Xem mẫu

 1. M« t¶ M« t¶ HÖ thèng ESA (§¸nh löa sím ®iÖn tö) lµ mét hÖ thèng dïng ECU ®éng c¬ ®Ó x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ®¸nh löa dùa vµo c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau. ECU ®éng c¬ tÝnh to¸n thêi ®iÓm ®¸nh löa tõ thêi ®iÓm ®¸nh löa tèi ­u ®­îc l­u trong bé nhí ®Ó phï hîp víi t×nh tr¹ng cña ®éng c¬, vµ sau ®ã chuyÓn c¸c tÝn hiÖu ®¸nh löa ®Õn IC ®¸nh löa. Thêi ®iÓm ®¸nh löa tèi ­u c¬ b¶n ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tèc ®é cña ®éng c¬ vµ l­îng kh«ng khÝ n¹p (¸p suÊt ®­êng èng n¹p). -1-
 2. CÊu t¹o HÖ thèng ESA gåm cã c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau, ECU ®éng c¬, c¸c IC ®¸nh löa, cuén d©y ®¸nh löa vµ c¸c bugi. Vai trß cña c¸c c¶m biÕn · C¶m biÕn vÞ trÝ trôc cam (tÝn hiÖu G) C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn gãc quay chuÈn vµ thêi ®iÓm cña trôc cam. · C¶m biÕn vÞ trÝ trôc khuûu (tÝn hiÖu NE) C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn gãc quay trôc khuûu vµ tèc ®é cña ®éng c¬. · C¶m biÕn l­u l­îng khÝ n¹p hoÆc c¶m biÕn ¸p suÊt ®­êng èng n¹p (tÝn hiÖu VG hoÆc PIM) C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn khèi l­îng khÝ n¹p hoÆc ¸p suÊt ®­êng èng n¹p. · C¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga (tÝn hiÖu IDL) C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn ®iÒu kiÖn ch¹y kh«ng t¶i. · C¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc (tÝn hiÖu THW) C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn nhiÖt ®é cña n­íc lµm m¸t. · C¶m biÕn tiÕng gâ (tÝn hiÖu KNK) C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng cña tiÕng gâ. · C¶m biÕn oxy (tÝn hiÖu OX) C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn nång ®é cña oxy trong khÝ x¶. Vai trß cña ECU ®éng c¬ ECU ®éng c¬ nhËn c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn, tÝnh to¸n thêi ®iÓm ®¸nh löa tèi ­u theo c¸c t×nh tr¹ng ®éng c¬, vµ truyÒn tÝn hiÖu ®¸nh löa (IGT) ®Õn IC ®¸nh löa. Vai trß cña IC ®¸nh löa IC ®¸nh löa nhËn tÝn hiÖu IGT do ECU ®éng c¬ ph¸t ra ®Ó ng¾t dßng ®iÖn s¬ cÊp trong cuén ®¸nh löa mét c¸ch gi¸n ®o¹n. Nã còng göi tÝn hiÖu x¸c nhËn ®¸nh löa (IGF) ®Õn ECU ®éng c¬. (1/1) -2-
 3. S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®¸nh löa M« t¶ ECU ®éng c¬ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ®¸nh löa dùa vµo tÝn hiÖu G, tÝn hiÖu NE vµ c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn kh¸c. Khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc thêi ®iÓm ®¸nh löa, ECU ®éng c¬ göi tÝn hiÖu IGT ®Õn IC ®¸nh löa. Trong khi tÝn hiÖu IGT ®­îc chuyÓn ®Õn ®Ó bËt IC ®¸nh löa, dßng ®iÖn s¬ cÊp ch¹y vµo cuén d©y ®¸nh löa nµy. Trong khi tÝn hiÖu IGT t¾t ®i, dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Õn cuén d©y ®¸nh löa sÏ bÞ ng¾t. §ång thêi, tÝn hiÖu IGF ®­îc göi ®Õn ECU ®éng c¬. HiÖn nay, m¹ch ®¸nh löa chñ yÕu dïng lo¹i DIS (hÖ thèng ®¸nh löa trùc tiÕp). ECU ®éng c¬ ph©n phèi dßng ®iÖn cao ¸p ®Õn c¸c xi lanh b»ng c¸ch göi tõng tÝn hiÖu IGT ®Õn c¸c IC ®¸nh löa theo tr×nh tù ®¸nh löa. §iÒu nµy lµm cho nã cã thÓ t¹o ra viÖc ®iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa cã ®é chÝnh x¸c cao. Tham kh¶o M¹ch ®¸nh löa kiÓu ph©n phèi M¹ch ®¸nh löa kiÓu ph©n phèi lµ mét hÖ thèng sö dông mét bé chia ®iÖn ®Ó göi dßng ®iÖn cao ¸p tíi c¸c bugi. M¹ch ®¸nh löa kiÓu ph©n phèi vÒ c¬ b¶n thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh gièng nh­ lo¹i DIS. Tuy nhiªn v× chØ cã mét IC ®¸nh löa vµ mét cuén ®¸nh löa, chØ cã mét IGT vµ IGF ®­îc truyÒn ®i. §iÖn ¸p cao sinh ra bëi cuén d©y ®¸nh löa ®­îc bé chia ®iÖn ph©n phèi ®Õn mçi xi lanh. (1/1) -3-
 4. TÝn hiÖu IGT vµ IGF 1. TÝn hiÖu IGT ECU ®éng c¬ tÝnh to¸n thêi ®iÓm ®¸nh löa tèi ­u theo c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau vµ truyÒn tÝn hiÖu IGT ®Õn IC ®¸nh löa. TÝn hiÖu IGT ®­îc bËt ON ngay tr­íc khi thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc bé vi xö lý trong ECU ®éng c¬ tÝnh to¸n, vµ sau ®ã t¾t ®i. Khi tÝn hiÖu IGT bÞ ng¾t, c¸c bugi sÏ ®¸nh löa. 2. TÝn hiÖu IGF IC ®¸nh löa göi mét tÝn hiÖu IGF ®Õn ECU ®éng c¬ b»ng c¸ch dïng lùc ®iÖn ®éng ng­îc ®­îc t¹o ra khi dßng s¬ cÊp ®Õn cuén ®¸nh löa bÞ ng¾t hoÆc b»ng gi¸ trÞ dßng ®iÖn s¬ cÊp. Khi ECU ®éng c¬ nhËn ®­îc tÝn hiÖu IGF nã x¸c ®Þnh r»ng viÖc ®¸nh löa ®· x¶y ra. (Tuy nhiªn ®iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ thùc sù ®· cã ®¸nh löa). NÕu ECU ®éng c¬ kh«ng nhËn ®­îc tÝn hiÖu IGF, chøc n¨ng chÈn ®o¸n sÏ vËn hµnh vµ mét DTC ®­îc l­u trong ECU ®éng c¬ vµ chøc n¨ng an toµn sÏ ho¹t ®éng vµ lµm ngõng phun nhiªn liÖu. (1/1) Sù ®iÒu khiÓn cña ESA Kh¸i qu¸t vÒ viÖc ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm ®¸nh löa ViÖc ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm ®¸nh löa gåm cã hai viÖc ®iÒu khiÓn c¬ b¶n. 1. §iÒu khiÓn ®¸nh löa khi khëi ®éng §iÒu khiÓn viÖc ®¸nh löa lóc khëi ®éng ®­îc thùc hiÖn b»ng viÖc tiÕn hµnh ®¸nh löa ë gãc trôc khuûu ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc trong c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®éng c¬. Gãc trôc khuûu nµy ®­îc gäi lµ "gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu". 2. §iÒu khiÓn ®¸nh löa sau khi khëi ®éng ViÖc ®iÒu chØnh ®¸nh löa sau khi khëi ®éng ®­îc thùc hiÖn bëi gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu, gãc ®¸nh löa sím c¬ b¶n, ®­îc tÝnh to¸n theo träng t¶i vµ tèc ®é cña ®éng c¬, vµ c¸c hiÖu chØnh kh¸c nhau. (1/1) -4-
