra nhöõng keát luaän sau:<br /> - Caùc chæ soá veà hoàng caàu, hematocrit vaø tieåu caàu<br /> ña phaàn khoâng khaùc bieät so vôùi caùc chæ soá cuûa ngöôøi<br /> bình thöôøng, tuy nhieân ñaõ coù söï thay ñoåi ít nhieàu ôû<br /> moät soá beänh nhaân. Rieâng caùc chæ soá veà baïch caàu coù söï<br /> thay ñoåi saâu saéc, baïch caàu coù khuynh höôùng taêng sau<br /> ñoät quò bieåu hieän ôû caû hai nhoùm nhoài maùu naõo vaø<br /> xuaát huyeát naõo, trong ñoù söï bieán thieân theo chieàu<br /> höôùng taêng baïch caàu cuûa nhoùm beänh nhaân xuaát<br /> huyeát naõo roõ raøng hôn.<br /> - Böôùc ñaàu tìm ra ñöôïc söï thay ñoåi ít nhieàu veà<br /> thôøi gian ñoâng maùu ôû moät boä phaän beänh nhaân, phaàn<br /> ñoâng soá beänh nhaân coøn laïi khoâng coù söï thay ñoåi. Neáu<br /> nhö TQ vaø tæ leä prothrombin thay ñoåi nhieàu hôn ôû<br /> nhoùm beänh nhaân xuaát huyeát naõo, thì TCK laïi thay ñoåi<br /> nhieàu hôn ôû nhoùm beänh nhaân nhoài maùu naõo.<br /> Qua keát quaû nghieân cöùu naøy, chuùng toâi thaáy roõ<br /> hôn veà vai troø cuûa caùc xeùt nghieäm huyeát hoïc vaø caùc<br /> xeùt nghieäm ñoâng caàm maùu treân beänh nhaân tai bieán<br /> maïch maùu naõo. Caàn chæ ñònh xeùt nghieäm veà huyeát<br /> hoïc vaø ñoâng caàm maùu roäng raõi hôn treân beänh nhaân<br /> tai bieán maïch maùu. Töø ñoù chuùng ta coù theå phaùt hieän<br /> sôùm vaø ngaên ngöøa ñöôïc nhöõng haäu quaû gaây ra do caùc<br /> tröôøng hôïp thay ñoåi veà huyeát hoïc cuõng nhö ñoâng caàm<br /> maùu treân beänh nhaân tai bieán maïch maùu naõo.<br /> Tuy nhieân ñeà taøi naøy ñöôïc thöïc hieän trong moät<br /> thôøi gian ngaén vaø vôùi quy moâ chöa ñuû lôùn neân coøn vaøi<br /> vaán ñeà chöa thaáy roõ nhö moïi ngöôøi ñang mong ñôïi ví<br /> duï nhö caùc xeùt nghieäm cao hôn veà taêng ñoâng, tieàn<br /> ñoâng maùu. Chuùng toâi hy voïng thôøi gian tôùi khi coù<br /> ñieàu kieän seõ thöïc hieän vôùi quy moâ roäng hôn ñeå goùp<br /> phaàn vaøo vieäc phaùt hieän vaø ngaên chaën nhöõng haäu quaû<br /> do roái loaïn caùc chæ soá huyeát hoïc vaø ñoâng maùu gaây ra.<br /> Töø ñoù goùp phaàn laøm sinh ñoäng theâm böùc tranh cuûa<br /> beänh lyù TBMMN.<br /> <br /> Thaàn Kinh<br /> <br /> 3.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> 6.<br /> <br /> 7.<br /> 8.<br /> 9.<br /> <br /> 10.<br /> <br /> 11.<br /> <br /> 12.<br /> 13.<br /> 14.<br /> 15.<br /> 16.<br /> <br /> 17.<br /> 18.<br /> 19.<br /> <br /> 20.<br /> 21.