Xem mẫu

 1. Khái quát về MPX Khái quát về chương Chương này trình bày về khái quát MPX. · Khái quát · MPX là gì? · BEAN là gì? -0-
 2. Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t Mét ®Æc tÝnh cña «t« hiÖn ®¹i lµ sù ph¸t triÓn viÖc ®iÒu khiÓn ®iÖn tö mét c¸ch nhanh chãng. · NhiÒu hÖ thèng kh¸c nhau. · §iÒu khiÓn chÝnh x¸c VÊn ®Ò ®Æt ra lµ sù gia t¨ng m¹nh cña sè l­îng d©y ®iÖn. §Ó ®èi phã víi ®iÒu nµy, mçi nhµ s¶n xuÊt «t« ®· chñ ®éng ph¸t triÓn MPX (Multiplex Communication System). Mét ECU ®iÒu khiÓn tõng hÖ thèng mµ ®· ®­îc kÕt nèi víi nhau t¹o nªn hÖ thèng MPX. (1/1) Kh¸i qu¸t ¦u ®iÓm ViÖc ¸p dông MPX mang l¹i nh÷ng ­u ®iÓm sau. · Nã lµm gi¶m sè l­îng d©y ®iÖn. · ViÖc chia sÎ th«ng tin cho phÐp gi¶m sè l­îng c«ng t¾c, c¶m biÕn vµ bé chÊp hµnh. · Do ECU n»m gÇn c«ng t¾c vµ c¶m biÕn sÏ ®äc th«ng tin cña tÝn hiÖu vµ truyÒn tÝn hiÖu ®Õn c¸c ECU kh¸c, chiÒu dµi cña d©y ®iÖn cã thÓ rót ng¾n l¹i. (1/1) -1-
 3. Kh¸i qu¸t LÞch sö *1: Liªn l¹c mét chiÒu tèc ®é thÊp (C«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn ®Õn ECU th©n xe 1 kbps) *2: HÖ thèng th«ng tin phøc ®a chiÒu ®Çu ®ñ hµnh ®Çu cña Toyota (4 ECU, chuÈn 5 kbps t­¬ng tù nh­ BEAN) *3: Më réng ®Õn 11 ECU ®Ó hç trî m¸y chÈn ®o¸n. *4: Më réng ®Õn 28 ECU vµ ¸p dông hÖ thèng th«ng tin th©n xe nhiÒu ®­êng truyÒn vµ ECU trung t©m. (1/1) MPX lµ g×? M« t¶ 1. MPX lµ g×? Mét hÖ thèng trong ®ã cã nhiÒu ECU ®­îc kÕt nèi víi nhau b»ng mét ®­êng truyÒn tÝn hiÖu ®¬n (®­êng truyÒn) vµ d÷ liÖu hay tin nh¾n ®­îc truyÒn gi÷a c¸c ECU qua ®­êng truyÒn nµy. §Ó ¸p dông MPX, Toyota ®· ph¸t triÓn mét chuÈn th«ng tin liªn l¹c míi tªn lµ BEAN (Body Electronics Area Network - M¹ng §iÖn Tö Th©n Xe) H·y l­u ý r»ng mét bé ®iÒu khiÓn ®éc lËp (ECU) ®­îc nèi víi ®­êng truyÒn gäi lµ mét “®iÓm nót” trong MPX. 2. §iÓm nót Kh¸i niÖm nµy cã nghÜa ban ®Çu lµ “giao ®iÓm” vµ ®Ó cho biÕt mét cÊu tróc l«gÝc cña m¹ng. Mét m¹ng m¸y tÝnh bao gåm nhiÒu cæng vµ thiÕt bÞ. “§iÓm nót” sÏ sè ho¸ c¸c bé phËn nµy vµ quyÕt ®Þnh cÊu tróc hay chøc n¨ng. Trong m¹ng th«ng tin ®a chiÒu, “Nót” cã nghÜa lµ ECU. Tham kh¶o: §­êng truyÒn tÝn hiÖu (1/1) -2-
