Xem mẫu

 1. * KHoA Hec cdttc NGHS, * KHA NANG uNG DUNG KET cAu MAI oE elEru vlEr NAM aANC vfii LEu HOI nqp ASPHAIT CneN rRoNG DA HQc NCS.THS. NCUYTX MANH TRIJONG, TS. DINH NNTT TUAX ViPn Khoa hPc ThrtY Qi Vi(t Nam Tom tit: Bdi bdo gi6i thiQu vi tinh hinh nghiAn c*u tleng dung cdc d(mg ket cdu mdi aA Uien A i':it .\iam, rrong d6 cd dang ket cau biing vQt ti€u hdn hqp asphlt chin trong dd h1c dd cluqc sic .j,,,ig pho UienJ cdc nubc tien tian rcn tie gi6i vd mil sii nghiAn ctru bu6c ddu vi dqng kAt cdu ndy :ito da bi€n vi€t Nam. eua m\t s6 ket qud nghian ctru buoc ddu cho thdy khd ndng *ng dung m1t ct(tng kdt cdu mdi trong l\nh vtc xdy dl.ing dA biAn o Vi€t Nam' Tir khda: ift biin, vQt tiQu hdn hgp asphalt chin trong itd hQc' Abstract: forms of sea dike This paper presents research on the application of the roof structure in Vietnam, inclucling in the form of structural composite material in the rubble asphlt insert has been widely used in the country advanced in the world and some initial research on the structural research results show that the ability to apply a form for Vietnam sea dike. Through some initial new texture in the form of dyke construction sector in Vietnam. Keywords: sea dike, composite material in the rubble asphlt insert. r. Dar vAN on cuu vO khoa hgc c6ng nghQ dd bi6n dd dugc Nu6c ta c6 tr6n 3260km bo bi€n trii ddi tir t6ng k6t, d6nh gi6 dua viro c6c tdi liQu s6 tay, Bic vdo Nam v6i hQ th6ng d6 bi€n dd duqc hinh quy trinh, quy pham. Tuy nhiOn do nhirng bi6n thinh cung cO qua nhiAu thdi ki'. HQ th6ng d6 dQng lon v€ mdi trulng, tAn su6t vi culng dQ bi6n ln tdi sin quy cira Qu6c Gia, lir ha tdng co ngdy cdng gia tdng cira thi6n tai, nh6t ld sg bitin sd quan trqng d6i vdi sq ph6t triiSn 6n dinh kinh d6i khi hdu todn c6u ldm cho v6n d€ an toin bd t6, xd hQi, qudc phdng vi an ninh cho cir nu6c bi€n vd c6ng trinh ven bi6n, ndy sinh nhi6u vAn n6i chung vd nhdn ddn vung ven bi€n noi ri6ng. dd mdi, phric t4p; vi v4y nhtng nghi€n cr?u v€ V6i ducrng bo bi€n ddi, ddy ld mQt thufln lqi lon lTnh vgc niy v6n ti6p {rc dugc trqng thi trOn trong viQc ph6t triiSn kinh tE khu 4rc ven bi6n, todn th6 gidi. noi dugc d6nh gi6 ld rhu vuc ndng d6ng, gihu DE xdy dUng hq thdng dO vi c6c c6ng trinh tidm nlng, c6 nhiAu thuan lgi trong ph6t tri6n bio ve bb bi6n, ngodi vat ligu aat AC dip thdn d6 kinh tO xd hQi vd t4p trung ddn cu vdi mflt d0 thi viQc sir dpng dang k€t c6u b6o vQ m6i d€ ld cao... Mgc ti6u d6n ndm2020,kinh te bi€n d6ng v6 cirng quan trong. N6 quyi5t dinh ddn kh6 gop khoing 53-55s/5 CDP, 55-60% kim ng4ch ndng bdo ve, d9 bAn, gia thenh xdy dpg...cho xuAt khAu ctra cd nu6c, gi6i quy€t t6t c6c.v6n d0 toin bQ c6ng trinh d€ bi6n. ViQc sri dgng c6c x6 hdi, cai thien mQt bu6c d6ng k0 doi s6ng cta d4ng kdt c6u bio vQ m6i d0 ngdy cdng da d4ng. nhdn ddn vtrng biiSn vir ven bi6n. il. cAc DANG xf,r cAu vrAl ut BIEN V6n dA nghidn cuu dd bi6n tr6n th6 gi6i dd c6 DANG SU lqNc PHO BIEN o VI$T NAM. li tir liu, dac biet cdc nu6c phSt tri6n, nhu Hd HQ th6ng d€ bi6n ctra nu6c ta tdn t4i 3 d4ng Lan, M!, Dric, Nh4t,... Chc thanh tyu nghiOn mat cit chinh: d€ m6i nghi6ng, d6 tuong dimg 36 TAP CHf TAI NGUYEN NUdC S6 I.ZOI Z
