Xem mẫu

  1. Chương 9: GIAO TIEÁP VÔÙI MAÙY TÍNH I. GIAO TIEÁP SONG SONG: GIAO TIEÁP QUA COÅNG MAÙY IN 1.1 Vaøi neùt cô baûn veà coång maùy in: Vieäc noái maùy in vôùi maùy tính ñöôïc thöïc hieân qua oå caém 15 chaân ôû phía sau maùy tính. Nhöng ñaây khoâng phaûi chæ laø choã noái vôùi maùy in maø khi söû duïng maùy tính vaøo vieäc khaùc, nhö truyeàn döõ lieäu töø maùy tính tôùi moät thieát bò khaùc, hay ñieàu khieån thieát bò baèng maùy tính thì vieäc gheùp noái cuõng ñöôïc gheùp noái qua coång maùy in. Qua coång naøy döõ lieäu ñöôïc truyeàn ñi song song, neân ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø coång gheùp noái song song vaø toác ñoä truyeàn cuõng ñaït ñeán möùc ñaùng keå. Taát caû caùc ñöôøng daãn cuûa coång maùy in ñeàu töông thích vôùi TTL. Nghóa laø chuùng ñeàu cung caáp möùc ñieän aùp naèm giöõa 0V ñeán 5V. do ñoù ta caàn löu yù laø caùc ñöôøng daãn vaøo coång naøy khoâng ñöôïc ñaët möùc ñieän aùp quaù lôùn. Söï saép xeáp caùc chaân cuûa coång maùy in vôùi taát caû caùc ñöôøng daãn ñöôïc moâ taû nhö sau: 13 1 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 25 14 HÌNH 3.1 Chöùc naêng caùc chaân Chaân Kyù Out/in Chöùc naêng hieäu
  2. 1 Strobe Out Byte ñöôïc in 2 .. 9 D0 .. Out Caùc ñöôøng döõ lieäu D0 .. D7. 10 D7 In Phaàn thu baùo cho phaàn phaùt bieát ñaõ thu 11 ACK In xong moät kí töï Busy Phaàn tín hieäu do phaàn thu baùo cho phaàn 12 In phaùt bieát laø phaàn thu ñang baän 13 PE In Baùo heát giaáy 14 SLCT Out Baùo choïn maùy in 15 AF In Maùy tính baùo ra maùy in töï naïp giaáy 16 ERRO Out Baùo caùc loãi cuûa maùy in 17 R Out Reset maùy in 18 INIT Choïn maùy in ..25 SLCT Noái ñaát N GND
  3. 1.3 Trao ñoåi vôùi caùc ñöôøng daãn tín hieäu: LPT1: Goàm coù 3 thanh ghi: thanh ghi döõ lieäu, thanh ghi traïng thaùi vaø thanh ghi ñieàu khieån. a. Thanh ghi döõ lieäu: goàm coù 8 bit döõ lieäu, coù ñòa chæ laø 378h. CHAÂN SOÁ : 9 8 7 6 5 4 3 2 HÌNH 3.2 D7 D D5 D4 D3 D2 D1 D 6 0 b. Thanh ghi trang thaùi: coù ñòa chæ laø 379h. ERROR SLCT PE ACK BUSY D7 D D5 D4 D3 D2 D1 D 6 0 c. Thanh ghi ñieàu khieån coù ñòa chæ: 37AH
  4. Strobe AF INIT SLCTIN ( Ngaét 8259 ) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D 0 1.4. Hoaït ñoäng cuûa vieäc trao ñoåi döõ lieäu: a. Hoaït ñoäng cuûa phaàn phaùt: + ñoïc Busy cho ñeán khi Busy\ = 1. + göûi döõ lieäu ra bus döõ lieäu + cho Strobe = 0. + chuaån bò döõ lieäu tieáp theo + quay veà böôùc 1 b. Hoaït ñoäng cuûa phaàn thu: + ñoïc Strobe cho ñeán khi Strobe = 1. + Busy = 0, ACK = 0. + ñoïc döõ lieäu vaøo. + ñöa ACK = 1. + xöû lyù döõ lieäu. + cho Busy = 1 ñeå phaùt kyù töï tieáp theo + quay veà böôùc 1
  5. LÖU ÑOÀ PHAÙT BEGIN BUSY = 1 GÔÛI DÖÕ LIEÄU STROBE = 1 CHUAÅN BÒ DÖÕ LIEÄU TIEÁP THEO ACK = 1 STROBE = 0 HEÁT FILE HÌNH 3.3 THOAÙT RA
  6. LÖU ÑOÀ THU BEGIN STROBE =1 BUSY =1 , ACK =0 ÑOÏC DÖÕ LIEÄU ACK = 1 XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU HÌNH 3.4 BUSY = 1
  7. GIAO TIEÁP QUA SLOT CARD. (coù ñòa chæ töø 300..31FH). Trong maùy tính ngöôøi ta cheá taïo saün caùc slot cho pheùp ngöôøi söû duïng tính naêng cuûa maùy vi tính baèng caùch gaén theâm caùc thieát bò vaøo noù. Moãi slot ñeàu coù caùc ñöôøng döõ lieäu (data), ñòa chæ (address), caùc ñöôøng +5V, – 5V, + 12V, -12V vaø caùc ñöôøng ñieàu khieån nhö CLK, IRQ, RESET, /IOW, IOR … vì vaäy neáu thieát keá maïch giao tieáp qua slot seõ giaûm ñöôïc raát nhieàu linh kieän, giaûm ñöôïc boä nguoàn beân ngoaøi, deã ñieàu khieån, giaù thaønh thaáp neân ñoàng thôøi toác ñoä truyeàn döõ lieäu cuõng nhanh. Tuy nhieân beân caïnh nhöõng öu ñieåm noù cuõng coù nhöõng nhöôïc ñieåm nhö: do slot card giao tieáp ñöôïc gaén beân trong maùy neân caùch giao tieáp naøy khoù nhaän ñöôïc döõ lieäu töø beân ngoaøi. Noù bò haïn cheá veà khoaûng caùch laøm vieäc ñoàng thôøi moãi laàn söû duïng phaûi môû raùp maùy gaây baát tieän cho ngöôøi söû duïng. Caùc raõnh caém trong maùy tính PC ÔÛ maùy tính PC/XT raõnh caém trong maùy tính chæ coù 1 loaïi vôùi ñoä roäng laø 8 bit vaø tuaân theo tieâu chuaån ISA (Industry Standard Architecture). Töø maùy tính AT trôû ñi vieäc boá trí chaân treân raõnh caém trôû leân phöùc taïp hôn, tuøy theo tieâu chuaån khi löïa choïn maùy tính, caùc loaïi raõnh caém theo tieâu chuaån khaùc nhau coù theå kieåm tra nhö sau: + Raõnh caém 16 bit theo tieâu chuaån ISA (Industry standard Architecture) + Raõnh caém PS/2 vôùi 16 bit theo tieâu chuaån MCA (Micro Channel Architecture)
  8. + Raõnh caém PC/2 vôùi 32 bit theo tieâu chuaån MCA . + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån EISA (Extended Micro Channel Architecture) + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån VESA + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån PCI. Cho ñeán nay phaàn lôùn caùc card gheùp noái duøng trong kyõ thuaät ño löôøng vaø ñieàu khieån ñeàu ñöôïc cheá taïo ñeå ñaët vaøo raõnh caém theo tieâu chuaån ISA.
nguon tai.lieu . vn