Xem mẫu

  1. Chương 7: NHOÙM LEÄNH TAÊNG CAËP THANH GHI 1.Leänh taêng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: INX B + Maõ ñoái töôïng: 0 0 0 0 0 0 0 1 +YÙ nghóa: noäi dung caëp thah ghi BC taêng theâm moät ñôn vò. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock =6. + Leänh naøy khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh taêng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: INX D 1. Leänh taêng caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: INX H 2. Leänh taêng caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: INX SP
  2. XI. LEÄNH GIAÛM CAËP THANH GHI: 1. Leänh giaûm caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: DCX D + Maõ ñoái töôïng: 0 0 0 1 0 1 0 1 + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC giaûm theâm 1 ñôn vò. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock=6. + Leänh naøy khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leânh khaùc) 2. Leänh giaûm caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: DCX D 3. Leänh giaûm caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: DCX H 4. Leänh giaûm caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: DCX SP XII. NHOÙM LEÄNH GIAÙN TIEÁP DUØNG CAËP THANH GHI: 1. Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: STAX B + Maõ ñoái töôïn0 0 0 0 0 0 1 0 g: + YÙ nghóa: noäi dung thanh gi ñöôïc löu tröõ giaùn tieáp vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi BC. + Leänh naøy khoâng aûnh höoûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leânh khaùc cuøng nhoùm) 2. Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: STAX D 3. Leänh naïp giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: LDAX B + Maõ ñoái 0 0 0 0 1 0 1 0 töôïng:
  3. + YÙ nghóa: noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi BC ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi A. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 4. Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: LDAX D XIII. NHOÙM LEÄNH TRÖÏC TIEÁP: 1. Leänh löu tröõ tröïc tieáp: + Cuù phaùp: STA ADDR 0 0 1 1 0 0 1 0 8 bit thaáp + Maõ ñoái 8 bit cao töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ ADDR. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock=13. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh naïp tröïc tieáp: + Cuù phaùp: LDA ADDR 0 0 1 1 1 0 1 0 + Maõ ñoái 8 bit thaáp töôïng: 8 bit cao + YÙ nghóa: noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ laø ADDR ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi A. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock =13. + Leänh naàøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 3. Leänh löu tröõ tröïc ieáp caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: SHLD ADDR
  4. 0 0 1 0 0 0 1 0 8 bit thaáp + Maõ ñoái töôïng: 8 bit cao + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi HL ñöïoc löu vaøo 2 oâ nhôù lieân tieáp laø ADDR vaø (ADDR+1). Noäi dung thanh ghi L ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø ADDR, noäi dung cuûa thanh ghi H ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø (ADDR+1). + Leänh naày chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock = 16. + Leänh naày khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 4. Leänh naïp tröïc tieáp caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: LHLD ADDR + Maõ ñoái töôïng: 0 0 1 0 1 0 1 0 8 bit thaáp 8 bit cao + YÙ nghóa: noäi dung cuûa 2 oâ nhôù coù ñòa chæ lieân tieáp laø ADDR vaø (ADDR+1) ñöôïc löu tröõ vaøo caëp thanh ghi HL. Noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ ADDR ñöôïc naïp vaøo thanh ghi L, noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ (ADDR+1) ñöôïc naïp vaøo thanh ghi H. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock =13. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. XIV. NHOÙM LEÄNH XOAY THANH GHI A: 1. Leänh dòch thanh ghi A sang traùi: + Cuù phaùp: RLC 0 0 0 0 0 1 1 1 + Maõ ñoái töôïng:
  5. + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A dòch töø phaûi sang traùi, bit MSB ñöôïc chuyeån sang bit Cy vaø bit LSB. + Leänh naøy chieám 1byte, soá chu kyø lock =4. + Leänh naøy chæ aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. 2. Leänh dòch thanh ghi A sang phaûi: + Cuù phaùp: RRC 0 0 0 0 1 1 1 1 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A dòch töø traùi sang phaûi, bit LSB ñöôïc chuyeån sang bit Cy vaø bit MSB. + Leänh naøy chieám 1byte, soá chu kyø lock =4. + Leänh naøy chæ aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). 3. Leänh dòch thanh ghi A sang traùi thoâng qua bit Cy: + Cuù phaùp: RAL 4. Leänh dòch thanh ghi A sang phaûi thoâng qua bit Cy: + Cuù phaùp: RAR XV. NHOÙM LEÄNH NHAÛY: 1. Leänh nhaûy khoâng ñieàu kieän: + Cuù phaùp: JMP ADDR 1 1 0 0 0 0 1 1 8 bit thaáp + Maõ ñoái 8 bit cao töôïng: + yù nghóa: vi xöû lí seõ nhaûy ñeán ñòa chæ ADDR ñeå tieáp tuïc thöïc hieän chöông trình. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock =10.
  6. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh nhaûy khi bit Z=0: +Cuù phaùp: JNZ ADDR 1 1 0 0 0 0 1 0 8 bit thaáp + Maõ ñoái 8 bit cao töôïng: + YÙ nghóa: vi xöû lí seõ nhaûy ñeán ñòa chæ ADDR ñeå tieáp tuïc chöông trình khi bit Z=0, ngay sau khi thöïc hieän leänh aûnh höôûng ñeán bit z cuûa thanh ghi traïng thaùi. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock laø 7/10. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). 3. Leänh nhaûy khi bit Z=1: + Cuù phaùp: JZ ADDR 4. Leänh nhaûy khi bit C=0: + Cuù phaùp: JNC ADDR 5. Leänh nhaûy khi bit C=1: + Cuù phaùp: JC ADDR 6. Leänh nhaûy khi bit P=0: + Cuù phaùp: JPO ADDR 7. Leänh nhaûy khi bit P=1: + Cuù phaùp: JPE ADDR 8. Leänh nhaûy khi bit S=0: + Cuù phaùp: JP ADDR 9. Leänh nhaûy khi bit S=1: + Cuù phaùp: JM ADDR