 2. .:. KHOA HQC CONC NGHE * vd d€ hd hqp (tr6n nghidng du6i dimg hodc tr€n dimg dudi nghi6ng) [2]. Cung v6i d6 ld c6c dang ktit c6u bio vQ m6i d6 bi€n, bao g6m: Tr6ng co (l); D6 hQc thd r6i (2); D6 hQc l6t khan (3); D6 hQc xdy (4); Th6m rq d6 (5); TAm b€ t6ng dric sin, gh6p roi (6); T6m b6 t6ng dric sin, li6n ktit mang (7); H6n hqp nhi6u lo4i (8)...t11. Mdc du, cho dt-in nay c6c gidi ph6p ktit c6u bio vd m6i dO bi6n ndy dd dugc 6p dr,rng mQt Hinl, 2.1. Gia c(i nai bang tring co tuy€n de crich ph6 bi6n. Tuy nhi6n, m6i m6t gi6i ph6p bi€n D6ns M6n Hd TTnh tr€n chi c6 1 pham vi thfch hqp nhAt dinh. B6n canh d6, phAn lcrn chring bQc l0 c6c khuyr5t di6m 2.2.D6 hdc thf, riii nhu mrii dC dC bi x6i sat khi mua lon, s6ng leo Sau khi dip dC hodc mdt cit d€ da duoc hinh trong bdo, s6ng bi€n m4nh In mdn lcrp gia c6 d6 thdnh tir truoc, ti6n hdnh thd d,a h6c tao lop bao bi6n bing bC t6ng mQt c6ch nhanh ch6ng ldm vd m6i cho tudi thq lcry bdo vQ ndy gi6m dring k6, - tlu diOm: Thi c6ng nhanh, kh6ng php thuQc thucrng xuy€n phii thay bdng cric t6m b6 t6ng vdo muc nu6c (c6 the thi cong ducri nuoc), xu ly ,',"r,1 i mdi r6t t6n k6m, giri thdnh cao, thdi gian thi xol l0 Knan cap. c6ng ddi, gdy 6 nhi6m m6i truong... Vi v6y, vi6c - Nhuoc di€m: Kh6 nang bdo v6 thdn d€ ti€p tpc nghi€n cr?u img dpng gidi ph6p KHCN kh6ng cao trong trudng hqp chiu t6c d6ng mua m6i, img dgng cdng nghQ 116 c6 o nu6c ngodi d6 bdo lcrn (Php thuQc nhi€u vdo trong luong vi€n bio vQ m6i d6, 6n dinh vd b6n virng d6 biiSn lu6n d6 tha) ^.;. kiQn rip dung: O nhirng vi tri c6 nguon - Di6u ld nhiQm vr,r c6p thi6t vi c6p b6ch. Duoi ddy, trinh biy uu vi nhugc ditim cria mQt s6 dang ktit vat lieu d6 phong phu, m6i dC thoii, y6u cAu m1- c6u b6o vQ mrii dd bi6n dang sri dung hi€n nay: quan it. 2.l,Kfit cdu kfu gia c6 m6i bnng trdng c6 Edy ld lo4i ph6 bi6n trdn dgc bd birSn cria nudc ta hiQn nay n6 dugc hinh thenh tp nhi6n hoflc dugc tr6ng sau khi dlp dC. - IJu di6m: Gi6i ph6p ndy don gi6n, thi c6ng nhanh, kinh t6 - Nhugc ditim: Khi ndng bdo vQ thdn d€ kdm, AE UixOi sat khi mua ldn, khe ndng vd d6 cao. - Di6u neni sir dgng: Vdi tuy6n d6 chlu tric dQng cria s6ng c6 chi6u cao kh6ng quii 0,5m Hinh 2.2: Dd hQc thd rtji, tuy€n d€ biett v4n t6c dong ch6y dudi 1,0 m/s hoic c6 bdi Cdt Hdi Hdi phdns cdy ng4p m{n trudc d6; M6i d€ c6 didu kiQn phu hgp dd c6 ph6t tri6n, thuong st dgng bio 2.3.D6 hQc ldt khan vQ mrli h4luu D6 hQc vdi kich thudc x6c dinh ntram Aam TAP CHf TAt NGUYEN NUdC 56 l-2:: .