 4. Tham kh¶o §­êng truyÒn tÝn hiÖu C¸c cùc cña ®­êng truyÒn tÝn hiÖu dïng trong hÖ thèng MPX th­êng ®­îc ký hiÖu lµ MPX1, MPX2 v.v. Khi tranzitor ®­îc bËt lªn, møc truyÒn dÉn sÏ trë nªn cao = “1”. §iÒu nµy ®­îc gäi lµ tr¹ng th¸i Tréi. Khi Tranzistor t¾t ®i, møc truyÒn dÉn trë nªn thÊp= ‘’0’’. §©y ®­îc gäi lµ tr¹ng th¸i LÆn. NÕu cã bÊt kú mét Nót ®­îc nèi víi ®­êng truyÒn tÝn hiÖu ph¸t ra “1”, møc tÝn hiÖu truyÒn dÉn sÏ lµ “1”. ChØ khi tÊt c¶ c¸c nót ph¸t tÝn hiÖu “0” sÏ lµm cho møc tÝn hiÖu truyÒn dÉn lµ “0”. (Nót mµ ph¸t ra tÝn hiÖu “1” tr­íc nh÷ng nót kh¸c.) Gîi ý: · Tr¹ng th¸i Tréi Tr¹ng th¸i cña ®­êng truyÒn lµ “tréi” (hay “Chñ ®éng” “1” trong hÖ thèng BEAN · Tr¹ng th¸i LÆn Tr¹ng th¸i cña ®­êng truyÒn lµ “LÆn” (hay “Thô ®éng” “0” trong hÖ thèng BEAN C¸c chøc n¨ng cña ®­êng truyÒn trong qu¸ tr×nh truyÒn vµ nhËn tÝn hiÖu lµ nh­ sau. 1. Trong khi truyÒn Tõng nót sÏ theo dâi tr¹ng th¸i truyÒn dÉn trong khi truyÒn d÷ liÖu. (®Ó quyÕt ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ RSP) 2. Trong khi nhËn MÆc dï kh«ng cã nót nµo cã thÓ truyÒn d÷ liÖu khi ®ang nhËn, bé phËn ph¸t cã thÓ chØ ®­îc kÝch ho¹t t¹i thêi ®iÓm ®ang nhËn RSP (tÝn hiÖu ACK hoÆc NAK ®­îc ph¸t ra) Gîi ý: RSP, ACK, vµ NAK sÏ ®­îc gi¶i thÝch sau trong phÇn “Chi tiÕt vÒ th«ng ®iÖp”. (1/1) MPX lµ g×? §Æc ®iÓm chÝnh cña MPX 1. M¹ch kÕt nèi khÐp kÝn Trong hÖ thèng BEAN, ®­êng truyÒn tÝn hiÖu kh«ng ë d¹ng ®­êng truyÒn th«ng th­êng mµ ë d¹ng vßng trßn. KÕt qu¶ lµ, ®é tin cËy ng¨n ngõa mÊt tÝn hiÖu ®­êng truyÒn bÞ ®øt ®­îc t¨ng lªn. · §­êng truyÒn th«ng th­êng NÕu d©y bÞ ®øt, liªn l¹c gi÷a c¸c ECU sau ®iÓm ®øt sÏ bÞ mÊt. · §­êng truyÒn BEAN CÊu tróc d¹ng m¹ch khÐp kÝn cho phÐp viÖc liªn l¹c ®­îc tiÕp tôc b»ng c¸ch dïng ®­êng truyÒn kh¸c nÕu ®­êng truyÒn tÝn hiÖu bÞ ®øt. GîI ý: NÕu ®­êng d©y trong m¹ng bÞ ®øt nhiÒu h¬n mét ®iÓm, viÖc liªn l¹c sÏ kh«ng thùc hiÖn ®­îc. (1/1) -3-
 5. MPX lµ g×? §Æc ®iÓm chÝnh cña MPX 2. ChÕ ®é “NghØ” vµ “S½n sµng” Khi sö dông xe, MPX ë trong tr¹ng th¸i “S½n sµng”, tuy nhiªn khi hÖ thèng nhËn thÊy r»ng l¸i xe ®· rêi khái xe, nã sÏ dõng viÖc liªn l¹c gi÷a mäi ®iÓm nót (ECU) ®Ó tr¸nh dßng ®iÖn rß. Tr¹ng th¸i nµy ®­îc gäi lµ “ tr¹ng th¸i nghØ”. Lóc nµy, tÊt c¶ ECU ë trong chÕ ®é tiÕt kiÖm n¨ng l­îng ngo¹i trõ chøc n¨ng “Ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i s½n sµng”. Tr¹ng th¸i nghØ vµ s½n sµng thay ®æi nh­ sau: (1) Khi hÖ thèng ph¸t hiÖn thÊy tr¹ng th¸i mµ l¸i xe ®· rêi khái xe, tÊt c¶ c¸c nót sÏ dõng viÖc liªn l¹c. Tr¹ng th¸i nµy ®­îc gäi lµ tr¹ng th¸i Ngh Ø. (2) ECU trong hÖ thèng chuyÓn sang chÕ ®é tiÕt kiÖm n¨ng l­îng, ngo¹i trõ chøc n¨ng ph¸t hiÖn chÕ ®é s½n sµng. (3) Khi ®ang ë chÕ ®é nghØ, nÕu cã bÊt kú c«ng t¾c cã liªn quan nµo ®­îc kÝch ho¹t (VÝ dô, khi l¸i