Xem mẫu

  1. Kh c ph c nhi u h u c nh • - H u c nh m t m t có th tôn i tư ng, làm cho chúng tr nên n i b t, nhưng m t khác cũng có th gây nhi u và làm chìm i. • M ts v n v h u c nh mà ngư i ch p hay m c ph i nh t là i tư ng tr ng tâm b nhi u. ây là v n r t hay x y ra, nh t là nh ng c nh ch p i thư ng. ôi khi úng lúc b n b m máy thì l i có m t cái u hay khuôn m t c a ai ó thò vào. K t qu là b c nh ngư i hay v t mà b n nh l y làm tr ng tâm l i b sao lãng b i nh ng thành ph n không m i này. Ngoài ra, khi ch p nh, ngư i ch p không ý nh ng c nh v t hay các i tư ng khác trong h u c nh. Vì th , khi xem l i m i th y trên u ngư i ó có cái cây hay c t i n m c ra, hay nóc nhà ho c dây i n chăng ngang qua gi a u. Ngoài ra, i tư ng c a ngư i ch p có tr ng tâm là các ư ng, nhưng ph n h u c nh cũng xu t hi n nh ng ư ng, v ch th m chí còn m hơn, i ch i v i ý tư ng các ư ng, v ch c a i tư ng chính. • Trang Digital Photography School ã gi i thi u 9 m o nh kh c ph c l i h u c nh.
  2. Thay i góc ch p 1. Ki m tra l i h u c nh trư c khi b m máy. Nghe thì ch ng có gì c bi t, nhưng v n tư ng ch ng ơn gi n này ai cũng m c ph i. Vì th , t t nh t trư c khi chu n b ch p nh, b n hãy b ra chút th i gian nhìn ng m m t lư t khung c nh n n phía sau xem có v n gì v màu s c, ư ng nét hay v t th có th làm sao lãng s chú ý vào i tư ng chính hay không. 2. Di chuy n i tư ng c n ch p. Th c ra ây cũng ch là m t m o h t s c ơn gi n, nhưng không ph i ai cũng nh . N u ch p chân dung, b n hãy yêu c u m u di chuy n sang trái hay ph i m t chút. ôi khi ch d ch m t chút thôi thì b n ã có th y ư c v t th hay i tư ng không c n thi t ra kh i h u c nh c a mình. 3. Thay i góc ch p. N u nhi u v t th gây nhi u h u c nh mà l i không th di chuy n ư c i tư ng ch p, hãy nghĩ n vi c t mình di chuy n sang m t góc
  3. khác. Có th b n t di chuy n sang trái hay ph i, ho c h t lên l y b u tr i làm c nh n n hay t trên ch p xu ng l y t làm c nh n n. T t c u có th giúp lo i b i tư ng gây nhi u ra kh i khung hình. 4. S d ng m làm m h u c nh. M t trong nh ng phương pháp h u hi u nh t lo i b nhi u ra kh i h u c nh là s d ng chính ng kính làm m toàn b h u c nh. Hãy m ng kính l n (s f càng nh ) xu ng t i f/4 ho c f/2,8, b n s làm cho i tư ng tr nên n i b t hơn trên m t phông n n h u c nh m o toàn b . 5. S d ng tiêu c làm m h u c nh. M t cách th c khác làm là s d ng ng kính có tiêu c dài ( ng tele). ng tiêu c dài có xu hư ng rút sâu trư ng nh ng n l i. M c dù hi u ng c a ng tele nhi u khi không l n có th nh n ra và còn r t nhi u tranh cãi xung quang hi u ng này, nhưng m t th c t là, do tiêu c dài hơn nên i tư ng s " y" trong khung hình hơn. Vì th , khi k t h p v i m l n, h u c nh s m hơn và i tư ng s n i b t.
  4. T t o h u c nh c a riêng mình 6. t ngư i ho c v t c n ch p trư c m t h u c nh không gian m . t i tư ng trư c m t h u c nh không gian m v i các v t th c nh n n xa xôi s càng khi n cho chúng tr nên m o. Th tư ng tư ng, ch p i tư ng v i h u c nh là m t b c tư ng g ch so v i h u c nh là m t cánh ng xa xăm, b n s th y ngay hi u ng m h u c nh trên n n nào hi u qu hơn. 7. i tư ng " y" khuôn hình. M t trong nh ng cách không kém ph n h u hi u lo i b nhi u h u c nh là căn khung co g n l i i tư ng (b ng zoom ho c b ng cách di chuy n) sao cho i tư ng chính s bao trùm ph n l n khuôn hình. Cách th c này v a lo i b ư c nhi u h u hi u, v a có th t o thêm ư c m t s hi u ng n tư ng không ng khác.
  5. 8. Hãy t t o h u c nh c a riêng mình. ôi khi b n s g p trư ng h p không th ki m ư c h u c nh phù h pv iý riêng. Lúc ó, hãy nghĩ t i vi c chu n b h u c nh c a riêng mình. H u c nh có th ch là nh ng t m v i m t màu ơn nh t hay nh ng t m bìa màu g n nh , b n có th mang theo balô và g n lên tư ng i màu khi c n thi t. N u ch p trong studio thì ơn gi n hơn, vì b n có th mua r t nhi u phông n n h u c nh tùy ý mình. Còn n u ph i ch p trong nhà, hãy chú ý và có th ph i d n d p h t c m t góc nào ó cho g n l i khi c n ch p các n i th t này không làm nhi u i tư ng c n ch p. 9. X lý h u kỳ. V i s ti n b c a công ngh và ph n m m, x lý nh h u kỳ cũng là m t trong nh ng k thu t h u hi u lo i b nhi u h u c nh. Tùy trình và ph n m m b n s d ng mà có nh ng k x o a d ng lo i b i c nh n n, thay c nh n n khác, xóa b i tư ng nhi u hay i t ng n n ra en tr ng trong khi v n gi i tư ng chính là màu. S sáng t o lúc này tùy thu c hoàn toàn vào trình k x o c a b n.
nguon tai.lieu . vn