 5. Tham kh¶o X¸c ®Þnh gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu Gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau. Khi ECU ®éng c¬ nhËn ®­îc tÝn hiÖu NE (®iÓm B), sau khi nhËn tÝn hiÖu G (®iÓm A), ECU x¸c ®Þnh r»ng ®©y lµ gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu khi trôc khuûu ®¹t ®Õn 5°, 7° hay 10° BTDC (kh¸c nhau gi÷a c¸c kiÓu ®éng c¬). (1/1) §iÒu khiÓn ®¸nh löa khi khëi ®éng vµ ®iÒu khiÓn ®¸nh löa sau khi khëi ®éng 1. §iÒu khiÓn ®¸nh löa khi khëi ®éng Khi khëi ®éng, tèc ®é cña ®éng c¬ thÊp vµ khèi l­îng kh«ng khÝ n¹p ch­a æn ®Þnh, nªn kh«ng thÓ sö dông tÝn hiÖu VG hoÆc PIM lµm c¸c tÝn hiÖu ®iÒu chØnh. V× vËy, thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc ®Æt ë gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu. Gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu ®­îc ®iÒu chØnh trong IC dù tr÷ ë ECU ®éng c¬. Ngoµi ra, tÝn hiÖu NE ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh khi ®éng c¬ ®ang ®­îc khëi ®éng, vµ tèc ®é cña ®éng c¬ lµ 500 vßng/phót hoÆc nhá h¬n cho biÕt r»ng viÖc khëi ®éng ®ang x¶y ra. Gîi : Tuú theo kiÓu ®éng c¬, cã mét sè lo¹i x¸c ®Þnh ®éng c¬ ®ang khëi ®éng khi ECU ®éng c¬ nhËn ®­îc tÝn hiÖu m¸y khëi ®éng (STA). 2. §iÒu khiÓn ®¸nh löa sau khi khëi ®éng §iÒu chØnh ®¸nh löa sau khi khëi ®éng lµ viÖc ®iÒu chØnh ®­îc thùc hiÖn trong khi ®éng c¬ ®ang ch¹y sau khi khëi ®éng. ViÖc ®iÒu chØnh nµy ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch tiÕn hµnh c¸c hiÖu chØnh kh¸c nhau ®èi víi gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu vµ gãc ®¸nh löa sím c¬ b¶n. Thêi ®iÓm ®¸nh löa = gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu + gãc ®¸nh löa sím + gãc ®¸nh löa sím hiÖu chØnh. Khi thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh ®¸nh löa sau khëi ®éng, tÝn hiÖu IGT ®­îc bé vi xö lý tÝnh to¸n vµ truyÒn qua IC dù tr÷ nµy. -5-
 6. Gãc ®¸nh löa sím c¬ b¶n Gãc ®¸nh löa sím c¬ b¶n ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch dïng tÝn hiÖu NE, tÝn hiÖu VG hoÆc tÝn hiÖu PIM. TÝn hiÖu NE vµ VG ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh gãc ®¸nh löa sím c¬ b¶n vµ ®­îc l­u gi÷ trong bé nhí cña ECU ®éng c¬. 1. §iÒu khiÓn khi tÝn hiÖu IDL bËt ON Khi tÝn hiÖu IDL bËt ON, thêi ®iÓm ®¸nh löa lµ sím theo tèc ®é cña ®éng c¬. Gîi : Trong mét sè kiÓu ®éng c¬ gãc ®¸nh löa sím c¬ b¶n thay ®æi khi m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ bËt ON hoÆc t¾t OFF. (Xem khu vùc ®­êng nÐt ®øt ë bªn tr¸i). Ngoµi ra, trong c¸c kiÓu nµy, mét sè kiÓu cã gãc ®¸nh löa sím lµ 0 trong thêi gian m¸y ch¹y ë tèc ®é kh«ng t¶i chuÈn. 