xe më cöa hay më khãa cöa b»ng ch ×a) ECU ph¸t hiÖn thÊy cã ho¹t ®éng sÏ tho¸t khái chÕ ®é tiÕt kiÖm n¨ng l­îng vµ b¾t ®Çu truyÒn tÝn hiÖu trë l¹i. (4) T¹i thêi ®iÓm ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu sau khi ®· s½n sµng, nã sÏ göi mét th«ng b¸o “S½n sµng” ®Õn c¸c ECU kh¸c ®Ó kh«i phôc ho¹t ®éng. GîI ý: Khi khãa ®iÖn ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ ACC hay LOCK vµ tÊt c¶ c¸c cöa ®ãng, vµ mét thêi gian sau khi c«ng t¾c cuèi cïng ho¹t ®éng, c¸c ECU sÏ ®ång thêi chuyÓn sang chÕ ®é NghØ. Khi mét ECU kh«i phôc tõ chÕ ®é NghØ, nã sÏ ®¸nh thøc c¸c ECU kh¸c. (1/1) MPX lµ g×? C¸c lo¹i hÖ thèng truyÒn tÝn hiÖu C¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®­îc sö dông ®Ó truyÒn tÝn hiÖu. 1. BEAN (Body Electronics Area Network -M¹ng §iÖn Tö Th©n Xe) (1) Tèc ®é truyÒn: 10 kbps (bps: bit trªn gi©y) (2) HÖ thèng nµy ®­îc dïng cho hÖ thèng MPX trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña xe. 2. TruyÒn mét chiÒu (1) Tèc ®é truyÒn: 1000 bps (2) Thùc hiÖn truyÒn tÝn hiÖu gi÷a c«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn vµ ECU th©n xe. §©y chØ lµ viÖc giao tiÕp mét chiÒu ®Õn ECU ®Þnh tr­íc do hÖ thèng truyÒn tÝn hiÖu mét chiÒu. 3. AVC-LAN (Audio Visual Communication - Local Area Network [TruyÒn tÝn hiÖu cho hÖ thèng nghe nh×n - M¹ng côc bé]) (1) Tèc ®é truyÒn: 17 kbps (2) HÖ thèng nµy ®­îc sö dông ®Ó truyÒn tÝn hiÖu cho hÖ thèng ©m thanh, hÖ thèng dÉn ®­êng v.v. 4. UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitting [TruyÒn/NhËn d÷ liÖu nèi tiÕp kh«ng ®ång bé]) (1) Tèc ®é truyÒn: 9600 - 19200 bps (2) HÖ thèng nµy ®­îc dïng trong viÖc truyÒn tÝn hiÖu gi÷a c¸c ECU cã liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu khiÓn xe: gi÷a ECU ®éng c¬ vµ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît, ECU ®éng c¬ vµ ECU cña xe HV (xe dïng ®éng c¬ lai) v.v. 5. TruyÒn d÷ liÖu nèi tiÕp (1) Tèc ®é truyÒn: 333 bps (2) HÖ thèng nµy ®­îc dïng trong viÖc truyÒn tÝn hiÖu gi÷a bé nh Ën tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn khãa cöa ®iÖn vµ ECU th©n xe v.v. 6. TruyÒn d÷ liÖu th«ng minh (1) Tèc ®é truyÒn: 125 kbps (2) HÖ thèng nµy ®­îc dïng trong viÖc truyÒn tÝn hiÖu gi÷a c¸c ECU ®éng c¬ bªn tr¸i vµ ECU ®éng c¬ bªn ph¶i v.v. Tham kh¶o: bps: ViÕt t¾t cña tõ “Bits Per Second” (Tèc ®é truyÒn tÝn hiÖu) · §¬n vÞ cña tèc ®é truyÒn tÝn hiÖu · Tèc ®é truyÒn th«ng tin gi÷a 2 cùc ®­îc gäi lµ tèc ®é truyÒn · Nã biÓu diÔn sè bÝt truyÒn trong 1 gi©y. VÝ dô, nÕu truyÒn 100 bÝt trªn gi©y, tèc ®é tÝn hiÖu lµ 100 bps. (1/1) -4-
