Xem mẫu

  1. Kh năng o thu t c a ng kính V i m l n, ng kính có th làm cho v t th trư c m t bi n m t hoàn toàn. N u nhìn b c nh ch p bông hoa trên, h n s không th y có i u gì khác bi t. Tuy nhiên, trên th c t , bông hoa này ã ư c ch p v i m t chi c bút chì ư c bu c ch n ngay phía trư c ng kính. i u kỳ l là b c nh, chi c bút chì ã bi n m t hoàn toàn.
  2. hông i sâu vào các c tính c a th u kính, hi n tư ng này v cơ b n d a trên th c t r ng v i m l n, ánh sáng ư c thu nh n t g n như toàn b b m t c a ng kính và ư c ghi l i trên các i m nh c a c m bi n. Khi khép d n kh u , di n tích l y sáng trên ng kính b gi m d n, vì th , các v t th trư c ng kính s b l d n ra. Do ó v i m l n, và nh t là do các i m l y nét thư ng khá xa ng kính, v t th ngay phía trư c ng s b xóa g n như hoàn toàn, s nh hư ng c a các v t này lên b c nh cu i ch là sáng b gi m i m t chút do nó ch n m t ph n ánh sáng vào ng kính. Dư i ây là hai b c nh ư c ch p so sánh v i cùng m , cùng t c , cùng i u ki n ánh sáng và ISO. B c bên ph i sáng hơn do không có bút ch n, trong khi b c bên trái cũng y h t như v y, ch t i hơn m t chút.
  3. c tính h u ích này c a ng kính s giúp ngư i ch p yên tâm ph n nào v vi c li u các v t xư c hay b i trên b m t ng ho c kính l c có nh hư ng n ch t lư ng b c nh cu i hay không. V i m l n, các v t này h u như s không xu t hi n, tr phi b n ch p macro v i i tư ng r tg n ng kính. Các v t m nhìn th y trên nh (n u có) ch y u là do b i trên c m bi n hơn là trên ng kính. Ngoài ra, khi ch p mưa ho c ng g n thác nư c, ngư i ch p cũng không c n quá lo l ng v vi c nh ng h t nư c hay màn nư c li ti trư c ng kính có th làm x u i b c nh c n ch p.
nguon tai.lieu . vn