Xem mẫu

  1. Kh n c p b sung nư c khi b say n ng! Say n ng là tình tr ng tăng nhi t c a cơ th do tác ng c a nhi t t n ng nóng bên ngoài. Tùy theo thân nhi t tăng lên ít hay nhi u s gây r i lo n n các ch c năng c a các cơ quan như não b , tim, ph i, th n... m c cao hơn s gây choáng và có th d n t i t vong (khi thân nhi t lên n 41 C). C n phân bi t say n ng v i s t, c hai trư ng h p u là s tăng thân nhi t, trong ó s t có nguyên nhân t bên trong cơ th do trung tâm i u ch nh nhi t c a cơ th b r i lo n. M t ngư i khi i ngoài n ng nóng s tăng thân nhi t t th p n cao do tác ng c a nhi t. giai o n u, tình tr ng này ư c bi u hi n b ng ki t s c v i các d u hi u sau: Da khô, nóng, hoa m t, ù tai, nh c
  2. u, chóng m t, bu n nôn, m t m i, l ngư i. N u không ư c x trí k p th i s ưa n tình tr ng n ng hơn như nh p th nhanh, m ch tăng, tình tr ng lú l n, không ki m soát ư c hành vi và ng t x u. Mùa hè v i nhi t tăng cao, n ng nóng gay g t nên r t d b say n ng. Khi b say n ng, c n ư c x trí càng s m càng t t. Khi th y m t ngư i ang i ngoài n ng, b ng choáng váng, m t l và sau ó ng t x u ho c có bi u hi n thi u nư c như môi, lư i khô, khát nư c, c n th c hi n ngay m t s bi n pháp nhanh chóng h ư c nhi t trong ngư i b nh nhân b ng cách ưa ngay
  3. b nh nhân vào nơi có bóng mát, c i b b t qu n áo và qu t mát cho b nh nhân, lau mát cho b nh nhân n u có th ư c (có th ngâm ho c t m cho b nh nhân trong nư c). N u b nh nhân còn t nh ho c h i t nh l i, cho b nh nhân u ng t ng ng m nư c. Trong quá trình làm mát b nh nhân, n u th y b nh nhân b l nh run thì gi m b t bi n pháp này, vì tình tr ng run l nh c a b nh nhân s làm tăng nhi t cơ th . N u b nh nhân b ngưng tim ngưng th do suy tim hay suy hô h p, th c hi n ngay phương pháp h i s c b ng hô h p nhân t o, hà hơi th i ng t mi ng - mi ng, xoa bóp tim ngoài l ng ng c. Chu n b chuy n b nh nhân n cơ s y t g n nh t. phòng tránh say n ng, chúng ta không phơi n ng quá lâu. N u công vi c c n ph i làm ngoài n ng thì ph i u ng nư c y . Không tr em ng i lâu
  4. trong xe dư i ánh n ng, mà không ch y máy i u hòa không khí.