 6. BEAN lµ g×? M« t¶ 1. Kh¸i qu¸t BEAN lµ mét chuÈn (giao thøc) th«ng tin ®a chiÒu mµ ®­îc thiÕt lËp ®Ó truyÒn d÷ liÖu gi÷a c¸c ECU ®iÒu khiÓn nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn hay ®iÖn tö. (§­îc sö dông ®Æc biÖt cho c¸c s¶n phÈm cña Toyota) 2. ChuÈn (giao thøc) ChuÈn hay giao thøc lµ nh÷ng quy t¾c cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý viÖc truyÒn tÝn hiÖu gi÷a c¸c lo¹i thiÕt bÞ vµ m¸y tÝnh kh¸c nhau. Chóng quy ®Þnh c¸c tr¹ng th¸i kh¸c nhau, nh­ phÇn cøng vµ phÇn mÒm, cho viÖc truyÒn tÝn hiÖu. VÝ dô, ®Þnh d¹ng cña d÷ liÖu truyÒn ®i hay nh÷ng ký hiÖu truyÒn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc gi÷a c¸c thiÕt bÞ liªn l¹c. 3. CÊu tróc th«ng ®iÖp cña hÖ thèng BEAN Th«ng ®iÖp cña BEAN bao gåm “B¾t ®Çu mÉu tin” vµ “KÕt thóc mÉu tin”. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ truyÒn, cßn cã nh÷ng th«ng tin “TruyÒn ®Þnh kú” ®­îc truyÒn theo chu kú vµ “TruyÒn kh«ng ®Þnh kú” nã ®­îc truyÒn khi cã ®iÒu g× ®ã x¶y ra. Tham kh¶o: Chi tiÕt vÒ th«ng ®iÖp TruyÒn theo ®Þnh kú vµ TruyÒn kh«ng ®Þnh kú (1/1) Tham kh¶o Chi tiÕt vÒ th«ng ®iÖp 1. Chi tiÕt vÒ th«ng ®iÖp Tên viết Tên của thông Chức năng tắt điệp SOF Bắt đầu mẫu tin Bít khởi đầu PRI Tính ưu tiên Quyền ưu tiên Độ dài của Tổng số byte của dữ liệu (bao gồm 2 byte cho ID) ML thông điệp được hiển thị ở dạng nhị phân. Thông tin phổ biến (đến tất cả các nút): $FE DST-ID ID của nơi nhận Thông tin chung (đến tất cả các nhóm): $D1-D3 Thông tin riêng (đến một nút nào đó): ID của từng nút ID của thông MES-ID Nội dung của thông điệp điệp DATA Dữ liệu Có chiều dài thay đổi (Được chỉ ra bởi ML) Kiểm tra chu kỳ CRC Để phát hiện lỗi thừa Kết thúc thông EOM Báo rằng thông điệp đến CRC đã kết thúc điệp Nút gửi: Không có Nút nhận: ACK khi bình thường RSP Phản hồi (NAK) khi bất thường GỢI Ý: RSP chỉ phát ra đến các nút nhận EOF Kết thúc mẫu tin Báo rằng tất cả thông điệp đã kết thúc. 2. Lçi nhËn RSP (Reception error) vµ göi l¹i NÕu mét nót ë ®Çu nhËn ph¸t hiÖn thÊy lçi trong th«ng ®iÖp, lçi ®ã sÏ ®­îc th«ng b¸o ®Õn nót ë ®Çu truyÓn b»ng RSP. Sau ®ã, nót truyÒn ®ã sÏ truyÒn l¹i th«ng ®iÖp mét lÇn n÷a. (®Õn 3 lÇn bao gåm c¶ lÇn truyÒn ban ®Çu) 3. M· CRC (kiÓm tra lçi cña d÷ liÖu ph¸t ®i) Mét chuçi d÷ liÖu tõ PRI ®Õn DATA ®­îc thiÕt lËp b»ng sè nhÞ ph©n. Khi sè nhÞ ph©n ®­îc chia bëi mét ®a thøc cè ®Þnh (X8 + X4 + X +1) sÏ cã mét sè d­. M· CRC ®­îc biÔu diÔn b»ng sè d­ ®ã. NÕu sè nhÞ ph©n cña d÷ liÖu tõ PRI ®Õn CRC chia hÕt cho ®a thøc ë ®Çu nhËn (hay nãi theo c¸ch kh¸c, sè d­ b»ng kh«ng), d÷ liÖu sÏ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ b×nh th­êng. -5-
