Xem mẫu

  1. Chương 4: BOÄ NHÔÙ 1. KHAÙI NIEÄM: Boä nhôù laø caùc vi maïch ñöôïc tích hôïp vôùi maät ñoä cao. Boä nhôù chính laø nôi löu tröõ caùc chöông trình cho vi xöû lyù cuõng nhö löu tröõ caùc keát quaû khi xöû lyù, vì vaäy moïi heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng duøng vi xöû lyù ñeàu phaûi duøng tôùi boä nhôù. 2. HOAÏT ÑOÄNG TOÅNG QUAÙT CUÛA MOÄT BOÄ NHÔÙ: Quaù trình hoaït ñoäng truy xuaát döõ lieäu cuûa boä nhôù ñeàu thoâng qua caùc böôùc sau: - Nhaän ñòa chæ ñeå choïn ñuùng oâ nhôù caàn truy xuaát. - Nhaän tín hieäu ñieàu khieån, tín hieäu naøy seõ cho pheùp ñoïc hay ghi döõ lieäu töø boä nhôù. - Nhaän döõ lieäu vaøo oâ nhôù khi thöïc hieän chöùc naêng ghi hoaëc gôûi döõ lieäu ra khi thöïc hieän chöùc naêng ñoïc. Caùc ñöôøng döõ lieäu vaøo\ra Caùc ñöôøng Caùc ñöôøng ñòa chæ vaøo ñieàu khieån BOÄ NHÔÙ Hình 1.6 : Sô ñoà moâ taû caùc ñöôøng tín hieäu cuûa boä nhôù. Caùc ñöôøng ñieàu khieån bao goàm ngoõ vaøo Memory Enable vaø ngoõ vaøo Read\Write. Ngoõ vaøo Memory Enable duøng ñeå cho pheùp boä nhôù hoaït ñoäng.
  2. Ngoõ vaøo Read \ Write duøng ñeå xaùc ñònh cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa boä nhôù: ñoïc döõ lieäu ra hay ghi döõ lieäu vaøo. Caùc ñöôøng ñòa chæ vaøo xaùc ñònh ñuùng ñòa chæ oå nhôù caàn truy xuaát. Caùc ñöôøng döõ lieäu duøng ñeå truyeàn döõ lieäu hai chieàu.
  3. 3. PHAÂN LOAÏI BOÄ NHÔÙ: Boä nhôù ñöôïc phaân thaønh 2 loaïi, moãi loaïi coù cô cheá hoaït ñoäng khaùc nhau nhöng cuøng coù chung chöùc naêng chính laø löu tröõ döõ lieäu. - Boä nhôù chæ ñoïc (ROM – Read Only Memory): trong luùc hoaït ñoäng bình thöôøng, döõ lieäu chæ coù theå ñoïc ra chöù khoâng coù theå ghi vaøo. - Boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân (RAM – Random Access Memory): baát kyø oâ nhôù naøo cuõng deã daøng truy xuaát nhö nhöõng oâ nhôù khaùc töùc laø döõ lieäu coù theå deã daøng ghi vaøo cuõng nhö ñoïc ra. a. Boä nhôù ROM: ROM laø boä nhôù ñöôïc thieát keá cho caùc öùng duïng caàn tyû leä ñoïc döõ lieäu cao. ROM löu tröõ döõ lieäu coá ñònh vaø trong khi hoaït ñoäng bình thöôøng chæ duøng ñeå ñoïc döõ lieäu ra chöù khoâng theå ghi döõ lieäu vaøo ROM. Coù nhieàu loaïi ROM khaùc nhau, döôùi ñaây laø moät soá loaïi ROM thöôøng gaëp : - PROM (Programmable ROM): loaïi ROM naøy chæ coù theå laäp trình ñöôïc moät laàn, sau ñoù khoâng theå xoùa hay naïp laïi ñeå thay ñoåi döõ lieäu. - EPROM (Erasable Programmable ROM): vôùi loaïi ROM naøy, döõ lieäu coù theå xoùa ñi ñeå naïp döõ lieäu môùi ñöôïc. Tuy nhieân, khi caàn thay ñoåi giaù trò cuûa moät oâ nhôù thì khoâng theå chæ xoùa döõ lieäu cuûa oâ nhôù ñoù maø phaûi xoùa heát roài naïp laïi toaøn boä döõ lieäu. Ñeå xoùa döõ lieäu cuûa EPROM phaûi duøng aùnh saùng cöïc tím. Coøn ñeå naïp döõ lieäu cho ROM phaûi duøng maïch naïp cho ROM. Hoï EPROM coù maõ soá 27xxx. - EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM): ñaây laø loaïi ROM caûi tieán töø EPROM. Vôùi loaïi EEPROM naøy coù
