Xem mẫu

  1. Chương 5: Baûng traïng thaùi laøm vieäc cuûa vi maïch 6264 Mode WR\ CS\ CS OE\ Outpu t Not select x H x X High Z Not select x x L X High Z Output H L H H High Disable Z Read H L H L Dout Write L L H H Din
  2. IV. KEÁT NOÁI BOÄ NHÔÙ VÔÙI VI XÖÛ LYÙ: Boä nhôù coù vai troø raát quan troïng trong heä thoáng vi xöû lyù, hoaït ñoäng cuûa boä nhôù gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng cuûa vi xöû lyù, laø nôi löu tröõ döõ lieäu ñeå vi xöû lyù xöû lyù. do ñoù boä nhôù luoân hieän dieän trong heä thoáng vi xöû lyù vaø khi söû duïng phaûi tieán haønh keát noái. Boä nhôù bao goàm caû ROM vaø RAM, chuùng lieân heä vôùi nhau vaø ñôïc keát noái vôùi vi xöû lyù thoâng qua caùc bus: bus döõ lieäu, bus ñòa chæ, vaø bus ñieàu khieån. Sô ñoà keát noái ñöôïc trình baøy ôû daïng khoái sau: Trong heä thoáng coù theå coù moät ROM moät RAM hoaëc soá löôïng ROM vaø RAM nhieàu hôn nöõa, vieäc boä nhôù ñöôïc truy xuaát hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo söï ñieàu khieån cuûa vi xöû lyù thoâng qua 1 IC giaûi maõ 74LS138. Bus ñòa chæ Vi xöû Boä nhôù Boä nhôù ROM RAM lyù Bus döõ lieäu Bus ñieàu khieån Hình 1.8 : Sô ñoà khoái keát noái giöõa boä nhôù vôùi vi xöû lyù Trong heä thoáng coù theå coù moät ROM moät RAM hoaëc soá löôïng ROM vaø RAM nhieàu hôn nöõa. Vieäc boä nhôù ñöôïc truy xuaát hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo söï ñieàu khieån cuûa vi xöû lyù thoâng qua 1 IC giaûi maõ 74LS138. Khi thieát keá vaán ñeà quan taâm ñaàu tieân ñoù laø khaû naêng truy xuaát boä nhôù cuûa vi xöû lyù, keá ñeán laø dung löôïng cuûa boä nhôù caàn söû duïng. Trong thöïc teá, boä nhôù coù nhieàu dung löôïng khaùc nhau
  3. (2K, 4K, 8K… ), nhaèm phuïc vuï cho vieäc thieát keá ñoà aùn naøy nhoùm thöïc hieän löïa choïn boä nhôù coù dung löôïng 8Kbyte ñoù laø vi maïch nhôù 2764 vaø 6264. V. VAÁN ÑEÀ GIAÛI MAÕ CHO BOÄ NHÔÙ : Vôùi moãi boä nhôù (1EPROM hay 1 RAM) ñeå vi xöû lyù coù theå truy xuaát heát 8 Kbyte boä nhôù thì phaûi tieán haønh keát noái 13 ñöôøng ñòa chæ A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 cuûa vi xöû lyù ñeán 13 ñöôøng ñòa chæ A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 cuûa boä nhôù. do ñoù taát caû 13 ñöôøng ñòa chæ cuûa EPROM vaø RAM ñeàu ñöôïc noái vôùi 13 ñöôøng ñòa chæ cuûa vi xöû lyù. ñeå truyeàn ñöôïc tín hieäu vôùi nhau thì caùc ñöôøng döõ lieäu D7 – D0 cuûa vi xöû lyù cuõng phaûi ñöôïc keát noái vôùi caùc ñöôøng döõ lieäu D7 – D0 cuûa töøng boä nhôù. Ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån RD\ cuûa vi xöû lyù ñöôïc keát noái vôùi ngoõ vaøo OE\ cuûa EPROM vaø RAM. Neáu chæ nhö vaäy thì khi vi xöû lyù gôûi moät ñòa chæ ra ñeå truy xuaát thì caùc boä nhôù ñeàu nhaän ñöôïc ñòa chæ naøy vaø seõ cuøng gôûi döõ lieäu ra hoaëc cuøng nhaän döõ lieäu vaøo. Nhö vaäy döõ lieäu maø vi xöû lyù nhaän ñöôïc seõ khoâng bieát cuûa oâ nhôù naøo. Vaán ñeà ñöôïc ñaët ra laø baèng caùch naøo ñeå vi xöû lyù truy xuaát chính xaùc töøng oâ nhôù yeâu caàu. Coâng vieäc naøy ñöôïc giaûi quyeát baèng caùch thieát keá theâm phaàn giaûi maõ ñòa chæ ñeå cho pheùp hoaëc khoâng cho pheùp boä nhôù naøo hoaït ñoäng. Rieâng ñoái vôùi boä nhôù RAM vì RAM laø boä nhôù ñoïc – ghi neân phaûi noái theâm ñöôøng WR\ cuûa vi xöû lyù tôùi ñöôøng WR\ cuûa RAM. Sô ñoà maïch giaûi maõ boä nhôù:
  4. A13 A O0\ ñeán CE\ cuûa EPROM A14 B O1\ ñeán CS\ cuûa RAM A15 C O2 O3 E3 O4 O5 E1\ O6 E2\ O7 Hình 1.10 : Sô ñoà maïch giaûi maõ boä nhôù
  5. GIÔÙI THIEÄU TAÄP LEÄNH CUÛA VI XÖÛ LYÙ 8085 I. NHOÙM LEÄNH DI CHUYEÅN 8 BIT: 1. Leänh truyeàn döõ lieäu giöõa caùc thanh ghi: + Cuù phaùp: MOV d, s  s (source): töôïng tröng cho caùc thanh ghi phaùt.  d (destination): töôïng tröng cho 0 1 d d d s s s thanh nhaän. + Maõ ñoái töôïng: + Caùc bit ddd vaø sss tra ôû BAÛNG 2.1 cuoái taäp leänh. + YÙ nghóa: chuyeån noäi dung thanh ghi s vaøo thanh ghi d, noäi dung thanh ghi s vaãn coøn. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng thay ñoåi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc). 2. Leänh chuyeån döõ lieäu thanh ghi vaøo oâ nhôù: Cuù phaùp: MOV M, s 3. Leänh chuyeån döõ lieäu töø oâ nhôù vaøo thanh ghi: Cuù phaùp: MOV d, M 4. Leänh truyeàn töùc thôøi döõ liieäu 8 bit vaøo thanh ghi: Cuù phaùp: MVI d, D8 5. Leänh truyeàn töùc thôøi döõ lieäu 8 bit vaøo oâ nhôù: Cuù phaùp: MVI M, D8 II. NHOÙM LEÄNH TAÊNG GIAÛM 8 BIT: 1. Leänh taêng noäi dung thanh ghi: + Cuù phaùp: INR d 0 0 d d d 1 0 0 + Maõ ñoái töôïng:
  6. + YÙ nghóa: Leänh naøy taêng noäi dung thanh ghi leân moät ñôn vò. + Leänh naày chieám 1 byte , soá chu kyø xung clock = 4. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi tröø bit Cy khoâng aûnh höôûng. (Töôïng töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh giaûm noäi dung thanh ghi: Cuù phaùp: DCR d 3. Leänh taêng noäi dung oâ nhôù: Cuù phaùp: INR M 4. Leänh giaûm noäi dung oâ nhôù: Cuù phaùp: DCR M III. NHOÙM LEÄNH SOÁ HOÏC GIÖÕA THANH GHI A VAØ THANH GHI 1. Leänh coäng thanh ghi: + Cuù phaùp: ADD s 1 0 0 0 0 s s s + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi noäi dung thanh ghi s, keát quaû chöùa trong thanh ghi A , noäi dung thanh ghi s vaãn coøn. + Leänh naøy chieám moät byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Leänh naøy aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh coäng thanh ghi coù soá nhôù ban ñaàu: + Cuù phaùp: ADC s + Maõ ñoái 1 0 0 0 1 s s s töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi noäi dung thanh ghi s coäng vôùi bit Cy, keát quaû chöùa trong thanh ghi A, noäi dung thanh ghi s vaãn coøn.
  7. + Leänh naày chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 3. Leänh tröø thanh ghi: Cuù phaùp: SUB s 4. Leänh tröø thanh ghi coù soá nhôù ban ñaàu: Cuù phaùp: SBB s 5. Leänh and vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: ANA s 6. Leänh Ex-or vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: XRA s 7. Leänh or vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: ORA s 8. Leänh so saùnh vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: CMP s