Xem mẫu

  1. Kh c ph c hi u ng méo hình trong nh góc r ng Lens góc r ng giúp b n cho ra nh ng b c nh có góc hơi “l ” so v i bình thư ng. Lens góc r ng thư ng ư c s d ng ch p nh phong c nh và ôi khi là ch p m t nhóm r t ông ngư i. N u ch c năng góc r ng trong máy nh s c a b n không th c s r ng, b n có th mua b ph ki n (screw-on ho c snap-on) cho máy nh c a mình. Nhưng lens góc r ng cũng có như c i m: ôi khi nó làm méo hình các b c nh. T t nhiên, máy nh s cũng có cái l i c a nó, b n có th d dàng lo i b s méo hình này. Méo hình: V t b bi n d ng cong trong nh ư c g i là méo hình. Lens góc r ng làm cho méo hình b i nó làm cong các ư ng th ng. B c hình b n ch p có th trông không gi ng ngoài i l m vì các b c tư ng trong căn phòng b cong gi ng như hình ph n chi u trong gương l i. Dư i ây là 2 b c hình, bên trái là hình b méo và bên ph i là hình th t.
  2. T t c các lens góc r ng u làm méo hình như th này không ít thì nhi u, hi u ng này xu t hi n nhi u hay ít còn tùy thu c vào lo i lens. Lens càng r ng thì hi u ng này càng rõ và càng hay x y ra. Lens m t cá, trên th c t , nó chính là lens góc siêu r ng và là lo i lens t o ra nh b méo nhi u nh t. ôi lúc b n không thích hi u ng này l m và không mu n t o ra nh ng b c nh gi ng như ch p trong nhà gương. T i gi n hi u ng méo hình M t cách tránh hình méo ơn gi n là h n ch vi c s d ng lens góc quá r ng. N u s d ng lens trong máy nh thì không nên zoom h t c c a lens. N u b n ang s d ng ph ki n lens góc r ng thì ph i h t s c c n th n khi k t h p c zoom c a lens trong máy v i lens ph ki n. B n nên ý n hình b méo qua l ng m/màn hình LCD m c dù nó khá khó phát hi n cho n khi b n xem l i nh trên màn hình máy tính, nh t là v i v t ch hơi cong.
  3. Vì th , l i khuyên là: tránh b méo hình trong nh góc r ng, ng ch góc r ng trong máy nh. L i khuyên này khá c l nhưng cũng áng lưu tâm. B n cũng có th ng y trang m t b c nh méo hình. N u b n ang ch p góc siêu r ng, ng ch p nh ng v t r t th ng mà không có trong t nhiên như tư ng nhà, ư ng ray, nhà cao t ng, và nh ng v t nhân t o khác. H u h t phong c nh thiên nhiên, như là hoa lá, cây c hay ng v t u giúp ta che y nh ng ư ng cong do méo hình m t cách r t tinh t và duyên dáng. C t và n i: B n cũng có th hoàn toàn tránh vi c dùng lens góc r ng b ng cách ch p nhi u b c nh riêng r , sau ó n i chúng l i v i nhau. Ví d b n mu n ch p m t khung c nh r ng, b n có th ch n ch p b ng lens góc r ng trong m t ki u nh, ho c b n có th ch p 3 hay 4 ki u nh riêng r sau ó ghét chúng l i, v y là b n v n có b c nh r ng mà l i không b méo hình. Hi n nay có nhi u ph n m m b n “keo dán” nhi u nh thành m t nh như v y.
  4. Làm th ng: N u b n ch p ra m t b c nh góc r ng v i nh ng ch méo r t to và rõ, ây chưa ph i là d u ch m h t. Có khá nhi u chương trình hi n nay giúp b n gi m thi u ho c th m chí lo i b hoàn toàn các ư ng cong t o ra b i lens góc r ng. Các chương trình này cho phép b n tùy ch nh cong th ng ho c ơn gi n là t nó làm th ng các ư ng áng ra ph i th ng, như là b c tư ng ho c ư ng chân tr i. T t nhiên quá trình này ch y u là do chương trình “ oán” ra ch không chính xác 100%. S d ng linh ho t hi u ng méo hình Nhi u ngư i cho r ng nh phong c nh là th lo i phù h p nh t v i nh góc r ng nhưng lens góc r ng cũng s cho ra nh ng b c nh chân dung p. Hãy th khám phá công d ng hay ho c a lens góc r ng b ng nhi u góc ch p khác nhau. Có th b c nh s b hơi b méo m t cách r t c bi t, ôi khi là r t “ p”. Ví d , b n ch p m u t góc hơi hư ng xu ng, b n s th y lens làm cho u hơi và m t hơi to ra. Ngư c l i, ch p t dư i lên thì ph n nh dư i s ư c kéo dài ra (chân m u dài ra n u ch p toàn thân ho c c m và mi ng dài ra n u ch ch p m t).
  5. Vì v y, thay vì c g ng ch nh s a nh ng ư ng cong khó ch u, n u th y m t t m nh góc r ng kỳ qu c nhưng thú v b n hãy gi chúng l i như là nh ng t m nh p.
nguon tai.lieu . vn