 3. * KHoA HQc c0Nc NGHE * biro dn dtnh duoi tiic dgng ctra s6ng vd dAy n6i thanh t6m lon c6 chi6u rQng 2m, tao khop ndi cua nuoc. dong chal' t3l. D6 duo. c x6p chflt theo bdng bao tdi nhga duong. lop da bao r'€ mai. Voi lo4i kd ndy thudng c6 --Uu AiC* cua hinh thirc ndy: Li6n ktit c6c .bt tO bi€u hiQn hu hong do sgt lfn, chuy6n vi vi€n d6 l4i v6i nhau thdnh t6m lon dtr trgng re, lich. ddn dong trong khung bO t6ng cdt th6p' lugng de On dinh, d6ng thdi c6c khe ho giira c6c - L-u di€m: Khi gh6p chdn ch4t lim cho m6i hon d5 duqc bit kin, ch6ng dugc ddng x6i dnh r i€n d6 hdc duoc c6c viOn kh6c giir bcvi bA mat hucrng tryc ti6p xu6ng nAn. gh6p hJ lT sE thoat - Nhugc di6m: Khi ldm tr6n ndn d6t yi5u, hin So ghi cua vi€n d6, khe ho nuoc m6i dd nhanh, gi6m 6p lgc ddy n6i vi li€n kh6ng d6u s€ lirm cho t6m lon dL xdy, d6 chit k€t mim ae Ul6n vi theo d0 lirn ctra ndn m4ch lirn th^o t4o v6t ntrt gdy theo m4ch vta, Bi mit gd ghA, d0 nh6m lon ldm gidm s6ng duoi t6c dQng cua ddng chiy tryc ti6p xu6ng leo l€n m6i vd giim vf,n t6c dong rft. Vi) mat k9 nAn vir dong thAm t4p trung tho6t ra lim m6t d6t thudt thi thi cdng vir stra chira dE ddng' ndn gdy hin sf,p kd nhanh ch6ng. Khi thi cdng - Nhusc di€m: Khi nAn bi hin cpc bQ hoflc tai chb vira xAy bi m4n xdm thyc sE ldm gidm duoi t6c dgng cua s6ng d6n n6n, c6c li€n ktit do cuong dQ cua khOi xaY. chen bi ph6 vd, c6c hdn d6 t6ch rdi nhau ra' Vi -EiAu kiQn 6p dung: C6 ngu6n v4t liQu d6 hQc trgng luong bdn thdn qu6 nho n6n d6 bi sOng phong phf, du d6p img y6u cAu xdy kd b6o vQ cu6n trdi. Khe ho gita cdc hon d6 kh6 lon, vdn m6i d€; M6i dC d6p ung y6u cAu 6n dinh khi gia toc song lirm cho dong chdy trong c6c khe d6 c6 m6i bing d6 xdy; Song lon c6 Hs cao tr6n ep xuong nAn thric dAy hiQn tugng tr6i dAt n€n 0,5 m, vQn t6c ddng chiy tr6n 1,0 m/s, lo4i d6 tao nhi€u hang h6c l6n, sut sat nhanh, gdy hu roi kh6ng d6p ung ydu cAu. hong d€. - DiSu kiQn 6p dgng: Co ngu6n. vat liCu de hQc phong phir, du d6p tmg ydu cdu liit khan, \€n de thoiit nudc t6t' Hinh 2.4; Da xay chia o, d€ bi€n Hai Thinh II Nam Dinh 2.5. Thim rg tI6 Hintr ). -1;D,i tai khan, gifi' bang khung dd xdlt Sau khi thi c6ng m[t cdt d6 theo y6u cAu thitit ,Ii biin Hai Hdu, Nam Dinh ktl, titin hdnh thim rg d6 theo m6i d€ -Uu di6m: D6 thi c6ng vd t4o m6i vd chi6u 2.1.Df hQc xiy dAy bdo vQ theo y€u cAu ttri6t k6, khd nang bAo Sau khi thi cdng m4t cit dO theo y6u ciu thi6t vQ thdn dO cao hon giAi ph6p d6 hQc thi ri5i vA te, dO rria lot nAn vd xdy timg vi€n d6 li6n kOt l6t khan (Rq d6 t4o thanh ttrOi Uao vQ c6 trgng 38 TAP CHtTAI NGUYEN NUdC 561-2017