 7. Tham kh¶o TruyÒn ®Þnh kú vµ TruyÒn kh«ng ®Þnh kú Trong BEAN cã 3 lo¹i thêi ®iÓm truyÒn nh­ sau: 1. TruyÒn ®Þnh kú · D÷ liÖu ®­îc truyÒn t¹i nh÷ng chy kú nhÊt ®Þnh. · Thêi ®iÓm truyÒn ®Þnh kú (chu kú: t) 2. TruyÒn kh«ng ®Þnh kú: · D÷ liÖu ®­îc truyÒn theo ho¹t ®éng cña c«ng t¾c. · Thêi ®iÓm truyÒn kh«ng ®Þnh kú 3. TruyÒn kÕt hîp (TruyÒn ®Þnh kú vµ kh«ng ®Þnh kú) Khi c«ng t¾c ®­îc bËt ON, bé ®Þnh thêi truyÒn ®Þnh kú ®­îc ®Æt l¹i. (1/1) BEAN lµ g×? §Æc ®iÓm chÝnh cña BEAN 1. ¸p dông hÖ thèng nhiÒu nót chñ TÊt c¶ c¸c nót kÕt nèi trªn ®­êng truyÒn ®Òu cã quyÒn ngang nhau khi ph¸t ®i th«ng ®iÖp cña chóng. GîI ý: So víi hÖ thèng nµy, trong hÖ thèng (ChÝnh - phô), m¸y tÝnh chÝnh ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c m¸y phô vµ m¸y phô chØ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña m¸y chÝnh. -6-
 8. BEAN lµ g×? §Æc ®iÓm chÝnh cña BEAN 2. §iÓm ®Õn cña th«ng ®iÖp Cho phÐp chuyÓn gi÷a th«ng tin chung vµ th«ng tin riªng. Th«ng tin chung: truyÒn ®Õn tÊt c¶ c¸c nót Th«ng tin riªng: truyÒn ®Õn mét nót nµo ®ã. 3. ¸p dông ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh«ng lµm háng Khi cã nhiÒu h¬n mét nót b¾t ®Çu yªu cÇu, hÖ thèng nµy x¸c ®Þnh nót nµo cã møc ­u tiªn cao h¬n tïy theo trËt tù ®· x¸c ®Þnh tr­íc vµ ng¨n kh«ng cho d÷ liÖu bÞ ph¸ hñy do xung ®ét. 4. Ph¸t hiÖn lçi ë nót nhËn vµ göi th«ng tin lçi ®Õn nót göi Khi lçi bÞ ph¸t hiÖn vµ lçi sÏ ®­îc th«ng b¸o l¹i (viÖc liªn l¹c kh«ng hoµn tÊt nh­ b ×nh th­êng), nót ë ®Çu truyÒn sÏ tù ®éng ph¸t l¹i th«ng ®iÖp. 5. ChiÒu dµi cña th«ng ®iÖp thay ®æi ChiÒu dµi cña th«ng ®iÖp cã thÓ thay ®æi trong m¹ch MPX. 6. Tèc ®é truyÒn: 10 kbps Tham kh¶o: Ph­¬ng ph¸p CSMA/CD vµ ®iÓm ®Õn cña th«ng ®iÖp X¸c ®Þnh -7-
 9. Tham kh¶o: Ph­¬ng ph¸p CSMA/CD vµ ®iÓm ®Õn cña th«ng ®iÖp 1. Ph­¬ng ph¸p CSMA/CD (1) Thêi ®iÓm b¾t ®Çu truyÒn ChØ khi ®­êng truyÒn kh«ng bÞ t¾c nghÏn (khi kh«ng cã nót nµo ®ang truyÒn tÝn hiÖu), tÊt c¶ c¸c nót cã c¬ héi truyÒn tÝn hiÖu nh­ nhau. GîI ý: · "§­êng truyÒn kh«ng t¾c nghÏn" cã nghÜa lµ mét chuçi 7 bÝt hay nhiÒu h¬n tÝn hiÖu “0” (tÝn hiÖu lÆn) ®­îc x¸c ®Þnh trong ®­êng truyÒn ®ã. VÒ nguyªn t¾t, khi mét nót ®ang truyÒn tÝn hiÖu, c¸c nót kh¸c kh«ng thÓ truyÒn tÝn hiÖu. · NÕu tû lÖ chiÕm dông ®­êng truyÒn trë nªn ®Æc biÖt cao, th«ng ®iÖp cã møc ­u tiªn thÊp h¬n cã thÓ bÞ chËm hay ®«i khi kh«ng ®­îc truyÒn. Trong ph­¬ng ph¸p CSMA/CD, tû lÖ chiÕm dông ®­êng truyÒn ®­îc khèng chÕ sao cho tû lÖ nµy ph¶i kho¶ng 70% hay thÊp h¬n trong tr­êng hîp xÊu nhÊt. (2) Tû lÖ chiÕm ®­êng truyÒn (th«ng l­îng) Cho biÕt l­îng chiÕm dông trªn mét ®­êng truyÒn bëi tÝn hiÖu cña th«ng ®iÖp. Thêi ®iÓm truyÒn cña tõng th«ng ®iÖp ®­îc x¸c ®Þnh bëi “ph©n chia bÝt truyÒn” ®Ó sao cho tû lÖ nµy kh«ng v­ît qu¸ 70% trong trong tr­êng hîp xÊu nhÊt. (Thêi gian cßn l¹i 30%, ®­êng truyÒn kh«ng bÞ chiÕm chç) 2. §iÓm ®Õn cña th«ng ®iÖp Trong BEAN, c¸c ®iÓm ®Çu nhËn cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mét trong 3 ph­¬ng ph¸p sau: · Liªn l¹c chung: TruyÒn th«ng ®iÖp ®Õn tÊt c¶ c¸c nót. · Liªn l¹c riªng: TruyÒn th«ng ®iÖp ®Õn mét sè nót nhÊt ®Þnh. · Liªn l¹c chung theo khu vùc (1-3): TruyÒn th«ng ®iÖp ®Õn nhãm c¸c nót nhÊt ®Þnh (c¸c nót ®­îc chia thµnh nhãm theo chøc n¨ng cña chóng) GîI ý: Khi mét nót nhËn thÊy r»ng DST-ID kh«ng cho nót ®ã, nã sÏ kh«ng xö lý bÊt kú viÖc tiÕp nhËn nµo (§Ó gi¶m t¾c nghÏn trªn ®­êng truyÒn) (1/1) Tham kh¶o X¸c ®Þnh VÝ dô cã 3 nót ®ång thêi b¾t ®Çu truyÒn th«ng ®iÖp. · Nót 1 b¾t ®Çu ph¸t "1""110010..." · Nót 2 b¾t ®Çu ph¸t "1""110001..." · Nót 3 b¾t ®Çu ph¸t "1""011111..." Gîi ý: NÕu mét nót liªn tôc ph¸t ra “1” tõ khi b¾t ®Çu, møc ­u tiªn sÏ ®­îc ®¶m b¶o lµ cao nhÊt. 1. TÊt c¶ c¸c nót ph¶i ph¸t ra "1" lµ SOF (bÝt ban ®Çu). 2. Nót 3 ph¸t ra “0” t¹i ®iÓm kiÓm tra ®­êng truyÒn nµy nhËn thÊy “1” ®ang ph¸t ra. Do ®ã, nã x¸c ®Þnh b¶n th©n nã lµ lÆn vµ ngõng truyÒn. 3. Nót 2 ph¸t ra “0” t¹i ®iÓm nµy kiÓm tra ®­êng truyÒn nµy nhËn thÊy “1” ®ang ph¸t ra. Do ®ã, nã x¸c ®Þnh b¶n th©n nã lµ lÆn vµ ngõng truyÒn. GîI ý: · Nót 1 giµnh ®­îc quyÒn göi yªu cÇu tr­íc tiªn. · Chøc n¨ng x¸c ®Þnh sÏ giao quyÒn ­u tiªn cho tõng th«ng ®iÖp. C¸c nót bÞ tõ chèi bëi chøc n¨ng x¸c ®Þnh rót l¹i th«ng ®iÖp cña mÝnh vµ lÇn sau khi ®­êng truyÒn kh«ng bÞ t¾c nghÏn, chóng sÏ cè g¾ng ph¸t l¹i mét lÇn n÷a.Chó ý r»ng chøc n¨ng ph©n xö chØ cã t¸c dông khi nhiÒu nót cïng mét lóc ph¸t ra th«ng ®iÖp. V× vËy, nÕu mét nót ®· b¾t ®Çu ph¸t tÝn hiÖu cña nã, nót kh¸c kh«ng thÓ c¶n trë nã. ý t­ëng c¬ b¶n lµ “§Õn tr­íc, phôc vô tr­íc”. NÕu nhiÒu nót ë tr¹ng th¸i chê, t¹i thêi ®iÓm mµ th«ng ®iÖp tréi ®· kÕt thóc vµ ®­êng truyÒn trë nªn th«ng, SOF (bÝt b¾t ®Çu) sÏ ph¸t ra bëi tÊt c¶ c¸c nót. Mét sè nót cã thÓ bÞ chËm; tuy nhiªn viÖc chËm nµy cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. (1/1) -8-
