Xem mẫu

  1. Khai thác v p c a hoa • V i s sáng t o cùng m t vài lưu ý cơ b n, nh ng bông hoa cũng có th tr thành nhân v t chính trong tác ph m ngh thu t b ng nh. • Hoa luôn là ch giành ư c r t nhi u s quan tâm c a c nh ng nhi p nh gia nghi p dư l n chuyên nghi p. Nhưng chính vì th , ngư i ch p c n s d ng t i a s c sáng t o c a mình làm cho b c nh ch p ư c th t s n i b t và khác bi t. S p x p nh ng bông hoa trên m t phông n n khác l . nh: Photoradar.
  2. Th t ch th trên nh ng phông n n khác l . Ngư i ch p có th th t nh ng bông hoa trên m t phông n n c bi t, k t qu thu ư c s có th t o ra nh ng tác ph m tuy t v i. Ví d , bông hoa t trên b n r a, m t cây hoa th y tiên t trên bàn phím máy tính... Vi c tìm ki m nh ng phông n n p, c và s d ng trí tư ng tư ng th c s quan tr ng. Không d ng l i nh ng bông hoa h p d n nh t. Hãy nhìn bao quát c khu vư n hay trong công viên m b o tìm ư c ch th phù h p nh t cho l n b m máy c a mình. N u ngư i ch p mu n c g ng th s c sáng t o c a b n thân thì i u ó ch c ch n không ng nghĩa v i vi c ch d ng l i nh ng bông hoa h p d n nh t. M t bông hoa bình thư ng cũng có th t o ra nh ng góc c nh khác bi t cho b c nh. Th nghi m các góc ch p khác nhau. nh: Newalk1.
  3. Mang theo nh ng thi t b phù h p. Không như nhi u ngư i nghĩ, m t chi c chân máy (tripod) t t cũng khá c n thi t cho nh ng b c hình ch p c n c nh. Thêm vào ó, ng kính chuyên d ng macro và b kính l c (filter) là nh ng thi t b không th thi u n u b n yêu thích th lo i nh này. Tìm ki m oc . Cũng gi ng như khi quay m t b phim, ch p nh cũng c n ư c dàn d ng b c c c n th n trư c khi b m máy. Và i u này ch c ch n không th thi u nh ng o c c n thi t. Ngư i ch p có th tìm th y các v t d ng ơn gi n nh ng y u t khác bi t t o nên m t khung c nh p. Ví d , m t t m thi p v i nh ng màu s c s có th làm n n t t cho m t bông hoa. Hay khi ch p c m t khu vư n, m t bình tư i, vòi phun nư c, ôi ng cao su có th là nh ng oc t t làm n i b t hơn b c hình. Th nghi m nh ng góc ch p khác nhau. Thư ng thì m t bông hoa có th cho b n nhi u k t qu nh ng góc ch p khác nhau. Ví d , hoa xu t hi n trong toàn b khung hình có th cho ra b c nh p, nhưng khi ch p c n c nh, t ng ph n c a nó l i t o ra nh ng nét tr u tư ng thú v cho ngư i xem. ây cũng là m t y u t r t quan tr ng trong vi c th hi n quan i m, c m xúc c a ngư i ch p trong tác ph m c a mình.
  4. Ch p c n chi ti t có th t o ra nh ng hi u ng p. nh: Photoradar. S d ng n n tr i. Thông thư ng, nh v hoa thư ng ơn gi n là ch p c n c nh m t chi ti t c th , nhưng b n có th thu ư c nh ng cái nhìn khác l v i vi c ưa n n tr i vào trong khung hình. Ví d , ngư i ch p có th hư ng góc máy t dư i m t cái cây (ho c bông hoa) h t lên b u tr i, hi u ng hình nh mà nó t o ra có th ngoài s c mong i. ng b phí nh ng bông hoa ã héo. Nh ng bông hoa còn tươi không ph i là cách duy nh t t o nên thành công c a b c nh. M t bông hoa b héo ho c ã ch t cũng có th t o nên nh ng k t qu thú v v i nh ng s khác bi t và tương ph n v màu s c, hình dáng so v i a ph n các b c nh ch p hoa mà ta thư ng th y.
  5. Hoa héo m t chút cũng t o nên m t b c hình thú v . nh: Photorada. T n d ng th i ti t như m t l i th . i u ki n lý tư ng ch p hoa thư ng là m t ngày tr i trong xanh và có n ng nh . Tuy nhiên, v i s sáng t o c a b n thân, ngư i ch p có th t o nên m t b c nh p v i m t th i ti t b t kỳ. N u tr i có mưa, nh ng gi t nư c ng trên cánh hoa s t o nên nh ng hình nh lung linh hơn. Còn khi tr i có n ng to, t n d ng bóng v i hoa s t o nên nh ng b c hình tr u tư ng thú v . Nh ng ngày gió l n thư ng là m t n i ác m ng v i nh ng nhi p nh gia chuyên ch p th lo i này. Nhưng vi c ch p hình v i th i gian phơi sáng lâu, b n có th nh n ư c nh ng b c nh th hi n s chuy n ng r t p.
  6. Th nghi m v i Photoshop. ng b qua vi c th nghi m chuy n i b c nh sang gam màu ơn s c ho c nâu en. B l c c a Photoshop trong m t s trư ng h p s t o ra nh ng b c hình tr u tư ng và ngh thu t hơn.
nguon tai.lieu . vn