 4. * KHoA Hec cOxc NGHE * lugng lon ), khA ndng bdo r'6 than d€ tdt hon - Di6u kiQn 6p dpng: S6ng lon, dong chdy r {r^ I gidi ph6p d6 tha r6i ua d6 l6t. t4n dung duoc d6 mann; r eu cau my- quan. c6 kich thudc nh6, kha ning m€m deo thich img vdi hin sgt m6i dO t6t hon giai phap dd xd1', liit. - Nhuoc di6m: Thi c6ng chAm (chu 1'tiu bang thu c6ng), phg thuQc vdo muc nuoc thi cdng (Chi thim d6 trong di6u ki€n mrii dd kh6ng c6 nu6c), gi6 thanh cao hcrn gidi ph6p de tha, l6t (th6m r9 thdp); dO b€n kh6ng cao (ro thdp chiu nu6c min vd muc nu6c dao d6ng c6 tuOi thq th6p). - Di6u kiQn 6p dsng: C6 ngudn tt6 phong phri r*rung khd nang cung c6p it6 c6 kich thu6c ltu bi han chti; S6ng lon c6 Hs cao tr6n 0,5 m, vdn t6c Hinh 2.6: Cdu ki€n b€ t6ng duc sdn ghep roi dong chdy tr6n 1,0 m/s; C6 r9 th6p chiu mdn. 2.7.Tim b0 t6ng ihic sin,li6n k6t mfrng - C6c t6m bO t6ng dric sin c6 khop n6i vcri kich thu6c vi trgng lugng theo tfnh torin cho timg c6ng trinh cp th6, thuong h lon dt trgng A, lugng ch6ng s6ng, tuy nhi6n n€u ndn lfn kh6ng dAu tdrm bAn d6 bi gdy, sflp g6y m6t a6t ndn vd do bO t6ng d6 tai ch6 bi man xim thgc n€n cuong d0 chiu lgc k6m. .Llu di€m: khd ndng phen b6 lpc xung, lgc cgc bQ cho ciic c6u kiQn b€n c4nh. Vi viy gidm ttuo. c Hinh 2.5: Thdm ro dd d€ bi€n Lach Van hien tuqng hin sdu, cuc b0, d6ng thoi do n6i voi Ngh( An r rJ nhau b6ng c6c ngiun
 5. * KHOA HQC COXC NGHE * Z.g. U6n hqp nhidu lo4i cho tu6i thq lcrp bio vQ niy gi6m d6ng k6, ,:.,,( Co th€ k€t hqp nhi6u dang gia c6 tr6n cirng thuong xuy6n phii thay bing c6c tdm b6 t6ng not mdi. mdi rAt t6n k6m, giri thdnh cao, thdi gian thi -Uu di6m: Ph6t huy dugc uu di6m cua timg cdng dhi, gdy 6 nhi6m mdi trudng... Vi vfy, viQc :ang k€t c6u dd gia c6 m6i d6 mQt c6ch t6i uu tirlp tgc nghiOn cuu img dgng gi6i ph6p KHCN , \'i dq nhu phAn dudi m6i gia c6ng bdng c6c m6i, img dung c6ng nghQ da c6 d nudc ngodi d6 ;au kiQn bd t6ng, li6n k€t ming phAn tr6n gia c6 b6o v0 m6i d6, 6n dinh vi b6n virng dO bi€n lu6n bing d6l6t ho{c trdng co trong khung bd t6ng) ld nhiQm up c6p thiOt vd c6p b6ch. - Nhugc di€m: Thi c6ng phirc tpp, thdi gian rtr. TiNH HINH NGId,N cI.rutNG D{'NG thi c6ng dii, gi6 thinh cao vaT LrBU.