Xem mẫu

  1. Kh c ph c s c “cháy" sáng khi s d ng flash
  2. M t trong nh ng v n mà ngư i s h u máy nh k thu t s hay g p ph i là “cháy” sáng khi s d ng èn flash. Ngư i dùng không ki m soát ư c m c ánh sáng cũng như hư ng sáng c a èn flash trong máy nh k thu t s . T i ây xin ưa ra 7 g i ý giúp b n kh c ph c v n này. T p coi èn Flash là ngu n sáng ph èn flash ch nên ư c coi là ngu n sáng ph . Trong h u h t các trư ng h p b n mu n ch p nh, ch c ch n xung quanh ph i có ánh sáng không ít thì nhi u. Ánh sáng này r t quan tr ng vì nó là ánh sáng t nhiên c a khung c nh mà b n mu n ch p. Có th b n s dùng n èn flash h tr thêm cho ngu n sáng này ch flash không ph i là ngu n sáng chính c a khung c nh. N u b n coi flash là ngu n sáng chính thì b c nh trông r t gư ng ép và gi t o. 1. Lùi l i: 2. M t trong nh ng cách ơn gi n nh t gi m hi u ng c a èn flash là gi kho ng cách gi a ngư i ch p và m u. Càng vào g n thì ánh èn flash l i càng sáng hơn. R t nhi u b c nh b cháy sáng ch ơn gi n là vì ngư i ch p ti p c n quá g n v i m u. 3. Lùi l i sau m t chút không có nghĩa là b n không ch p ư c toàn c nh. B n có th s d ng lens zoom (m c dù i u này s d làm cho máy nh b rung) ho c ơn gi n là c t xén b c nh trên máy tính. 4. Khuy ch tán ánh sáng:
  3. 5. N u máy nh k thu t s c a b n không cho phép i u ch nh lư ng ánh sáng c a èn flash thì b n ph i tìm cách khuy ch tán lư ng sáng này. 6. M t trong nh ng cách hi u qu nh t là ki m m t t m ch n sáng che èn èn flash. B n có th dùng các m nh khăn gi y tr ng hay là gi y bóng kính. Ch c n nh r ng màu c a ch t li u b n s d ng s nh hư ng n màu c a ánh sáng phát ra t èn flash (và màu ánh sáng chi u lên v t ư c ch p) – vì th gi y ăn màu tr ng s cho ra màu t nhiên hơn là gi y bóng kính xanh . 7. Chuy n hư ng ánh sáng: 8. Các nhi p nh gia thích ch p v i flash còn thư ng xuyên i hư ng ánh sáng t èn flash trên các b m t ph ng khác. Có th làm ư c i u này vì èn flash trong máy có th xoay và ch p các hư ng khác nhau. Máy nh k thu t s thông thư ng không th thay i hư ng c a riêng èn flash – nhưng b n hoàn toàn có th “ ánh l a” máy nh. M t s ngư i r t ơn gi n s d ng m t mi ng bìa tr ng t ch ch èn flash, ánh sáng t èn flash s i hư ng lên tr n nhà ch ng h n. Khi th c hi n m o nh này b n c n th ch ch mi ng bìa các góc khác nhau và các b c nh có th khác nhau ph thu c vào các y u t khác (kho ng cách t ngư i ch p n m u, cao c a tr n nhà, lư ng ánh sáng xung quanh, vv.vv..). M t l n n a, màu c a t m bìa mà b n s d ng hay màu c a tr n nhà, c a tư ng s gây nh hư ng n màu c a ánh sáng flash.
  4. 9. Ch ch p êm: 10. H u h t các máy nh k thu t s u có ch khá thú v là ch ch p êm. Khi ch này, máy nh s s d ng m t k thu t g i là “ ng b ch m èn flash” – ch p nh v i t c c a tr p ch m khi v n èn flash. i u ó có nghĩa là b n có thêm ánh sáng xung quanh trong khi m u ng yên vì hi u ng flash (như hình bên). Nh ng b c nh ch p b ng ch này s không nét – nhưng chúng l i khá hay và làm n i b t màu c a ánh sáng trong không gian ch p. 11. Gi m lư ng ánh sáng t èn flash: 12. M t s máy nh k thu t thu t s có kh năng i u ch nh lư ng ánh sáng c a èn flash theo ý ngư i s d ng. c k hư ng d n s d ng xem máy nh c a b n có ch c năng này không. N u có thì b n hãy gi m flash xu ng 1 hay 2 stop xem ánh sáng cho ra th nào. Có th b n ph i th nhi u l n m i bi t ư c ch nh như th nào là h p lý song sau ó nh ng b c nh c a b n s có ánh sáng r t t nhiên. 13. Thêm sáng: 14. Thêm sáng vào khung c nh xung quah s c i thi n tình hình. Có th b n s ph i b t t t c èn trong phòng (và các ch c năng trong máy nh tr nên vô tác d ng) hay có th b n ch c n ưa m u vào vùng nhi u sáng hơn. M t cách khác tăng nh hư ng c a ánh sáng t nhiên lên m u là ánh sáng ph n x . Ví d ch p nh m t ngư i ng c nh b c tư ng tr ng
  5. trông s sáng hơn là m t ngư i ng c nh b c tư ng en. B n có th s d ng t m ch n sáng trong trư ng h p này. 15. ISO, T c c a tr p và Kh u m : 16. Cách cu i cùng gi m hi u ng c a èn flash là b m t s ch phơi sáng trong máy nh – c bi t là nh ng ch tr a ti p nh hư ng n ánh sáng vào trong máy nh như ISO, Kh u m ng kính và T c c a tr p - ISO – tăng thông s ISO và máy nh s nh y sáng hơn. i u này có nghĩa là ánh sáng t nhiên xung quanh s óng vai trò quan tr ng hơn và b n cũng không c n ph thu c vào èn flash. Nh r ng ISO cao ng nghĩa v i nhi u h t và nhi u hơn. - - Kh u m – tăng kh u m ng kính nghĩa là b n tăng kích thư c c a l trong lens, nhi u ánh sáng vào nhanh hơn. Vì th tăng kh u m (nghĩa là tăng thông s f/) cũng áng th . Nh r ng i u ó cũng ng nghĩa v i vi c n n nh nông hơn, b n c n xác nh tiêu i m, không ph i t t c u là tiêu i m c a b c nh. - -T c c a tr p – tăng th i gian c a tr p m cũng s làm tăng lư ng sáng i vào sensor. ây là m t y u t liên quan n s phơi sáng mà b n nên th . Nh r ng n u chuy n ng (k c là chuy n ng nh ) s khi n cho b c nh b nhòe. Ki m soát ư c èn flash giúp ích r t nhi u cho ngư i s h u máy nh k thu t s . i v i các b n tr các b a ti c h n s l i nhi u k ni m
  6. p hơn khi b n không ph i ti c r xóa nh ng b c nh không may b cháy sáng.
nguon tai.lieu . vn