2. §iÒu khiÓn khi tÝn hiÖu IDL bÞ ng¾t OFF Thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc x¸c ®Þnh theo tÝn hiÖu NE vµ VG hoÆc tÝn hiÖu PIM dùa vµo c¸c d÷ liÖu ®­îc l­u trong ECU ®éng c¬. Tuú theo kiÓu ®éng c¬, 2 gãc ®¸nh löa sím c¬ b¶n ®­îc l­u gi÷ trong ECU ®éng c¬. C¸c d÷ liÖu cña mét trong c¸c gãc nµy ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh gãc ®¸nh löa sím dùa trªn chØ sè octan cña nhiªn liÖu, nªn cã thÓ chän c¸c d÷ liÖu phï hîp víi nhiªn liÖu ®­îc ng­êi l¸i sö dông. Ngoµi ra, mét sè kiÓu xe cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ chØ sè octan cña nhiªn liÖu, sö dông tÝn hiÖu KNK ®Ó tù ®éng thay ®æi c¸c d÷ liÖu ®Ó x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ®¸nh löa. (1/1) §iÒu khiÓn gãc ®¸nh löa sím hiÖu chØnh 1. HiÖu chØnh ®Ó h©m nãng Gãc ®¸nh löa sím ®­îc sö dông cho thêi ®iÓm ®¸nh löa khi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t thÊp nh»m c¶i thiÖn kh¶ n¨ng lµm viÖc. Mét sè kiÓu ®éng c¬ tiÕn hµnh hiÖu chØnh sím lªn t­¬ng øng víi khèi l­îng kh«ng khÝ n¹p. Gãc cña thêi ®iÓm ®¸nh löa sím lªn xÊp xØ 15° b»ng chøc n¨ng hiÖu chØnh nµy trong suèt thêi gian ë c¸c ®iÒu kiÖn cùc kú l¹nh. Gîi : §èi víi mét sè kiÓu ®éng c¬, tÝn hiÖu IDL hoÆc tÝn hiÖu NE ®­îc sö dông nh­ mét tÝn hiÖu liªn quan ®èi víi viÖc hiÖu chØnh nµy. 2. HiÖu chØnh khi qu¸ nhiÖt ®é Khi nhiÖt ®é cña n­íc lµm nguéi qu¸ cao, thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc lµm muén ®i ®Ó tr¸nh tiÕng gâ vµ qu¸ nãng. Gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc lµm muén tèi ®a lµ 5° b»ng c¸ch hiÖu chØnh nµy. Gîi : Mét sè kiÓu ®éng c¬ còng sö dông c¸c tÝn hiÖu sau ®©y ®Ó hiÖu chØnh. · TÝn hiÖu l­îng kh«ng khÝ n¹p (VG hoÆc PIM). · TÝn hiÖu tèc ®é ®éng c¬ (NE) · TÝn hiÖu vÞ trÝ b­ím ga (IDL) v.v... (1/4) -6-
 7. 3. HiÖu chØnh ®Ó tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i æn ®Þnh NÕu tèc ®é cña ®éng c¬ khi ch¹y kh«ng thay ®æi tõ tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i môc tiªu, ECU ®éng c¬ sÏ ®iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa ®Ó lµm cho tèc ®é cña ®éng c¬ ®­îc æn ®Þnh. ECU ®éng c¬ liªn tôc tÝnh to¸n tèc ®é trung b×nh cña ®éng c¬, nÕu tèc ®é cña ®éng c¬ gi¶m xuèng d­íi tèc ®é môc tiªu cña ®éng c¬, ECU ®éng c¬ sÏ lµm thêi ®iÓm ®¸nh löa sím lªn theo gãc ®· ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. NÕu tèc ®é ®éng c¬ v­ît qu¸ tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i môc tiªu, ECU ®éng c¬ sÏ lµm muén thêi ®iÓm ®¸nh löa theo gãc ®· x¸c ®Þnh tr­íc. Gãc cña thêi ®iÓm ®¸nh löa cã thÓ thay ®æi ®Õn møc tèi ®a lµ ±5° b»ng c¸ch hiÖu chØnh