^SPHALT rntN TIIE GI0I - DiAu kiQn 6p dr,rng: Mqc nu6c dao d6ng Hdng the kj, trudc ddy, vf,t liQu nhga duhng iim, m6i gia c6 dii; Y6u cAu su dgng kh6c nhau dd dugc st dung o ving Trung Au vdo viQc ldm kin nu6c. Vdo ndm 1893, Italy ding nhga dudng phu m6i dap d6 d6. Nam 1934 Hd Lan dung nhya duong phi d6y 6u thuy6n Fuliana. Sau con bdo 1953, Hd Lan dd su dgng bO t6ng nhga ducrng viro xdy dpg dO bi€n. Vat lieu ney thucrng dirng k6t hqp voi vQt liQu kh6c dO gia cucrng, ching h4n nhqa duong-d6 x6p, nhga ducrng-b€ t6ng kh6i, bO t6ng asphalt img dgng trong xAy dpg cdng trinh thuy lgi, d€ bi6n cua nhi6u nudc tiOn ti6n nhu Na uy, Hir lan, M! vd mOt s6 nudc kh6c. Nhi6u nudc trdn thd gioi trong d6 c6 Hi Lan nghi€n cuu thanh cdng vd sir dgng rat ph6 bi€n v4t ligu c6t, d6 vd bitum eC Uao vQ m6i d€ bi6n tu ndm 1960 vd v6n UCn virng cho d6n ngdy nay. So voi cdc vdt liQu gia c6 m6i d6 bi6n thuong dirng tru6c ddy ld bd t6ng ho4c b6 t6ng c6t th6p thi vat [eu hdn hqp nhlra duong, c{tt, d6 c6 mQt s6 tinh nang tru viQt hon, d6 ld: kh6 ndng chdng xdm thgc trong HittJt ].7; Cou kiei bA fing dtic sdn, h,An kdt m6i truong nudc bi6n t6t, khd ndng bi6n d4ng, dan nt(7ns de bi€n Nghia Phuc l'{am Dinh h6i tdt, c6 th6 thich img mQt c6ch mAm d6o voi nhirng bi6n dang ctra nAn dO vd than de, han chti lv{4c du. cho d6n nay citc gidi ph6p tctit cau dugc nhirng ltin spt, xoi ld cgc bQ cria d6 bi€n, d0 bao vQ mai dt bidri ndy dd dugc 6p dpng mQt , : ,.: v.v... b€n vd tu6i thg cao, cach pho bi€n. Tuy' nhi6n, m6i mQt gidi ph6p Lop gia cO AC bi6n bdng vat fieu h6n hqp trdn chi c6 1 pham vi thich hqp nhat dinh. B6n asphalt c6 nhi€u loai (gqi Ut ld asphalt) trong d6 canh d6. phdn lcrl chung bQc l0 c6c khuytit dii5m c6 4 lo4i chinh thuong hay duo. c su dgng nhu sau: nhu m6i de de bf xoi sat khi mua lon, s6ng leo t.: t Y ! t/-- - Vat lieu h6n hqp asphalt chdn trong d6 hQc trong bdo, s6ng bi€n manh an mdn lop gia cd dd - fully grouted stone asphalt (dang A); bi€n bing bd tdng mQt c6ch nhanh ch6ng ldm 40 TAP CHf TAI NGUYEN NUdC SO 1-20]7
 6. * KHOA HQC COXC NGHE * - Asphalt n{ng d6n nhit}u dd - Dense Stone rv. cAc KET euA NGHTtN cull BLioc Asphalt - DSA (dang B); DAU vE KET cAu nAo vE ruA or BrE - Asphalt dQn nhiAu dri - Open Stone Asphalt BANG VAT LI1DU u6N HgP ASPHALT - OSA (dang C); CIfiN TRONG DA HQC O VIET NAM - Bd t6ng nhua duong - asphaltic concrete O nu6c ta, vdt liQu h6n hqp asphalt moi chu (dang D). ytiu sri dsng du6i dang b6 t6ng asphalt d6 lam E6i voi lop gia c6 d4ng A: pham vi gia c6 a) dudng giao th6ng, b6o v6 m6i 116 ktSt hqp giao m6i dO d4ng v4t lidu ndy n6n tu mgc nudc tri6u th6ng, trong linh vuc giao th6ng, c6ng nghQ b€ cuong trd xu6ng, cao trinh m6p tr€n lop gia c6 t6ng asphalt cta chring ta dd d4t trinh dO