  4. theå xoùa vaø naïp caùc oâ nhôù moät caùch ñoäc laäp, khoâng caàn xoùa ñi toaøn boä caùc oâ nhôù chöùa chöông trình nhö cuûa EPROM. Hoï EEPROM coù maõ soá 28xxx. Trong thöïc teá, vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån duøng vi xuû lyù, ngöôøi ta thöôøng söû duïng EPROM vì noù coù theå cho pheùp ngöôøi söû duïng naïp vaø xoùa chöông trình nhieàu laàn, ñoàng thôøi tính kinh teá cao (reû vaø deã kieám hôn EEPROM nhieàu laàn). Chính vì vaäy, trong ñeà taøi naøy, nhoùm ñaõ söû duïng EPROM ñeå laøm boä nhôù cho heä thoáng ñieàu khieån cuûa mình. EPROM coù nhieàu loaïi vôùi caùc dung löôïng khaùc nhau. Sau ñaây laø baûng lieät keâ caùc loaïi EPROM. Baûng lieät keâ caùc loaïi EPROM: Teân Dung Ngoõ ra Thôøi gian truy EPROM löôïng xuaát 2707 1 Kbytes 3 traïng 150 ns thaùi 2716 2 Kbytes 3 traïng 150 ns thaùi 2732 4 Kbytes 3 traïng 250 ns thaùi 2764 8 Kbytes 3 traïng 450 ns thaùi 27128 16 3 traïng 450 ns Kbytes thaùi 27256 32 3 traïng 450 ns Kbytes thaùi
  5. 27512 64 3 traïng 450 ns Kbytes thaùi Trong ñeà taøi naày, ôû ñaây chæ trình baøy sô ñoà chaân, sô ñoà logic cuøng baûng traïng thaùi cuûa vi maïch 2764: Vpp 1 28 Vcc A0 D0 A12 2 27 PGM\ A1 A7 3 26 NC A6 4 25 A8 A5 5 24 A9 A4 6 23 A11 A3 7 22 OE\ A11 A2 2764 A12 2764 8 21 A10 D7 A1 9 20 CE A0 10 19 D7 CE D0 11 18 D6 OE D1 12 17 D5 D2 13 16 D4 PGM GND 14 15 D3 Vpp Hình 1.7 : Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa vi maïch 2764 Baûng traïng thaùi cuûa vi maïch 2764: Mode CE\ OE\ PGM VPP VCC Output Read VIL VIL VIH VCC VCC Dout Stand by VIH x x VCC VCC High Z Program VIL x VIL VPP VCC Din Program VIL VIL VIH VPP VCC Dout verify
  6. Program VIH x x VPP VCC High Z Inhibit b. Boä nhôù RAM: Boä nhôù RAM laø boä nhôù thay ñoåi, baát kyø oâ nhôù naøo cuõng coù theå truy xuaát deã daøng vaø thôøi gian truy xuaát cuûa caùc oâ nhôù laø nhö nhau. Khaùc vôùi boä nhôù ROM, döõ lieäu trong RAM seõ maát ñi khi nguoàn ñieän cung caáp bò maát. Tuy vaäy ngöôøi ta khaéc phuïc ñieàu naøy baèng caùch söû duïng nguoàn pin ñeå “nuoâi” RAM. RAM thöôøng ñöôïc duøng trong caùc heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng ñeå löu tröõ döõ lieäu taïm thôøi chöông trình hay caùc döõ lieäu. Do noäi dung döõ lieäu trong RAM thöôøng thay ñoåi lieân tuïc trong quaù trình hoaït ñoäng neân yeâu caàu chu kyø ñoïc vaø ghi cuûa RAM phaûi nhanh ñeå khoâng laøm aûnh höôûng ñeán toác ñoä cuûa caû heä thoáng. Cuõng nhö boä nhôù ROM, boä nhôù RAM cuõng duøng thanh ghi ñeå löu tröõ döõ lieäu, moãi thanh ghi löu tröõ moät döõ lieäu vaø chæ töông öùng vôùi moät ñòa chæ duy nhaát. Khaùc vôùi boä nhôù ROM, boä nhôù RAM coøn coù ñöôøng ñieàu khieån cho pheùp ghi hoaëc ñoïc döõ lieäu : R\W. Boä nhôù RAM ñöôïc chia laøm hai loaïi: SRAM vaø DRAM. - SRAM (Static RAM) coøn goïi laø RAM tónh. Ñaây laø loaïi RAM löu tröõ döõ lieäu cho ñeán khi naøo nguoàn nuoâi khoâng coøn. SRAM thöïc chaát laø nhöõng Flip – Flop (FF), trong ñoù moãi FF laø moät phaàn töû nhôù ñaïi dieän cho moät bit. - DRAM (Dynamic RAM) coøn goïi laø RAM ñoäng. Ñaây laø loaïi RAM phaûi luoân ñöôïc laøm “töôi” töùc laø phaûi naïp laïi döõ lieäu cho RAM trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh, neáu khoâng
  7. RAM seõ bò maát döõ lieäu. Trong khi laøm töôi RAM, oâ nhôù ñoù khoâng ñöôïc pheùp truy xuaát. Trong ñeà taøi naøy, nhoùm chæ söû duïng SRAM: 6264 neân ôû ñaây chæ trình baøy sô ñoà chaân, sô ñoà logic vaø baûng traïng thaùi cuûa SRAM naøy. NC 1 28 Vcc A0 D0 A12 2 27 WR\ A1 A7 3 26 CS A6 4 25 A8 A5 5 24 A9 A4 6 23 A11 A3 7 22 OE\ A11 A2 6264 A12 6264 8 21 A10 D7 A1 9 20 CS A0 10 19 D7 CS D0 11 18 D6 OE D1 12 17 D5 D2 13 16 D4 WR GND 14 15 D3 CS Hình 1.8 : Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa vi maïch 6264