<br /> <br /> Buøi Thò Lan Vi, Khaûo saùt taàn suaát caùc yeáu toá nguy cô<br /> tai bieán maïch maùu naõo, Luaän vaên Thaïc syõ y hoïc naêm<br /> 2004<br /> Ñaøo Thò Hoàng Nga vaø CS, Thay ñoåi ñoâng maùu ôû nhöõng<br /> beänh nhaân taêng lipid maùu, Taïi hoäi nghò khoa hoïc veà<br /> Huyeát hoïc - Truyeàn maùu laàn thöù 5, 10- 2003<br /> Hoaøng Khaùnh, Moät soá yeáu toá nguy cô cuûa tai bieán<br /> maïch maùu naõo ôû ngöôøi lôùn taïi Hueá, Taïp chí Y hoïc<br /> TP.HCM, chuyeân ñeà Thaàn kinh hoïc soá 2, taäp 3 soá 3, 91999<br /> Leâ Vaên Tuaán, Leâ Minh, Huyeát khoái tónh maïch naõo,<br /> Baùo caùo sinh hoaït khoa hoïc kyû thuaät Thaàn kinh hoïc<br /> laàn thöù 15, 9- 2000<br /> Nguyeãn Ñeä, Thaùi Thò Hoàng, Phaïm Ngoïc Laân vaø CS,<br /> Tình hình tai bieán maïch maùu naõo taïi Beänh vieän Ña<br /> khoa Quaûng Ngaõi,Taäp san Noäi khoa 3-2000<br /> Nguyeãn Anh Trí vaø CS,Keát quaû nghieân cöùu caùc chæ soá<br /> xeùt nghieäm ñoâng maùu voøng ñaàu ôû ngöôøi Vieät Nam<br /> bình thöôøng, Taïi hoäi nghò KH veà Huyeát hoïc - Truyeàn<br /> maùu laàn thöù naêm,10 – 2003<br /> Nguyeãn Anh Trí, Ñoâng maùu öùng duïng trong laâm saøng,<br /> Nhaø xuaát baûn Y Hoïc 2000,7-64, 82-214<br /> Nguyeãn Vaên Ñaêng, Tai bieán maïch maùu naõo, Nhaø xuaát<br /> baûn y hoïc , 2000,9 -33,66 -113,156-213<br /> Phan Laïc Ñoâng Phöông, Khaûo saùt cao huyeát aùp<br /> treânnbeänh nhaân ñoät quò thieáu maùu naõo caáp, Taïp chí Y<br /> hoïc TP.HCM, Hoäi nghò KHKT laàn thöù 21, chuyeân ñeà<br /> Thaàn kinh hoïc, taäp 8, phuï baûn soá 1, 3-2004<br /> Phaïm Thanh Phong, Vuõ Anh Nhò, Khaûo saùt roái loaïn<br /> lipid maùu treân beänh nhaân tai bieán maïch maùu naõo, Taïp<br /> chí y hoïc TP.HCM, Hoäi nghò KHKT laàn thöù 20,<br /> chuyeân ñeà Thaàn kinh, taäp 7, phuï baûn soá 1, 3-2003<br /> Traàn Coâng Thaéng, Leâ Vaên Thaønh, Ñieàu trò khaùng<br /> huyeát khoái trong thieáu maùu naõo cuïc boä, Baùo caùo sinh<br /> hoaït khoa hoïc kyû thuaät Thaàn kinh hoïc laàn thöù 16, 122000<br /> Vuõ Anh Nhò vaø CS, Soå tay ñoät quïi, Nhaø xuaát baûn<br /> TP.HCM, 2004.<br /> Guberman<br /> A,<br /> Cerebrovascular<br /> Disorders,<br /> An<br /> introduction to Clinical Neurology, 373-411<br /> Warlow C.P., Dennis M.S., Van Gijin J., Stroke, A<br /> pratical guide to management, 2001, 230-240<br /> Charmers J, Macmahon S, Blood pressure and stroke<br /> prevention, science press, 1997,50-70<br /> Tagliasacchi D and Carboni G, Blood Cells, April 1997<br /> - Greenberg DA., Aminoff MJ., Simon RP., Stroke,<br /> Clinical Neurology, second Edition, 250-281<br /> Doug Tollefsen, Blood Coagulation<br /> http://Tollefsen.Wustl.Edu/Projects/Coagulation/Coagul<br /> ation.Html<br /> Davies-Jones G.A.B, Sussman J.D., Neurological<br /> Manifestation of Hematological Disorders, Neurology<br /> and General Medicine, The third Edition, Churchill<br /> Livingstone, 201-225<br /> Arnold JL, Ischemic Stroke, 2-10<br /> Saver JL., Acute ischemic Stroke, Current therapy in<br /> Neurologic disease,2002, 200-205<br /> <br /> 85<br /> <br />