cria c6c tuong ducrng voi cao trinh mgc nudc tridu cudrng, nudc ti6n ti6n trdn thti gidi, dd xdy dr,mg nhi6u cao hinh m6p duoi lop gia c6 th6p hon lm so voi tuy6n ducrng cao t5c v6i t6c dQ phuong iign tOi muc nudc tri6u th6p; il mgc nudc tridu cudrns d6n da ld l20kmlh, ndng lpc thi6t bi, nhdn luc crja dinh dC c6 thd gia c6 bdng v6t liQu kh6c. ciic nhd thAu drip img y€u cAu thi c6ng co gidi b) DOi vdi lcrp gia c6 dang B: Cao trinh mdp cao. Tuy vdy citc dang v{t liQu h6n hgrp asphalt trdn lcrp gia cd bing muc nu6c tridu culng; tir chdn trong d6 h6c, vflt liQu h6n hqp asphalt muc nudc tri,3u cudng d6n dinh d6 gia.O Uang nhi6u d6 chua duoc nghi€n cuu rip dpng. vat li6u khric; Cao trinh m6p dudi lcrp gia c6 ViQc img dpng loqi v6t liQu asphalt trong k6t th6p h
 7. * KHoA Hec c6Nc NGHp * " -Tj s6 Poisson AOi vOi vat lieu h5n hqp + Trwdng hW lop gia cii cd chdn giii: asphalt: Ap lpc dAy n6i ctng dugc tinh nhu cdng thric phin lgc nAn (N/-'). c - lv{6 dun (4.2) nhung gi6 tri c du-o. c tinh theo c6ng thric sau: A ,.4. 0.75- He sd chi€t siim. t-(s+q+v ' )''' - Theo biAu d6lQp sdn: r.l .l ,^ : .. Su dgng cdc bi€u d6 lap sdn tir quan hQ chi6u Trong d6: t- r'l .! +, day, phin luc nAn vd d0 cao s6ng ti6u chuAn, q- Chi6u ^r.l ddi chdn dd, ki6u cam climg ho4c mdi d6c dC d6i v6i lop gia c6 bing vat liqu h6n nam ngang (m). hqp asphalt chdn trong d5 hQc d- Thi6t tii tcrp gia c6 bing vft liQu h6n hqp ^, .i.., keA,,lop gia cd chlu 6p lgc ddy n6i: c -Thi6t asphalt d6m bdo tli6u kiQn kh6ng bi truqt , a,, gia -, .a. k0 Giim 6p ltrc dAy n6i do 6p suAt dAy nOi Uing Thi6t lcrp c6 b[ng bO t6ng asphalt ph6i , .i .. c6ch tao ra cdc 16 th6ng trong l6p gia c6. dim bdo kh6ng bi truqt hoac bi treo l4i mQt + Trudng hW lop iio rA nlrA'n[ c6 chdn giit: ' I phdn; - '1. l€n ho{c l6m xu6ng cUc b0; bi be gdy,l6i Ap lgc dAy n6i dugc tinh theo c6ng thfc Van bi ddy n6i. . .:.,: 1. der Veer. +Thi1t - -^ ke d0 day lry Sta c6 khi c6 gia c6 chdn: Ti6u chudn thitit k€ tfnh theo so d6 6p lgc dAy n6i nhu tr6n hinh 4.2 IIinh 4.1 - So dd h6a top gia cii khi dp datng c6ng thftc Van der Veer OAy n6i lon nh6t khi Y
 8. * KHoA Hec cONc NGHE * e- rcrOi lugng ri€ng cua asphalt (kg/mr); d - Chi€u dey lop gia c6. p-- fnOi lugng 4.2.Thi c6ng thir nghiQm ri6ng cua nuoc bi€n (kg/m3); g - Gia t6c trong truong (m's:)l Trong eC tai nghiOn cr?u khoa hqc cAp \ha f -Hes6masiit: -f =tsdn€u6>0 nu6c "Nghi0n cr?u img dUng vAt ligu h6n hqp d€ "f =teq neu O
