Xem mẫu

  1. Chương 17 :CHÖÔNG TRÌNH TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh con delay org 6200h delay: mvi b,3 x0: dcr b jnz X0 ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh truyen du lieu org 4100h mvi a,00h ;xoa reg lenh out 01h call delay out 01h call delay out 01h call delay mvi a,40h ;xoa cac thanh ghi noi out 01h call delay mvi a,0ceh ;goi tu dk che do out 01h call delay lxi d,6500h mvi a,03h ;goi tu lenh out 01h call delay x1: in 01 ;doc tg trang thai ani 10000001b ;giu MSB va LSB cpi 81h jnz x1 ldax d
  2. mov l,a out 00h ;doc byte dia chi de truyen call delay mvi a,21h ;goi tu lenh de truyen di out 01 call delay inr e mvi a,03h out 01h call delay x2: in 01h ani 81h cpi 81h jnz x2 ldax d mov h,a out 00h call delay mvi a,21h out 01h call delay inr e mvi a,03h out 01h call delay x13: in 01h ani 81h cpi 81h jnz x13 ldax d mov c,a
  3. out 00 call delay mvi a,21h out 01h call delay x4: mvi a,03h out 01h call delay x3: in 01h ani 81h cpi 81h jnz x3 mov a,m ;truyen du lieu out 00h call delay mvi a,21h out 01h call delay inr l dcr c jnz x4 ;hien chu E de biet cham dut lxi h,0a000h mvi m,79h hlt 1. CHÖÔNG TRÌNH NHAÄN DÖÕ LIEÄU: ;x-chuong trinh nhan du lieu-x org 4300h mvi a,00h ; xoa cac thanh ghi out 01h
  4. call delay out 01h call delay out 01h call delay mvi a,40h ;xoa cac thanh ghi noi out 01h call delay mvi a,0ceh ;nap tu che do out 01h call delay mvi a,26h ;nap tu lenh out 01h call delay y5: in 01h ani 82h cpi 82h jnz y5 in 00h ;cat byte dia chi thap mov e,a mov l,a y6: in 01h ani 82h cpi 82h jnz y6 in 00h ;cat byte dia chi cao mov d,a mov h,a
  5. y7: in 01h ani 82h cpi 82h jnz y7 in 00h mov c,a y8: in 01h ani 81h cpi 81h jnz y8 in 00h ;nap du lieu vao o nho stax d inr e dcr c jnz y8 pchl end
  6. II. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG PHAÀN GIAO TIEÁP: 1. GIÔÙI THIEÄU VI MAÏCH MAX 232: Vi maïch MAX 232 chuyeån ñoåi möùc TTL ôû ngoõ vaøo thaønh möùc +10V hoaëc –10V ôû phía truyeàn vaø caùc möùc +3V… +15V hoaëc –3V … -15V thaønh möùc TTL ôû phía nhaän. Treân hình 7.3 moâ taû caùch saép xeáp chaân vaø sô ñoà caáu truùc cuûa vi maïch MAX 232. O C1+ 1 16 Vcc V+ 2 15 GND C1- 3 MAX 14 T1OUT HÌNH 7.3 232 C2+ 4 13 R1IN C2- 5 12 R1OUT V- 6 11 T1IN T2OUT 7 10 T2IN R2IN 8 9 R2OUT Ñöôøng daãn TxD daãn tröïc tieáp ñeán chaân 11 cuûa vi maïch MAX 232 coøn boä ñeäm noái ra ôû chaân 14 ñöôïc noái tröïc tieáp tôùi chaân soá 2 cuûa coång noái tieáp. Vieäc saép xeáp chaân ôû oå caém noái tieáp ñöôïc löïa choïn sao cho coù theå duøng moät caùp noái tröïc tieáp coång noái tieáp cuûa heä phaùt trieån, vôùi coång noái tieáp cuûa maùy tính thöôøng laø COM 2. Vôùi ñöôøng daãn RxD moïi vieäc cuõng dieãn ra töông töï chaân 13 cuûa vi maïch ñöôïc noái ñeán chaân 3 cuûa coång noái tieáp.
  7. 2. SÔ ÑOÀ MAÏCH KEÁT NOÁI: Vì söû duïng kit 8085 ñaõ coù neân keát noái caùc ñöôøng data cuûa 8255 cuûa kit vôùi 8251 cuûa board giao tieáp. Sô ñoà keát noái nhö sau:
  8. HÌNH 7.4