nµy. Tham kh¶o: Mét sè kiÓu ®éng c¬ thùc hiÖn gãc ®¸nh löa sím theo ®iÒu kiÖn m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ bËt më hay t¾t. Ngoµi ra mét sè kiÓu ®éng c¬ chØ thùc hiÖn viÖc hiÖu chØnh nµy khi tèc ®é cña ®éng c¬ thÊp h¬n tèc ®é môc tiªu cña ®éng c¬. (2/4) 4. HiÖu chØnh tiÕng gâ NÕu tiÕng gâ x¶y ra trong ®éng c¬, c¶m biÕn tiÕng gâ biÕn ®æi ®é rung t¹o ra bëi tiÕng gâ thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ¸p (tÝn hiÖu KNK) vµ chuyÓn nã ®Õn ECU ®éng c¬. ECU ®éng c¬ sÏ x¸c ®Þnh xem tiÕng gâ nµy m¹nh, võa ph¶i hoÆc yÕu tõ ®é lín cña tÝn hiÖu KNK. Sau ®ã nã hiÖu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa b»ng c¸ch lµm muén ®i theo ®é lín cña tÝn hiÖu KNK. Nãi kh¸c ®i, khi tiÕng gâ m¹nh, thêi ®iÓm ®¸nh löa bÞ muén nhiÒu, vµ khi tiÕng gâ yÕu, thêi ®iÓm ®¸nh löa chØ bÞ muén mét chót. Khi hÕt tiÕng gâ ë ®éng c¬, ECU ®éng c¬ ngõng lµm muén thêi ®iÓm ®¸nh löa vµ lµm nã sím lªn mét chót t¹i thêi ®iÓm ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. ViÖc lµm sím nµy ®­îc tiÕn hµnh cho ®Õn khi tiÕng gâ l¹i x¶y ra, vµ sau ®ã khi tiÕng gâ x¶y ra, viÖc ®iÒu chØnh l¹i ®­îc thùc hiÖn l¹i b»ng c¸ch lµm muén thêi ®iÓm ®¸nh löa. Gãc cña thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc lµm muén tèi ®a lµ 10° theo c¸ch hiÖu chØnh nµy. Mét sè kiÓu ®éng c¬ thùc hiÖn viÖc hiÖu chØnh nµy gÇn tíi ph¹m vi träng t¶i hoµn toµn cña ®éng c¬, vµ c¸c kiÓu ®éng c¬ kh¸c chØ tiÕn hµnh viÖc hiÖu chØnh nµy trong thêi gian cã träng t¶i cao. (3/4) -7-
 8. 5. C¸c hiÖu chØnh kh¸c Cã mét sè kiÓu ®éng c¬ bæ sung c¸c hiÖu chØnh sau ®©y vµo hÖ thèng ESA ®Ó ®iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa chÝnh x¸c h¬n. (1) HiÖu chØnh ph¶n håi cña tû lÖ kh«ng khÝ - nhiªn liÖu Trong lóc hiÖu chØnh ph¶n håi cña tû lÖ kh«ng khÝ - nhiªn liÖu, tèc ®é cña ®éng c¬ sÏ thay ®æi theo l­îng phun nhiªn liÖu t¨ng/gi¶m. §Ó duy tr× tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i æn ®Þnh, thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc lµm sím lªn trong thêi gian hiÖu chØnh ph¶n håi tû lÖ kh«ng khÝ - nhiªn liÖu cho phï hîp víi l­îng phun nhiªn liÖu. ViÖc hiÖu chØnh nµy kh«ng ®­îc thùc hiÖn trong khi xe ®ang ch¹y. (2) HiÖu chØnh EGR (TuÇn hoµn khÝ x¶) Khi EGR ®ang ho¹t ®éng vµ tiÕp ®iÓm IDL bÞ ng¾t, thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc lµm sím lªn theo khèi l­îng kh«ng khÝ n¹p vµ tèc ®é cña ®éng c¬ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng lµm viÖc. (3) HiÖu chØnh ®iÒu khiÓn m«men §èi víi c¸c xe cã trang bÞ ECT (Hép sè ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tö), ly hîp hoÆc phanh cña bé truyÒn hµnh tinh cña hép sè t¹o ra sù va ®Ëp trong lóc thay ®æi tèc ®é. Mét sè kiÓu xe sÏ lµm muén thêi ®iÓm ®¸nh löa ®Ó gi¶m m«men quay cña ®éng c¬ khi chuyÓn lªn sè cao hoÆc xuèng sè thÊp ®Ó gi¶m thiÓu va ®Ëp nµy. (4) HiÖu chØnh chuyÓn tiÕp Khi thay ®æi tõ gi¶m tèc sang t¨ng tèc, thêi ®iÓm ®¸nh löa sÏ sím lªn hoÆc muén ®i theo sù t¨ng tèc. (5) HiÖu chØnh ®iÒu khiÓn ch¹y xe tù ®éng Khi xe ch¹y xuèng dèc trong khi hÖ thèng ®iÒu khiÓn ch¹y xe tù ®éng ®ang ho¹t ®éng, mét tÝn hiÖu ®­îc chuyÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn ch¹y tù ®éng ®Õn ECU ®éng c¬ ®Ó lµm muén thêi ®iÓm ®¸nh löa nh»m gi¶m thiÓu sù thay ®æi m«men quay cña ®éng c¬ sinh ra b»ng viÖc c¾t nhiªn liÖu trong lóc phanh b»ng ®éng c¬ ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn ch¹y xe tù ®éng ®­îc tr¬n tru. (6) HiÖu chØnh ®iÒu khiÓn lùc kÐo Thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc lµm muén ®i khi viÖc ®iÒu khiÓn lùc kÐo ®ang ®­îc thùc hiÖn ®Ó gi¶m m«men quay cña ®éng c¬. (4/4) §iÒu khiÓn gãc ®¸nh löa sím lín nhÊt vµ nhá nhÊt Khi cã sù cè víi thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc tõ thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu, gãc ®¸nh löa sím c¬ b¶n vµ gãc ®¸nh löa sím hiÖu chØnh, nã sÏ t¸c ®éng cã h¹i ®Õn hiÖu suÊt cña ®éng c¬. §Ó ng¨n chÆn ®iÒu nµy, ECU ®éng c¬ sÏ ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa thùc tÕ (thêi ®iÓm ®¸nh löa) ®Ó lµm cho tæng cña gãc ®¸nh löa sím c¬ b¶n vµ gãc ®¸nh löa sím hiÖu chØnh lín h¬n hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ ®­îc x¸c ®Þnh. (1/1) -8-
 9. KiÓm tra thêi ®iÓm ®¸nh löa Gãc thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc ®Æt cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh/kiÓm tra thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc gäi lµ "Thêi ®iÓm ®¸nh löa tiªu chuÈn". Thêi ®iÓm ®¸nh löa tiªu chuÈn nµy gåm cã thêi ®iÓm ®¸nh löa ban ®Çu vµ gãc ®¸nh löa sím cè ®Þnh*. * Gãc ®¸nh löa sím cè ®Þnh lµ gi¸ trÞ ®­îc t¹o ra trong khi ®iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc l­u gi÷ trong ECU ®éng c¬ vµ viÖc ®iÒu chØnh ®ã kh«ng liªn quan ®Õn viÖc hiÖu chØnh ®­îc sö dông trong thêi gian xe ch¹y b×nh th­êng. ViÖc ®iÒu chØnh/kiÓm tra thêi ®iÓm ®¸nh löa ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau. · T¹o ra mét ng¾n m¹ch b»ng c¸ch nèi t¾t cùc TE1 (TC) víi E1 (CG) cña gi¾c DLC1, DLC2, hoÆc DLC3, vµ ®Æt thêi ®iÓm ®¸nh löa tiªu chuÈn. Thêi ®iÓm ®¸nh löa tiªu chuÈn nµy kh¸c nhau theo kiÓu xe ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng ë bªn tr¸i. V× vËy khi tiÕn hµnh viÖc ®iÒu chØnh nµy, h·y tham kh¶o S¸ch h­íng dÉn söa ch÷a thÝch hîp. · Khi thêi ®iÓm ®¸nh löa chuÈn kh«ng thÝch hîp, cÇn ph¶i ®iÒu chØnh. Gîi : · Khi tÝn hiÖu IDL bÞ ng¾t, mÆc dï cã ng¾n m¹ch gi÷a c¸c cùc TE1 (TC) vµ E1 (CG), th× kh«ng thÓ ®Æt ®­îc thêi ®iÓm ®¸nh löa. · §èi víi c¸c kiÓu xe hiÖn nay, kh«ng thÓ ®iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa, v× c¸c c¶m biÕn cña c¸c tÝn hiÖu G vµ NE ®­îc cè ®Þnh vµo ®éng c¬. (1/1) -9-