 9. * KHOA HQC CONG NGHp * m6i nghi6ng ctra de da dugc dAm ch{t ve lam phang bing thu cdng, khdu n6i vd neo git theo dring quy trinh; Dung mrly dio xric vir rfii, san g4t tAng dim lgc, d6 tAng d6 ddm lgc dugc 6n dinh, trong quri trinh thi cdng str dpng gAu cira m6y ddo v5 d€ dAm chat. Ki€m tra chiAu ddy theo thi6t k6; Trni lop vdi dla k! thuat loai det phia tr6n tAng ddm lqc bdng thir c6ng, khdu nr5i, neo git Hinh 1.3. Hr hong de bien Con Tron - Htii Hqu theo dirng q;y trinh. Rai d6 hQc, dinh vi 6ng ti6u tho6t nu6c d. Td chric thi c6ng tai hien trudng: Dtrng m6y ddo tet hqp voi nhdn c6ng thu + Thi c6ng c6ng tdc cltit c6ng rdi d6 hQc chdn, m6i d6, san g4t phing, B6c bo m6i d€ cfr: Dtng m6y ddo b6c bo d6 dinh vihQ th6ng 6ng ti0u tho6t nu6c. hQc chdn d6, t6m Lit m6i dC, l6p dQm thorit nudc Sdn xuAt h6n hqp asphalt: Ddy ld mQt khdu mdi dd cff. quan trgng nhdt cua giai do4n thi c6ng, ch6t C6ng t6c aAt: CtriAu day lop bio vQ m6i dd luqng vft liQu hdn hqp asphalt quyCt dinh den thi c6ng m6i ddy hon lop bAo vQ c[ n6n c6ng ch6t luqng t6ng th6 c6ng trinh. Dd vat ligu h5n t6c d6t o ddy chir ytiu ld dio b4t m6i d6t. Oo hqp asphalt ddm bdo ch6t lugng trong di€u kiQn n6n dAt cta dd dd 6n dinh, qu6 trinh thi c6ng thuc t6 hiQn trucrng, tr€n co so cAp ph6i v$t liQu bing thri c6ng n€n kh6ng cAn gia c6 dAm n6n. thi nghiQm trong phong thi nghiQm, t4i hiQn T4i nhirng vi tri c6 d6u hieu spt trugt, cAn phAi trudng cAn dugc trQn thri vd thi nghiQm ki6m tra c6c chi ti€u co ly co bdn nhu d0 nhot, quan hQ boc dAt l€n d€ dAm n6n l4i. Sau khi dAm n6n l4i cin thi nghiQm kiiSm tra cdc chi ti6u co l1f cua gita dQ nhot vd nhiqt d0 h5n hqp, qu6 trinh m6t nhiQt cua h6n hqp theo thoi gian, ki6m tra hiQn d6t dip. a- Thi c6ng tAng lgc ngugc tugng phdn tAng, t6ch lop, tr€n co so d6 hiQu Do d{c thir cia c6ng t6c thi cdng v4t liQu h6n chinh thenh phAn vi di6u chinh titin d0 thi c6ng cho phu hqp. hqp asphalt chdn trong d6 hQc ld v4t liQu asphalt C6c khdu co bAn crla qu6 trinh san xu6t h5n o d?ng n6ng c6 khd ndng xdm nh4p viro ciic khe kE cua d6 ddm, do v4y A,i dam bio h6n hqp hqp asphalt bao gdm: N6u nhya bAng dgng cp asphalt kh6ng xdm nh4p vdo trong khe kE cira chuy€n dung; Cdn dong ciSt [9u, bQt kho6ng theo c6p phOi thyc t6 (c6 tinh d6n d0 Am ctra c6t da dam tAng lgc ldm tic tdng 19c, t