 10. Bµi tËp H·y dïng bµi tËp ®Ó kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cña b¹n trong ch­¬ng nµy. Sau khi tr¶ lêi mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ sö dông nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra nh÷ng trang cã liªn quan ®Õn c©u h ái ®ã. Khi b¹n tr¶ lêi sai, h·y quay l¹i phÇn gi¶i thÝch ®Ó xem l¹i vµ t ×m ra c©u tr¶ lêi ®óng. Khi tÊt c¶ c©u hái ®· ®­îc tr¶ lêi ®óng, b¹n cã thÓ chuyÓn ®Õn ch­¬ng tiÕp theo. -9-
 11. C©u-1 Nh÷ng c©u sau ®©y lµ vÒ nh÷ng ­u ®iÓm cña viÖc ¸p dông HÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu. H·y chän c©u ®óng. 1. Nh÷ng hÖ thèng kh¸c nhau cã thÓ dïng chung c¸c c«ng t¾c vµ c¶m biÕn, ®iÒu nµy cho phÐp gi¶m sè l­îng d©y ®iÖn. 2. Cho dï c¸c hÖ thèng kh¸c nhau cã thÓ dïng chung c«ng t¾c vµ c¶m biÕn, sè l­îng d©y ®iÖn vÉn t¨ng lªn. 3. §é tin cËy cña c¸c hÖ thèng phøc t¹p trë nªn lín h¬n. 4. HÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu sÏ gióp cho viÖc chÈn ®o¸n nhanh nh÷ng bé phËn ®iÖn phøc t¹p ngµy cµng t¨ng. C©u hái-2 C©u nµo trong nh÷ng c©u sau ®©y vÒ “Tr¹ng th¸i NghØ” vµ “Tr¹ng th¸i s½n sµng” cña hÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu lµ ®óng? 1. Khi khãa ®iÖn ®­îc bËt ®Õn vÞ trÝ ACC hay LOCK, ECU chuyÓn sang “Tr¹ng th¸i NghØ” ®Ó tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. 2. Khi hÖ thèng nhËn thÊy ng­êi sö dông ®· ra khái xe, ECU sÏ chuyÓn sang “Tr¹ng th¸i NghØ” ®Ó tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. 3. Khi ng­êi sö dông më cöa, chØ cã mét sè ECU liªn quan tho¸t khái “tr¹ng th¸i NghØ” vµ chuyÓn sang “Tr¹ng th¸i s½n sµng” 4. Khi ®éng c¬ dõng, ECU chuyÓn sang “Tr¹ng th¸i NghØ” ®Ó tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. C©u hái-3 C©u nµo trong nh÷ng c©u sau ®©y vÒ BEAN (HÖ thèng m¹ng ®iÖn tö th©n xe) lµ ®óng? 1. BEAN ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng ©m thanh. 2. BEAN sö dông hÖ thèng th«ng tin mét chiÒu 3. BEAN ®­îc sö dông ®Ó liªn l¹c gi÷a ECU ®éng c¬ vµ ECU ®iÒu khiÓn tr­ît hay ECU cña xe HV (Xe lai). 4. BEAN lµ mét chuÈn th«ng tin ®a chiÒu mµ ®­îc thiÕt kÕ cho viÖc truyÒn d÷ liÖu gi÷a c¸c ECU ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ ®iÖn tö. -10-