 10. Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về dòng điện. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -10-
 11. Câu hỏi- 1 Các câu sau đây liên quan đến hệ thống ESA (đánh lửa sớm điện tử), hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho những câu sau đây. Các câu trả lời STT Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng 1. ECU động cơ tính thời điểm đánh lửa tối ưu để phù hợp với tình trạng động Đúng Sai cơ bằng cách nhận các tín hiệu từ các cảm biến khác nhau. 2. ECU động cơ gửi tín hiệu đánh lửa IGT đến IC đánh lửa. Đúng Sai 3. IC đánh lửa nhận tín hiệu IGT do ECU động cơ truyền đi để ngắt gián đoạn Đúng Sai dòng điện sơ cấp trong cuộn dây đánh lửa. 4. IC đánh lửa gửi tín hiệu xác nhận đánh lửa (IGF) đến ECU động cơ khi bugi Đúng Sai đánh lửa. Câu hỏi- 2 Những câu sau đây liên quan đến việc điều chỉnh thời điểm đánh lửa. Hãy chọn câu nào là Sai. 1. Thời điểm đánh lửa tiêu chuẩn gồm có thời điểm đánh lửa ban đầu và góc đánh lửa sớm cố định. 2. Thời điểm đánh lửa tiêu chuẩn được cố định với bướm ga đóng hoàn toàn (IDL ON) khi động cơ nóng. 3. Có thể cố định thời điểm đánh lửa khi có ngắn mạch giữa các cực TE1 (TC) và E1 (CG) và tín hiệu IDL bật ON. 4. Đối với một số kiểu động cơ mà các cảm biến của các tín hiệu G và NE được cố định đối với động cơ, thì không thể điều chỉnh thời điểm đánh lửa này. Câu hỏi- 3 Từ nhóm từ sau đây, hãy chọn những từ tương ứng với mỗi số trong hình minh họa. a) Góc đánh lửa sớm cơ bản b) Điều chỉnh góc đánh lửa sớm lớn nhất và nhỏ nhất c) Góc thời điểm đánh lửa ban đầu d) Điều chỉnh góc đánh lửa sớm hiệu chỉnh Trả lời: 1. 2. 3. 4. -11-
 12. Câu hỏi- 4 Những câu sau đây liên quan đến việc điều khiển góc đánh lửa sớm hiệu chỉnh của hệ thống ESA. Hãy chọn câu nào là Sai. 1. Việc hiệu chỉnh để hâm nóng được thực hiện để làm sớm thời điểm đánh lửa và tăng khả năng làm việc khi nhiệt độ nước làm mát thấp. 2. Hiệu chỉnh khi quá nhiệt để ngăn chặn tiếng gõ và quá nóng bằng cách làm muộn thời điểm đánh lửa khi nhiệt độ nước làm mát cực kỳ cao. 3. Hiệu chỉnh để tốc độ chạy không tải ổn định được thực hiện khi góc đánh lửa sớm cơ bản không lớn hơn/nhỏ hơn giá trị được xác định. 4. Việc hiệu chỉnh tiếng gõ được thực hiện bằng cách làm muộn khi tiếng gõ xảy ra. Tuy nhiên, nó được làm sớm lên khi tiếng gõ xảy ra. -12-