 10. * KHoA Hec cONc NGHS * rn r6ng giira ciic vi6n drl hQc. Dung thu cong san MOT SO HiNH ANH THI CONG THI.J eo rrii hoirn thiQn nhirng vi tri cuc bo edu mdl,ddo NGHIEM TAI HIEN TRUONG r6t chua d6u ho4c cdn s6t. [n c- MQt sO c6ng vi€c khric: uri Ti6u tho6t nu6c trong qua trinh rhi cong: .i oe Do do4n d6 thi c6ng c6 khoi l;or:s rhi cong nho, thoi gian thi c6ng ngan chu r eu rdn dung €n thoi gian chAn tridu ndn o dar kl:.i:rs C5r ra llu v6n d6 dap de qudy ngin nusc mir. ViQc ti€u tho6t nuoc rhdm: K6t cAu chan dd ct dd c6 bO tri ddy 6ng bi phia ngodi r.oi hir cao trinh d6y 6ng bi - 2,5m thdp hon cao lg, trinh ddy ldp gia cd chdn dd bing hdn hop Hirtli J.J. Ltn htto ti mai di suu khi thi cortg asphalt chdn dd hQc thi c6ng moi. Vi v4y c6 Itotirt thien au th6 tam dO dA hQc chdn trong mQt s6 6ng bi, rdt sri dung nhirng 6ng bi niry nhu nhtng hd ga .en thu nudc d6 bom nudc ra ngodi bing m6y on bom. Sau khi thi c6ng xong sE x6p hodn trd Lgn dri hQc vdo ciic 6ng bi ndy nhu hi€n trang lQu ban dAu. r9n Hodn tr6, vd sinh hiQn trudng: Sau khi thi tra c6ng xong m6i dC phia dudi sE titln hdnh dgn he dep vQ sinh phAn mdt, m6i dd c0 xung quanh ndt bi dnh huong trong qu6 trinh thi c6ng. C6c l9n v4t tu thua nhu cttt, d6... s€ dugc don dep thu t9u gom vdo noi quy dinh. Dung mey bom xit )ng nudc rira sach m6i d0, mflt dd con dat cat vuong vdi. ;. 10n An todn lao ddng: Do ld do4n dd thi c6ng T::*=.+' ,:',.-"* cu thri nghi6m, quy m6 c6ng trinh nho ndn ang kh6ng thC thi c5ng co gi6i todn bQ mn phdi cot ktit hqp gita co gi6i vd thu c6ng. ddt; Mdt kh6c, ring dung c6ng nghQ v4t liQu cap h6n hqp asphalt chdn trong dri hQc AC tni tra c6ng thi nghiQm mQt do4n dd lAn dAu ti€n Hinh 4.5. Hinh anh lop bao v€ sau mot duqc thUC hign d ViQt Nam, vat liCu hdn hqp thdi gian sa dung \d asphalt c6 nhiQt d6 cao 130-1700C, tinh linh ddng cao, l4i thi cdng d dla hinh m6i d6c r6t V. KET LUAN h6n nguy hi6m n€n trong qu6 trinh thi c6ng cin Til nhirng k€t quA nghidn ciru, img dgn_e r i: rong od6 phdi tudn thfi ch{t ch6 c6c quy dlirh vd an liQu asphalt d€ gia cd m6i 116 bi,5n tren rh6 todn lao dQng. dd ndu d tr6n cho th6v tinh tru vi€t vd tiim khe TAP CHITAI NGUYEN NUdC S5 '.::.- 45
 11. * KHOA HQC COXC NGHE * su dpng loai r.dt li€u ndy trong xdy dpg c6ng Nam. DiAu d6 cdng khlng dinh khi ning img trinh rhnl lqi noi chung vd ki5t c6u b6o vQ mdi dgng ktit c6u bdo vQ m6i t10 bi€n ViQt Nam ! .: bing vft liQu h6n hqp asphalt chdn trong dd r. ,J€ bi€n noi ri€ng la rdt ph6 bi6n vd dem l4i hiQu quA cao. hQc, mQt dang ktit c6u mdi trong linh vlrc x6y O nuoc ta hi€n nay dd ring dgng mQt s6 dgng d0 bi6n o ViQt Nam t r: I dgng k€t cdu bdo vQ m6i dO bi€n nhu dd trinh bAv s tr€n nhtmg vdn chua thgc su hiQu qui. .: \-i0c ti€p tuc nghiOn criu tim ra cdc dqng k€t c6u bdo v0 m6i